بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۷۵۴۷ ریتینگ فیده:   ۲۰۱۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۱۴۸
اسم: علوی حور ,هما
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۹۰