آرشیو مسابقات

جستجو
عنوان مسابقه سال
# عنوان مسابقه زمان شروع زمان پایان
۱ مسابقات قهرمانی تیم ها و باشگاههای برتر کشور - استاندارد ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷
۲ جدول سومین دوره آماتورهای ایران ۱۳۹۷ زیر ۱۷۰۰ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۳ جدول سومین دوره آماتورهای ایران ۱۳۹۷ زیر ۲۰۰۰ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
۴ جدول B جام بین المللی پایتخت ۳ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۵ جدول A جام بین المللی پایتخت ۳ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۶ دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول Bزیر ۲۰۰۰ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۷ دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول A - استاندارد ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
۸ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا ۱۳۹۷ جدول A - استاندارد ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۹ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا ۱۳۹۷ جدول B - استاندارد ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۱۰ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا ۱۳۹۷ جدول C - استاندارد ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
۱۱ قهرمانی آسیا آقایان ۲۰۱۸ بلیتس - برق آسا ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۱۲ قهرمانی آسیا آقایان ۲۰۱۸ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
۱۳ قهرمانی آسیا آقایان ۲۰۱۸ رپید - سریع ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
۱۴ قهرمانی تهران ۱۳۹۷ - استاندارد ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
۱۵ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول A - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵