قهرمانی زیر ۱۸ سال پسران ایران ۱۳۹۲-استاندارد
مسابقه: قهرمانی زیر ۱۸ سال پسران ایران ۱۳۹۲ نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ محل مسابقه: بوشهر, بوشهر
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۱۳ ۸ حمیدی ,امیرمحمد
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱ ۲۲۴۴ 8 ۱
5 ۱۸۹۳ ۹ وحدتیان ,داوود
0 - 1
مرادی ,امیر مسعود ۲ ۲۱۲۹ 6 ۲
6 ۲۰۰۷ ۴ شیخ حسنی ,بردیا
½ - ½
مشمولی ,کیان ۳ ۲۰۰۸ 5 ۳
5 ۱۹۷۵ ۵ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
کوروند ,محمد سینا ۷ ۱۹۱۶ ۴
4 ۱۷۷۸ ۱۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
مرادی ,سجاد ۶ ۱۹۷۲ ۵
4 ۱۶۷۸ ۱۴ سجادی ,سید علی
0 - 1
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۷۴ ۶
4 ۱۸۲۰ ۱۰ کرّا ,سیاوش
1 - 0
Shabankareh,Sadegh ۲۳ ۰ 3 ۷
3 ۰ ۱۹ قلمی ,حسن
½ - ½
سعیدی ,امین ۱۱ ۱۸۱۵ 4 ۸
۱۶۰۹ ۱۷ Rastian,Alireza
½ - ½
بپویی ,محمد علی ۱۶ ۱۶۶۰ ۹
2 ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
½ - ½
Poor Jamshid,Amir Reza ۲۱ ۰ ۱۰
۰ ۲۰ Moghadam,Hamidreza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
2 ۱۵۶۹ ۱۸ خادم ,هومن
½ - ½
Safa Joo,Mohammad Ali ۲۲ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۲۲۴۴ ۱ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
کرّا ,سیاوش ۱۰ ۱۸۲۰ 4 ۱
5 ۲۱۲۹ ۲ مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۵ ۱۹۷۵ 5 ۲
۱۹۷۲ ۶ مرادی ,سجاد
0 - 1
شیخ حسنی ,بردیا ۴ ۲۰۰۷ 5 ۳
4 ۲۰۰۸ ۳ مشمولی ,کیان
1 - 0
مومن زاده ,مهدی ۱۳ ۱۷۷۸ 4 ۴
4 ۱۸۱۵ ۱۱ سعیدی ,امین
0 - 1
وحدتیان ,داوود ۹ ۱۸۹۳ 4 ۵
۱۶۷۴ ۱۵ ایوکی ,علی
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۷ ۱۹۱۶ ۶
3 ۱۶۷۸ ۱۴ سجادی ,سید علی
1 - 0
Moghadam,Hamidreza ۲۰ ۰ ۷
2 ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
0 - 1
حمیدی ,امیرمحمد ۸ ۱۹۱۳ ۸
2 ۰ ۲۳ Shabankareh,Sadegh
1 - 0
خادم ,هومن ۱۸ ۱۵۶۹ 2 ۹
۰ ۲۱ Poor Jamshid,Amir Reza
0 - 1
Rastian,Alireza ۱۷ ۱۶۰۹ ۱۰
3 ۰ ۱۹ قلمی ,حسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
۱۶۶۰ ۱۶ بپویی ,محمد علی
1 - 0
Safa Joo,Mohammad Ali ۲۲ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۹۳ ۹ وحدتیان ,داوود
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱ ۲۲۴۴ 6 ۱
5 ۲۰۰۷ ۴ شیخ حسنی ,بردیا
0 - 1
مرادی ,امیر مسعود ۲ ۲۱۲۹ 4 ۲
۱۹۱۳ ۸ حمیدی ,امیرمحمد
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۵ ۱۹۷۵ 4 ۳
۲۰۰۸ ۳ مشمولی ,کیان
½ - ½
سعیدی ,امین ۱۱ ۱۸۱۵ ۴
۱۹۷۲ ۶ مرادی ,سجاد
1 - 0
Moghadam,Hamidreza ۲۰ ۰ ۵
3 ۱۸۲۰ ۱۰ کرّا ,سیاوش
1 - 0
سجادی ,سید علی ۱۴ ۱۶۷۸ 3 ۶
3 ۱۷۷۸ ۱۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
قلمی ,حسن ۱۹ ۰ 3 ۷
۱۹۱۶ ۷ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
بپویی ,محمد علی ۱۶ ۱۶۶۰ ۸
۱۶۰۹ ۱۷ Rastian,Alireza
0 - 1
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۷۴ ۹
1 ۰ ۲۱ Poor Jamshid,Amir Reza
½ - ½
Shabankareh,Sadegh ۲۳ ۰ ۱۰
2 ۱۵۶۹ ۱۸ خادم ,هومن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۲ Safa Joo,Mohammad Ali
0 - 1
جزائی ,محمد اسماعیل ۱۲ ۱۷۸۵ 1 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۲۴۴ ۱ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
مشمولی ,کیان ۳ ۲۰۰۸ ۱
۱۸۱۵ ۱۱ سعیدی ,امین
0 - 1
شیخ حسنی ,بردیا ۴ ۲۰۰۷ 4 ۲
3 ۱۹۷۵ ۵ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
مرادی ,سجاد ۶ ۱۹۷۲ ۳
3 ۰ ۱۹ قلمی ,حسن
0 - 1
مرادی ,امیر مسعود ۲ ۲۱۲۹ 3 ۴
3 ۱۸۹۳ ۹ وحدتیان ,داوود
1 - 0
مومن زاده ,مهدی ۱۳ ۱۷۷۸ 3 ۵
۰ ۲۰ Moghadam,Hamidreza
1 - 0
کوروند ,محمد سینا ۷ ۱۹۱۶ ۶
۰ ۲۳ Shabankareh,Sadegh
0 - 1
حمیدی ,امیرمحمد ۸ ۱۹۱۳ ۷
2 ۱۵۶۹ ۱۸ خادم ,هومن
0 - 1
سجادی ,سید علی ۱۴ ۱۶۷۸ 2 ۸
1 ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
0 - 1
کرّا ,سیاوش ۱۰ ۱۸۲۰ 2 ۹
۱۶۷۴ ۱۵ ایوکی ,علی
1 - 0
Poor Jamshid,Amir Reza ۲۱ ۰ 1 ۱۰
۱۶۶۰ ۱۶ بپویی ,محمد علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۲ Safa Joo,Mohammad Ali
0 - 1
Rastian,Alireza ۱۷ ۱۶۰۹ ½ ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۱۲۹ ۲ مرادی ,امیر مسعود
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱ ۲۲۴۴ 4 ۱
3 ۲۰۰۷ ۴ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۵ ۱۹۷۵ 3 ۲
3 ۱۹۷۲ ۶ مرادی ,سجاد
½ - ½
وحدتیان ,داوود ۹ ۱۸۹۳ ۳
۱۹۱۶ ۷ کوروند ,محمد سینا
0 - 1
مشمولی ,کیان ۳ ۲۰۰۸ ۴
2 ۱۶۷۸ ۱۴ سجادی ,سید علی
0 - 1
سعیدی ,امین ۱۱ ۱۸۱۵ ۵
2 ۰ ۲۰ Moghadam,Hamidreza
½ - ½
حمیدی ,امیرمحمد ۸ ۱۹۱۳ 2 ۶
2 ۱۸۲۰ ۱۰ کرّا ,سیاوش
0 - 1
مومن زاده ,مهدی ۱۳ ۱۷۷۸ 2 ۷
۱۶۶۰ ۱۶ بپویی ,محمد علی
0 - 1
قلمی ,حسن ۱۹ ۰ 2 ۸
½ ۰ ۲۳ Shabankareh,Sadegh
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۷۴ ۹
0 ۱۶۰۹ ۱۷ Rastian,Alireza
½ - ½
خادم ,هومن ۱۸ ۱۵۶۹ ۱۰
1 ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۱ Poor Jamshid,Amir Reza
1 - 0
Safa Joo,Mohammad Ali ۲۲ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۲۴۴ ۱ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۵ ۱۹۷۵ 3 ۱
2 ۲۰۰۸ ۳ مشمولی ,کیان
½ - ½
مرادی ,امیر مسعود ۲ ۲۱۲۹ ۲
2 ۱۹۱۳ ۸ حمیدی ,امیرمحمد
0 - 1
شیخ حسنی ,بردیا ۴ ۲۰۰۷ 2 ۳
2 ۰ ۱۹ قلمی ,حسن
0 - 1
مرادی ,سجاد ۶ ۱۹۷۲ 2 ۴
۱۹۱۶ ۷ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
سجادی ,سید علی ۱۴ ۱۶۷۸ 2 ۵
۱۸۹۳ ۹ وحدتیان ,داوود
1 - 0
بپویی ,محمد علی ۱۶ ۱۶۶۰ ۶
۱۵۶۹ ۱۸ خادم ,هومن
0 - 1
کرّا ,سیاوش ۱۰ ۱۸۲۰ 1 ۷
۱۸۱۵ ۱۱ سعیدی ,امین
1 - 0
Shabankareh,Sadegh ۲۳ ۰ ½ ۸
1 ۱۶۷۴ ۱۵ ایوکی ,علی
½ - ½
جزائی ,محمد اسماعیل ۱۲ ۱۷۸۵ ½ ۹
1 ۱۷۷۸ ۱۳ مومن زاده ,مهدی
1 - 0
Poor Jamshid,Amir Reza ۲۱ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۲۲ Safa Joo,Mohammad Ali
0 - 1
Moghadam,Hamidreza ۲۰ ۰ 1 ۱۱
0 ۱۶۰۹ ۱۷ Rastian,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۰۰۷ ۴ شیخ حسنی ,بردیا
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱ ۲۲۴۴ 2 ۱
2 ۱۹۷۵ ۵ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
مشمولی ,کیان ۳ ۲۰۰۸ 2 ۲
۲۱۲۹ ۲ مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
سعیدی ,امین ۱۱ ۱۸۱۵ ۳
1 ۱۹۷۲ ۶ مرادی ,سجاد
1 - 0
کوروند ,محمد سینا ۷ ۱۹۱۶ ۴
1 ۱۹۱۳ ۸ حمیدی ,امیرمحمد
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۷۴ 1 ۵
1 ۱۸۲۰ ۱۰ کرّا ,سیاوش
0 - 1
قلمی ,حسن ۱۹ ۰ 1 ۶
1 ۱۶۶۰ ۱۶ بپویی ,محمد علی
½ - ½
مومن زاده ,مهدی ۱۳ ۱۷۷۸ ½ ۷
0 ۰ ۲۳ Shabankareh,Sadegh
½ - ½
وحدتیان ,داوود ۹ ۱۸۹۳ 1 ۸
½ ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
0 - 1
خادم ,هومن ۱۸ ۱۵۶۹ ½ ۹
1 ۱۶۷۸ ۱۴ سجادی ,سید علی
1 - 0
Safa Joo,Mohammad Ali ۲۲ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۲۰ Moghadam,Hamidreza
1 - 0
Rastian,Alireza ۱۷ ۱۶۰۹ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۱ Poor Jamshid,Amir Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۲۴۴ ۱ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
مرادی ,سجاد ۶ ۱۹۷۲ 1 ۱
1 ۱۹۱۶ ۷ کوروند ,محمد سینا
½ - ½
مرادی ,امیر مسعود ۲ ۲۱۲۹ 1 ۲
1 ۲۰۰۸ ۳ مشمولی ,کیان
1 - 0
کرّا ,سیاوش ۱۰ ۱۸۲۰ 1 ۳
1 ۱۸۹۳ ۹ وحدتیان ,داوود
0 - 1
شیخ حسنی ,بردیا ۴ ۲۰۰۷ 1 ۴
1 ۱۸۱۵ ۱۱ سعیدی ,امین
½ - ½
حمیدی ,امیرمحمد ۸ ۱۹۱۳ ½ ۵
1 ۱۹۷۵ ۵ برزگر اسکندرکلائی ,صائب
1 - 0
Shabankareh,Sadegh ۲۳ ۰ 0 ۶
½ ۰ ۱۹ قلمی ,حسن
½ - ½
جزائی ,محمد اسماعیل ۱۲ ۱۷۸۵ 0 ۷
0 ۱۷۷۸ ۱۳ مومن زاده ,مهدی
½ - ½
خادم ,هومن ۱۸ ۱۵۶۹ 0 ۸
0 ۱۶۰۹ ۱۷ Rastian,Alireza
0 - 1
سجادی ,سید علی ۱۴ ۱۶۷۸ 0 ۹
0 ۱۶۷۴ ۱۵ ایوکی ,علی
1 - 0
Moghadam,Hamidreza ۲۰ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۲۱ Poor Jamshid,Amir Reza
0 - 1
بپویی ,محمد علی ۱۶ ۱۶۶۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۲ Safa Joo,Mohammad Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۷۸۵ ۱۲ جزائی ,محمد اسماعیل
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱ ۲۲۴۴ 0 ۱
0 ۲۱۲۹ ۲ مرادی ,امیر مسعود
1 - 0
مومن زاده ,مهدی ۱۳ ۱۷۷۸ 0 ۲
0 ۱۶۷۸ ۱۴ سجادی ,سید علی
0 - 1
مشمولی ,کیان ۳ ۲۰۰۸ 0 ۳
0 ۲۰۰۷ ۴ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۷۴ 0 ۴
0 ۱۶۶۰ ۱۶ بپویی ,محمد علی
0 - 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب ۵ ۱۹۷۵ 0 ۵
0 ۱۹۷۲ ۶ مرادی ,سجاد
1 - 0
Rastian,Alireza ۱۷ ۱۶۰۹ 0 ۶
0 ۱۵۶۹ ۱۸ خادم ,هومن
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۷ ۱۹۱۶ 0 ۷
0 ۱۹۱۳ ۸ حمیدی ,امیرمحمد
½ - ½
قلمی ,حسن ۱۹ ۰ 0 ۸
0 ۰ ۲۰ Moghadam,Hamidreza
0 - 1
وحدتیان ,داوود ۹ ۱۸۹۳ 0 ۹
0 ۱۸۲۰ ۱۰ کرّا ,سیاوش
1 - 0
Poor Jamshid,Amir Reza ۲۱ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۲۲ Safa Joo,Mohammad Ali
0 - 1
سعیدی ,امین ۱۱ ۱۸۱۵ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۳ Shabankareh,Sadegh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲