بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۲۷۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۰۱۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۴۵۳
اسم: رمضانی طشی ,ماهان
کشور: Iran استان: گیلان  
سال تولد: ۲۰۰۴