بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۸۶۳۲ ریتینگ فیده:   ۱۸۲۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۸۰۴
اسم: علیجان زاده ,محدثه
کشور: Iran استان: گیلان