بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۰۵۷۲ ریتینگ فیده:   ۲۰۷۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۵۷۱
اسم: حکیمی فرد ,رعنا
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B ½
حکیمی فرد ,غزل IRI
۲  دور ۸
W 0
زاهدی فر ,اناهیتا IRI
۳  دور ۷
B 1
کریمی ,یگانه IRI
۴  دور ۶
B 0
هاشمی ,سیده فاطمه IRI
۵  دور ۵
W 1
عسگری زاده ,مینو IRI
۶  دور ۴
W 1
حامدی نیا ,وصال IRI
۷  دور ۳
B 0
علوی حور ,هما IRI
۸  دور ۲
W 1
مبرهنی ,نازنین IRI
۹  دور ۱
B 0
Asadi,Motahare IRI