مسابقه قهرمانی زیر 16 سال دختران ایران 1392-استاندارد
مسابقه: مسابقه قهرمانی زیر 16 سال دختران ایران 1392 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ محل مسابقه: قزوین, قزوین
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۹۴۲ ۱ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
Amini,Fatemeh ۵ ۱۷۱۷ 5 ۱
7 ۱۸۶۹ ۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
بیاتی ,فرنوش ۱۵ ۰ 5 ۲
5 ۱۵۴۶ ۱۰ رهبری ,هما
0 - 1
مجیدی ,کیمیا ۴ ۱۷۵۱ ۳
5 ۱۶۸۲ ۶ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
Banisaeed,Fatemeh ۸ ۱۵۹۴ 5 ۴
4 ۱۴۹۲ ۱۲ اخگری ,بیتا
1 - 0
صیفی کار ,سیما ۷ ۱۶۴۹ ۵
4 ۱۷۸۰ ۳ کیانی ,راحیل
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۱۳ ۱۴۷۱ 4 ۶
3 ۰ ۲۵ Zinati,Mehrnaz
0 - 1
Salehi,Fateme ۹ ۱۵۵۷ 4 ۷
4 ۰ ۱۷ اسماعیلی ,آزاده
1 - 0
Khorshidi,Yegane ۲۰ ۰ 3 ۸
۰ ۲۴ طاهری ,نازنین
1 - 0
Babaeimanesh,Rojin ۱۱ ۱۵۰۱ ۹
2 ۰ ۲۳ عروجی ,سارا
½ - ½
Alibagheri,Melika ۱۴ ۰ 2 ۱۰
۰ ۱۸ قاسمی ,فاطمه
1 - 0
Beiraghi,Mobina ۱۶ ۰ ½ ۱۱
1 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
1 - 0
Naderidabbagh,Melika ۲۱ ۰ 3 ۱۲
3 ۰ ۱۹ کرمی ,شراره
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۵۹۴ ۸ Banisaeed,Fatemeh
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۸۶۹ 6 ۱
۱۶۴۹ ۷ صیفی کار ,سیما
0 - 1
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱ ۱۹۴۲ 6 ۲
۱۷۵۱ ۴ مجیدی ,کیمیا
1 - 0
کیانی ,راحیل ۳ ۱۷۸۰ 4 ۳
4 ۱۷۱۷ ۵ Amini,Fatemeh
1 - 0
اخگری ,بیتا ۱۲ ۱۴۹۲ 4 ۴
4 ۱۴۷۱ ۱۳ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۶ ۱۶۸۲ 4 ۵
4 ۱۵۵۷ ۹ Salehi,Fateme
0 - 1
رهبری ,هما ۱۰ ۱۵۴۶ 4 ۶
4 ۰ ۱۵ بیاتی ,فرنوش
1 - 0
قاسمی ,فاطمه ۱۸ ۰ ۷
3 ۰ ۲۱ Naderidabbagh,Melika
0 - 1
اسماعیلی ,آزاده ۱۷ ۰ 3 ۸
3 ۰ ۱۹ کرمی ,شراره
0 - 1
Zinati,Mehrnaz ۲۵ ۰ 2 ۹
2 ۰ ۲۳ عروجی ,سارا
0 - 1
طاهری ,نازنین ۲۴ ۰ ۱۰
3 ۰ ۲۰ Khorshidi,Yegane
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۱
۱۵۰۱ ۱۱ Babaeimanesh,Rojin
1 - 0
نجفی ,سارا ۲۲ ۰ 1 ۱۲
½ ۰ ۱۶ Beiraghi,Mobina
0 - 1
Alibagheri,Melika ۱۴ ۰ 1 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۴۲ ۱ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
Banisaeed,Fatemeh ۸ ۱۵۹۴ 5 ۱
5 ۱۸۶۹ ۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
قاضی زاده ,آسانا ۶ ۱۶۸۲ 4 ۲
۱۷۵۱ ۴ مجیدی ,کیمیا
1 - 0
Salehi,Fateme ۹ ۱۵۵۷ 4 ۳
4 ۱۶۴۹ ۷ صیفی کار ,سیما
½ - ½
رهبری ,هما ۱۰ ۱۵۴۶ ۴
۱۴۹۲ ۱۲ اخگری ,بیتا
½ - ½
طهماسبی ,پگاه ۱۳ ۱۴۷۱ ۵
3 ۱۷۸۰ ۳ کیانی ,راحیل
1 - 0
کرمی ,شراره ۱۹ ۰ 3 ۶
3 ۰ ۱۷ اسماعیلی ,آزاده
0 - 1
بیاتی ,فرنوش ۱۵ ۰ 3 ۷
2 ۰ ۲۵ Zinati,Mehrnaz
0 - 1
Amini,Fatemeh ۵ ۱۷۱۷ 3 ۸
۰ ۲۱ Naderidabbagh,Melika
½ - ½
عروجی ,سارا ۲۳ ۰ ۹
1 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
0 - 1
قاسمی ,فاطمه ۱۸ ۰ ۱۰
1 ۰ ۱۴ Alibagheri,Melika
0 - 1
Khorshidi,Yegane ۲۰ ۰ 2 ۱۱
۱۵۰۱ ۱۱ Babaeimanesh,Rojin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۱۶ Beiraghi,Mobina
½ - ½
طاهری ,نازنین ۲۴ ۰ 1 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۸۶۹ ۲ علیجان زاده ,محدثه
½ - ½
مجیدی ,کیمیا ۴ ۱۷۵۱ 4 ۱
4 ۱۶۸۲ ۶ قاضی زاده ,آسانا
0 - 1
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱ ۱۹۴۲ 4 ۲
4 ۱۵۹۴ ۸ Banisaeed,Fatemeh
1 - 0
Amini,Fatemeh ۵ ۱۷۱۷ 3 ۳
3 ۰ ۱۷ اسماعیلی ,آزاده
0 - 1
صیفی کار ,سیما ۷ ۱۶۴۹ 3 ۴
3 ۰ ۱۵ بیاتی ,فرنوش
0 - 1
Salehi,Fateme ۹ ۱۵۵۷ 3 ۵
3 ۱۵۴۶ ۱۰ رهبری ,هما
½ - ½
اخگری ,بیتا ۱۲ ۱۴۹۲ 3 ۶
۱۴۷۱ ۱۳ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
Naderidabbagh,Melika ۲۱ ۰ ۷
2 ۰ ۲۰ Khorshidi,Yegane
0 - 1
کیانی ,راحیل ۳ ۱۷۸۰ 2 ۸
۰ ۱۸ قاسمی ,فاطمه
1 - 0
Babaeimanesh,Rojin ۱۱ ۱۵۰۱ ۹
1 ۰ ۲۴ طاهری ,نازنین
0 - 1
کرمی ,شراره ۱۹ ۰ 2 ۱۰
1 ۰ ۱۴ Alibagheri,Melika
0 - 1
Zinati,Mehrnaz ۲۵ ۰ 1 ۱۱
۰ ۲۳ عروجی ,سارا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
1 - 0
Beiraghi,Mobina ۱۶ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۴۲ ۱ غلامی اوریمی ,آناهیتا
½ - ½
مجیدی ,کیمیا ۴ ۱۷۵۱ ۱
3 ۱۶۴۹ ۷ صیفی کار ,سیما
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۸۶۹ ۲
3 ۱۶۸۲ ۶ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
رهبری ,هما ۱۰ ۱۵۴۶ 3 ۳
3 ۱۴۹۲ ۱۲ اخگری ,بیتا
0 - 1
Banisaeed,Fatemeh ۸ ۱۵۹۴ 3 ۴
2 ۱۷۱۷ ۵ Amini,Fatemeh
1 - 0
Naderidabbagh,Melika ۲۱ ۰ ۵
2 ۰ ۲۰ Khorshidi,Yegane
0 - 1
بیاتی ,فرنوش ۱۵ ۰ 2 ۶
2 ۱۵۵۷ ۹ Salehi,Fateme
1 - 0
طاهری ,نازنین ۲۴ ۰ 1 ۷
۱۵۰۱ ۱۱ Babaeimanesh,Rojin
0 - 1
طهماسبی ,پگاه ۱۳ ۱۴۷۱ ۸
1 ۰ ۲۵ Zinati,Mehrnaz
0 - 1
اسماعیلی ,آزاده ۱۷ ۰ 2 ۹
1 ۱۷۸۰ ۳ کیانی ,راحیل
1 - 0
عروجی ,سارا ۲۳ ۰ ۱۰
۰ ۱۸ قاسمی ,فاطمه
0 - 1
Alibagheri,Melika ۱۴ ۰ 0 ۱۱
1 ۰ ۱۹ کرمی ,شراره
1 - 0
نجفی ,سارا ۲۲ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۱۶ Beiraghi,Mobina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۸۶۹ ۲ علیجان زاده ,محدثه
½ - ½
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱ ۱۹۴۲ 3 ۱
3 ۱۷۵۱ ۴ مجیدی ,کیمیا
½ - ½
قاضی زاده ,آسانا ۶ ۱۶۸۲ ۲
2 ۱۵۴۶ ۱۰ رهبری ,هما
1 - 0
Amini,Fatemeh ۵ ۱۷۱۷ 2 ۳
2 ۱۴۹۲ ۱۲ اخگری ,بیتا
1 - 0
Babaeimanesh,Rojin ۱۱ ۱۵۰۱ ۴
1 ۰ ۲۴ طاهری ,نازنین
0 - 1
صیفی کار ,سیما ۷ ۱۶۴۹ 2 ۵
2 ۱۵۹۴ ۸ Banisaeed,Fatemeh
1 - 0
Zinati,Mehrnaz ۲۵ ۰ 1 ۶
۰ ۲۱ Naderidabbagh,Melika
1 - 0
قاسمی ,فاطمه ۱۸ ۰ ۷
1 ۰ ۱۷ اسماعیلی ,آزاده
1 - 0
کیانی ,راحیل ۳ ۱۷۸۰ 1 ۸
1 ۰ ۲۳ عروجی ,سارا
½ - ½
طهماسبی ,پگاه ۱۳ ۱۴۷۱ 1 ۹
1 ۰ ۱۵ بیاتی ,فرنوش
1 - 0
کرمی ,شراره ۱۹ ۰ 1 ۱۰
0 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
0 - 1
Salehi,Fateme ۹ ۱۵۵۷ 1 ۱۱
0 ۰ ۱۶ Beiraghi,Mobina
0 - 1
Khorshidi,Yegane ۲۰ ۰ 1 ۱۲
0 ۰ ۱۴ Alibagheri,Melika
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۴۲ ۱ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
رهبری ,هما ۱۰ ۱۵۴۶ 2 ۱
2 ۱۷۱۷ ۵ Amini,Fatemeh
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۸۶۹ 2 ۲
2 ۱۶۴۹ ۷ صیفی کار ,سیما
0 - 1
مجیدی ,کیمیا ۴ ۱۷۵۱ 2 ۳
1 ۱۵۵۷ ۹ Salehi,Fateme
0 - 1
قاضی زاده ,آسانا ۶ ۱۶۸۲ ۴
1 ۰ ۱۹ کرمی ,شراره
0 - 1
Banisaeed,Fatemeh ۸ ۱۵۹۴ 1 ۵
1 ۱۵۰۱ ۱۱ Babaeimanesh,Rojin
½ - ½
Naderidabbagh,Melika ۲۱ ۰ 1 ۶
1 ۰ ۲۰ Khorshidi,Yegane
0 - 1
اخگری ,بیتا ۱۲ ۱۴۹۲ 1 ۷
½ ۰ ۱۸ قاسمی ,فاطمه
1 - 0
عروجی ,سارا ۲۳ ۰ 1 ۸
1 ۱۴۷۱ ۱۳ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
طاهری ,نازنین ۲۴ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۲۵ Zinati,Mehrnaz
1 - 0
بیاتی ,فرنوش ۱۵ ۰ 1 ۱۰
0 ۱۷۸۰ ۳ کیانی ,راحیل
1 - 0
Beiraghi,Mobina ۱۶ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۱۴ Alibagheri,Melika
0 - 1
اسماعیلی ,آزاده ۱۷ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۴۹۲ ۱۲ اخگری ,بیتا
0 - 1
غلامی اوریمی ,آناهیتا ۱ ۱۹۴۲ 1 ۱
1 ۱۸۶۹ ۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
Babaeimanesh,Rojin ۱۱ ۱۵۰۱ 1 ۲
1 ۱۷۵۱ ۴ مجیدی ,کیمیا
1 - 0
Khorshidi,Yegane ۲۰ ۰ 1 ۳
1 ۰ ۱۵ بیاتی ,فرنوش
0 - 1
Amini,Fatemeh ۵ ۱۷۱۷ 1 ۴
1 ۰ ۲۱ Naderidabbagh,Melika
0 - 1
صیفی کار ,سیما ۷ ۱۶۴۹ 1 ۵
1 ۱۵۴۶ ۱۰ رهبری ,هما
1 - 0
Zinati,Mehrnaz ۲۵ ۰ 0 ۶
½ ۱۶۸۲ ۶ قاضی زاده ,آسانا
1 - 0
کیانی ,راحیل ۳ ۱۷۸۰ 0 ۷
0 ۱۵۹۴ ۸ Banisaeed,Fatemeh
1 - 0
قاسمی ,فاطمه ۱۸ ۰ ½ ۸
0 ۰ ۱۷ اسماعیلی ,آزاده
0 - 1
Salehi,Fateme ۹ ۱۵۵۷ 0 ۹
0 ۱۴۷۱ ۱۳ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
نجفی ,سارا ۲۲ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۱۹ کرمی ,شراره
1 - 0
Alibagheri,Melika ۱۴ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۳ عروجی ,سارا
1 - 0
Beiraghi,Mobina ۱۶ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۲۴ طاهری ,نازنین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۹۴۲ ۱ غلامی اوریمی ,آناهیتا
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۱۳ ۱۴۷۱ 0 ۱
0 ۰ ۱۴ Alibagheri,Melika
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۸۶۹ 0 ۲
0 ۱۷۸۰ ۳ کیانی ,راحیل
0 - 1
بیاتی ,فرنوش ۱۵ ۰ 0 ۳
0 ۰ ۱۶ Beiraghi,Mobina
0 - 1
مجیدی ,کیمیا ۴ ۱۷۵۱ 0 ۴
0 ۱۷۱۷ ۵ Amini,Fatemeh
1 - 0
اسماعیلی ,آزاده ۱۷ ۰ 0 ۵
0 ۰ ۱۸ قاسمی ,فاطمه
½ - ½
قاضی زاده ,آسانا ۶ ۱۶۸۲ 0 ۶
0 ۱۶۴۹ ۷ صیفی کار ,سیما
1 - 0
کرمی ,شراره ۱۹ ۰ 0 ۷
0 ۰ ۲۰ Khorshidi,Yegane
1 - 0
Banisaeed,Fatemeh ۸ ۱۵۹۴ 0 ۸
0 ۱۵۵۷ ۹ Salehi,Fateme
0 - 1
Naderidabbagh,Melika ۲۱ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۲۲ نجفی ,سارا
0 - 1
رهبری ,هما ۱۰ ۱۵۴۶ 0 ۱۰
0 ۱۵۰۱ ۱۱ Babaeimanesh,Rojin
1 - 0
عروجی ,سارا ۲۳ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۴ طاهری ,نازنین
0 - 1
اخگری ,بیتا ۱۲ ۱۴۹۲ 0 ۱۲
0 ۰ ۲۵ Zinati,Mehrnaz
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۳