فینال قهرمانی کشور بانوان-استاندارد
مسابقه: فینال قهرمانی کشور بانوان نوع: استاندارد تعداد دور: ۷
زمان شروع: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ زمان پایان: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ محل مسابقه: تهران, تهران
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۰۲۸ ۷ Asadi,Motahare
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۱ ۱۹۳۷ ۱
2 ۱۹۹۷ ۶ کریمی ,یگانه
1 - 0
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۹۱۷ 3 ۲
۲۲۲۰ ۴ علی نسب علمداری ,مبینا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳
0 ۱۸۵۹ ۵ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
1 - 0
ازلی ,طناز ۳ ۱۹۲۲ ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۳۷ ۱ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
کریمی ,یگانه ۶ ۱۹۹۷ 2 ۱
۱۹۲۲ ۳ ازلی ,طناز
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۴ ۲۲۲۰ ۲
۲۰۲۸ ۷ Asadi,Motahare
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳
2 ۱۹۱۷ ۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۵ ۱۸۵۹ 0 ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۲۰ ۴ علی نسب علمداری ,مبینا
0 - 1
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۹۱۷ 1 ۱
۱۹۹۷ ۶ کریمی ,یگانه
½ - ½
Asadi,Motahare ۷ ۲۰۲۸ 2 ۲
0 ۱۸۵۹ ۵ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۱ ۱۹۳۷ ۳
۱۹۲۲ ۳ ازلی ,طناز
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۹۳۷ ۱ حامدی نیا ,وصال
½ - ½
علی نسب علمداری ,مبینا ۴ ۲۲۲۰ 3 ۱
0 ۱۹۱۷ ۲ علیجان زاده ,محدثه
1 - 0
ازلی ,طناز ۳ ۱۹۲۲ ۲
۱۹۹۷ ۶ کریمی ,یگانه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳
1 ۲۰۲۸ ۷ Asadi,Motahare
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۵ ۱۸۵۹ 0 ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۲۲۰ ۴ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
Asadi,Motahare ۷ ۲۰۲۸ 1 ۱
۱۹۲۲ ۳ ازلی ,طناز
0 - 1
حامدی نیا ,وصال ۱ ۱۹۳۷ 1 ۲
0 ۱۸۵۹ ۵ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
0 - 1
کریمی ,یگانه ۶ ۱۹۹۷ ½ ۳
0 ۱۹۱۷ ۲ علیجان زاده ,محدثه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۰۲۸ ۷ Asadi,Motahare
0 - 1
ازلی ,طناز ۳ ۱۹۲۲ ½ ۱
½ ۱۹۹۷ ۶ کریمی ,یگانه
0 - 1
علی نسب علمداری ,مبینا ۴ ۲۲۲۰ 1 ۲
0 ۱۹۳۷ ۱ حامدی نیا ,وصال
1 - 0
علیجان زاده ,محدثه ۲ ۱۹۱۷ 0 ۳
0 ۱۸۵۹ ۵ ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۹۱۷ ۲ علیجان زاده ,محدثه
0 - 1
Asadi,Motahare ۷ ۲۰۲۸ 0 ۱
0 ۱۹۲۲ ۳ ازلی ,طناز
½ - ½
کریمی ,یگانه ۶ ۱۹۹۷ 0 ۲
0 ۲۲۲۰ ۴ علی نسب علمداری ,مبینا
1 - 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه ۵ ۱۸۵۹ 0 ۳
0 ۱۹۳۷ ۱ حامدی نیا ,وصال
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴