مسابقه قهرمانی زیر 18 سال دختران کشور 1392-استاندارد
مسابقه: مسابقه قهرمانی زیر 18 سال دختران کشور 1392 نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ زمان پایان: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ محل مسابقه: قزوین, قزوین
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
8 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
½ - ½
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 9 ۱
۱۶۸۰ ۹ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
Ghadir,Sahar ۳ ۰ 3 ۲
4 ۰ ۱۰ Heidari,Parmida
0 - 1
بیابانی پسیخانی ,سارا ۲ ۱۶۳۳ 7 ۳
۱۶۷۱ ۷ نعمتی فرد ,نیلوفر
½ - ½
یزدیزاده ,نسیم ۵ ۰ ۴
۰ ۱۱ پولاد ,مهسا
1 - 0
بیرانوندنژاد ,مریم ۱ ۰ 1 ۵
0 ۰ ۸ Khazaei ,Zahra
- - +
پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۴ ۱۵۴۹ 3 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
½ - ½
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 9 ۱
۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
0 - 1
عبادی ,هاجر ۶ ۰ 7 ۲
8 ۱۸۳۸ ۱۲ کریمی ,یگانه
1 - 0
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ ۳
3 ۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
0 - 1
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ ۴
1 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
0 - 1
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 3 ۵
2 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 7 ۱
8 ۱۶۸۰ ۹ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
بیرانوندنژاد ,مریم ۱ ۰ 1 ۲
6 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
1 - 0
پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۴ ۱۵۴۹ 3 ۳
3 ۰ ۱۰ Heidari,Parmida
0 - 1
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ ۴
0 ۰ ۸ Khazaei ,Zahra
- - +
بیابانی پسیخانی ,سارا ۲ ۱۶۳۳ ۵
۱۶۷۱ ۷ نعمتی فرد ,نیلوفر
1 - 0
Ghadir,Sahar ۳ ۰ 2 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۰ ۱۱ پولاد ,مهسا
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 7 ۱
6 ۱۸۳۸ ۱۲ کریمی ,یگانه
1 - 0
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 3 ۲
5 ۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
½ - ½
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ 3 ۳
3 ۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
0 - 1
یزدیزاده ,نسیم ۵ ۰ ۴
2 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
0 - 1
عبادی ,هاجر ۶ ۰ 5 ۵
0 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
0 - 1
بیابانی پسیخانی ,سارا ۲ ۱۶۳۳ 4 ۱
6 ۱۶۸۰ ۹ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 3 ۲
3 ۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 5 ۳
۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
1 - 0
Ghadir,Sahar ۳ ۰ 2 ۴
0 ۰ ۸ Khazaei ,Zahra
- - +
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ ۵
2 ۱۶۷۱ ۷ نعمتی فرد ,نیلوفر
1 - 0
بیرانوندنژاد ,مریم ۱ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۸۳۸ ۱۲ کریمی ,یگانه
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 5 ۱
3 ۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
1 - 0
یزدیزاده ,نسیم ۵ ۰ ۲
0 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
0 - 1
عبادی ,هاجر ۶ ۰ 4 ۳
1 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
1 - 0
پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۴ ۱۵۴۹ 3 ۴
۰ ۱۱ پولاد ,مهسا
0 - 1
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ 1 ۵
2 ۰ ۱۰ Heidari,Parmida
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
1 - 0
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ ۱
۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
½ - ½
بیابانی پسیخانی ,سارا ۲ ۱۶۳۳ ۲
1 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 4 ۳
0 ۰ ۸ Khazaei ,Zahra
- - +
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 4 ۴
۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
1 - 0
بیرانوندنژاد ,مریم ۱ ۰ 0 ۵
1 ۱۶۷۱ ۷ نعمتی فرد ,نیلوفر
0 - 1
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 1 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۰ ۱۱ پولاد ,مهسا
½ - ½
یزدیزاده ,نسیم ۵ ۰ 2 ۱
3 ۱۶۸۰ ۹ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ 1 ۲
1 ۰ ۱۰ Heidari,Parmida
0 - 1
عبادی ,هاجر ۶ ۰ 2 ۳
3 ۱۸۳۸ ۱۲ کریمی ,یگانه
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۴
۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
1 - 0
Ghadir,Sahar ۳ ۰ 1 ۵
0 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
0 - 1
پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۴ ۱۵۴۹ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 2 ۱
۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 2 ۲
1 ۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
½ - ½
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ ۳
1 ۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
1 - 0
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 1 ۴
0 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
1 - 0
بیرانوندنژاد ,مریم ۱ ۰ 0 ۵
0 ۱۶۷۱ ۷ نعمتی فرد ,نیلوفر
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۶۸۰ ۹ اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز
1 - 0
یزدیزاده ,نسیم ۵ ۰ 1 ۱
1 ۰ ۱۰ Heidari,Parmida
0 - 1
پور شعبان اوشیبی ,رومینا ۴ ۱۵۴۹ 0 ۲
0 ۰ ۸ Khazaei ,Zahra
- - +
عبادی ,هاجر ۶ ۰ 1 ۳
1 ۱۸۳۸ ۱۲ کریمی ,یگانه
1 - 0
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ 0 ۴
0 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
0 - 1
بیابانی پسیخانی ,سارا ۲ ۱۶۳۳ ½ ۵
½ ۰ ۱۱ پولاد ,مهسا
1 - 0
Ghadir,Sahar ۳ ۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۰ ۱ بیرانوندنژاد ,مریم
0 - 1
کریمی ,یگانه ۱۲ ۱۸۳۸ 0 ۱
0 ۱۶۳۳ ۲ بیابانی پسیخانی ,سارا
½ - ½
پولاد ,مهسا ۱۱ ۰ 0 ۲
0 ۰ ۳ Ghadir,Sahar
0 - 1
Heidari,Parmida ۱۰ ۰ 0 ۳
0 ۱۵۴۹ ۴ پور شعبان اوشیبی ,رومینا
0 - 1
اسماعیلی دیزکوهی ,ساناز ۹ ۱۶۸۰ 0 ۴
0 ۰ ۵ یزدیزاده ,نسیم
+ - -
Khazaei ,Zahra ۸ ۰ 0 ۵
0 ۰ ۶ عبادی ,هاجر
1 - 0
نعمتی فرد ,نیلوفر ۷ ۱۶۷۱ 0 ۶