مسابقه قهرمانی زیر14 سال دختران ایران 1392-استاندارد
مسابقه: مسابقه قهرمانی زیر14 سال دختران ایران 1392 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ زمان پایان: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ محل مسابقه: قزوین, قزوین

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ هاشمی ,سیده فاطمه ۱۲۵۲۶۷۵۴ ۱۸۱۲ ۷.۵
۲ علی نسب علمداری ,مبینا ۱۲۵۲۸۸۹۷ ۲۳۱۸ ۷.۵
۳ واگوهیان ,رامیلا ۱۲۵۳۱۲۳۵ ۱۶۶۸ ۶.۰
۴ ازلی ,طناز ۱۲۵۳۷۷۲۱ ۲۰۴۷ ۶.۰
۵ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۲۵۷۳۷۱۰ ۱۸۸۳ ۶.۰
۶ قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۶.۰
۷ حامدی نیا ,وصال ۱۲۵۴۲۲۵۳ ۲۰۸۱ ۵.۵
۸ زارع ,نگین ۱۲۵۴۲۹۶۲ ۱۶۷۱ ۵.۵
۹ نادرنیا ,نیکی ۱۲۵۷۶۶۸۹ ۱۶۳۷ ۵.۵
۱۰ اصغرپور ماسوله ,تارا ۱۲۵۴۸۴۷۲ ۱۶۸۷ ۵.۵
۱۱ صالحی منش ,آیدا ۱۲۵۴۰۳۲۳ ۱۵۴۵ ۵.۵
۱۲ ماه سالاری ,سلما ۱۲۵۴۳۲۴۱ ۱۵۷۸ ۵.۰
۱۳ خرمی ,نازنین ۱۲۵۶۲۰۲۵ ۱۵۶۸ ۵.۰
۱۴ دادخواهی ,مهرشید ۱۲۵۶۰۲۰۰ ۱۵۳۸ ۵.۰
۱۵ سواری ,ستایش ۱۲۵۷۲۰۶۳ ۱۳۳۰ ۵.۰
۱۶ نوروز ,ملیکا ۱۲۵۶۴۲۳۰ ۱۶۰۵ ۴.۵
۱۷ رفیعی ,طناز ۱۲۵۶۹۸۴۴ ۱۵۶۹ ۴.۵
۱۸ خلیلی ,عطیه ۱۲۵۷۴۴۴۹ ۱۶۱۳ ۴.۵
۱۹ Jalalion,Armita --- ۰ ۴.۵
۲۰ Jivi Khorasanlou,Aida --- ۰ ۴.۵
۲۱ مقصودی گودرزی ,ستاره ۱۲۵۸۲۲۵۵ ۰ ۴.۵
۲۲ گلپایگانی ,پریا ۱۲۵۸۲۴۳۳ ۱۴۰۲ ۴.۰
۲۳ Zabehi,Marziyeh --- ۰ ۴.۰
۲۴ Moayyed,Dorsa ۱۲۵۸۲۲۶۳ ۰ ۴.۰
۲۵ Zarrinkalam,Elahe --- ۰ ۳.۰
۲۶ کیهان فر ,کیمیا ۱۲۵۸۲۲۴۷ ۱۴۶۱ ۲.۵
۲۷ شهبازی ,شیدا ۱۲۵۷۸۸۱۹ ۱۳۱۸ ۲.۵
۲۸ Yaghoobi,Hanieh ۱۲۵۲۹۱۰۹ ۰ ۲.۰
۲۹ Mahrami,Parinaz --- ۰ ۱.۵
۳۰ مسکینی ,هدیه ۱۲۵۹۸۳۹۹ ۱۱۰۰ ۱.۵
۳۱ Mohammad Rafiei,Zahra --- ۰ ۱.۵
۳۲ Rezaee,Niusha --- ۰ ۱.۰
۳۳ صفری مذنبی ,سپیده ۱۲۵۵۳۸۹۱ ۱۱۰۹ ۳.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۰۴ ۱ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۹ ۱۶۳۷ ۱
۱۶۴۵ ۷ اصغرپور ماسوله ,تارا
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۳ ۱۶۸۳ ۲
۱۶۷۹ ۴ واگوهیان ,رامیلا
½ - ½
ازلی ,طناز ۸ ۱۶۴۵ ۳
5 ۱۵۶۳ ۱۳ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا ۵ ۱۶۶۶ 6 ۴
۱۵۰۴ ۱۶ نوروز ,ملیکا
0 - 1
زارع ,نگین ۲ ۱۷۰۵ ۵
۱۵۸۷ ۱۱ خرمی ,نازنین
½ - ½
سواری ,ستایش ۱۸ ۱۳۶۶ ۶
۱۵۷۷ ۱۲ رفیعی ,طناز
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۱۷ ۱۴۷۶ ۷
۱۵۴۵ ۱۴ صالحی منش ,آیدا
1 - 0
Jalalion,Armita ۲۲ ۰ ۸
4 ۱۶۶۰ ۶ ماه سالاری ,سلما
1 - 0
گلپایگانی ,پریا ۲۱ ۰ 4 ۹
4 ۱۶۳۱ ۱۰ دادخواهی ,مهرشید
1 - 0
Zabehi,Marziyeh ۳۲ ۰ 4 ۱۰
۱۳۲۰ ۲۰ شهبازی ,شیدا
0 - 1
خلیلی ,عطیه ۱۵ ۱۵۱۰ ۱۱
۱۳۴۹ ۱۹ کیهان فر ,کیمیا
0 - 1
Jivi Khorasanlou,Aida ۲۳ ۰ ۱۲
2 ۰ ۳۱ Yaghoobi,Hanieh
0 - 1
مقصودی گودرزی ,ستاره ۲۴ ۰ ۱۳
۰ ۲۸ Mohammad Rafiei,Zahra
0 - 1
Moayyed,Dorsa ۲۷ ۰ 3 ۱۴
2 ۰ ۳۳ Zarrinkalam,Elahe
1 - 0
Rezaee,Niusha ۲۹ ۰ 1 ۱۵
3 ۰ ۳۰ صفری مذنبی ,سپیده
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
1 ۰ ۲۵ Mahrami,Parinaz
½ - ½
مسکینی ,هدیه ۲۶ ۰ 1 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۶۶۶ ۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
ازلی ,طناز ۸ ۱۶۴۵ ۱
۱۷۰۵ ۲ زارع ,نگین
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۱ ۱۹۰۴ ۲
۱۶۸۳ ۳ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
خرمی ,نازنین ۱۱ ۱۵۸۷ ۳
۱۶۳۷ ۹ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
واگوهیان ,رامیلا ۴ ۱۶۷۹ ۴
۱۶۴۵ ۷ اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
رفیعی ,طناز ۱۲ ۱۵۷۷ ۵
4 ۰ ۳۲ Zabehi,Marziyeh
0 - 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۳ ۱۵۶۳ 4 ۶
4 ۱۵۰۴ ۱۶ نوروز ,ملیکا
½ - ½
صالحی منش ,آیدا ۱۴ ۱۵۴۵ 4 ۷
۰ ۲۲ Jalalion,Armita
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۱۵ ۱۵۱۰ ۸
۱۴۷۶ ۱۷ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
مقصودی گودرزی ,ستاره ۲۴ ۰ ۹
۰ ۲۳ Jivi Khorasanlou,Aida
0 - 1
سواری ,ستایش ۱۸ ۱۳۶۶ ۱۰
3 ۰ ۲۷ Moayyed,Dorsa
0 - 1
ماه سالاری ,سلما ۶ ۱۶۶۰ 3 ۱۱
3 ۰ ۳۰ صفری مذنبی ,سپیده
0 - 1
دادخواهی ,مهرشید ۱۰ ۱۶۳۱ 3 ۱۲
3 ۰ ۲۱ گلپایگانی ,پریا
1 - 0
Yaghoobi,Hanieh ۳۱ ۰ 2 ۱۳
1 ۰ ۲۶ مسکینی ,هدیه
0 - 1
شهبازی ,شیدا ۲۰ ۱۳۲۰ ۱۴
۰ ۳۳ Zarrinkalam,Elahe
½ - ½
Mohammad Rafiei,Zahra ۲۸ ۰ 1 ۱۵
۱۳۴۹ ۱۹ کیهان فر ,کیمیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۹ Rezaee,Niusha
1 - 0
Mahrami,Parinaz ۲۵ ۰ 1 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۶۴۵ ۸ ازلی ,طناز
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۳ ۱۶۸۳ 5 ۱
۱۶۷۹ ۴ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
قانع دلچه ,صفورا ۵ ۱۶۶۶ 5 ۲
۱۹۰۴ ۱ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
نوروز ,ملیکا ۱۶ ۱۵۰۴ 4 ۳
4 ۱۶۳۷ ۹ حامدی نیا ,وصال
½ - ½
زارع ,نگین ۲ ۱۷۰۵ 4 ۴
4 ۱۵۶۳ ۱۳ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
0 - 1
اصغرپور ماسوله ,تارا ۷ ۱۶۴۵ ۵
۱۵۸۷ ۱۱ خرمی ,نازنین
1 - 0
نادرنیا ,نیکی ۱۷ ۱۴۷۶ ۶
۱۵۷۷ ۱۲ رفیعی ,طناز
1 - 0
Jalalion,Armita ۲۲ ۰ ۷
3 ۱۶۶۰ ۶ ماه سالاری ,سلما
0 - 1
Zabehi,Marziyeh ۳۲ ۰ 3 ۸
3 ۱۵۴۵ ۱۴ صالحی منش ,آیدا
1 - 0
دادخواهی ,مهرشید ۱۰ ۱۶۳۱ 3 ۹
3 ۰ ۲۴ مقصودی گودرزی ,ستاره
½ - ½
Jivi Khorasanlou,Aida ۲۳ ۰ 3 ۱۰
3 ۱۳۶۶ ۱۸ سواری ,ستایش
½ - ½
Moayyed,Dorsa ۲۷ ۰ ۱۱
۱۵۱۰ ۱۵ خلیلی ,عطیه
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا ۱۹ ۱۳۴۹ ۱۲
2 ۰ ۲۱ گلپایگانی ,پریا
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۳۳ ۰ ۱۳
1 ۰ ۲۵ Mahrami,Parinaz
0 - 1
صفری مذنبی ,سپیده ۳۰ ۰ 2 ۱۴
1 ۰ ۳۱ Yaghoobi,Hanieh
1 - 0
Mohammad Rafiei,Zahra ۲۸ ۰ 1 ۱۵
۱۳۲۰ ۲۰ شهبازی ,شیدا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۹ Rezaee,Niusha
0 - 1
مسکینی ,هدیه ۲۶ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۶۸۳ ۳ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
علی نسب علمداری ,مبینا ۱ ۱۹۰۴ ۱
4 ۱۶۶۶ ۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۹ ۱۶۳۷ 4 ۲
4 ۱۶۴۵ ۸ ازلی ,طناز
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۳ ۱۵۶۳ 4 ۳
۱۶۷۹ ۴ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
رفیعی ,طناز ۱۲ ۱۵۷۷ ۴
3 ۱۷۰۵ ۲ زارع ,نگین
1 - 0
صالحی منش ,آیدا ۱۴ ۱۵۴۵ 3 ۵
3 ۱۵۰۴ ۱۶ نوروز ,ملیکا
1 - 0
ماه سالاری ,سلما ۶ ۱۶۶۰ 3 ۶
3 ۱۴۷۶ ۱۷ نادرنیا ,نیکی
½ - ½
اصغرپور ماسوله ,تارا ۷ ۱۶۴۵ 3 ۷
3 ۰ ۲۲ Jalalion,Armita
½ - ½
خرمی ,نازنین ۱۱ ۱۵۸۷ 3 ۸
۱۶۳۱ ۱۰ دادخواهی ,مهرشید
½ - ½
خلیلی ,عطیه ۱۵ ۱۵۱۰ 2 ۹
2 ۱۳۴۹ ۱۹ کیهان فر ,کیمیا
½ - ½
مقصودی گودرزی ,ستاره ۲۴ ۰ ۱۰
2 ۰ ۳۰ صفری مذنبی ,سپیده
0 - 1
سواری ,ستایش ۱۸ ۱۳۶۶ 2 ۱۱
2 ۰ ۳۲ Zabehi,Marziyeh
1 - 0
گلپایگانی ,پریا ۲۱ ۰ 2 ۱۲
2 ۰ ۲۳ Jivi Khorasanlou,Aida
1 - 0
Yaghoobi,Hanieh ۳۱ ۰ 1 ۱۳
۱۳۲۰ ۲۰ شهبازی ,شیدا
0 - 1
Zarrinkalam,Elahe ۳۳ ۰ ½ ۱۴
۰ ۲۷ Moayyed,Dorsa
1 - 0
مسکینی ,هدیه ۲۶ ۰ 0 ۱۵
1 ۰ ۲۵ Mahrami,Parinaz
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۸ Mohammad Rafiei,Zahra
1 - 0
Rezaee,Niusha ۲۹ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۹۰۴ ۱ علی نسب علمداری ,مبینا
½ - ½
قانع دلچه ,صفورا ۵ ۱۶۶۶ ۱
۱۶۸۳ ۳ هاشمی ,سیده فاطمه
½ - ½
واگوهیان ,رامیلا ۴ ۱۶۷۹ 3 ۲
3 ۱۵۴۵ ۱۴ صالحی منش ,آیدا
0 - 1
ازلی ,طناز ۸ ۱۶۴۵ 3 ۳
3 ۱۶۳۷ ۹ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
نادرنیا ,نیکی ۱۷ ۱۴۷۶ 3 ۴
3 ۱۵۶۳ ۱۳ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
نوروز ,ملیکا ۱۶ ۱۵۰۴ 3 ۵
۱۵۷۷ ۱۲ رفیعی ,طناز
1 - 0
دادخواهی ,مهرشید ۱۰ ۱۶۳۱ ۶
2 ۱۵۱۰ ۱۵ خلیلی ,عطیه
0 - 1
زارع ,نگین ۲ ۱۷۰۵ 2 ۷
2 ۱۶۶۰ ۶ ماه سالاری ,سلما
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا ۱۹ ۱۳۴۹ 2 ۸
2 ۱۶۴۵ ۷ اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
صفری مذنبی ,سپیده ۳۰ ۰ 2 ۹
2 ۱۵۸۷ ۱۱ خرمی ,نازنین
1 - 0
Jivi Khorasanlou,Aida ۲۳ ۰ 2 ۱۰
2 ۰ ۲۲ Jalalion,Armita
1 - 0
شهبازی ,شیدا ۲۰ ۱۳۲۰ ۱۱
۱۳۶۶ ۱۸ سواری ,ستایش
½ - ½
Zabehi,Marziyeh ۳۲ ۰ ۱۲
۰ ۲۴ مقصودی گودرزی ,ستاره
1 - 0
Mahrami,Parinaz ۲۵ ۰ 1 ۱۳
0 ۰ ۲۹ Rezaee,Niusha
0 - 1
گلپایگانی ,پریا ۲۱ ۰ 1 ۱۴
0 ۰ ۳۳ Zarrinkalam,Elahe
½ - ½
Moayyed,Dorsa ۲۷ ۰ 1 ۱۵
0 ۰ ۲۶ مسکینی ,هدیه
0 - 1
Yaghoobi,Hanieh ۳۱ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۸ Mohammad Rafiei,Zahra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۶۷۹ ۴ واگوهیان ,رامیلا
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۱ ۱۹۰۴ 3 ۱
3 ۱۶۶۶ ۵ قانع دلچه ,صفورا
½ - ½
هاشمی ,سیده فاطمه ۳ ۱۶۸۳ 3 ۲
2 ۱۷۰۵ ۲ زارع ,نگین
0 - 1
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۳ ۱۵۶۳ 2 ۳
2 ۱۵۴۵ ۱۴ صالحی منش ,آیدا
1 - 0
اصغرپور ماسوله ,تارا ۷ ۱۶۴۵ 2 ۴
2 ۱۶۴۵ ۸ ازلی ,طناز
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۱۵ ۱۵۱۰ 2 ۵
2 ۱۶۳۷ ۹ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
صفری مذنبی ,سپیده ۳۰ ۰ 2 ۶
2 ۱۵۰۴ ۱۶ نوروز ,ملیکا
1 - 0
خرمی ,نازنین ۱۱ ۱۵۸۷ 2 ۷
2 ۱۴۷۶ ۱۷ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
سواری ,ستایش ۱۸ ۱۳۶۶ ۸
۱۶۳۱ ۱۰ دادخواهی ,مهرشید
1 - 0
مقصودی گودرزی ,ستاره ۲۴ ۰ ۹
۱۵۷۷ ۱۲ رفیعی ,طناز
1 - 0
شهبازی ,شیدا ۲۰ ۱۳۲۰ ۱۰
1 ۰ ۲۵ Mahrami,Parinaz
0 - 1
ماه سالاری ,سلما ۶ ۱۶۶۰ 1 ۱۱
½ ۰ ۲۷ Moayyed,Dorsa
½ - ½
Zabehi,Marziyeh ۳۲ ۰ 1 ۱۲
1 ۱۳۴۹ ۱۹ کیهان فر ,کیمیا
1 - 0
Rezaee,Niusha ۲۹ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۳۱ Yaghoobi,Hanieh
0 - 1
Jalalion,Armita ۲۲ ۰ 1 ۱۴
1 ۰ ۲۳ Jivi Khorasanlou,Aida
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۳۳ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۱ گلپایگانی ,پریا
1 - 0
Mohammad Rafiei,Zahra ۲۸ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۶ مسکینی ,هدیه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۰۴ ۱ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
ازلی ,طناز ۸ ۱۶۴۵ 2 ۱
2 ۱۶۸۳ ۳ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
حامدی نیا ,وصال ۹ ۱۶۳۷ 2 ۲
2 ۱۵۸۷ ۱۱ خرمی ,نازنین
0 - 1
واگوهیان ,رامیلا ۴ ۱۶۷۹ 2 ۳
2 ۱۶۶۶ ۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
خلیلی ,عطیه ۱۵ ۱۵۱۰ 2 ۴
1 ۰ ۲۲ Jalalion,Armita
0 - 1
زارع ,نگین ۲ ۱۷۰۵ 1 ۵
1 ۱۶۶۰ ۶ ماه سالاری ,سلما
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۱۷ ۱۴۷۶ 1 ۶
1 ۱۶۴۵ ۷ اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا ۱۹ ۱۳۴۹ 1 ۷
1 ۱۳۶۶ ۱۸ سواری ,ستایش
½ - ½
دادخواهی ,مهرشید ۱۰ ۱۶۳۱ 1 ۸
1 ۰ ۲۴ مقصودی گودرزی ,ستاره
½ - ½
رفیعی ,طناز ۱۲ ۱۵۷۷ 1 ۹
1 ۱۵۶۳ ۱۳ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
Jivi Khorasanlou,Aida ۲۳ ۰ 1 ۱۰
1 ۰ ۳۰ صفری مذنبی ,سپیده
1 - 0
Moayyed,Dorsa ۲۷ ۰ ½ ۱۱
0 ۰ ۳۱ Yaghoobi,Hanieh
0 - 1
صالحی منش ,آیدا ۱۴ ۱۵۴۵ 1 ۱۲
0 ۰ ۳۳ Zarrinkalam,Elahe
0 - 1
نوروز ,ملیکا ۱۶ ۱۵۰۴ 1 ۱۳
½ ۱۳۲۰ ۲۰ شهبازی ,شیدا
1 - 0
گلپایگانی ,پریا ۲۱ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۲۸ Mohammad Rafiei,Zahra
0 - 1
Mahrami,Parinaz ۲۵ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۳۲ Zabehi,Marziyeh
1 - 0
مسکینی ,هدیه ۲۶ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۲۹ Rezaee,Niusha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۶۳۱ ۱۰ دادخواهی ,مهرشید
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۱ ۱۹۰۴ 1 ۱
1 ۱۷۰۵ ۲ زارع ,نگین
0 - 1
خرمی ,نازنین ۱۱ ۱۵۸۷ 1 ۲
1 ۱۵۷۷ ۱۲ رفیعی ,طناز
0 - 1
هاشمی ,سیده فاطمه ۳ ۱۶۸۳ 1 ۳
1 ۱۶۷۹ ۴ واگوهیان ,رامیلا
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۱۳ ۱۵۶۳ 1 ۴
1 ۱۵۴۵ ۱۴ صالحی منش ,آیدا
0 - 1
قانع دلچه ,صفورا ۵ ۱۶۶۶ 1 ۵
1 ۱۵۱۰ ۱۵ خلیلی ,عطیه
1 - 0
اصغرپور ماسوله ,تارا ۷ ۱۶۴۵ 1 ۶
1 ۱۵۰۴ ۱۶ نوروز ,ملیکا
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۹ ۱۶۳۷ 1 ۷
1 ۱۶۴۵ ۸ ازلی ,طناز
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۳۳ ۰ 0 ۸
0 ۱۴۷۶ ۱۷ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
Jalalion,Armita ۲۲ ۰ 1 ۹
0 ۱۶۶۰ ۶ ماه سالاری ,سلما
+ - -
مسکینی ,هدیه ۲۶ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۲۵ Mahrami,Parinaz
0 - 1
سواری ,ستایش ۱۸ ۱۳۶۶ 0 ۱۱
0 ۱۳۴۹ ۱۹ کیهان فر ,کیمیا
1 - 0
Mohammad Rafiei,Zahra ۲۸ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۲۷ Moayyed,Dorsa
½ - ½
شهبازی ,شیدا ۲۰ ۱۳۲۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۲۱ گلپایگانی ,پریا
0 - 1
صفری مذنبی ,سپیده ۳۰ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۲۳ Jivi Khorasanlou,Aida
1 - 0
Zabehi,Marziyeh ۳۲ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۲۹ Rezaee,Niusha
0 - 1
مقصودی گودرزی ,ستاره ۲۴ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۳۱ Yaghoobi,Hanieh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۹۰۴ ۱ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
نادرنیا ,نیکی ۱۷ ۱۴۷۶ 0 ۱
0 ۱۳۶۶ ۱۸ سواری ,ستایش
0 - 1
زارع ,نگین ۲ ۱۷۰۵ 0 ۲
0 ۱۶۸۳ ۳ هاشمی ,سیده فاطمه
1 - 0
کیهان فر ,کیمیا ۱۹ ۱۳۴۹ 0 ۳
0 ۱۳۲۰ ۲۰ شهبازی ,شیدا
0 - 1
واگوهیان ,رامیلا ۴ ۱۶۷۹ 0 ۴
0 ۱۶۶۶ ۵ قانع دلچه ,صفورا
1 - 0
گلپایگانی ,پریا ۲۱ ۰ 0 ۵
0 ۰ ۲۲ Jalalion,Armita
1 - 0
ماه سالاری ,سلما ۶ ۱۶۶۰ 0 ۶
0 ۱۶۴۵ ۷ اصغرپور ماسوله ,تارا
1 - 0
Jivi Khorasanlou,Aida ۲۳ ۰ 0 ۷
0 ۰ ۲۴ مقصودی گودرزی ,ستاره
0 - 1
ازلی ,طناز ۸ ۱۶۴۵ 0 ۸
0 ۱۶۳۷ ۹ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
Mahrami,Parinaz ۲۵ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۲۶ مسکینی ,هدیه
0 - 1
دادخواهی ,مهرشید ۱۰ ۱۶۳۱ 0 ۱۰
0 ۱۵۸۷ ۱۱ خرمی ,نازنین
1 - 0
Moayyed,Dorsa ۲۷ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۲۸ Mohammad Rafiei,Zahra
0 - 1
رفیعی ,طناز ۱۲ ۱۵۷۷ 0 ۱۲
0 ۱۵۶۳ ۱۳ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
Rezaee,Niusha ۲۹ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۳۰ صفری مذنبی ,سپیده
0 - 1
صالحی منش ,آیدا ۱۴ ۱۵۴۵ 0 ۱۴
0 ۱۵۱۰ ۱۵ خلیلی ,عطیه
1 - 0
Yaghoobi,Hanieh ۳۱ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۳۲ Zabehi,Marziyeh
0 - 1
نوروز ,ملیکا ۱۶ ۱۵۰۴ 0 ۱۶
0 ۰ ۳۳ Zarrinkalam,Elahe
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۷