مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور ۱۳۹۲-استاندارد
مسابقه: مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور ۱۳۹۲ نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ محل مسابقه: بوشهر, بوشهر

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ خداشناس ,مرصاد ۱۲۵۱۴۱۹۵ ۲۴۰۵ ۷.۰
۲ ازلی ,اشکان ۱۲۵۰۰۲۹۱ ۲۰۶۰ ۶.۵
۳ خرسندی کرباسدهی ,آرین ۱۲۵۱۸۵۴۹ ۲۱۰۷ ۶.۵
۴ خوشکلام ,سید هادی ۱۲۵۰۸۷۶۴ ۲۲۶۸ ۶.۰
۵ شفیعی ,مهدی ۱۲۵۳۲۵۳۳ ۱۶۹۱ ۶.۰
۶ بادکوبی ,امیرحسین ۱۲۵۲۱۲۹۹ ۲۱۳۵ ۶.۰
۷ اصغرزاده ,محمدرضا ۱۲۵۱۳۱۵۶ ۲۲۵۷ ۵.۵
۸ راستبد ,علی ۱۲۵۶۷۴۷۷ ۲۳۲۶ ۵.۵
۹ قاسمی حاجی ,رامتین ۱۲۵۴۶۰۲۰ ۱۸۶۵ ۵.۵
۱۰ عباسی لرکی ,حسین ۱۲۵۵۳۱۹۰ ۱۸۷۷ ۵.۰
۱۱ یاقوتیان ,محسن ۲۲۵۰۳۹۰۰ ۱۶۲۸ ۵.۰
۱۲ اخگری ,رضا ۱۲۵۱۸۳۴۴ ۲۱۳۷ ۵.۰
۱۳ غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۵.۰
۱۴ انصاری ,سهیل ۱۲۵۴۳۲۶۸ ۱۷۸۳ ۵.۰
۱۵ بابانیا ,بنیامین ۱۲۵۳۹۳۹۲ ۲۱۹۳ ۴.۵
۱۶ دلاوری ,امیر علی ۱۲۵۲۱۳۳۷ ۲۱۴۷ ۴.۵
۱۷ علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۴.۵
۱۸ ایزدی ,علی ۱۲۵۸۰۰۷۴ ۱۶۸۵ ۴.۰
۱۹ رادش ,پارسا ۱۲۵۷۵۱۰۰ ۱۸۴۱ ۴.۰
۲۰ Hashemi,Fardin ۱۲۵۶۶۲۲۵ ۱۴۹۹ ۴.۰
۲۱ عبدالمحمدی ,میلاد ۱۲۵۷۳۸۶۸ ۱۷۶۶ ۴.۰
۲۲ رحیمی ,امیرمحمد ۱۲۵۵۳۱۱۵ ۱۹۶۴ ۴.۰
۲۳ Kalantari,Hamed ۱۲۵۸۷۲۹۰ ۰ ۴.۰
۲۴ عطایی ,محمدرضا ۱۲۵۱۰۰۴۱ ۱۶۲۰ ۳.۵
۲۵ Mir Emadi,Seyyed Alireza --- ۰ ۲.۰
۲۶ Tashakori,Reza ۱۲۵۵۳۱۷۴ ۰ ۰.۰
۲۷ جدی ,علی ۱۲۵۵۸۷۷۰ ۱۸۸۳ ۴.۰
۲۸ وکیل پور ,آرین ۱۲۵۱۹۵۲۹ ۱۷۲۸ ۳.۰
۲۹ Rajabi,Hamid --- ۰ ۳.۰
۳۰ اشرفی ,سید عرفان ۱۲۵۷۹۷۳۴ ۱۵۹۹ ۲.۵
۳۱ Aman Elahi,Farhad --- ۰ ۰.۰
۳۲ قاضی زاده ,نیسار ۱۲۵۸۹۳۰۶ ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۷۵۷ ۱۵ شفیعی ,مهدی
½ - ½
خداشناس ,مرصاد ۱ ۲۲۳۳ ۱
6 ۱۹۳۷ ۷ خوشکلام ,سید هادی
0 - 1
ازلی ,اشکان ۵ ۲۰۰۱ ۲
۲۰۰۲ ۴ خرسندی کرباسدهی ,آرین
1 - 0
اخگری ,رضا ۶ ۱۹۹۷ 5 ۳
5 ۱۷۶۴ ۱۴ قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۱۳۷ 5 ۴
5 ۲۰۸۲ ۳ بادکوبی ,امیرحسین
1 - 0
انصاری ,سهیل ۱۱ ۱۸۴۳ 5 ۵
۱۸۲۴ ۱۲ بابانیا ,بنیامین
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۹ ۱۸۸۰ 4 ۶
۱۷۰۶ ۱۸ راستبد ,علی
1 - 0
ایزدی ,علی ۱۷ ۱۷۰۹ 4 ۷
4 ۰ ۲۴ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۱۰ ۱۸۵۹ 4 ۸
4 ۱۶۶۳ ۲۰ عباسی لرکی ,حسین
1 - 0
رحیمی ,امیرمحمد ۲۲ ۱۵۰۶ 4 ۹
4 ۰ ۳۲ یاقوتیان ,محسن
1 - 0
عبدالمحمدی ,میلاد ۲۱ ۱۶۶۰ 4 ۱۰
۰ ۲۶ عطایی ,محمدرضا
0 - 1
رادش ,پارسا ۱۳ ۱۷۹۲ 3 ۱۱
2 ۰ ۲۹ Mir Emadi,Seyyed Alireza
0 - 1
Kalantari,Hamed ۲۸ ۰ 3 ۱۲
2 ۰ ۳۰ Rajabi,Hamid
+ - -
اشرفی ,سید عرفان ۱۹ ۱۶۹۷ ۱۳
4 ۱۸۹۹ ۸ جدی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۴
3 ۱۴۹۹ ۲۳ Hashemi,Fardin
1 - 0
Tashakori,Reza ۳۱ ۰ 0 ۱۵
3 ۱۷۴۶ ۱۶ وکیل پور ,آرین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۲۳۳ ۱ خداشناس ,مرصاد
½ - ½
بادکوبی ,امیرحسین ۳ ۲۰۸۲ ۱
۲۰۰۱ ۵ ازلی ,اشکان
1 - 0
خرسندی کرباسدهی ,آرین ۴ ۲۰۰۲ ۲
۱۷۶۴ ۱۴ قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی ۷ ۱۹۳۷ ۳
4 ۱۶۶۰ ۲۱ عبدالمحمدی ,میلاد
0 - 1
شفیعی ,مهدی ۱۵ ۱۷۵۷ ۴
4 ۲۱۳۷ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
1 - 0
رحیمی ,امیرمحمد ۲۲ ۱۵۰۶ 4 ۵
4 ۱۹۹۷ ۶ اخگری ,رضا
1 - 0
عباسی لرکی ,حسین ۲۰ ۱۶۶۳ 4 ۶
4 ۱۸۹۹ ۸ جدی ,علی
- - +
انصاری ,سهیل ۱۱ ۱۸۴۳ 4 ۷
۱۸۵۹ ۱۰ دلاوری ,امیر علی
½ - ½
راستبد ,علی ۱۸ ۱۷۰۶ 4 ۸
۱۸۸۰ ۹ غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
علی بابایی ,ساسان ۲۴ ۰ ۹
3 ۱۷۹۲ ۱۳ رادش ,پارسا
0 - 1
بابانیا ,بنیامین ۱۲ ۱۸۲۴ ۱۰
3 ۱۷۰۹ ۱۷ ایزدی ,علی
1 - 0
Hashemi,Fardin ۲۳ ۱۴۹۹ 3 ۱۱
3 ۰ ۲۸ Kalantari,Hamed
0 - 1
یاقوتیان ,محسن ۳۲ ۰ 3 ۱۲
2 ۰ ۳۰ Rajabi,Hamid
0 - 1
عطایی ,محمدرضا ۲۶ ۰ ۱۳
۱۶۹۷ ۱۹ اشرفی ,سید عرفان
0 - 1
Mir Emadi,Seyyed Alireza ۲۹ ۰ 1 ۱۴
2 ۱۷۴۶ ۱۶ وکیل پور ,آرین
1 - 0
Tashakori,Reza ۳۱ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۰۰۲ ۴ خرسندی کرباسدهی ,آرین
½ - ½
خوشکلام ,سید هادی ۷ ۱۹۳۷ 5 ۱
4 ۲۱۳۷ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱ ۲۲۳۳ 5 ۲
4 ۱۷۵۷ ۱۵ شفیعی ,مهدی
½ - ½
ازلی ,اشکان ۵ ۲۰۰۱ 4 ۳
4 ۲۰۸۲ ۳ بادکوبی ,امیرحسین
½ - ½
اخگری ,رضا ۶ ۱۹۹۷ ۴
۱۷۰۶ ۱۸ راستبد ,علی
½ - ½
جدی ,علی ۸ ۱۸۹۹ ۵
۱۷۶۴ ۱۴ قاسمی حاجی ,رامتین
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۹ ۱۸۸۰ ۶
۱۸۴۳ ۱۱ انصاری ,سهیل
½ - ½
عبدالمحمدی ,میلاد ۲۱ ۱۶۶۰ ۷
۱۵۰۶ ۲۲ رحیمی ,امیرمحمد
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۱۰ ۱۸۵۹ 3 ۸
3 ۰ ۲۴ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
بابانیا ,بنیامین ۱۲ ۱۸۲۴ 3 ۹
3 ۱۶۶۳ ۲۰ عباسی لرکی ,حسین
1 - 0
رادش ,پارسا ۱۳ ۱۷۹۲ 3 ۱۰
2 ۰ ۲۶ عطایی ,محمدرضا
½ - ½
Kalantari,Hamed ۲۸ ۰ ۱۱
2 ۱۴۹۹ ۲۳ Hashemi,Fardin
1 - 0
وکیل پور ,آرین ۱۶ ۱۷۴۶ 2 ۱۲
2 ۰ ۳۲ یاقوتیان ,محسن
1 - 0
Rajabi,Hamid ۳۰ ۰ 2 ۱۳
1 ۰ ۲۹ Mir Emadi,Seyyed Alireza
0 - 1
ایزدی ,علی ۱۷ ۱۷۰۹ 2 ۱۴
0 ۰ ۳۱ Tashakori,Reza
0 - 1
اشرفی ,سید عرفان ۱۹ ۱۶۹۷ ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۲۳۳ ۱ خداشناس ,مرصاد
0 - 1
خرسندی کرباسدهی ,آرین ۴ ۲۰۰۲ 4 ۱
4 ۱۹۳۷ ۷ خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
شفیعی ,مهدی ۱۵ ۱۷۵۷ 4 ۲
3 ۲۰۰۱ ۵ ازلی ,اشکان
1 - 0
انصاری ,سهیل ۱۱ ۱۸۴۳ ۳
3 ۱۸۲۴ ۱۲ بابانیا ,بنیامین
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۱۳۷ 3 ۴
3 ۱۸۵۹ ۱۰ دلاوری ,امیر علی
0 - 1
بادکوبی ,امیرحسین ۳ ۲۰۸۲ 3 ۵
3 ۱۹۹۷ ۶ اخگری ,رضا
½ - ½
قاسمی حاجی ,رامتین ۱۴ ۱۷۶۴ 3 ۶
3 ۱۸۹۹ ۸ جدی ,علی
½ - ½
رحیمی ,امیرمحمد ۲۲ ۱۵۰۶ 3 ۷
3 ۱۸۸۰ ۹ غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
عبدالمحمدی ,میلاد ۲۱ ۱۶۶۰ 3 ۸
۰ ۲۸ Kalantari,Hamed
0 - 1
راستبد ,علی ۱۸ ۱۷۰۶ ۹
2 ۱۷۹۲ ۱۳ رادش ,پارسا
1 - 0
یاقوتیان ,محسن ۳۲ ۰ 2 ۱۰
2 ۱۷۴۶ ۱۶ وکیل پور ,آرین
0 - 1
عباسی لرکی ,حسین ۲۰ ۱۶۶۳ 2 ۱۱
2 ۱۷۰۹ ۱۷ ایزدی ,علی
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۲۴ ۰ 2 ۱۲
۱۶۹۷ ۱۹ اشرفی ,سید عرفان
0 - 1
Hashemi,Fardin ۲۳ ۱۴۹۹ 1 ۱۳
1 ۰ ۲۹ Mir Emadi,Seyyed Alireza
0 - 1
عطایی ,محمدرضا ۲۶ ۰ 1 ۱۴
1 ۰ ۳۰ Rajabi,Hamid
1 - 0
Tashakori,Reza ۳۱ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۲۳۳ ۱ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
جدی ,علی ۸ ۱۸۹۹ 3 ۱
3 ۲۱۳۷ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
0 - 1
خوشکلام ,سید هادی ۷ ۱۹۳۷ 3 ۲
3 ۲۰۰۲ ۴ خرسندی کرباسدهی ,آرین
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۹ ۱۸۸۰ 3 ۳
3 ۱۷۵۷ ۱۵ شفیعی ,مهدی
1 - 0
اخگری ,رضا ۶ ۱۹۹۷ 3 ۴
۱۸۴۳ ۱۱ انصاری ,سهیل
1 - 0
قاسمی حاجی ,رامتین ۱۴ ۱۷۶۴ 3 ۵
۲۰۸۲ ۳ بادکوبی ,امیرحسین
½ - ½
ازلی ,اشکان ۵ ۲۰۰۱ ۶
2 ۱۷۰۹ ۱۷ ایزدی ,علی
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۱۰ ۱۸۵۹ 2 ۷
2 ۱۶۶۳ ۲۰ عباسی لرکی ,حسین
0 - 1
بابانیا ,بنیامین ۱۲ ۱۸۲۴ 2 ۸
2 ۱۵۰۶ ۲۲ رحیمی ,امیرمحمد
1 - 0
رادش ,پارسا ۱۳ ۱۷۹۲ 2 ۹
2 ۱۶۶۰ ۲۱ عبدالمحمدی ,میلاد
1 - 0
وکیل پور ,آرین ۱۶ ۱۷۴۶ 2 ۱۰
۱۷۰۶ ۱۸ راستبد ,علی
1 - 0
اشرفی ,سید عرفان ۱۹ ۱۶۹۷ ۱۱
1 ۱۴۹۹ ۲۳ Hashemi,Fardin
0 - 1
Kalantari,Hamed ۲۸ ۰ ۱۲
1 ۰ ۲۴ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
Rajabi,Hamid ۳۰ ۰ 1 ۱۳
1 ۰ ۲۶ عطایی ,محمدرضا
0 - 1
یاقوتیان ,محسن ۳۲ ۰ 1 ۱۴
0 ۰ ۳۱ Tashakori,Reza
0 - 1
Mir Emadi,Seyyed Alireza ۲۹ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۹۳۷ ۷ خوشکلام ,سید هادی
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱ ۲۲۳۳ 3 ۱
۱۷۶۴ ۱۴ قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
شفیعی ,مهدی ۱۵ ۱۷۵۷ ۲
2 ۱۹۹۷ ۶ اخگری ,رضا
1 - 0
ازلی ,اشکان ۵ ۲۰۰۱ ۳
2 ۱۷۹۲ ۱۳ رادش ,پارسا
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۱۳۷ 2 ۴
2 ۲۰۰۲ ۴ خرسندی کرباسدهی ,آرین
1 - 0
ایزدی ,علی ۱۷ ۱۷۰۹ 2 ۵
2 ۱۸۹۹ ۸ جدی ,علی
1 - 0
عبدالمحمدی ,میلاد ۲۱ ۱۶۶۰ 2 ۶
2 ۱۸۸۰ ۹ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
رحیمی ,امیرمحمد ۲۲ ۱۵۰۶ 2 ۷
۰ ۲۸ Kalantari,Hamed
0 - 1
بادکوبی ,امیرحسین ۳ ۲۰۸۲ ۸
۱۶۹۷ ۱۹ اشرفی ,سید عرفان
0 - 1
انصاری ,سهیل ۱۱ ۱۸۴۳ ۹
۱۸۲۴ ۱۲ بابانیا ,بنیامین
½ - ½
راستبد ,علی ۱۸ ۱۷۰۶ 1 ۱۰
1 ۱۸۵۹ ۱۰ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
Rajabi,Hamid ۳۰ ۰ 1 ۱۱
1 ۱۷۴۶ ۱۶ وکیل پور ,آرین
1 - 0
عطایی ,محمدرضا ۲۶ ۰ 1 ۱۲
1 ۰ ۳۲ یاقوتیان ,محسن
0 - 1
عباسی لرکی ,حسین ۲۰ ۱۶۶۳ 1 ۱۳
0 ۰ ۲۹ Mir Emadi,Seyyed Alireza
0 - 1
Hashemi,Fardin ۲۳ ۱۴۹۹ 0 ۱۴
0 ۰ ۳۱ Tashakori,Reza
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۲۴ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۲۳۳ ۱ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۹ ۱۸۸۰ 2 ۱
2 ۱۹۳۷ ۷ خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
رادش ,پارسا ۱۳ ۱۷۹۲ 2 ۲
2 ۱۷۵۷ ۱۵ شفیعی ,مهدی
½ - ½
خرسندی کرباسدهی ,آرین ۴ ۲۰۰۲ ۳
۲۰۸۲ ۳ بادکوبی ,امیرحسین
0 - 1
قاسمی حاجی ,رامتین ۱۴ ۱۷۶۴ ۴
۲۰۰۱ ۵ ازلی ,اشکان
1 - 0
بابانیا ,بنیامین ۱۲ ۱۸۲۴ ۵
۱۸۴۳ ۱۱ انصاری ,سهیل
0 - 1
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۱۳۷ 1 ۶
1 ۱۷۰۶ ۱۸ راستبد ,علی
0 - 1
اخگری ,رضا ۶ ۱۹۹۷ 1 ۷
1 ۱۶۶۳ ۲۰ عباسی لرکی ,حسین
0 - 1
جدی ,علی ۸ ۱۸۹۹ 1 ۸
1 ۱۶۶۰ ۲۱ عبدالمحمدی ,میلاد
1 - 0
دلاوری ,امیر علی ۱۰ ۱۸۵۹ 1 ۹
1 ۱۵۰۶ ۲۲ رحیمی ,امیرمحمد
1 - 0
وکیل پور ,آرین ۱۶ ۱۷۴۶ 1 ۱۰
1 ۰ ۳۲ یاقوتیان ,محسن
0 - 1
ایزدی ,علی ۱۷ ۱۷۰۹ 1 ۱۱
0 ۰ ۲۴ علی بابایی ,ساسان
0 - 1
اشرفی ,سید عرفان ۱۹ ۱۶۹۷ ½ ۱۲
½ ۰ ۲۸ Kalantari,Hamed
+ - -
Hashemi,Fardin ۲۳ ۱۴۹۹ 0 ۱۳
0 ۰ ۲۶ عطایی ,محمدرضا
1 - 0
Tashakori,Reza ۳۱ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۳۰ Rajabi,Hamid
1 - 0
Mir Emadi,Seyyed Alireza ۲۹ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۸۵۹ ۱۰ دلاوری ,امیر علی
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱ ۲۲۳۳ 1 ۱
1 ۱۸۲۴ ۱۲ بابانیا ,بنیامین
½ - ½
بادکوبی ,امیرحسین ۳ ۲۰۸۲ 1 ۲
1 ۲۰۰۲ ۴ خرسندی کرباسدهی ,آرین
½ - ½
انصاری ,سهیل ۱۱ ۱۸۴۳ 1 ۳
1 ۱۷۶۴ ۱۴ قاسمی حاجی ,رامتین
½ - ½
ازلی ,اشکان ۵ ۲۰۰۱ 1 ۴
1 ۱۹۹۷ ۶ اخگری ,رضا
0 - 1
رادش ,پارسا ۱۳ ۱۷۹۲ 1 ۵
1 ۱۷۴۶ ۱۶ وکیل پور ,آرین
0 - 1
خوشکلام ,سید هادی ۷ ۱۹۳۷ 1 ۶
1 ۱۸۹۹ ۸ جدی ,علی
0 - 1
شفیعی ,مهدی ۱۵ ۱۷۵۷ 1 ۷
1 ۱۸۸۰ ۹ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
راستبد ,علی ۱۸ ۱۷۰۶ 1 ۸
0 ۲۱۳۷ ۲ اصغرزاده ,محمدرضا
1 - 0
علی بابایی ,ساسان ۲۴ ۰ 0 ۹
0 ۱۷۰۹ ۱۷ ایزدی ,علی
1 - 0
عطایی ,محمدرضا ۲۶ ۰ 0 ۱۰
0 ۱۶۹۷ ۱۹ اشرفی ,سید عرفان
½ - ½
Kalantari,Hamed ۲۸ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۹ Mir Emadi,Seyyed Alireza
0 - 1
عباسی لرکی ,حسین ۲۰ ۱۶۶۳ 0 ۱۲
0 ۱۶۶۰ ۲۱ عبدالمحمدی ,میلاد
1 - 0
Rajabi,Hamid ۳۰ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۳۱ Tashakori,Reza
0 - 1
رحیمی ,امیرمحمد ۲۲ ۱۵۰۶ 0 ۱۴
0 ۱۴۹۹ ۲۳ Hashemi,Fardin
0 - 1
یاقوتیان ,محسن ۳۲ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۵ Aman Elahi,Farhad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۷ قاضی زاده ,نیسار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۲۳۳ ۱ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
ایزدی ,علی ۱۷ ۱۷۰۹ 0 ۱
0 ۱۷۰۶ ۱۸ راستبد ,علی
1 - 0
اصغرزاده ,محمدرضا ۲ ۲۱۳۷ 0 ۲
0 ۲۰۸۲ ۳ بادکوبی ,امیرحسین
1 - 0
اشرفی ,سید عرفان ۱۹ ۱۶۹۷ 0 ۳
0 ۱۶۶۳ ۲۰ عباسی لرکی ,حسین
0 - 1
خرسندی کرباسدهی ,آرین ۴ ۲۰۰۲ 0 ۴
0 ۲۰۰۱ ۵ ازلی ,اشکان
1 - 0
عبدالمحمدی ,میلاد ۲۱ ۱۶۶۰ 0 ۵
0 ۱۵۰۶ ۲۲ رحیمی ,امیرمحمد
0 - 1
اخگری ,رضا ۶ ۱۹۹۷ 0 ۶
0 ۱۹۳۷ ۷ خوشکلام ,سید هادی
1 - 0
Hashemi,Fardin ۲۳ ۱۴۹۹ 0 ۷
0 ۰ ۲۴ علی بابایی ,ساسان
0 - 1
جدی ,علی ۸ ۱۸۹۹ 0 ۸
0 ۱۸۸۰ ۹ غفوریان ,امیرعلی
+ - -
Aman Elahi,Farhad ۲۵ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۲۶ عطایی ,محمدرضا
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۱۰ ۱۸۵۹ 0 ۱۰
0 ۱۸۴۳ ۱۱ انصاری ,سهیل
+ - -
قاضی زاده ,نیسار ۲۷ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۸ Kalantari,Hamed
0 - 1
بابانیا ,بنیامین ۱۲ ۱۸۲۴ 0 ۱۲
0 ۱۷۹۲ ۱۳ رادش ,پارسا
1 - 0
Mir Emadi,Seyyed Alireza ۲۹ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۳۰ Rajabi,Hamid
0 - 1
قاسمی حاجی ,رامتین ۱۴ ۱۷۶۴ 0 ۱۴
0 ۱۷۵۷ ۱۵ شفیعی ,مهدی
1 - 0
Tashakori,Reza ۳۱ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۳۲ یاقوتیان ,محسن
0 - 1
وکیل پور ,آرین ۱۶ ۱۷۴۶ 0 ۱۶