بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۴۵۴۴ ریتینگ فیده:   ۱۹۵۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۰۰۳
اسم: کلانتری درونکلا ,صدیقه
کشور: Iran استان: مازندران