لیست بازیکنان

جستجو
کد فیده نام بازیکن
# عکس کد فیده اسم جنسیت سال تولد ریتینگ
۱ No Image-Rasulov,Vugar ۱۳۴۰۲۳۹۰ Rasulov,Vugar
مرد ۱۹۹۱ ۲۴۸۷
۲ No Image-Bajarani,Ulvi ۱۳۴۰۳۰۲۸ Bajarani,Ulvi
مرد ۱۹۹۵ ۲۴۸۶
۳ No Image-Mammadov,Zaur ۱۳۴۰۱۰۳۳ Mammadov,Zaur
مرد ۱۹۹۴ ۲۴۳۸
۴ No Image-Iskandarov,Misratdin ۱۳۴۰۰۳۱۲ Iskandarov,Misratdin
مرد ۱۹۹۵ ۲۴۲۶
۵ No Image-Sevdimaliyev,Urfan ۱۳۴۰۲۴۶۳ Sevdimaliyev,Urfan
مرد --- ۲۳۸۸
۶ No Image-Guliev,Logman ۱۳۴۰۰۰۶۱ Guliev,Logman
مرد ۱۹۷۴ ۲۳۴۲
۷ No Image-Mammadova,Narmin ۱۳۴۰۳۷۱۰ Mammadova,Narmin
زن ۱۹۹۹ ۲۲۹۲
۸ No Image-Ilyasli,Ughur ۱۳۴۱۶۱۹۷ Ilyasli,Ughur
مرد --- ۲۲۶۹
۹ No Image-Gadimbayli,Abdulla ۱۳۴۰۴۹۳۸ Gadimbayli,Abdulla
مرد ۲۰۰۲ ۲۰۹۴
۱۰ No Image-Sariyev,Riad ۱۳۴۰۳۰۰۱ Sariyev,Riad
مرد ۱۹۹۳ ۲۰۱۷