بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۷۹۵۵ ریتینگ فیده:   ۱۹۷۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۳۲۰
اسم: کریمی ,یگانه
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۱۹۹۷