مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مردان کشور سال ۲۰۱۵ -استاندارد
مسابقه: مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مردان کشور سال ۲۰۱۵ نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ زمان پایان: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ محل مسابقه: خراسان رضوی, مشهد

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ قائم مقامی ,احسان ۱۲۵۰۰۷۳۹ ۲۵۵۲ ۹.۰
۲ درینی ,پوریا ۱۲۵۰۲۲۰۰ ۲۴۲۷ ۸.۰
۳ نوروزی ,امید ۱۲۵۰۱۱۹۰ ۲۳۹۲ ۷.۵
۴ خداشناس ,مرصاد ۱۲۵۱۴۱۹۵ ۲۴۰۵ ۷.۰
۵ مقصودلو ,پرهام ۱۲۵۳۹۹۲۹ ۲۶۸۴ ۷.۰
۶ خطیبی ,میثم ۱۲۵۲۵۰۹۰ ۲۱۶۷ ۶.۵
۷ فیروزجاء ,علیرضا ۱۲۵۷۳۹۸۱ ۲۳۶۷ ۶.۵
۸ حمیدی ,امیرمحمد ۱۲۵۶۳۲۸۵ ۲۲۹۹ ۶.۵
۹ علوی مقدم ,سید جواد ۱۲۵۰۰۶۰۷ ۲۴۶۷ ۶.۵
۱۰ توفیقی ,همایون ۱۲۵۰۳۵۹۲ ۲۴۴۹ ۶.۵
۱۱ شیخ حسنی ,بردیا ۱۲۵۱۳۵۸۰ ۲۳۰۵ ۶.۰
۱۲ مصدق پور ,مسعود ۱۲۵۱۹۲۷۸ ۲۵۰۰ ۵.۵
۱۳ موسوی ,سید خلیل ۱۲۵۱۱۰۹۹ ۲۵۰۱ ۵.۵
۱۴ سخایی ,مصطفی ۱۲۵۱۲۵۳۲ ۲۲۰۴ ۵.۵
۱۵ حسین زاده ,نیما ۱۲۵۰۵۳۲۳ ۲۲۴۷ ۵.۵
۱۶ دربان وایقانی ,مرتضی ۱۲۵۰۱۸۱۶ ۲۳۲۸ ۵.۵
۱۷ حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۵.۵
۱۸ باقری ,مازیار ۱۲۵۳۰۹۱۳ ۲۳۰۶ ۵.۰
۱۹ Godarz,Kasra ۱۲۵۳۰۹۵۶ ۲۲۴۱ ۵.۰
۲۰ وقار ,محسن ۱۲۵۰۲۰۰۶ ۲۱۶۶ ۵.۰
۲۱ خمیسی ,سید جعفر ۱۲۵۲۵۰۸۱ ۲۲۰۸ ۵.۰
۲۲ صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۴.۵
۲۳ طاهباز ,آرش ۱۲۵۲۸۸۴۶ ۲۳۱۲ ۴.۵
۲۴ مجاوریان ,حسین ۱۲۵۰۴۷۳۴ ۲۱۶۵ ۴.۵
۲۵ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۴.۰
۲۶ توکلیان ,محسن ۱۲۵۰۲۴۲۱ ۲۰۷۸ ۴.۰
۲۷ Shah Moradi,Mohammad ۱۲۵۳۱۰۵۷ ۲۱۱۰ ۳.۵
۲۸ Vojdani,Siavosh ۱۲۵۱۹۵۳۷ ۲۰۱۸ ۳.۰
۲۹ محجوب زردست ,مرتضی ۱۲۵۰۰۷۹۸ ۲۴۰۵ ۳.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۲۱ ۵ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ ۱
۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ 6 ۲
6 ۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ 6 ۳
۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ ۴
6 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ ۵
۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی ۸ ۲۳۴۵ ۶
5 ۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
0 - 1
حمیدی ,امیرمحمد ۲۹ ۱۹۶۳ ۷
5 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
Godarz,Kasra ۲۵ ۲۱۰۶ 5 ۸
5 ۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ 5 ۹
۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ ۱۰
4 ۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۲۴ ۲۱۲۷ ۱۱
4 ۲۱۳۷ ۲۳ توکلیان ,محسن
0 - 1
وقار ,محسن ۱۵ ۲۲۱۹ 4 ۱۲
3 ۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
½ - ½
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ 4 ۱۳
2 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
1 - 0
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ 4 ۱۴
3 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۴۴ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
خداشناس ,مرصاد ۱۴ ۲۲۲۱ 6 ۱
5 ۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
درینی ,پوریا ۲ ۲۴۷۰ 7 ۲
۲۴۵۴ ۳ علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ 6 ۳
۲۳۴۰ ۹ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۵۹ ۴
5 ۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
0 - 1
توفیقی ,همایون ۴ ۲۴۲۹ 5 ۵
5 ۲۳۰۱ ۱۱ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
خطیبی ,میثم ۲۶ ۲۰۹۹ 5 ۶
5 ۲۲۹۱ ۱۳ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۱۲ ۲۲۹۵ 5 ۷
۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
1 - 0
شیخ حسنی ,بردیا ۱۰ ۲۳۳۷ 5 ۸
4 ۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
½ - ½
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ ۹
4 ۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
1 - 0
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ 4 ۱۰
۲۱۸۰ ۱۸ حسین زاده ,نیما
1 - 0
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ 4 ۱۱
۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
½ - ½
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ ۱۲
۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
Shah Moradi,Mohammad ۲۱ ۲۱۶۸ 3 ۱۳
3 ۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
1 - 0
Vojdani,Siavosh ۲۸ ۲۰۱۸ 2 ۱۴
3 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ ۱
۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ 5 ۲
۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ 5 ۳
5 ۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱۴ ۲۲۲۱ 5 ۴
5 ۲۳۴۰ ۹ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ ۵
۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ ۶
۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
حمیدی ,امیرمحمد ۲۹ ۱۹۶۳ 4 ۷
4 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۶ ۲۲۰۵ 4 ۸
4 ۲۰۷۵ ۲۷ پیلوایه ,علی
0 - 1
Godarz,Kasra ۲۵ ۲۱۰۶ 4 ۹
۲۱۷۲ ۱۹ سخایی ,مصطفی
1 - 0
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ ۱۰
3 ۲۱۹۶ ۱۷ طاهباز ,آرش
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر ۲۴ ۲۱۲۷ ۱۱
3 ۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۲۰ ۲۱۷۱ 3 ۱۲
۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
½ - ½
مجاوریان ,حسین ۲۲ ۲۱۴۸ 3 ۱۳
2 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ ۱۴
3 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۴۴ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ 5 ۱
5 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
0 - 1
درینی ,پوریا ۲ ۲۴۷۰ ۲
۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
½ - ½
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۵۹ 5 ۳
4 ۲۲۹۱ ۱۳ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ ۴
4 ۲۴۲۱ ۵ مقصودلو ,پرهام
1 - 0
شیخ حسنی ,بردیا ۱۰ ۲۳۳۷ 4 ۵
4 ۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
0 - 1
دربان وایقانی ,مرتضی ۸ ۲۳۴۵ 4 ۶
۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
½ - ½
خطیبی ,میثم ۲۶ ۲۰۹۹ 4 ۷
۲۳۰۱ ۱۱ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ ۸
۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۱۲ ۲۲۹۵ ۹
3 ۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
0 - 1
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ 3 ۱۰
3 ۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
1 - 0
مجاوریان ,حسین ۲۲ ۲۱۴۸ 3 ۱۱
۲۱۳۷ ۲۳ توکلیان ,محسن
1 - 0
Shah Moradi,Mohammad ۲۱ ۲۱۶۸ ۱۲
۲۱۸۰ ۱۸ حسین زاده ,نیما
0 - 1
وقار ,محسن ۱۵ ۲۲۱۹ 2 ۱۳
2 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
0 - 1
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ 2 ۱۴
3 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ 5 ۱
5 ۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
½ - ½
توفیقی ,همایون ۴ ۲۴۲۹ 4 ۲
4 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ 4 ۳
۲۱۷۲ ۱۹ سخایی ,مصطفی
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ 4 ۴
۲۴۵۴ ۳ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ ۵
۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
شیخ حسنی ,بردیا ۱۰ ۲۳۳۷ ۶
3 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ 3 ۷
3 ۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
باقری ,مازیار ۱۶ ۲۲۰۵ 3 ۸
3 ۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
صداقتی ,مهرداد ۲۰ ۲۱۷۱ 3 ۹
3 ۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
0 - 1
Godarz,Kasra ۲۵ ۲۱۰۶ 3 ۱۰
۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ ۱۱
2 ۲۰۷۵ ۲۷ پیلوایه ,علی
1 - 0
وقار ,محسن ۱۵ ۲۲۱۹ 2 ۱۲
2 ۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
1 - 0
Vojdani,Siavosh ۲۸ ۲۰۱۸ 2 ۱۳
2 ۲۱۹۶ ۱۷ طاهباز ,آرش
0 - 1
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ ۱۴
۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۲۱ ۵ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
درینی ,پوریا ۲ ۲۴۷۰ ۱
4 ۲۵۴۴ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
دربان وایقانی ,مرتضی ۸ ۲۳۴۵ ۲
۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
1 - 0
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ ۳
3 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
½ - ½
توفیقی ,همایون ۴ ۲۴۲۹ ۴
3 ۲۳۴۰ ۹ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
محجوب زردست ,مرتضی ۶ ۲۴۱۶ 3 ۵
3 ۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱۴ ۲۲۲۱ 3 ۶
۲۳۰۱ ۱۱ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
حمیدی ,امیرمحمد ۲۹ ۱۹۶۳ 3 ۷
۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۱۲ ۲۲۹۵ ۸
۲۱۸۰ ۱۸ حسین زاده ,نیما
0 - 1
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ ۹
2 ۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
1 - 0
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ 2 ۱۰
2 ۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ 2 ۱۱
2 ۲۲۹۱ ۱۳ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
Shah Moradi,Mohammad ۲۱ ۲۱۶۸ ۱۲
۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
½ - ½
مجاوریان ,حسین ۲۲ ۲۱۴۸ ۱۳
۲۱۳۷ ۲۳ توکلیان ,محسن
0 - 1
Vojdani,Siavosh ۲۸ ۲۰۱۸ 1 ۱۴
۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۴۵۴ ۳ علوی مقدم ,سید جواد
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ ۱
۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ 3 ۲
3 ۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۵۹ 3 ۳
۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ ۴
۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ ۵
۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
½ - ½
Godarz,Kasra ۲۵ ۲۱۰۶ ۶
2 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
خطیبی ,میثم ۲۶ ۲۰۹۹ 2 ۷
2 ۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
1 - 0
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ 2 ۸
2 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۶ ۲۲۰۵ 2 ۹
۲۱۹۶ ۱۷ طاهباز ,آرش
½ - ½
صداقتی ,مهرداد ۲۰ ۲۱۷۱ 2 ۱۰
۲۱۷۲ ۱۹ سخایی ,مصطفی
1 - 0
وقار ,محسن ۱۵ ۲۲۱۹ ۱۱
۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
0 - 1
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ ۱۲
۲۰۷۵ ۲۷ پیلوایه ,علی
½ - ½
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ 1 ۱۳
1 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
0 - 1
خمیسی ,سید جعفر ۲۴ ۲۱۲۷ ½ ۱۴
½ ۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۵۴۴ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
درینی ,پوریا ۲ ۲۴۷۰ 3 ۱
۲۳۴۰ ۹ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
توفیقی ,همایون ۴ ۲۴۲۹ 2 ۲
2 ۲۴۵۴ ۳ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
شیخ حسنی ,بردیا ۱۰ ۲۳۳۷ 2 ۳
2 ۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
1 - 0
حمیدی ,امیرمحمد ۲۹ ۱۹۶۳ 2 ۴
2 ۲۲۹۱ ۱۳ فیروزجاء ,علیرضا
0 - 1
دربان وایقانی ,مرتضی ۸ ۲۳۴۵ 2 ۵
2 ۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی ۶ ۲۴۱۶ ۶
۲۴۲۱ ۵ مقصودلو ,پرهام
1 - 0
Shah Moradi,Mohammad ۲۱ ۲۱۶۸ ۷
۲۳۰۱ ۱۱ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ ۸
۲۱۸۰ ۱۸ حسین زاده ,نیما
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۱۲ ۲۲۹۵ ۹
۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
1 - 0
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ ۱۰
1 ۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
1 - 0
Vojdani,Siavosh ۲۸ ۲۰۱۸ 1 ۱۱
1 ۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ 1 ۱۲
½ ۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
0 - 1
خداشناس ,مرصاد ۱۴ ۲۲۲۱ 1 ۱۳
½ ۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ ½ ۱۴
½ ۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ 2 ۱
2 ۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
1 - 0
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۵۹ 2 ۲
۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ ۳
۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ ۴
۲۰۷۵ ۲۷ پیلوایه ,علی
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ ۵
1 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
½ - ½
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ 1 ۶
1 ۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
1 - 0
صداقتی ,مهرداد ۲۰ ۲۱۷۱ 1 ۷
1 ۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ 1 ۸
1 ۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
½ - ½
Godarz,Kasra ۲۵ ۲۱۰۶ 1 ۹
1 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
0 - 1
خطیبی ,میثم ۲۶ ۲۰۹۹ 1 ۱۰
1 ۲۱۳۷ ۲۳ توکلیان ,محسن
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ ½ ۱۱
½ ۲۱۹۶ ۱۷ طاهباز ,آرش
1 - 0
مجاوریان ,حسین ۲۲ ۲۱۴۸ ½ ۱۲
½ ۲۱۷۲ ۱۹ سخایی ,مصطفی
0 - 1
باقری ,مازیار ۱۶ ۲۲۰۵ 0 ۱۳
0 ۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۲۴ ۲۱۲۷ 0 ۱۴
0 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۵۴۴ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
حسینی پور ,مهدی ۱۲ ۲۲۹۵ 1 ۱
1 ۲۳۰۱ ۱۱ موسوی ,سید خلیل
0 - 1
درینی ,پوریا ۲ ۲۴۷۰ 1 ۲
1 ۲۳۵۹ ۷ نوروزی ,امید
1 - 0
خداشناس ,مرصاد ۱۴ ۲۲۲۱ 1 ۳
1 ۲۳۴۰ ۹ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
حمیدی ,امیرمحمد ۲۹ ۱۹۶۳ 1 ۴
1 ۲۱۷۱ ۲۰ صداقتی ,مهرداد
0 - 1
شیخ حسنی ,بردیا ۱۰ ۲۳۳۷ 1 ۵
½ ۲۴۵۴ ۳ علوی مقدم ,سید جواد
1 - 0
سخایی ,مصطفی ۱۹ ۲۱۷۲ ½ ۶
½ ۲۱۴۸ ۲۲ مجاوریان ,حسین
0 - 1
توفیقی ,همایون ۴ ۲۴۲۹ ½ ۷
½ ۲۴۲۱ ۵ مقصودلو ,پرهام
0 - 1
پیلوایه ,علی ۲۷ ۲۰۷۵ ½ ۸
½ ۲۱۸۰ ۱۸ حسین زاده ,نیما
½ - ½
دربان وایقانی ,مرتضی ۸ ۲۳۴۵ ½ ۹
½ ۲۲۹۱ ۱۳ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
طاهباز ,آرش ۱۷ ۲۱۹۶ ½ ۱۰
0 ۲۱۲۷ ۲۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
محجوب زردست ,مرتضی ۶ ۲۴۱۶ 0 ۱۱
0 ۲۰۹۹ ۲۶ خطیبی ,میثم
1 - 0
وقار ,محسن ۱۵ ۲۲۱۹ 0 ۱۲
0 ۲۲۰۵ ۱۶ باقری ,مازیار
0 - 1
توکلیان ,محسن ۲۳ ۲۱۳۷ 0 ۱۳
0 ۲۰۱۸ ۲۸ Vojdani,Siavosh
0 - 1
Shah Moradi,Mohammad ۲۱ ۲۱۶۸ 0 ۱۴
0 ۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۲۱۹ ۱۵ وقار ,محسن
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۴۴ 0 ۱
0 ۲۴۷۰ ۲ درینی ,پوریا
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۶ ۲۲۰۵ 0 ۲
0 ۲۱۹۶ ۱۷ طاهباز ,آرش
½ - ½
علوی مقدم ,سید جواد ۳ ۲۴۵۴ 0 ۳
0 ۲۴۲۹ ۴ توفیقی ,همایون
½ - ½
حسین زاده ,نیما ۱۸ ۲۱۸۰ 0 ۴
0 ۲۱۷۲ ۱۹ سخایی ,مصطفی
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۵ ۲۴۲۱ 0 ۵
0 ۲۴۱۶ ۶ محجوب زردست ,مرتضی
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۲۰ ۲۱۷۱ 0 ۶
0 ۲۱۶۸ ۲۱ Shah Moradi,Mohammad
0 - 1
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۵۹ 0 ۷
0 ۲۳۴۵ ۸ دربان وایقانی ,مرتضی
½ - ½
مجاوریان ,حسین ۲۲ ۲۱۴۸ 0 ۸
0 ۲۱۳۷ ۲۳ توکلیان ,محسن
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۹ ۲۳۴۰ 0 ۹
0 ۲۳۳۷ ۱۰ شیخ حسنی ,بردیا
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر ۲۴ ۲۱۲۷ 0 ۱۰
0 ۲۱۰۶ ۲۵ Godarz,Kasra
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۱۱ ۲۳۰۱ 0 ۱۱
0 ۲۲۹۵ ۱۲ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
خطیبی ,میثم ۲۶ ۲۰۹۹ 0 ۱۲
0 ۲۰۷۵ ۲۷ پیلوایه ,علی
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱۳ ۲۲۹۱ 0 ۱۳
0 ۲۲۲۱ ۱۴ خداشناس ,مرصاد
1 - 0
Vojdani,Siavosh ۲۸ ۲۰۱۸ 0 ۱۴
0 ۱۹۶۳ ۲۹ حمیدی ,امیرمحمد
۱
bye ۰ ۰ 0 ۱۵