لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Al-Ali,Hussein Ali Hussein ۴۸۰۰۱۹۲ Al-Ali,Hussein Ali Hussein
مرد ۱۹۶۸ ۲۲۷۳
۲ No Image-Ismael,Namir Mohammed Ismael ۴۸۰۰۸۰۰ Ismael,Namir Mohammed Ismael
مرد ۱۹۷۱ ۲۱۷۵
۳ No Image-Ali,Ghazi Al-Saadi ۴۸۰۰۲۱۴ Ali,Ghazi Al-Saadi
مرد ۱۹۶۴ ۲۰۲۷
۴ No Image-Kardo Ako,Mohammad ۱۲۵۲۷۵۱۳ Kardo Ako,Mohammad
مرد ۱۹۸۰ ۲۰۲۰
۵ No Image-Sara Masood Abdullah ۴۸۰۹۶۱۰ Sara Masood Abdullah
زن ۲۰۰۲ ۱۷۱۲
۶ No Image-Mohammed Khaleel,Majeed ۴۸۰۸۶۷۳ Mohammed Khaleel,Majeed
مرد ۱۹۸۷ ۱۶۸۹
۷ No Image-Qahhar Mohammed,Ismael ۴۸۰۸۶۸۱ Qahhar Mohammed,Ismael
مرد ۱۹۶۴ ۱۵۴۰
۸ No Image-Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya ۴۸۱۰۵۳۸ Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
مرد ۲۰۰۶ ۱۳۱۸
۹ No Image-Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya ۴۸۱۰۴۹۰ Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
مرد ۲۰۰۶ ۱۲۷۰
۱۰ No Image-Rabar Bakhtyar Hama Saleh ۴۸۰۹۶۴۵ Rabar Bakhtyar Hama Saleh
مرد ۲۰۰۰ ۱۲۵۳