قهرمانی استان همدان سال ۱۳۹۳-استاندارد
مسابقه: قهرمانی استان همدان سال ۱۳۹۳ نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ زمان پایان: ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ محل مسابقه: همدان, همدان

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ منوچهری ,حامد ۱۲۵۰۳۱۲۶ ۲۱۵۸ ۸.۵
۲ دلاوری ,امیر علی ۱۲۵۲۱۳۳۷ ۲۱۴۷ ۷.۰
۳ اسدی ,صادق ۱۲۵۰۲۳۷۵ ۲۰۹۴ ۶.۵
۴ کوروند ,محمد سینا ۱۲۵۵۳۰۲۶ ۲۰۷۶ ۶.۵
۵ صداقت خواه ,حمیدرضا ۱۲۵۱۲۵۴۰ ۱۹۳۷ ۶.۵
۶ ولدی ,محمد رضا ۱۲۵۰۷۳۶۹ ۱۹۱۳ ۶.۵
۷ Seyedhosseini,S.Mohammad ۱۲۵۵۹۰۹۱ ۱۸۹۲ ۶.۵
۸ خوش بین ,امیر ۱۲۵۳۱۵۵۳ ۱۷۷۱ ۶.۰
۹ Sodagar,Nima ۱۲۵۴۴۷۵۲ ۱۶۶۴ ۶.۰
۱۰ شهابی ,میلاد ۱۲۵۳۱۷۶۶ ۱۹۶۸ ۶.۰
۱۱ ربیعی پارسایی ,مهرداد ۱۲۵۱۴۵۰۰ ۱۸۱۸ ۶.۰
۱۲ صدیقی ,محمد ۱۲۵۵۹۰۷۵ ۱۶۸۰ ۶.۰
۱۳ ایوکی ,علی ۱۲۵۶۲۳۴۳ ۱۷۳۴ ۵.۵
۱۴ جمالی ,آروین ۱۲۵۳۱۵۱۰ ۱۷۳۲ ۵.۵
۱۵ پورمسلمی ,خشایار ۱۲۵۱۲۴۹۴ ۱۶۰۶ ۵.۵
۱۶ علی بابایی ,ساسان ۱۲۵۸۷۵۴۰ ۱۹۴۵ ۵.۵
۱۷ زارعی ,رضا ۲۲۵۱۴۳۳۳ ۰ ۵.۵
۱۸ Pak Khoo,Hamid --- ۰ ۵.۵
۱۹ مردانی ,علیرضا ۱۲۵۷۴۱۳۹ ۱۳۳۰ ۵.۵
۲۰ ترکمن ,پیام ۱۲۵۷۱۶۹۵ ۱۷۰۳ ۵.۰
۲۱ Ghiasi,Mohsen --- ۰ ۵.۰
۲۲ کرمی ,علی ۱۲۵۲۴۹۸۰ ۰ ۵.۰
۲۳ طهماسبی ,پگاه ۱۲۵۳۵۳۴۶ ۱۴۱۳ ۵.۰
۲۴ عقیلی مفید ,ولی ۲۲۵۱۳۰۶۰ ۱۲۵۶ ۵.۰
۲۵ عربی ,مرجان ۱۲۵۶۲۱۹۰ ۰ ۵.۰
۲۶ جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۵.۰
۲۷ Mohazab,Alireza --- ۰ ۵.۰
۲۸ نوروزی پسند ,سعید ۲۲۵۱۲۹۳۴ ۱۵۶۹ ۴.۵
۲۹ فروغی ,حمید ۱۲۵۶۲۲۶۲ ۱۵۰۴ ۴.۵
۳۰ نورعلی ,حمیدالله ۱۲۵۵۹۰۴۰ ۱۷۲۴ ۴.۵
۳۱ عقیلی مفید ,داوود ۱۲۵۷۳۸۷۶ ۱۴۱۹ ۴.۵
۳۲ محمدخانی ,محمدرسول ۱۲۵۷۱۶۷۹ ۱۶۴۹ ۴.۵
۳۳ نظری حجت ,آرمین ۱۲۵۸۱۶۹۰ ۱۴۳۶ ۴.۵
۳۴ Aghamohammadi,Mohammad Arshia --- ۰ ۴.۵
۳۵ غفاری ,پیمان ۱۲۵۵۸۹۵۸ ۱۳۸۶ ۴.۵
۳۶ Eatesam,Armin --- ۰ ۴.۵
۳۷ بهنیا ,کیاوش ۱۲۵۵۸۹۴۰ ۱۵۴۳ ۴.۰
۳۸ Mehrabi,Asieh --- ۰ ۴.۰
۳۹ Saei Hamedani,Khashyar ۱۲۵۴۴۶۷۱ ۱۵۱۴ ۴.۰
۴۰ Esmaeili,Mobin --- ۰ ۴.۰
۴۱ Hoseini,Mahammad Amin --- ۰ ۴.۰
۴۲ Yousefi,Kiarash --- ۰ ۴.۰
۴۳ جعفری ,محمدیاسین ۱۲۵۸۱۵۲۶ ۱۳۷۰ ۳.۵
۴۴ Eatesam,Ali --- ۰ ۳.۵
۴۵ خداییوندی ,سهیل ۱۲۵۹۹۲۲۰ ۱۲۸۰ ۳.۵
۴۶ جهانگیری ,سجاد ۱۲۵۷۴۰۷۴ ۱۵۰۷ ۳.۵
۴۷ کلوندی ,نشمیل ۱۲۵۴۴۴۵۰ ۱۷۲۲ ۳.۵
۴۸ شعبان جهانیان ,علی ۲۲۵۱۱۴۳۱ ۱۱۲۰ ۳.۵
۴۹ Heydarian,Romina --- ۰ ۳.۵
۵۰ Zarrinkalam,Elahe ۲۲۵۱۰۴۱۹ ۰ ۳.۰
۵۱ Osat,Amir Hosein --- ۰ ۳.۰
۵۲ کلوندی ,محمد نعیم ۱۲۵۹۹۲۰۴ ۱۱۹۰ ۳.۰
۵۳ غلامی ,کیان ۲۲۵۱۱۰۳۲ ۱۱۵۶ ۳.۰
۵۴ غلامی ,کیهان ۲۲۵۱۲۶۷۵ ۱۲۰۷ ۳.۰
۵۵ Biglari,Miad --- ۰ ۲.۵
۵۶ Vahabian,Kamyab --- ۰ ۲.۵
۵۷ مقصود ,امیرصدرا ۲۲۵۱۴۲۴۴ ۰ ۲.۰
۵۸ Soltani,Hasti --- ۰ ۲.۰
۵۹ Khalilikhah,Farnoud --- ۰ ۲.۰
۶۰ بهنیا ,کیامهر ۲۲۵۱۳۰۹۴ ۰ ۱.۰
۶۱ رستمی ,روح الله ۱۲۵۱۳۰۳۲ ۱۹۲۲ ۳.۵
۶۲ Masnadjam,Raheleh --- ۰ ۲.۰
۶۳ زارعی ,مهدی ۱۲۵۲۶۱۶۹ ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۱۰۵ ۲ اسدی ,صادق
0 - 1
منوچهری ,حامد ۱ ۲۱۴۱ ۱
6 ۱۸۳۸ ۹ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
شهابی ,میلاد ۴ ۱۹۲۷ 6 ۲
6 ۱۹۰۶ ۶ صداقت خواه ,حمیدرضا
½ - ½
Seyedhosseini,S.Mohammad ۷ ۱۸۹۲ 6 ۳
۱۹۶۳ ۳ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
پورمسلمی ,خشایار ۵۵ ۰ ۴
۱۷۴۹ ۱۳ جمالی ,آروین
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۵ ۱۹۱۵ ۵
5 ۱۷۸۶ ۱۲ خوش بین ,امیر
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۹۱ ۶
5 ۱۴۴۱ ۲۱ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۸ ۱۸۴۷ 5 ۷
5 ۱۶۸۰ ۱۶ صدیقی ,محمد
1 - 0
Ghiasi,Mohsen ۳۶ ۰ 5 ۸
5 ۱۶۲۶ ۱۸ Sodagar,Nima
1 - 0
کرمی ,علی ۴۳ ۰ 5 ۹
۱۷۰۰ ۱۴ ترکمن ,پیام
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا ۴۱ ۰ ۱۰
۰ ۵۴ Pak Khoo,Hamid
1 - 0
محمدخانی ,محمدرسول ۱۷ ۱۶۳۷ ۱۱
۰ ۶۲ زارعی ,رضا
1 - 0
فروغی ,حمید ۱۹ ۱۵۵۹ ۱۲
۰ ۲۷ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
نوروزی پسند ,سعید ۵۲ ۰ ۱۳
۰ ۳۵ غفاری ,پیمان
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۴۷ ۰ ۱۴
4 ۰ ۲۵ عقیلی مفید ,داوود
½ - ½
نظری حجت ,آرمین ۵۱ ۰ 4 ۱۵
4 ۰ ۲۶ عقیلی مفید ,ولی
1 - 0
Mehrabi,Asieh ۴۹ ۰ 4 ۱۶
4 ۰ ۵۰ Mohazab,Alireza
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar ۵۶ ۰ 4 ۱۷
4 ۰ ۲۸ عربی ,مرجان
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین ۲۳ ۱۳۲۰ ۱۸
۱۵۲۹ ۲۰ جهانگیری ,سجاد
0 - 1
نورعلی ,حمیدالله ۱۱ ۱۸۰۴ ۱۹
۰ ۳۲ Eatesam,Ali
0 - 1
Eatesam,Armin ۳۳ ۰ ۲۰
3 ۱۳۵۰ ۲۲ کلوندی ,نشمیل
½ - ½
شعبان جهانیان ,علی ۵۷ ۰ 3 ۲۱
۰ ۳۱ Biglari,Miad
0 - 1
Aghamohammadi,Mohammad Arshia ۲۴ ۰ ۲۲
3 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
1 - 0
Osat,Amir Hosein ۵۳ ۰ 3 ۲۳
3 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
0 - 1
Esmaeili,Mobin ۳۴ ۰ 3 ۲۴
3 ۰ ۳۸ غلامی ,کیان
0 - 1
Hoseini,Mahammad Amin ۴۰ ۰ 3 ۲۵
3 ۰ ۳۹ Heydarian,Romina
½ - ½
خداییوندی ,سهیل ۴۵ ۰ 3 ۲۶
۰ ۵۹ Vahabian,Kamyab
0 - 1
Yousefi,Kiarash ۶۰ ۰ 3 ۲۷
2 ۰ ۳۷ غلامی ,کیهان
1 - 0
مقصود ,امیرصدرا ۴۶ ۰ 2 ۲۸
2 ۰ ۴۴ Khalilikhah,Farnoud
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم ۴۲ ۰ 2 ۲۹
۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
1 ۰ ۲۹ بهنیا ,کیامهر
0 - 1
Soltani,Hasti ۵۸ ۰ 1 ۳۱
2 ۰ ۴۸ Masnadjam,Raheleh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۱۴۱ ۱ منوچهری ,حامد
1 - 0
دلاوری ,امیر علی ۹ ۱۸۳۸ 6 ۱
۱۹۱۵ ۵ کوروند ,محمد سینا
0 - 1
اسدی ,صادق ۲ ۲۱۰۵ ۲
5 ۱۹۲۷ ۴ شهابی ,میلاد
1 - 0
ولدی ,محمد رضا ۳ ۱۹۶۳ ۳
5 ۱۸۴۷ ۸ ربیعی پارسایی ,مهرداد
0 - 1
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶ ۱۹۰۶ 5 ۴
5 ۰ ۳۶ Ghiasi,Mohsen
0 - 1
Seyedhosseini,S.Mohammad ۷ ۱۸۹۲ 5 ۵
۱۷۸۶ ۱۲ خوش بین ,امیر
½ - ½
جمالی ,آروین ۱۳ ۱۷۴۹ 5 ۶
۱۶۹۱ ۱۵ ایوکی ,علی
1 - 0
ترکمن ,پیام ۱۴ ۱۷۰۰ ۷
۰ ۵۵ پورمسلمی ,خشایار
1 - 0
علی بابایی ,ساسان ۲۷ ۰ ۸
4 ۱۶۳۷ ۱۷ محمدخانی ,محمدرسول
½ - ½
Sodagar,Nima ۱۸ ۱۶۲۶ ۹
4 ۰ ۴۹ Mehrabi,Asieh
0 - 1
صدیقی ,محمد ۱۶ ۱۶۸۰ 4 ۱۰
4 ۱۵۵۹ ۱۹ فروغی ,حمید
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا ۴۱ ۰ 4 ۱۱
4 ۱۴۴۱ ۲۱ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
Mohazab,Alireza ۵۰ ۰ 4 ۱۲
4 ۰ ۴۳ کرمی ,علی
1 - 0
عقیلی مفید ,ولی ۲۶ ۰ 4 ۱۳
4 ۰ ۵۲ نوروزی پسند ,سعید
½ - ½
غفاری ,پیمان ۳۵ ۰ 4 ۱۴
۱۸۰۴ ۱۱ نورعلی ,حمیدالله
0 - 1
Pak Khoo,Hamid ۵۴ ۰ ۱۵
۰ ۴۷ مردانی ,علیرضا
1 - 0
جهانگیری ,سجاد ۲۰ ۱۵۲۹ ۱۶
3 ۰ ۴۵ خداییوندی ,سهیل
0 - 1
زارعی ,رضا ۶۲ ۰ ۱۷
3 ۰ ۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۲ ۱۳۵۰ 3 ۱۸
3 ۱۳۲۰ ۲۳ جعفری ,محمدیاسین
½ - ½
Eatesam,Ali ۳۲ ۰ 3 ۱۹
3 ۰ ۵۳ Osat,Amir Hosein
0 - 1
عقیلی مفید ,داوود ۲۵ ۰ 3 ۲۰
3 ۰ ۵۷ شعبان جهانیان ,علی
0 - 1
عربی ,مرجان ۲۸ ۰ 3 ۲۱
3 ۰ ۵۱ نظری حجت ,آرمین
1 - 0
Yousefi,Kiarash ۶۰ ۰ 3 ۲۲
3 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
- - +
Aghamohammadi,Mohammad Arshia ۲۴ ۰ ۲۳
۰ ۳۳ Eatesam,Armin
1 - 0
Biglari,Miad ۳۱ ۰ ۲۴
2 ۰ ۳۴ Esmaeili,Mobin
1 - 0
Vahabian,Kamyab ۵۹ ۰ ۲۵
2 ۰ ۴۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
غلامی ,کیان ۳۸ ۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۴۶ مقصود ,امیرصدرا
0 - 1
Heydarian,Romina ۳۹ ۰ 2 ۲۷
2 ۰ ۴۸ Masnadjam,Raheleh
- - +
Hoseini,Mahammad Amin ۴۰ ۰ 2 ۲۸
۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
3 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
1 ۰ ۴۴ Khalilikhah,Farnoud
+ - -
بهنیا ,کیامهر ۲۹ ۰ 1 ۳۱
1 ۰ ۵۸ Soltani,Hasti
0 - 1
غلامی ,کیهان ۳۷ ۰ 1 ۳۲
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۶۳ ۳ ولدی ,محمد رضا
0 - 1
منوچهری ,حامد ۱ ۲۱۴۱ ۱
5 ۱۷۴۹ ۱۳ جمالی ,آروین
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۹ ۱۸۳۸ 5 ۲
۲۱۰۵ ۲ اسدی ,صادق
1 - 0
خوش بین ,امیر ۱۲ ۱۷۸۶ ۳
۱۹۱۵ ۵ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۹۱ ۴
4 ۱۹۲۷ ۴ شهابی ,میلاد
1 - 0
طهماسبی ,پگاه ۲۱ ۱۴۴۱ 4 ۵
4 ۱۹۰۶ ۶ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
نوروزی پسند ,سعید ۵۲ ۰ 4 ۶
4 ۱۸۹۲ ۷ Seyedhosseini,S.Mohammad
1 - 0
فروغی ,حمید ۱۹ ۱۵۵۹ 4 ۷
4 ۰ ۳۶ Ghiasi,Mohsen
1 - 0
محمدخانی ,محمدرسول ۱۷ ۱۶۳۷ 4 ۸
4 ۱۸۴۷ ۸ ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
نورعلی ,حمیدالله ۱۱ ۱۸۰۴ ۹
۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
0 - 1
پورمسلمی ,خشایار ۵۵ ۰ ۱۰
۱۵۲۹ ۲۰ جهانگیری ,سجاد
0 - 1
ترکمن ,پیام ۱۴ ۱۷۰۰ ۱۱
۱۶۲۶ ۱۸ Sodagar,Nima
1 - 0
زارعی ,رضا ۶۲ ۰ ۱۲
3 ۱۶۸۰ ۱۶ صدیقی ,محمد
1 - 0
خداییوندی ,سهیل ۴۵ ۰ 3 ۱۳
3 ۱۳۵۰ ۲۲ کلوندی ,نشمیل
0 - 1
کرمی ,علی ۴۳ ۰ 3 ۱۴
3 ۰ ۴۱ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین ۲۳ ۱۳۲۰ 3 ۱۵
3 ۰ ۲۵ عقیلی مفید ,داوود
0 - 1
Mehrabi,Asieh ۴۹ ۰ 3 ۱۶
3 ۰ ۲۶ عقیلی مفید ,ولی
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar ۵۶ ۰ 3 ۱۷
3 ۰ ۵۰ Mohazab,Alireza
1 - 0
بهنیا ,کیاوش ۳۰ ۰ 3 ۱۸
3 ۰ ۳۵ غفاری ,پیمان
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۶۳ ۰ 3 ۱۹
۰ ۳۱ Biglari,Miad
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۴۷ ۰ ۲۰
۰ ۵۴ Pak Khoo,Hamid
1 - 0
Vahabian,Kamyab ۵۹ ۰ ۲۱
۰ ۲۷ علی بابایی ,ساسان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
2 ۰ ۲۸ عربی ,مرجان
1 - 0
مقصود ,امیرصدرا ۴۶ ۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۳۲ Eatesam,Ali
1 - 0
Masnadjam,Raheleh ۴۸ ۰ 2 ۲۴
2 ۰ ۵۱ نظری حجت ,آرمین
1 - 0
Esmaeili,Mobin ۳۴ ۰ 2 ۲۵
2 ۰ ۳۸ غلامی ,کیان
0 - 1
Osat,Amir Hosein ۵۳ ۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۵۷ شعبان جهانیان ,علی
1 - 0
Heydarian,Romina ۳۹ ۰ 2 ۲۷
2 ۰ ۶۰ Yousefi,Kiarash
1 - 0
کلوندی ,محمد نعیم ۴۲ ۰ 2 ۲۸
۰ ۲۴ Aghamohammadi,Mohammad Arshia
1 - 0
بهنیا ,کیامهر ۲۹ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۳۷ غلامی ,کیهان
0 - 1
Eatesam,Armin ۳۳ ۰ ۳۰
1 ۰ ۴۰ Hoseini,Mahammad Amin
1 - 0
Khalilikhah,Farnoud ۴۴ ۰ 1 ۳۱
0 ۰ ۵۸ Soltani,Hasti
۱
bye ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۱۴۱ ۱ منوچهری ,حامد
1 - 0
کوروند ,محمد سینا ۵ ۱۹۱۵ ۱
۱۹۶۳ ۳ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۹۱ ۲
4 ۱۸۳۸ ۹ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶ ۱۹۰۶ 4 ۳
4 ۱۷۴۹ ۱۳ جمالی ,آروین
1 - 0
Seyedhosseini,S.Mohammad ۷ ۱۸۹۲ 4 ۴
۱۷۰۰ ۱۴ ترکمن ,پیام
0 - 1
اسدی ,صادق ۲ ۲۱۰۵ ۵
۰ ۲۷ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
رستمی ,روح الله ۱۰ ۱۸۱۸ ۶
۱۸۰۴ ۱۱ نورعلی ,حمیدالله
0 - 1
خوش بین ,امیر ۱۲ ۱۷۸۶ ۷
3 ۱۳۲۰ ۲۳ جعفری ,محمدیاسین
0 - 1
شهابی ,میلاد ۴ ۱۹۲۷ 3 ۸
3 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
0 - 1
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۸ ۱۸۴۷ 3 ۹
3 ۰ ۵۲ نوروزی پسند ,سعید
1 - 0
صدیقی ,محمد ۱۶ ۱۶۸۰ 3 ۱۰
3 ۱۶۳۷ ۱۷ محمدخانی ,محمدرسول
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۲ ۱۳۵۰ 3 ۱۱
3 ۰ ۵۵ پورمسلمی ,خشایار
½ - ½
Sodagar,Nima ۱۸ ۱۶۲۶ 3 ۱۲
3 ۱۵۵۹ ۱۹ فروغی ,حمید
1 - 0
عقیلی مفید ,داوود ۲۵ ۰ 3 ۱۳
3 ۱۴۴۱ ۲۱ طهماسبی ,پگاه
1 - 0
عقیلی مفید ,ولی ۲۶ ۰ 3 ۱۴
۰ ۳۱ Biglari,Miad
0 - 1
Ghiasi,Mohsen ۳۶ ۰ 3 ۱۵
۰ ۵۹ Vahabian,Kamyab
0 - 1
جهانگیری ,سجاد ۲۰ ۱۵۲۹ ۱۶
۰ ۶۲ زارعی ,رضا
1 - 0
Pak Khoo,Hamid ۵۴ ۰ ۱۷
2 ۰ ۴۹ Mehrabi,Asieh
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۸ ۰ 2 ۱۸
2 ۰ ۵۰ Mohazab,Alireza
1 - 0
Eatesam,Ali ۳۲ ۰ 2 ۱۹
2 ۰ ۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
Esmaeili,Mobin ۳۴ ۰ 2 ۲۰
2 ۰ ۳۵ غفاری ,پیمان
1 - 0
Osat,Amir Hosein ۵۳ ۰ 2 ۲۱
2 ۰ ۴۱ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
Masnadjam,Raheleh ۴۸ ۰ 2 ۲۲
2 ۰ ۴۳ کرمی ,علی
1 - 0
شعبان جهانیان ,علی ۵۷ ۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۴۵ خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Yousefi,Kiarash ۶۰ ۰ 2 ۲۴
2 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
1 - 0
مقصود ,امیرصدرا ۴۶ ۰ 2 ۲۵
۰ ۳۹ Heydarian,Romina
½ - ½
نظری حجت ,آرمین ۵۱ ۰ ۲۶
۰ ۴۷ مردانی ,علیرضا
1 - 0
Hoseini,Mahammad Amin ۴۰ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۳۳ Eatesam,Armin
½ - ½
Aghamohammadi,Mohammad Arshia ۲۴ ۰ 1 ۲۸
1 ۰ ۲۹ بهنیا ,کیامهر
0 - 1
غلامی ,کیان ۳۸ ۰ 1 ۲۹
1 ۰ ۳۷ غلامی ,کیهان
- - +
کلوندی ,محمد نعیم ۴۲ ۰ 1 ۳۰
0 ۰ ۵۸ Soltani,Hasti
0 - 1
Khalilikhah,Farnoud ۴۴ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۶۹۱ ۱۵ ایوکی ,علی
½ - ½
منوچهری ,حامد ۱ ۲۱۴۱ 4 ۱
۲۱۰۵ ۲ اسدی ,صادق
0 - 1
ولدی ,محمد رضا ۳ ۱۹۶۳ ۲
3 ۱۹۲۷ ۴ شهابی ,میلاد
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۵ ۱۹۱۵ ۳
3 ۱۹۰۶ ۶ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
جعفری ,محمدیاسین ۲۳ ۱۳۲۰ 3 ۴
3 ۱۸۹۲ ۷ Seyedhosseini,S.Mohammad
1 - 0
نوروزی پسند ,سعید ۵۲ ۰ 3 ۵
3 ۱۶۲۶ ۱۸ Sodagar,Nima
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۹ ۱۸۳۸ 3 ۶
3 ۱۷۰۰ ۱۴ ترکمن ,پیام
½ - ½
نورعلی ,حمیدالله ۱۱ ۱۸۰۴ 3 ۷
3 ۰ ۳۶ Ghiasi,Mohsen
0 - 1
جمالی ,آروین ۱۳ ۱۷۴۹ 3 ۸
۱۷۸۶ ۱۲ خوش بین ,امیر
1 - 0
پورمسلمی ,خشایار ۵۵ ۰ 3 ۹
۰ ۶۲ زارعی ,رضا
0 - 1
رستمی ,روح الله ۱۰ ۱۸۱۸ ۱۰
۱۵۲۹ ۲۰ جهانگیری ,سجاد
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۲۷ ۰ ۱۱
2 ۱۸۴۷ ۸ ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
خداییوندی ,سهیل ۴۵ ۰ 2 ۱۲
2 ۱۶۸۰ ۱۶ صدیقی ,محمد
1 - 0
کرمی ,علی ۴۳ ۰ 2 ۱۳
2 ۰ ۳۲ Eatesam,Ali
0 - 1
محمدخانی ,محمدرسول ۱۷ ۱۶۳۷ 2 ۱۴
2 ۰ ۳۴ Esmaeili,Mobin
0 - 1
فروغی ,حمید ۱۹ ۱۵۵۹ 2 ۱۵
2 ۰ ۴۸ Masnadjam,Raheleh
0 - 1
طهماسبی ,پگاه ۲۱ ۱۴۴۱ 2 ۱۶
2 ۱۳۵۰ ۲۲ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Mehrabi,Asieh ۴۹ ۰ 2 ۱۷
2 ۰ ۲۵ عقیلی مفید ,داوود
1 - 0
Saei Hamedani,Khashyar ۵۶ ۰ 2 ۱۸
2 ۰ ۲۶ عقیلی مفید ,ولی
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۶۳ ۰ 2 ۱۹
2 ۰ ۶۰ Yousefi,Kiarash
0 - 1
بهنیا ,کیاوش ۳۰ ۰ 2 ۲۰
2 ۰ ۵۹ Vahabian,Kamyab
½ - ½
Biglari,Miad ۳۱ ۰ 2 ۲۱
۰ ۵۴ Pak Khoo,Hamid
1 - 0
شعبان جهانیان ,علی ۵۷ ۰ 2 ۲۲
1 ۰ ۲۸ عربی ,مرجان
1 - 0
نظری حجت ,آرمین ۵۱ ۰ ۲۳
1 ۰ ۲۴ Aghamohammadi,Mohammad Arshia
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۴۱ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۴۶ مقصود ,امیرصدرا
1 - 0
بهنیا ,کیامهر ۲۹ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۴۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
غفاری ,پیمان ۳۵ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۵۳ Osat,Amir Hosein
1 - 0
غلامی ,کیهان ۳۷ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۴۷ مردانی ,علیرضا
½ - ½
Heydarian,Romina ۳۹ ۰ 1 ۲۸
1 ۰ ۴۰ Hoseini,Mahammad Amin
0 - 1
Mohazab,Alireza ۵۰ ۰ 1 ۲۹
0 ۰ ۴۴ Khalilikhah,Farnoud
0 - 1
Eatesam,Armin ۳۳ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۳۸ غلامی ,کیان
1 - 0
Soltani,Hasti ۵۸ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۱۴۱ ۱ منوچهری ,حامد
1 - 0
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶ ۱۹۰۶ 3 ۱
3 ۱۶۹۱ ۱۵ ایوکی ,علی
1 - 0
شهابی ,میلاد ۴ ۱۹۲۷ 3 ۲
۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
0 - 1
اسدی ,صادق ۲ ۲۱۰۵ ۳
۱۹۶۳ ۳ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
خوش بین ,امیر ۱۲ ۱۷۸۶ ۴
۱۹۱۵ ۵ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
زارعی ,رضا ۶۲ ۰ ۵
۱۸۳۸ ۹ دلاوری ,امیر علی
½ - ½
ترکمن ,پیام ۱۴ ۱۷۰۰ ۶
2 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
0 - 1
Seyedhosseini,S.Mohammad ۷ ۱۸۹۲ 2 ۷
2 ۱۸۰۴ ۱۱ نورعلی ,حمیدالله
1 - 0
Eatesam,Ali ۳۲ ۰ 2 ۸
2 ۱۷۴۹ ۱۳ جمالی ,آروین
1 - 0
Esmaeili,Mobin ۳۴ ۰ 2 ۹
2 ۰ ۴۵ خداییوندی ,سهیل
0 - 1
Sodagar,Nima ۱۸ ۱۶۲۶ 2 ۱۰
2 ۱۴۴۱ ۲۱ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
Ghiasi,Mohsen ۳۶ ۰ 2 ۱۱
2 ۰ ۵۲ نوروزی پسند ,سعید
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۲ ۱۳۵۰ 2 ۱۲
2 ۱۳۲۰ ۲۳ جعفری ,محمدیاسین
1 - 0
Yousefi,Kiarash ۶۰ ۰ 2 ۱۳
2 ۰ ۵۵ پورمسلمی ,خشایار
1 - 0
عقیلی مفید ,داوود ۲۵ ۰ 2 ۱۴
2 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
0 - 1
جهانگیری ,سجاد ۲۰ ۱۵۲۹ ۱۵
۰ ۴۳ کرمی ,علی
½ - ½
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۸ ۱۸۴۷ ۱۶
۰ ۲۷ علی بابایی ,ساسان
1 - 0
Pak Khoo,Hamid ۵۴ ۰ ۱۷
1 ۰ ۴۱ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
صدیقی ,محمد ۱۶ ۱۶۸۰ 1 ۱۸
1 ۱۶۳۷ ۱۷ محمدخانی ,محمدرسول
1 - 0
مقصود ,امیرصدرا ۴۶ ۰ 1 ۱۹
1 ۱۵۵۹ ۱۹ فروغی ,حمید
1 - 0
مردانی ,علیرضا ۴۷ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۴۹ Mehrabi,Asieh
1 - 0
Aghamohammadi,Mohammad Arshia ۲۴ ۰ 1 ۲۱
1 ۰ ۵۰ Mohazab,Alireza
0 - 1
عقیلی مفید ,ولی ۲۶ ۰ 1 ۲۲
1 ۰ ۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۸ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۲۹ بهنیا ,کیامهر
0 - 1
Masnadjam,Raheleh ۴۸ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۳۱ Biglari,Miad
1 - 0
Osat,Amir Hosein ۵۳ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۳۵ غفاری ,پیمان
0 - 1
Vahabian,Kamyab ۵۹ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۵۷ شعبان جهانیان ,علی
1 - 0
Hoseini,Mahammad Amin ۴۰ ۰ 1 ۲۷
½ ۰ ۵۱ نظری حجت ,آرمین
1 - 0
غلامی ,کیان ۳۸ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۳۳ Eatesam,Armin
0 - 1
کلوندی ,محمد نعیم ۴۲ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۳۷ غلامی ,کیهان
1 - 0
Khalilikhah,Farnoud ۴۴ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۳۹ Heydarian,Romina
1 - 0
Soltani,Hasti ۵۸ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۸۹۲ ۷ Seyedhosseini,S.Mohammad
0 - 1
منوچهری ,حامد ۱ ۲۱۴۱ 2 ۱
2 ۲۱۰۵ ۲ اسدی ,صادق
½ - ½
دلاوری ,امیر علی ۹ ۱۸۳۸ 2 ۲
2 ۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
½ - ½
ولدی ,محمد رضا ۳ ۱۹۶۳ 2 ۳
2 ۱۹۲۷ ۴ شهابی ,میلاد
1 - 0
نورعلی ,حمیدالله ۱۱ ۱۸۰۴ 2 ۴
2 ۱۷۰۰ ۱۴ ترکمن ,پیام
½ - ½
کوروند ,محمد سینا ۵ ۱۹۱۵ 2 ۵
2 ۱۹۰۶ ۶ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
جمالی ,آروین ۱۳ ۱۷۴۹ 2 ۶
۱۸۴۷ ۸ ربیعی پارسایی ,مهرداد
0 - 1
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۹۱ 2 ۷
۱۷۸۶ ۱۲ خوش بین ,امیر
1 - 0
علی بابایی ,ساسان ۲۷ ۰ ۸
۰ ۶۲ زارعی ,رضا
1 - 0
کرمی ,علی ۴۳ ۰ ۹
1 ۰ ۳۲ Eatesam,Ali
1 - 0
صدیقی ,محمد ۱۶ ۱۶۸۰ 1 ۱۰
1 ۰ ۳۴ Esmaeili,Mobin
1 - 0
محمدخانی ,محمدرسول ۱۷ ۱۶۳۷ 1 ۱۱
1 ۱۶۲۶ ۱۸ Sodagar,Nima
1 - 0
غفاری ,پیمان ۳۵ ۰ 1 ۱۲
1 ۰ ۳۶ Ghiasi,Mohsen
1 - 0
فروغی ,حمید ۱۹ ۱۵۵۹ 1 ۱۳
1 ۰ ۴۰ Hoseini,Mahammad Amin
0 - 1
طهماسبی ,پگاه ۲۱ ۱۴۴۱ 1 ۱۴
1 ۱۳۵۰ ۲۲ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
جعفری همدانی ,ارشیا ۴۱ ۰ 1 ۱۵
1 ۰ ۴۶ مقصود ,امیرصدرا
0 - 1
جعفری ,محمدیاسین ۲۳ ۱۳۲۰ 1 ۱۶
1 ۰ ۲۵ عقیلی مفید ,داوود
1 - 0
Mohazab,Alireza ۵۰ ۰ 1 ۱۷
1 ۰ ۲۶ عقیلی مفید ,ولی
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید ۵۲ ۰ 1 ۱۸
1 ۰ ۲۸ عربی ,مرجان
0 - 1
پورمسلمی ,خشایار ۵۵ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
1 - 0
بهنیا ,کیامهر ۲۹ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
1 - 0
شعبان جهانیان ,علی ۵۷ ۰ 1 ۲۱
1 ۰ ۶۰ Yousefi,Kiarash
1 - 0
Biglari,Miad ۳۱ ۰ 1 ۲۲
0 ۰ ۲۴ Aghamohammadi,Mohammad Arshia
1 - 0
مردانی ,علیرضا ۴۷ ۰ 1 ۲۳
0 ۰ ۵۸ Soltani,Hasti
0 - 1
خداییوندی ,سهیل ۴۵ ۰ 1 ۲۴
½ ۰ ۵۴ Pak Khoo,Hamid
1 - 0
نظری حجت ,آرمین ۵۱ ۰ ½ ۲۵
½ ۱۵۲۹ ۲۰ جهانگیری ,سجاد
1 - 0
Eatesam,Armin ۳۳ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۴۸ Masnadjam,Raheleh
1 - 0
غلامی ,کیهان ۳۷ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۳۸ غلامی ,کیان
0 - 1
Mehrabi,Asieh ۴۹ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۵۳ Osat,Amir Hosein
1 - 0
Heydarian,Romina ۳۹ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۴۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
Saei Hamedani,Khashyar ۵۶ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۴۴ Khalilikhah,Farnoud
0 - 1
Vahabian,Kamyab ۵۹ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۱۴۱ ۱ منوچهری ,حامد
1 - 0
Sodagar,Nima ۱۸ ۱۶۲۶ 1 ۱
1 ۱۶۳۷ ۱۷ محمدخانی ,محمدرسول
0 - 1
اسدی ,صادق ۲ ۲۱۰۵ 1 ۲
1 ۱۹۶۳ ۳ ولدی ,محمد رضا
1 - 0
کلوندی ,نشمیل ۲۲ ۱۳۵۰ 1 ۳
1 ۱۵۵۹ ۱۹ فروغی ,حمید
0 - 1
شهابی ,میلاد ۴ ۱۹۲۷ 1 ۴
1 ۱۹۱۵ ۵ کوروند ,محمد سینا
1 - 0
عقیلی مفید ,داوود ۲۵ ۰ 1 ۵
1 ۱۴۴۱ ۲۱ طهماسبی ,پگاه
0 - 1
صداقت خواه ,حمیدرضا ۶ ۱۹۰۶ 1 ۶
1 ۱۸۹۲ ۷ Seyedhosseini,S.Mohammad
1 - 0
عقیلی مفید ,ولی ۲۶ ۰ 1 ۷
1 ۰ ۲۷ علی بابایی ,ساسان
½ - ½
ربیعی پارسایی ,مهرداد ۸ ۱۸۴۷ 1 ۸
1 ۱۸۳۸ ۹ دلاوری ,امیر علی
1 - 0
عربی ,مرجان ۲۸ ۰ 1 ۹
1 ۰ ۴۷ مردانی ,علیرضا
0 - 1
رستمی ,روح الله ۱۰ ۱۸۱۸ 1 ۱۰
1 ۱۸۰۴ ۱۱ نورعلی ,حمیدالله
1 - 0
بهنیا ,کیاوش ۳۰ ۰ 1 ۱۱
1 ۱۷۴۹ ۱۳ جمالی ,آروین
1 - 0
Yousefi,Kiarash ۶۰ ۰ 1 ۱۲
1 ۰ ۵۵ پورمسلمی ,خشایار
0 - 1
ترکمن ,پیام ۱۴ ۱۷۰۰ 1 ۱۳
1 ۱۶۹۱ ۱۵ ایوکی ,علی
1 - 0
Zarrinkalam,Elahe ۶۳ ۰ 1 ۱۴
½ ۱۳۲۰ ۲۳ جعفری ,محمدیاسین
½ - ½
زارعی ,رضا ۶۲ ۰ 1 ۱۵
½ ۰ ۵۱ نظری حجت ,آرمین
0 - 1
خوش بین ,امیر ۱۲ ۱۷۸۶ ½ ۱۶
½ ۰ ۴۳ کرمی ,علی
1 - 0
جهانگیری ,سجاد ۲۰ ۱۵۲۹ ½ ۱۷
0 ۱۶۸۰ ۱۶ صدیقی ,محمد
1 - 0
Pak Khoo,Hamid ۵۴ ۰ ½ ۱۸
0 ۰ ۴۵ خداییوندی ,سهیل
1 - 0
Aghamohammadi,Mohammad Arshia ۲۴ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۲۹ بهنیا ,کیامهر
1 - 0
کلوندی ,محمد نعیم ۴۲ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۳۱ Biglari,Miad
1 - 0
Khalilikhah,Farnoud ۴۴ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۴۹ Mehrabi,Asieh
0 - 1
Eatesam,Ali ۳۲ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۳۳ Eatesam,Armin
0 - 1
مقصود ,امیرصدرا ۴۶ ۰ 0 ۲۳
0 ۰ ۵۳ Osat,Amir Hosein
0 - 1
Esmaeili,Mobin ۳۴ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۳۵ غفاری ,پیمان
1 - 0
Masnadjam,Raheleh ۴۸ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
0 - 1
Ghiasi,Mohsen ۳۶ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۳۷ غلامی ,کیهان
0 - 1
Mohazab,Alireza ۵۰ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۵۷ شعبان جهانیان ,علی
1 - 0
غلامی ,کیان ۳۸ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۳۹ Heydarian,Romina
0 - 1
نوروزی پسند ,سعید ۵۲ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۵۹ Vahabian,Kamyab
0 - 1
Hoseini,Mahammad Amin ۴۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۴۱ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
Soltani,Hasti ۵۸ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۱ زارعی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۰ ۳۲ Eatesam,Ali
0 - 1
منوچهری ,حامد ۱ ۲۱۴۱ 0 ۱
0 ۲۱۰۵ ۲ اسدی ,صادق
1 - 0
Eatesam,Armin ۳۳ ۰ 0 ۲
0 ۰ ۳۴ Esmaeili,Mobin
0 - 1
ولدی ,محمد رضا ۳ ۱۹۶۳ 0 ۳
0 ۱۹۲۷ ۴ شهابی ,میلاد
1 - 0
غفاری ,پیمان ۳۵ ۰ 0 ۴
0 ۰ ۳۶ Ghiasi,Mohsen
0 - 1
کوروند ,محمد سینا ۵ ۱۹۱۵ 0 ۵
0 ۱۹۰۶ ۶ صداقت خواه ,حمیدرضا
1 - 0
غلامی ,کیهان ۳۷ ۰ 0 ۶
0 ۰ ۳۸ غلامی ,کیان
0 - 1
Seyedhosseini,S.Mohammad ۷ ۱۸۹۲ 0 ۷
0 ۱۸۴۷ ۸ ربیعی پارسایی ,مهرداد
1 - 0
Heydarian,Romina ۳۹ ۰ 0 ۸
0 ۰ ۴۰ Hoseini,Mahammad Amin
0 - 1
دلاوری ,امیر علی ۹ ۱۸۳۸ 0 ۹
0 ۱۸۱۸ ۱۰ رستمی ,روح الله
1 - 0
جعفری همدانی ,ارشیا ۴۱ ۰ 0 ۱۰
0 ۰ ۴۲ کلوندی ,محمد نعیم
0 - 1
نورعلی ,حمیدالله ۱۱ ۱۸۰۴ 0 ۱۱
0 ۱۷۸۶ ۱۲ خوش بین ,امیر
½ - ½
کرمی ,علی ۴۳ ۰ 0 ۱۲
0 ۰ ۴۴ Khalilikhah,Farnoud
0 - 1
جمالی ,آروین ۱۳ ۱۷۴۹ 0 ۱۳
0 ۱۷۰۰ ۱۴ ترکمن ,پیام
1 - 0
خداییوندی ,سهیل ۴۵ ۰ 0 ۱۴
0 ۰ ۴۶ مقصود ,امیرصدرا
0 - 1
ایوکی ,علی ۱۵ ۱۶۹۱ 0 ۱۵
0 ۱۶۸۰ ۱۶ صدیقی ,محمد
0 - 1
مردانی ,علیرضا ۴۷ ۰ 0 ۱۶
0 ۰ ۴۸ Masnadjam,Raheleh
0 - 1
محمدخانی ,محمدرسول ۱۷ ۱۶۳۷ 0 ۱۷
0 ۱۶۲۶ ۱۸ Sodagar,Nima
1 - 0
Mehrabi,Asieh ۴۹ ۰ 0 ۱۸
0 ۰ ۵۰ Mohazab,Alireza
0 - 1
فروغی ,حمید ۱۹ ۱۵۵۹ 0 ۱۹
0 ۱۵۲۹ ۲۰ جهانگیری ,سجاد
½ - ½
نظری حجت ,آرمین ۵۱ ۰ 0 ۲۰
0 ۰ ۵۲ نوروزی پسند ,سعید
0 - 1
طهماسبی ,پگاه ۲۱ ۱۴۴۱ 0 ۲۱
0 ۱۳۵۰ ۲۲ کلوندی ,نشمیل
1 - 0
Osat,Amir Hosein ۵۳ ۰ 0 ۲۲
0 ۰ ۵۴ Pak Khoo,Hamid
½ - ½
جعفری ,محمدیاسین ۲۳ ۱۳۲۰ 0 ۲۳
0 ۰ ۲۴ Aghamohammadi,Mohammad Arshia
0 - 1
پورمسلمی ,خشایار ۵۵ ۰ 0 ۲۴
0 ۰ ۵۶ Saei Hamedani,Khashyar
- - +
عقیلی مفید ,داوود ۲۵ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۲۶ عقیلی مفید ,ولی
1 - 0
شعبان جهانیان ,علی ۵۷ ۰ 0 ۲۶
0 ۰ ۵۸ Soltani,Hasti
0 - 1
علی بابایی ,ساسان ۲۷ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۲۸ عربی ,مرجان
1 - 0
Vahabian,Kamyab ۵۹ ۰ 0 ۲۸
0 ۰ ۶۰ Yousefi,Kiarash
1 - 0
بهنیا ,کیامهر ۲۹ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۳۰ بهنیا ,کیاوش
+ - -
زارعی ,مهدی ۶۱ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۶۲ زارعی ,رضا
1 - 0
Biglari,Miad ۳۱ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۶۳ Zarrinkalam,Elahe
۱
bye ۰ ۰ 0 ۳۲