بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۸۸۹۷ ریتینگ فیده:   ۲۳۱۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۴۱۷
اسم: علی نسب علمداری ,مبینا
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۲۰۰۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W ½
Sadeghi Givi,Reza IRI
۲  دور ۱۰
B 1
کیامرثی ,علی IRI
۳  دور ۹
W 1
Molavian,Hadi IRI
۴  دور ۸
B 0
Miladi,Hojatollah IRI
۵  دور ۷
W 1
قاضی زاده ,آسانا IRI
۶  دور ۶
B 0
باقری ,آرین IRI
۷  دور ۵
W 0
Khaghani,Mehdi IRI
۸  دور ۴
B ½
Nadimifar,Adnan IRI
۹  دور ۳
W 1
نجاتی فر ,نیما IRI
۱۰  دور ۲
B 0
پیلوایه ,علی IRI
۱۱  دور ۱
W 1
خدابنده لو ,امیرپرویز IRI