فینال قهرمانی کشور آقایان-استاندارد
مسابقه: فینال قهرمانی کشور آقایان نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ زمان پایان: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ محل مسابقه: تهران, تهران
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
½ - ½
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ 6 ۱
6 ۲۵۷۶ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۴۲۶ ۲
۲۵۱۵ ۱۱ طباطبایی ,سید محمد امین
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۷۷ ۳
۲۴۴۴ ۸ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
لرپری زنگنه ,شاهین ۴ ۲۵۲۴ ۴
6 ۲۵۱۸ ۹ درینی ,پوریا
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۳ ۲۴۷۰ ۵
6 ۲۴۱۲ ۷ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
باقری ,مازیار ۵ ۲۳۰۲ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۵۷۶ ۱۲ ایدنی ,پویا
0 - 1
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ ۱
۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ 5 ۲
4 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ ۳
۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ 5 ۴
۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ ۵
۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
1 - 0
پوررمضانعلی ,امیررضا ۶ ۲۵۱۰ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۱۸ ۹ درینی ,پوریا
1 - 0
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۷۷ ۱
5 ۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۴ ۲۵۲۴ 4 ۲
۲۵۷۶ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ 4 ۳
4 ۲۴۴۴ ۸ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۴۲۶ ۴
4 ۲۴۱۲ ۷ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
فیروزجاء ,علیرضا ۳ ۲۴۷۰ ۵
1 ۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
½ - ½
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۵۷۶ ۱۲ ایدنی ,پویا
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ 4 ۱
۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ 3 ۲
۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
پوررمضانعلی ,امیررضا ۶ ۲۵۱۰ 5 ۳
3 ۲۵۱۵ ۱۱ طباطبایی ,سید محمد امین
1 - 0
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ ۴
3 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ ۵
3 ۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
باقری ,مازیار ۵ ۲۳۰۲ 1 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۵۱۸ ۹ درینی ,پوریا
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ ۱
3 ۲۴۱۲ ۷ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۷۷ 4 ۲
4 ۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۴۲۶ 3 ۳
3 ۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ 4 ۴
3 ۲۴۴۴ ۸ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ 2 ۵
½ ۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۳ ۲۴۷۰ 2 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا ۶ ۲۵۱۰ ۱
۲۵۷۶ ۱۲ ایدنی ,پویا
½ - ½
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ ۲
۲۵۷۶ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ 2 ۳
2 ۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
0 - 1
لرپری زنگنه ,شاهین ۴ ۲۵۲۴ 2 ۴
۲۵۱۵ ۱۱ طباطبایی ,سید محمد امین
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ ۵
2 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
باقری ,مازیار ۵ ۲۳۰۲ ½ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۴۱۲ ۷ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ 3 ۱
۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ 3 ۲
2 ۲۴۴۴ ۸ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ ۳
۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ ۴
½ ۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۷۷ ۵
1 ۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۴۲۶ 2 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۷۶ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
پوررمضانعلی ,امیررضا ۶ ۲۵۱۰ 2 ۱
2 ۲۵۷۶ ۱۲ ایدنی ,پویا
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ 2 ۲
2 ۲۵۱۸ ۹ درینی ,پوریا
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ ۳
2 ۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۴ ۲۵۲۴ ½ ۴
1 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
فیروزجاء ,علیرضا ۳ ۲۴۷۰ ۵
1 ۲۵۱۵ ۱۱ طباطبایی ,سید محمد امین
½ - ½
باقری ,مازیار ۵ ۲۳۰۲ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
1 - 0
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ 2 ۱
1 ۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۱ ۲۵۷۷ ۲
۲۴۱۲ ۷ موسوی ,سید خلیل
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ 1 ۳
1 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
0 - 1
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ 1 ۴
0 ۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ ۵
½ ۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
½ ۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین ۲ ۲۴۲۶ 1 ۱
½ ۲۵۷۶ ۱۲ ایدنی ,پویا
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ 1 ۲
1 ۲۵۷۶ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۴ ۲۵۲۴ 0 ۳
1 ۲۵۱۸ ۹ درینی ,پوریا
1 - 0
باقری ,مازیار ۵ ۲۳۰۲ 0 ۴
1 ۲۴۴۴ ۸ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
پوررمضانعلی ,امیررضا ۶ ۲۵۱۰ 0 ۵
0 ۲۵۱۵ ۱۱ طباطبایی ,سید محمد امین
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا ۳ ۲۴۷۰ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۵۷۷ ۱ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
ایدنی ,پویا ۱۲ ۲۵۷۶ 0 ۱
0 ۲۴۲۶ ۲ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
طباطبایی ,سید محمد امین ۱۱ ۲۵۱۵ 0 ۲
0 ۲۴۷۰ ۳ فیروزجاء ,علیرضا
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۵۷۶ 0 ۳
0 ۲۵۲۴ ۴ لرپری زنگنه ,شاهین
0 - 1
درینی ,پوریا ۹ ۲۵۱۸ 0 ۴
0 ۲۳۰۲ ۵ باقری ,مازیار
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۸ ۲۴۴۴ 0 ۵
0 ۲۵۱۰ ۶ پوررمضانعلی ,امیررضا
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۷ ۲۴۱۲ 0 ۶