بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۹۰۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۷۹۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۴۵
اسم: مجیدی ,کیمیا
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۱۹۹۹