لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Sargissian,Gabriel ۱۳۳۰۰۸۸۱ Sargissian,Gabriel
مرد ۱۹۸۳ ۲۶۶۷
۲ No Image-Grigoryan,Karen H. ۱۳۳۰۱۰۰۴ Grigoryan,Karen H.
مرد --- ۲۵۷۸
۳ No Image-Ter-Sahakyan,Samvel ۱۳۳۰۲۵۳۱ Ter-Sahakyan,Samvel
مرد --- ۲۵۴۹
۴ No Image-Kotanjian,Tigran ۱۳۳۰۱۲۵۰ Kotanjian,Tigran
مرد ۱۹۸۱ ۲۵۱۰
۵ No Image-Harutjunyan,Gevorg ۱۳۳۰۰۸۷۳ Harutjunyan,Gevorg
مرد ۱۹۸۱ ۲۴۳۳
۶ No Image-Bakunts,Rafael ۱۳۳۰۴۰۹۷ Bakunts,Rafael
مرد --- ۲۴۱۰
۷ No Image-Gharibyan,Mamikon ۱۳۳۰۸۳۰۰ Gharibyan,Mamikon
مرد ۲۰۰۴ ۲۱۵۵
۸ No Image-Gaboyan,Susanna ۱۳۳۰۳۶۲۷ Gaboyan,Susanna
زن --- ۲۱۱۴
۹ No Image-Matevosyan,Sedrak ۱۳۳۰۲۰۳۵ Matevosyan,Sedrak
مرد ۱۹۸۰ ۲۰۹۹