لیگ اول تهران (مردان 2013)-استاندارد
مسابقه: لیگ اول تهران (مردان 2013) نوع: استاندارد تعداد دور: ۷
زمان شروع: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ زمان پایان: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ محل مسابقه: آذربایجان شرقی, اهر
Rk. نام تیم 1 2 3 4 5 6 7 TB1 TB2
۱ نفت تهران * 3 4 4 3 4 12.0 21.5
۲ سازمان نظام مهندسی 1 * 3 3 3 4 10.0 16.5
۳ شهرداری اندیشه ½ * 4 8.0 16.5
۴ ستاره صبح 0 1 ½ * 4 3 6.0 12.0
۵ مرکز علمی کاربردی 0 1 ½ 0 * 2 3 3.0 6.5
۶ راه آهن 1 1 ½ 1 2 * 2 2.0 7.5
۷ اتوبوسرانی 0 0 0 ½ 1 2 * 1.0 3.5
ستاره صبح ریتینگ راه آهن ریتینگ 3 : 1
فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ Sharifian,Mahdi ۱۷۴۲ + - -
باقری ,بهروز ۲۰۰۸ اژدری ,یعقوب --- 1 - 0
عفت دخت رمضانی ,داریوش ۱۹۱۳ Seif Nia,Hamid ۱۹۰۲ 0 - 1
تیمورلو ,احمد ۱۸۴۷ چاوش پور ممقانی ,رحیم ۱۸۲۶ 1 - 0
مرکز علمی کاربردی ریتینگ سازمان نظام مهندسی ریتینگ 1 : 3
نوری ,محمد --- مهدوی راد ,مهدی ۲۲۹۴ + - -
علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ Mirzaei,Hossein. ۲۱۵۲ 0 - 1
Gholampour,Ali --- توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ - - +
خزائی ,تقی --- رضانژاد ,حسن ۱۹۶۰ 0 - 1
اتوبوسرانی ریتینگ شهرداری اندیشه ریتینگ 0 : 4
رستگار ,کیوان --- قلم زن ,محمد ۱۶۸۳ 0 - 1
میرمشتاقی ,سیدضیا --- Khan Mohammadi,Masoud ۱۸۰۷ 0 - 1
یوسفی ,یوسف --- اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ 0 - 1
شمشکی ,امیر --- مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ 0 - 1
شهرداری اندیشه ریتینگ مرکز علمی کاربردی ریتینگ 3½ : ½
Khan Mohammadi,Masoud ۱۸۰۷ نوری ,محمد --- 1 - 0
اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ 1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۲۰۰۰ Gholampour,Ali --- ½ - ½
مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ عیسی زایی ,نوید --- 1 - 0
سازمان نظام مهندسی ریتینگ ستاره صبح ریتینگ 3 : 1
علوی مقدم ,سید جواد ۲۴۵۵ بختیاری کیش ,مزدک ۲۱۱۹ 1 - 0
Mirzaei,Hossein. ۲۱۵۲ فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ 0 - 1
توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ باقری ,بهروز ۲۰۰۸ 1 - 0
رضانژاد ,حسن ۱۹۶۰ تیمورلو ,احمد ۱۸۴۷ 1 - 0
راه آهن ریتینگ نفت تهران ریتینگ 1 : 3
اژدری ,یعقوب --- Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ 0 - 1
رضانژاد بزرودی ,مجتبی ۱۸۷۳ عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ 0 - 1
Seif Nia,Hamid ۱۹۰۲ بشیری نیا ,امید ۲۰۱۲ 1 - 0
چاوش پور ممقانی ,رحیم ۱۸۲۶ شریفی پور ,محمدرضا --- 0 - 1
نفت تهران ریتینگ سازمان نظام مهندسی ریتینگ 3 : 1
نوروزی ,امید ۲۳۷۲ علوی مقدم ,سید جواد ۲۴۵۵ ½ - ½
Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ نصری ,امین ۲۳۲۰ ½ - ½
عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ مهدوی راد ,مهدی ۲۲۹۴ 1 - 0
Khaghani,Babak ۲۳۴۴ توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ 1 - 0
ستاره صبح ریتینگ شهرداری اندیشه ریتینگ ½ : 3½
بختیاری کیش ,مزدک ۲۱۱۹ قلم زن ,محمد ۱۶۸۳ 0 - 1
فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ 0 - 1
باقری ,بهروز ۲۰۰۸ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۲۰۰۰ ½ - ½
عفت دخت رمضانی ,داریوش ۱۹۱۳ مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ 0 - 1
مرکز علمی کاربردی ریتینگ اتوبوسرانی ریتینگ 3 : 1
اخگر ,محمد --- هادی کری بزرگ ,جهانبخش --- 1 - 0
علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ یوسفی ,یوسف --- 1 - 0
خزائی ,تقی --- Gholamzadeh,Habib --- 0 - 1
عیسی زایی ,نوید --- شمشکی ,امیر --- 1 - 0
اتوبوسرانی ریتینگ ستاره صبح ریتینگ ½ : 3½
هادی کری بزرگ ,جهانبخش --- بختیاری کیش ,مزدک ۲۱۱۹ 0 - 1
رستگار ,کیوان --- فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ 0 - 1
Gholamzadeh,Habib --- باقری ,بهروز ۲۰۰۸ 0 - 1
شمشکی ,امیر --- عفت دخت رمضانی ,داریوش ۱۹۱۳ ½ - ½
شهرداری اندیشه ریتینگ نفت تهران ریتینگ ½ : 3½
Khan Mohammadi,Masoud ۱۸۰۷ نوروزی ,امید ۲۳۷۲ 0 - 1
اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ 0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۲۰۰۰ عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ ½ - ½
مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ Khaghani,Babak ۲۳۴۴ 0 - 1
سازمان نظام مهندسی ریتینگ راه آهن ریتینگ 3 : 1
نصری ,امین ۲۳۲۰ Sharifian,Mahdi ۱۷۴۲ 1 - 0
Mirzaei,Hossein. ۲۱۵۲ رضانژاد بزرودی ,مجتبی ۱۸۷۳ - - +
توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ Seif Nia,Hamid ۱۹۰۲ 1 - 0
رضانژاد ,حسن ۱۹۶۰ چاوش پور ممقانی ,رحیم ۱۸۲۶ 1 - 0
راه آهن ریتینگ شهرداری اندیشه ریتینگ ½ : 3½
Sharifian,Mahdi ۱۷۴۲ Khan Mohammadi,Masoud ۱۸۰۷ ½ - ½
Ghodratzade,Alireza ۱۷۱۷ اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ 0 - 1
اژدری ,یعقوب --- پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۲۰۰۰ 0 - 1
رضانژاد بزرودی ,مجتبی ۱۸۷۳ مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ 0 - 1
نفت تهران ریتینگ اتوبوسرانی ریتینگ 4 : 0
نوروزی ,امید ۲۳۷۲ هادی کری بزرگ ,جهانبخش --- 1 - 0
Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ رستگار ,کیوان --- 1 - 0
عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ یوسفی ,یوسف --- 1 - 0
Khaghani,Babak ۲۳۴۴ شمشکی ,امیر --- 1 - 0
ستاره صبح ریتینگ مرکز علمی کاربردی ریتینگ 4 : 0
فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ 1 - 0
باقری ,بهروز ۲۰۰۸ Gholampour,Ali --- 1 - 0
عفت دخت رمضانی ,داریوش ۱۹۱۳ خزائی ,تقی --- 1 - 0
تیمورلو ,احمد ۱۸۴۷ عیسی زایی ,نوید --- 1 - 0
مرکز علمی کاربردی ریتینگ نفت تهران ریتینگ 0 : 4
نوری ,محمد --- نوروزی ,امید ۲۳۷۲ 0 - 1
اخگر ,محمد --- Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ 0 - 1
علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ - - +
Gholampour,Ali --- Khaghani,Babak ۲۳۴۴ 0 - 1
اتوبوسرانی ریتینگ راه آهن ریتینگ 2 : 2
هادی کری بزرگ ,جهانبخش --- Sharifian,Mahdi ۱۷۴۲ + - -
رستگار ,کیوان --- رضانژاد بزرودی ,مجتبی ۱۸۷۳ 1 - 0
میرمشتاقی ,سیدضیا --- Seif Nia,Hamid ۱۹۰۲ 0 - 1
شمشکی ,امیر --- چاوش پور ممقانی ,رحیم ۱۸۲۶ 0 - 1
شهرداری اندیشه ریتینگ سازمان نظام مهندسی ریتینگ 1½ : 2½
قلم زن ,محمد ۱۶۸۳ علوی مقدم ,سید جواد ۲۴۵۵ 0 - 1
اکبری ,ایمان ۱۹۰۱ نصری ,امین ۲۳۲۰ 1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۲۰۰۰ Mirzaei,Hossein. ۲۱۵۲ ½ - ½
مظفر ,میلاد ۱۹۴۹ توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ 0 - 1
سازمان نظام مهندسی ریتینگ اتوبوسرانی ریتینگ 4 : 0
علوی مقدم ,سید جواد ۲۴۵۵ هادی کری بزرگ ,جهانبخش --- 1 - 0
مهدوی راد ,مهدی ۲۲۹۴ رستگار ,کیوان --- 1 - 0
توکلیان ,محسن ۲۰۳۳ میرمشتاقی ,سیدضیا --- 1 - 0
رضانژاد ,حسن ۱۹۶۰ یوسفی ,یوسف --- 1 - 0
راه آهن ریتینگ مرکز علمی کاربردی ریتینگ 2 : 2
Ghodratzade,Alireza ۱۷۱۷ اخگر ,محمد --- 0 - 1
اژدری ,یعقوب --- علی ئی ,محمد ۲۰۲۹ 0 - 1
Seif Nia,Hamid ۱۹۰۲ خزائی ,تقی --- 1 - 0
چاوش پور ممقانی ,رحیم ۱۸۲۶ عیسی زایی ,نوید --- 1 - 0
نفت تهران ریتینگ ستاره صبح ریتینگ 4 : 0
نوروزی ,امید ۲۳۷۲ بختیاری کیش ,مزدک ۲۱۱۹ 1 - 0
Ahmadinia,Bizhan ۲۳۹۸ فرح سا ,خسرو ۱۸۳۸ 1 - 0
عسگری زاده ,احمد ۲۳۵۴ باقری ,بهروز ۲۰۰۸ 1 - 0
Khaghani,Babak ۲۳۴۴ تیمورلو ,احمد ۱۸۴۷ 1 - 0