لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Noah,A .H. Al-Ali ۴۸۰۰۲۴۹ Noah,A .H. Al-Ali
مرد --- ۲۳۶۱
۲ No Image-Al-Ali,Hussein Ali Hussein ۴۸۰۰۱۹۲ Al-Ali,Hussein Ali Hussein
مرد ۱۹۶۸ ۲۲۷۰
۳ No Image-Mohammed,Zozek Salah Mohammed ۴۸۰۳۳۶۱ Mohammed,Zozek Salah Mohammed
مرد --- ۲۲۴۲
۴ No Image-Abdulwahhab,Ahmed Abdulsattar A ۴۸۰۱۸۴۹ Abdulwahhab,Ahmed Abdulsattar A
مرد --- ۲۲۱۹
۵ No Image-Ismael,Namir Mohammed Ismael ۴۸۰۰۸۰۰ Ismael,Namir Mohammed Ismael
مرد ۱۹۷۱ ۲۱۷۵
۶ No Image-Taleb,Salem Hatam ۴۸۰۰۹۵۸ Taleb,Salem Hatam
مرد --- ۲۰۹۱
۷ No Image-Ali,Ghazi Al-Saadi ۴۸۰۰۲۱۴ Ali,Ghazi Al-Saadi
مرد ۱۹۶۴ ۲۰۷۰
۸ No Image-Kardo Ako,Mohammad ۱۲۵۲۷۵۱۳ Kardo Ako,Mohammad
مرد ۱۹۸۰ ۲۰۲۰
۹ No Image-Esam,Naama Lafta ۴۸۰۳۷۷۹ Esam,Naama Lafta
مرد --- ۲۰۱۹
۱۰ No Image-Sara Masood Abdullah ۴۸۰۹۶۱۰ Sara Masood Abdullah
زن ۲۰۰۲ ۱۷۱۲