دومین دوره مسابقات جام خاوران-استاندارد
مسابقه: دومین دوره مسابقات جام خاوران نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ زمان پایان: ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ محل مسابقه: خراسان جنوبی, بیرجند

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ باقری ,مازیار ۱۲۵۳۰۹۱۳ ۲۳۰۶ ۸.۰
۲ مظفر ,میلاد ۱۲۵۱۱۱۷۰ ۲۰۱۳ ۷.۵
۳ نادری ,محمد جواد ۱۲۵۱۱۱۹۶ ۲۱۸۹ ۷.۵
۴ مهرابی ,مرتضی ۱۲۵۰۶۹۵۸ ۱۹۱۱ ۷.۰
۵ عشقی کارثانی ,کیومرث ۱۲۵۰۷۷۶۸ ۱۹۷۷ ۷.۰
۶ Sadeghi Poor,Saeid ۲۲۵۴۵۳۴۴ ۱۸۷۲ ۷.۰
۷ Boori,Javad ۱۲۵۰۶۷۰۲ ۲۱۱۵ ۷.۰
۸ Mashreghi Moghaddam,Milad ۱۲۵۳۱۹۵۲ ۱۸۳۵ ۶.۵
۹ Mohammedian,Esmaeel ۱۲۵۵۲۳۳۰ ۱۹۶۹ ۶.۵
۱۰ Ghollasi Mood,Mojtaba ۱۲۵۱۸۸۷۵ ۱۹۷۰ ۶.۵
۱۱ ریگی ,وهاب ۱۲۵۲۲۸۰۵ ۱۷۷۸ ۶.۵
۱۲ Mohamadi Zeid,Gholamreza ۱۲۵۷۱۸۲۲ ۱۸۲۸ ۶.۰
۱۳ رفعت ,حسن ۱۲۵۸۵۳۱۹ ۱۷۶۹ ۶.۰
۱۴ Ramezani,Ali ۱۲۵۱۸۱۶۶ ۱۷۲۶ ۶.۰
۱۵ Taghipoor,Habib ۱۲۵۰۵۵۵۲ ۱۶۹۰ ۶.۰
۱۶ Taghavi,Amir Abbas ۱۲۵۵۶۳۸۶ ۱۸۳۵ ۶.۰
۱۷ Mozaffari,Alireza ۲۲۵۱۶۲۰۴ ۲۱۳۴ ۶.۰
۱۸ قاسم زاده ,محمد حسین ۱۲۵۹۱۵۳۰ ۱۵۲۵ ۶.۰
۱۹ عرب زاده ,محمد یاسین ۱۲۵۱۵۹۴۹ ۱۹۰۷ ۶.۰
۲۰ والسلام ,محمدتقی ۱۲۵۰۲۷۲۳ ۲۰۶۱ ۶.۰
۲۱ ملکی ,امیر ۱۲۵۰۲۴۱۳ ۲۱۵۷ ۶.۰
۲۲ Iranfar,Amir ۱۲۵۰۷۷۷۶ ۱۸۷۵ ۶.۰
۲۳ Zamani,Morteza --- ۰ ۶.۰
۲۴ طوفانی ,کوروش ۱۲۵۴۱۱۰۹ ۱۹۳۴ ۶.۰
۲۵ ثمره شاه پسند ,فرشاد ۱۲۵۰۹۷۱۰ ۲۱۰۶ ۵.۵
۲۶ Jannat Makan,Ali Reza --- ۰ ۵.۵
۲۷ جعفری ,محمد صادق ۱۲۵۹۴۹۵۴ ۰ ۵.۵
۲۸ صفایی ,ملیحه ۱۲۵۰۱۸۳۲ ۱۵۹۰ ۵.۵
۲۹ Tavakoli,Toraj ۲۲۵۲۹۰۶۳ ۱۴۷۶ ۵.۵
۳۰ Noora,Amir Hossein ۱۲۵۴۶۶۷۴ ۱۸۷۴ ۵.۵
۳۱ Kavosi Heydari,Mohammad Amin ۲۲۵۱۱۱۱۳ ۱۳۷۸ ۵.۵
۳۲ Hosseini,Hossein ۱۲۵۲۹۱۹۲ ۰ ۵.۰
۳۳ Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۵.۰
۳۴ پورعنقا ,احمد ۱۲۵۰۲۹۵۲ ۲۰۶۴ ۵.۰
۳۵ قناد ,علی اکبر ۱۲۵۶۹۴۳۷ ۱۴۹۸ ۵.۰
۳۶ Nourmohammadi,Narjes ۲۲۵۱۰۰۸۷ ۱۳۱۶ ۵.۰
۳۷ Sharafian,Hosein --- ۰ ۵.۰
۳۸ Moazedi,Keyana ۲۲۵۳۵۲۴۱ ۱۷۲۶ ۵.۰
۳۹ Mirzaei,Amir Hossein ۲۲۵۰۲۲۳۸ ۱۴۱۸ ۵.۰
۴۰ Shamsi,Reza ۲۲۵۴۲۵۴۰ ۱۲۸۷ ۵.۰
۴۱ Ali Nezhad,Eman ۲۲۵۴۶۳۴۰ ۰ ۵.۰
۴۲ Choopani,Ali --- ۰ ۵.۰
۴۳ متصدّی زاده ,معین ۱۲۵۰۳۷۰۳ ۱۷۱۰ ۵.۰
۴۴ Talebi,Fahimeh --- ۰ ۵.۰
۴۵ Mizani,Bijan ۲۲۵۲۶۳۵۸ ۰ ۵.۰
۴۶ Dastgerdi,Mohsen ۲۲۵۱۶۳۳۶ ۱۴۱۷ ۵.۰
۴۷ بزازی ,الناز ۱۲۵۰۰۹۳۳ ۱۷۷۰ ۵.۰
۴۸ Jamah,Mobin ۲۲۵۱۸۲۵۸ ۱۳۱۰ ۵.۰
۴۹ Jafari,Davood ۲۲۵۴۵۲۴۷ ۰ ۵.۰
۵۰ Mollazadeh,Daryoush ۱۲۵۵۴۵۰۲ ۱۴۶۲ ۴.۵
۵۱ Sharifian,Mohammad --- ۰ ۴.۵
۵۲ Bahrami Nezhad,Hassan ۱۲۵۹۱۷۷۷ ۱۷۲۴ ۴.۵
۵۳ Poor Soleymani,Ali ۲۲۵۴۵۳۱۰ ۰ ۴.۵
۵۴ زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۴.۵
۵۵ Shahdadi,Mostafa ۲۲۵۱۵۰۱۱ ۰ ۴.۵
۵۶ Abadiyan,Saeed --- ۰ ۴.۵
۵۷ Mohammadi,Ali Asghar ۲۲۵۱۰۷۰۲ ۰ ۴.۵
۵۸ Pordel,Hosein ۲۲۵۴۵۳۲۸ ۰ ۴.۵
۵۹ Noferesti,Ehsan --- ۰ ۴.۵
۶۰ Gholami,Ali --- ۰ ۴.۵
۶۱ Bahrami,Saman ۲۲۵۲۴۴۰۱ ۰ ۴.۰
۶۲ Rahimi Khorashad,Rohollah ۲۲۵۱۸۶۳۰ ۰ ۴.۰
۶۳ دارابی زاده ,پرویز ۱۲۵۱۳۸۸۱ ۱۳۹۶ ۴.۰
۶۴ Shokoohi,Arsalan --- ۰ ۴.۰
۶۵ Abdollahabadi,Amir Hosien ۲۲۵۳۶۱۹۱ ۱۷۰۰ ۴.۰
۶۶ Khosravi,Ali Reza --- ۰ ۴.۰
۶۷ Azhdari Booreng,Aliyeh ۲۲۵۴۵۱۹۰ ۰ ۴.۰
۶۸ Dorpa,Mehdi ۲۲۵۶۷۶۸۲ ۱۱۸۸ ۴.۰
۶۹ Usefi,Mohammad Khaled --- ۰ ۴.۰
۷۰ Hoseini,Seyed Ashkan --- ۰ ۴.۰
۷۱ Soltani,Arian ۲۲۵۳۷۰۶۶ ۱۳۶۶ ۴.۰
۷۲ Hassan Poor,Mohammad Pooya --- ۰ ۴.۰
۷۳ Javid Zadeh,Ghazaleh --- ۰ ۴.۰
۷۴ Shahbakhsh,Aref ۲۲۵۱۹۲۳۸ ۱۵۶۲ ۴.۰
۷۵ نیک سیما ,سید احمد ۱۲۵۴۲۳۴۲ ۱۶۳۵ ۴.۰
۷۶ Yazdan Shenas,Unes --- ۰ ۴.۰
۷۷ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi --- ۰ ۳.۵
۷۸ Eslami Niya,Seyed Mahdi --- ۰ ۳.۵
۷۹ Amiri Nezhad,Kosar ۲۲۵۴۵۱۸۲ ۰ ۳.۵
۸۰ Najafi,Parsan ۲۲۵۴۲۷۱۰ ۰ ۳.۵
۸۱ Asef,Mohammad Ali --- ۰ ۳.۵
۸۲ Moazen,Mahdiar --- ۰ ۳.۵
۸۳ Varasteh,Pooriya --- ۰ ۳.۵
۸۴ Gomnam Moghadam,Mahdi --- ۰ ۳.۵
۸۵ Rejaii,Amir Ali --- ۰ ۳.۵
۸۶ Rafe sheikhy,Reza --- ۰ ۳.۵
۸۷ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin --- ۰ ۳.۰
۸۸ Samadi Bezdi,Unes --- ۰ ۳.۰
۸۹ Akhoondi,Mohammad Reza --- ۰ ۳.۰
۹۰ Narooi,Faezeh --- ۰ ۳.۰
۹۱ Ghiyasi,Alborz --- ۰ ۳.۰
۹۲ Arbabi,Pooya --- ۰ ۳.۰
۹۳ Shirin Bahador,Erfan --- ۰ ۳.۰
۹۴ Jangi,Mersad ۲۲۵۳۶۸۴۱ ۰ ۳.۰
۹۵ Vatani Moghadam,Mahtab --- ۰ ۳.۰
۹۶ Heydari,Mahmood ۲۲۵۴۵۲۳۹ ۰ ۳.۰
۹۷ Armand,Mehrnoosh --- ۰ ۳.۰
۹۸ Salehi,Ava --- ۰ ۳.۰
۹۹ Abdollahi,Ali Reza --- ۰ ۲.۵
۱۰۰ Aman,Mohammad Eshagh --- ۰ ۲.۵
۱۰۱ Tvakoli,Fatemeh --- ۰ ۲.۵
۱۰۲ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa --- ۰ ۲.۵
۱۰۳ Rostami,Foad --- ۰ ۲.۰
۱۰۴ Derakhshani Sangani,Shoib --- ۰ ۲.۰
۱۰۵ Tavoosi Gol,Fahimeh --- ۰ ۲.۰
۱۰۶ Tazeh Ru,Mashiyaneh --- ۰ ۲.۰
۱۰۷ Mahboobi,Tania --- ۰ ۱.۰
۱۰۸ Dehghani,Parsa --- ۰ ۱.۰
۱۰۹ عیسی زایی ,نوید ۱۲۵۳۱۹۰۱ ۱۶۶۰ ۶.۵
۱۱۰ عربی کسرینه ,سعید ۱۲۵۰۵۱۸۸ ۲۱۱۵ ۵.۵
۱۱۱ صادقی ,لیلا ۱۲۵۸۹۰۹۸ ۰ ۵.۵
۱۱۲ Zahedi Poor,Hashem ۲۲۵۴۵۷۶۰ ۰ ۴.۵
۱۱۳ شرفی ,امیرمهراد ۱۲۵۹۵۶۲۴ ۱۷۱۱ ۴.۵
۱۱۴ Rahnama,M.Reza ۱۲۵۸۳۴۸۰ ۱۵۲۰ ۴.۰
۱۱۵ Ahmadzade,Milad ۲۲۵۶۹۶۹۳ ۰ ۳.۵
۱۱۶ Nasiri,Maziar --- ۰ ۳.۰
۱۱۷ Amin Afshar,Mohamad Hossein ۱۲۵۷۱۸۱۴ ۱۶۴۱ ۲.۰
۱۱۸ Abed Poor,Mohammad Mahdi --- ۰ ۰.۰
۱۱۹ Nik Pooyan,Amir Mohammad --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
7 ۲۲۵۲ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
عشقی کارثانی ,کیومرث ۹ ۲۰۲۵ 7 ۱
۱۷۱۰ ۲۶ ریگی ,وهاب
0 - 1
نادری ,محمد جواد ۲ ۲۱۸۹ ۲
۱۸۳۵ ۱۷ Mashreghi Moghaddam,Milad
0 - 1
مظفر ,میلاد ۱۰ ۲۰۱۳ ۳
6 ۲۱۱۵ ۵ Boori,Javad
1 - 0
Taghavi,Amir Abbas ۱۸ ۱۸۳۵ 6 ۴
6 ۱۷۵۰ ۲۳ Mozaffari,Alireza
0 - 1
مهرابی ,مرتضی ۱۳ ۱۹۱۱ 6 ۵
6 ۱۷۲۶ ۲۴ Ramezani,Ali
0 - 1
Sadeghi Poor,Saeid ۱۶ ۱۸۷۲ 6 ۶
۲۱۵۷ ۳ ملکی ,امیر
½ - ½
Iranfar,Amir ۱۵ ۱۸۷۵ ۷
۲۱۱۵ ۴ عربی کسرینه ,سعید
- - +
عیسی زایی ,نوید ۲۹ ۱۶۶۰ ۸
۲۰۹۳ ۶ ثمره شاه پسند ,فرشاد
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel ۱۲ ۱۹۶۹ ۹
۲۰۷۵ ۷ والسلام ,محمدتقی
½ - ½
طوفانی ,کوروش ۲۱ ۱۸۰۵ ۱۰
۱۹۷۰ ۱۱ Ghollasi Mood,Mojtaba
1 - 0
پورعنقا ,احمد ۸ ۲۰۶۴ 5 ۱۱
5 ۱۴۱۸ ۴۲ Mirzaei,Amir Hossein
0 - 1
عرب زاده ,محمد یاسین ۱۴ ۱۹۰۷ 5 ۱۲
5 ۱۸۲۸ ۱۹ Mohamadi Zeid,Gholamreza
1 - 0
Jamah,Mobin ۴۹ ۱۳۱۰ 5 ۱۳
5 ۱۳۵۱ ۴۶ Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
رفعت ,حسن ۲۲ ۱۷۶۹ 5 ۱۴
5 ۱۶۹۰ ۲۸ Taghipoor,Habib
1 - 0
Talebi,Fahimeh ۱۱۰ ۰ 5 ۱۵
5 ۱۳۱۶ ۴۸ Nourmohammadi,Narjes
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۶ ۱۵۵۶ 5 ۱۶
5 ۱۴۹۸ ۳۸ قناد ,علی اکبر
0 - 1
Zamani,Morteza ۱۱۹ ۰ 5 ۱۷
۰ ۸۱ Jannat Makan,Ali Reza
1 - 0
Bahrami Nezhad,Hassan ۲۵ ۱۷۲۴ ۱۸
۱۷۰۴ ۲۷ متصدّی زاده ,معین
½ - ½
Dastgerdi,Mohsen ۴۳ ۱۴۱۷ ۱۹
۱۳۷۸ ۴۴ Kavosi Heydari,Mohammad Amin
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۳۰ ۱۶۵۵ ۲۰
۰ ۱۰۷ Sharifian,Mohammad
0 - 1
صفایی ,ملیحه ۳۲ ۱۶۳۷ ۲۱
۱۵۷۴ ۳۵ Noora,Amir Hossein
1 - 0
Poor Soleymani,Ali ۹۴ ۰ ۲۲
۱۵۲۶ ۳۷ شرفی ,امیرمهراد
- - +
صادقی ,لیلا ۱۰۰ ۰ ۲۳
۱۴۷۶ ۳۹ Tavakoli,Toraj
1 - 0
Gholami,Ali ۷۲ ۰ ۲۴
۰ ۷۹ جعفری ,محمد صادق
1 - 0
Mollazadeh,Daryoush ۴۱ ۱۴۴۳ ۲۵
4 ۰ ۷۶ Hoseini,Seyed Ashkan
0 - 1
بزازی ,الناز ۲۰ ۱۸۲۵ 4 ۲۶
4 ۰ ۷۷ Hosseini,Hossein
1 - 0
نیک سیما ,سید احمد ۳۳ ۱۶۳۵ 4 ۲۷
4 ۰ ۱۰۵ Shamsi,Reza
1 - 0
دارابی زاده ,پرویز ۴۰ ۱۴۶۹ 4 ۲۸
4 ۰ ۱۱۴ Usefi,Mohammad Khaled
0 - 1
Moazedi,Keyana ۴۷ ۱۳۴۷ 4 ۲۹
4 ۱۲۹۰ ۵۰ Abdollahabadi,Amir Hosien
0 - 1
Jafari,Davood ۷۸ ۰ 4 ۳۰
4 ۰ ۸۶ Mizani,Bijan
1 - 0
Dorpa,Mehdi ۵۱ ۱۱۸۸ 4 ۳۱
4 ۰ ۵۲ Abadiyan,Saeed
½ - ½
Mohammadi,Ali Asghar ۸۸ ۰ 4 ۳۲
4 ۰ ۵۷ Ali Nezhad,Eman
1 - 0
Shahbakhsh,Aref ۱۰۳ ۰ 4 ۳۳
4 ۰ ۶۵ Bahrami,Saman
0 - 1
Sharafian,Hosein ۱۰۶ ۰ 4 ۳۴
4 ۰ ۶۶ Choopani,Ali
1 - 0
Shokoohi,Arsalan ۱۰۹ ۰ 4 ۳۵
۰ ۹۳ Noferesti,Ehsan
1 - 0
Amiri Nezhad,Kosar ۵۹ ۰ ۳۶
۰ ۱۰۴ Shahdadi,Mostafa
1 - 0
Gomnam Moghadam,Mahdi ۷۳ ۰ ۳۷
۰ ۹۵ Pordel,Hosein
1 - 0
Najafi,Parsan ۸۹ ۰ ۳۸
3 ۰ ۸۳ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin
0 - 1
Soltani,Arian ۴۵ ۱۳۶۶ 3 ۳۹
3 ۰ ۸۴ Khosravi,Ali Reza
1 - 0
Akhoondi,Mohammad Reza ۵۶ ۰ 3 ۴۰
3 ۰ ۶۱ Armand,Mehrnoosh
0 - 1
Javid Zadeh,Ghazaleh ۸۲ ۰ 3 ۴۱
3 ۰ ۶۲ Asef,Mohammad Ali
½ - ½
Rejaii,Amir Ali ۹۸ ۰ 3 ۴۲
3 ۰ ۶۳ Azhdari Booreng,Aliyeh
1 - 0
Samadi Bezdi,Unes ۱۰۲ ۰ 3 ۴۳
3 ۰ ۶۴ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi
½ - ½
Varasteh,Pooriya ۱۱۵ ۰ 3 ۴۴
3 ۰ ۹۷ Rahimi Khorashad,Rohollah
1 - 0
Ghiyasi,Alborz ۷۱ ۰ 3 ۴۵
3 ۰ ۹۰ Narooi,Faezeh
0 - 1
Hassan Poor,Mohammad Pooya ۷۴ ۰ 3 ۴۶
3 ۰ ۱۱۷ Yazdan Shenas,Unes
1 - 0
Heydari,Mahmood ۷۵ ۰ 3 ۴۷
۰ ۸۷ Moazen,Mahdiar
1 - 0
Shirin Bahador,Erfan ۱۰۸ ۰ 3 ۴۸
۰ ۹۶ Rafe sheikhy,Reza
1 - 0
Abdollahi,Ali Reza ۵۳ ۰ ۴۹
۰ ۵۸ Aman,Mohammad Eshagh
0 - 1
Eslami Niya,Seyed Mahdi ۶۹ ۰ ۵۰
۰ ۱۱۸ Zahedi Poor,Hashem
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۱
2 ۰ ۶۰ Arbabi,Pooya
1 - 0
Rostami,Foad ۹۹ ۰ 2 ۵۲
2 ۰ ۶۸ Derakhshani Sangani,Shoib
0 - 1
Salehi,Ava ۱۰۱ ۰ 2 ۵۳
2 ۰ ۷۰ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa
½ - ½
Tvakoli,Fatemeh ۱۱۳ ۰ 2 ۵۴
2 ۰ ۸۰ Jangi,Mersad
1 - 0
Tavoosi Gol,Fahimeh ۱۱۱ ۰ 2 ۵۵
4 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
۰ ۵۵ Ahmadzade,Milad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
2 ۰ ۱۱۶ Vatani Moghadam,Mahtab
1 - 0
Mahboobi,Tania ۸۵ ۰ 1 ۵۸
3 ۰ ۹۱ Nasiri,Maziar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۹
1 ۰ ۱۱۲ Tazeh Ru,Mashiyaneh
1 - 0
Dehghani,Parsa ۶۷ ۰ 1 ۶۰
2 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۰۱۳ ۱۰ مظفر ,میلاد
½ - ½
باقری ,مازیار ۱ ۲۲۵۲ ۱
6 ۱۹۱۱ ۱۳ مهرابی ,مرتضی
0 - 1
عشقی کارثانی ,کیومرث ۹ ۲۰۲۵ 6 ۲
۲۱۸۹ ۲ نادری ,محمد جواد
1 - 0
والسلام ,محمدتقی ۷ ۲۰۷۵ ۳
۱۸۳۵ ۱۷ Mashreghi Moghaddam,Milad
1 - 0
ملکی ,امیر ۳ ۲۱۵۷ ۴
۱۷۱۰ ۲۶ ریگی ,وهاب
1 - 0
ثمره شاه پسند ,فرشاد ۶ ۲۰۹۳ ۵
5 ۱۸۰۵ ۲۱ طوفانی ,کوروش
½ - ½
عربی کسرینه ,سعید ۴ ۲۱۱۵ 5 ۶
5 ۱۷۶۹ ۲۲ رفعت ,حسن
0 - 1
Boori,Javad ۵ ۲۱۱۵ 5 ۷
5 ۲۰۶۴ ۸ پورعنقا ,احمد
0 - 1
Mozaffari,Alireza ۲۳ ۱۷۵۰ 5 ۸
5 ۱۸۷۲ ۱۶ Sadeghi Poor,Saeid
1 - 0
Taghipoor,Habib ۲۸ ۱۶۹۰ 5 ۹
5 ۱۸۳۵ ۱۸ Taghavi,Amir Abbas
1 - 0
قناد ,علی اکبر ۳۸ ۱۴۹۸ 5 ۱۰
5 ۱۷۲۶ ۲۴ Ramezani,Ali
1 - 0
Mohamadi Zeid,Gholamreza ۱۹ ۱۸۲۸ 5 ۱۱
5 ۰ ۱۱۰ Talebi,Fahimeh
0 - 1
Ghollasi Mood,Mojtaba ۱۱ ۱۹۷۰ ۱۲
۱۹۶۹ ۱۲ Mohammedian,Esmaeel
1 - 0
Zahedi Poor,Hashem ۱۱۸ ۰ ۱۳
۱۸۷۵ ۱۵ Iranfar,Amir
1 - 0
متصدّی زاده ,معین ۲۷ ۱۷۰۴ ۱۴
4 ۱۸۲۵ ۲۰ بزازی ,الناز
0 - 1
عیسی زایی ,نوید ۲۹ ۱۶۶۰ ۱۵
4 ۱۹۰۷ ۱۴ عرب زاده ,محمد یاسین
1 - 0
Hosseini,Hossein ۷۷ ۰ 4 ۱۶
4 ۱۶۵۵ ۳۰ زحمتی ,سبحان
½ - ½
جعفری ,محمد صادق ۷۹ ۰ 4 ۱۷
4 ۱۶۳۷ ۳۲ صفایی ,ملیحه
½ - ½
Jannat Makan,Ali Reza ۸۱ ۰ 4 ۱۸
4 ۰ ۷۲ Gholami,Ali
½ - ½
Noora,Amir Hossein ۳۵ ۱۵۷۴ 4 ۱۹
4 ۱۵۵۶ ۳۶ قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
Mizani,Bijan ۸۶ ۰ 4 ۲۰
4 ۰ ۹۴ Poor Soleymani,Ali
½ - ½
شرفی ,امیرمهراد ۳۷ ۱۵۲۶ 4 ۲۱
4 ۰ ۱۰۰ صادقی ,لیلا
½ - ½
Tavakoli,Toraj ۳۹ ۱۴۷۶ 4 ۲۲
4 ۰ ۱۰۳ Shahbakhsh,Aref
0 - 1
Mirzaei,Amir Hossein ۴۲ ۱۴۱۸ 4 ۲۳
4 ۱۴۱۷ ۴۳ Dastgerdi,Mohsen
½ - ½
Sharifian,Mohammad ۱۰۷ ۰ 4 ۲۴
4 ۰ ۱۰۹ Shokoohi,Arsalan
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۴۶ ۱۳۵۱ 4 ۲۵
4 ۰ ۱۰۶ Sharafian,Hosein
0 - 1
Nourmohammadi,Narjes ۴۸ ۱۳۱۶ 4 ۲۶
4 ۱۳۱۰ ۴۹ Jamah,Mobin
1 - 0
Usefi,Mohammad Khaled ۱۱۴ ۰ 4 ۲۷
4 ۰ ۱۱۹ Zamani,Morteza
1 - 0
Abadiyan,Saeed ۵۲ ۰ 4 ۲۸
۱۷۲۴ ۲۵ Bahrami Nezhad,Hassan
1 - 0
Amiri Nezhad,Kosar ۵۹ ۰ ۲۹
۱۴۴۳ ۴۱ Mollazadeh,Daryoush
1 - 0
Shahdadi,Mostafa ۱۰۴ ۰ ۳۰
۱۳۷۸ ۴۴ Kavosi Heydari,Mohammad Amin
+ - -
Ahmadzade,Milad ۵۵ ۰ ۳۱
3 ۱۶۳۵ ۳۳ نیک سیما ,سید احمد
1 - 0
Khosravi,Ali Reza ۸۴ ۰ 3 ۳۲
3 ۱۴۶۹ ۴۰ دارابی زاده ,پرویز
1 - 0
Narooi,Faezeh ۹۰ ۰ 3 ۳۳
3 ۱۳۴۷ ۴۷ Moazedi,Keyana
1 - 0
Rahimi Khorashad,Rohollah ۹۷ ۰ 3 ۳۴
3 ۰ ۷۴ Hassan Poor,Mohammad Pooya
0 - 1
Abdollahabadi,Amir Hosien ۵۰ ۱۲۹۰ 3 ۳۵
3 ۱۱۸۸ ۵۱ Dorpa,Mehdi
1 - 0
Yazdan Shenas,Unes ۱۱۷ ۰ 3 ۳۶
3 ۰ ۵۶ Akhoondi,Mohammad Reza
0 - 1
Shamsi,Reza ۱۰۵ ۰ 3 ۳۷
3 ۰ ۷۵ Heydari,Mahmood
0 - 1
Ali Nezhad,Eman ۵۷ ۰ 3 ۳۸
3 ۰ ۷۶ Hoseini,Seyed Ashkan
1 - 0
Asef,Mohammad Ali ۶۲ ۰ 3 ۳۹
3 ۰ ۷۸ Jafari,Davood
1 - 0
Azhdari Booreng,Aliyeh ۶۳ ۰ 3 ۴۰
3 ۰ ۸۸ Mohammadi,Ali Asghar
1 - 0
Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi ۶۴ ۰ 3 ۴۱
3 ۰ ۹۱ Nasiri,Maziar
0 - 1
Bahrami,Saman ۶۵ ۰ 3 ۴۲
3 ۰ ۱۰۲ Samadi Bezdi,Unes
0 - 1
Choopani,Ali ۶۶ ۰ 3 ۴۳
۰ ۵۳ Abdollahi,Ali Reza
0 - 1
Noferesti,Ehsan ۹۳ ۰ ۴۴
۰ ۷۳ Gomnam Moghadam,Mahdi
1 - 0
Aman,Mohammad Eshagh ۵۸ ۰ ۴۵
۰ ۶۹ Eslami Niya,Seyed Mahdi
0 - 1
Pordel,Hosein ۹۵ ۰ ۴۶
۰ ۸۹ Najafi,Parsan
1 - 0
Moazen,Mahdiar ۸۷ ۰ ۴۷
2 ۱۳۶۶ ۴۵ Soltani,Arian
1 - 0
Rafe sheikhy,Reza ۹۶ ۰ ۴۸
2 ۰ ۱۰۸ Shirin Bahador,Erfan
1 - 0
Arbabi,Pooya ۶۰ ۰ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۱۱ Tavoosi Gol,Fahimeh
0 - 1
Armand,Mehrnoosh ۶۱ ۰ 2 ۵۰
2 ۰ ۹۸ Rejaii,Amir Ali
1 - 0
Derakhshani Sangani,Shoib ۶۸ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۷۱ Ghiyasi,Alborz
1 - 0
Vatani Moghadam,Mahtab ۱۱۶ ۰ 2 ۵۲
2 ۰ ۸۲ Javid Zadeh,Ghazaleh
1 - 0
Salehi,Ava ۱۰۱ ۰ 2 ۵۳
2 ۰ ۱۱۳ Tvakoli,Fatemeh
0 - 1
Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin ۸۳ ۰ 2 ۵۴
2 ۰ ۱۱۵ Varasteh,Pooriya
1 - 0
Rostami,Foad ۹۹ ۰ 2 ۵۵
4 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
1 ۰ ۶۷ Dehghani,Parsa
0 - 1
Jangi,Mersad ۸۰ ۰ 1 ۵۷
1 ۰ ۸۵ Mahboobi,Tania
0 - 1
Farizeh Khalil Abadi,Mostafa ۷۰ ۰ 1 ۵۸
2 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۱۱۲ Tazeh Ru,Mashiyaneh
۱
bye ۰ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۲۵۲ ۱ باقری ,مازیار
½ - ½
نادری ,محمد جواد ۲ ۲۱۸۹ 5 ۱
5 ۲۱۱۵ ۵ Boori,Javad
0 - 1
مهرابی ,مرتضی ۱۳ ۱۹۱۱ 5 ۲
5 ۲۰۷۵ ۷ والسلام ,محمدتقی
½ - ½
Mashreghi Moghaddam,Milad ۱۷ ۱۸۳۵ 5 ۳
5 ۲۰۲۵ ۹ عشقی کارثانی ,کیومرث
1 - 0
طوفانی ,کوروش ۲۱ ۱۸۰۵ 5 ۴
5 ۱۸۲۸ ۱۹ Mohamadi Zeid,Gholamreza
0 - 1
مظفر ,میلاد ۱۰ ۲۰۱۳ 5 ۵
۲۱۵۷ ۳ ملکی ,امیر
1 - 0
Mohammedian,Esmaeel ۱۲ ۱۹۶۹ ۶
۲۰۹۳ ۶ ثمره شاه پسند ,فرشاد
1 - 0
Zahedi Poor,Hashem ۱۱۸ ۰ ۷
۱۹۷۰ ۱۱ Ghollasi Mood,Mojtaba
0 - 1
ریگی ,وهاب ۲۶ ۱۷۱۰ ۸
4 ۱۵۷۴ ۳۵ Noora,Amir Hossein
0 - 1
عربی کسرینه ,سعید ۴ ۲۱۱۵ 4 ۹
4 ۱۵۲۶ ۳۷ شرفی ,امیرمهراد
0 - 1
پورعنقا ,احمد ۸ ۲۰۶۴ 4 ۱۰
4 ۱۴۹۸ ۳۸ قناد ,علی اکبر
1 - 0
عرب زاده ,محمد یاسین ۱۴ ۱۹۰۷ 4 ۱۱
4 ۰ ۷۲ Gholami,Ali
0 - 1
Sadeghi Poor,Saeid ۱۶ ۱۸۷۲ 4 ۱۲
4 ۰ ۸۱ Jannat Makan,Ali Reza
0 - 1
Taghavi,Amir Abbas ۱۸ ۱۸۳۵ 4 ۱۳
4 ۰ ۱۰۷ Sharifian,Mohammad
0 - 1
رفعت ,حسن ۲۲ ۱۷۶۹ 4 ۱۴
4 ۰ ۱۰۹ Shokoohi,Arsalan
0 - 1
Mozaffari,Alireza ۲۳ ۱۷۵۰ 4 ۱۵
4 ۰ ۱۱۹ Zamani,Morteza
0 - 1
Ramezani,Ali ۲۴ ۱۷۲۶ 4 ۱۶
4 ۱۶۹۰ ۲۸ Taghipoor,Habib
1 - 0
Sharafian,Hosein ۱۰۶ ۰ 4 ۱۷
4 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
0 - 1
Talebi,Fahimeh ۱۱۰ ۰ 4 ۱۸
4 ۰ ۷۷ Hosseini,Hossein
0 - 1
Iranfar,Amir ۱۵ ۱۸۷۵ ۱۹
۰ ۸۶ Mizani,Bijan
½ - ½
بزازی ,الناز ۲۰ ۱۸۲۵ ۲۰
۱۶۶۰ ۲۹ عیسی زایی ,نوید
1 - 0
Bahrami Nezhad,Hassan ۲۵ ۱۷۲۴ ۲۱
۱۷۰۴ ۲۷ متصدّی زاده ,معین
1 - 0
Ahmadzade,Milad ۵۵ ۰ ۲۲
3 ۰ ۶۳ Azhdari Booreng,Aliyeh
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۳۰ ۱۶۵۵ 3 ۲۳
3 ۰ ۶۵ Bahrami,Saman
0 - 1
صفایی ,ملیحه ۳۲ ۱۶۳۷ 3 ۲۴
3 ۰ ۶۶ Choopani,Ali
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۶ ۱۵۵۶ 3 ۲۵
3 ۱۴۷۶ ۳۹ Tavakoli,Toraj
1 - 0
Heydari,Mahmood ۷۵ ۰ 3 ۲۶
3 ۰ ۷۹ جعفری ,محمد صادق
1 - 0
دارابی زاده ,پرویز ۴۰ ۱۴۶۹ 3 ۲۷
3 ۱۴۱۸ ۴۲ Mirzaei,Amir Hossein
1 - 0
Jafari,Davood ۷۸ ۰ 3 ۲۸
3 ۰ ۹۷ Rahimi Khorashad,Rohollah
0 - 1
Dastgerdi,Mohsen ۴۳ ۱۴۱۷ 3 ۲۹
3 ۱۳۵۱ ۴۶ Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Mohammadi,Ali Asghar ۸۸ ۰ 3 ۳۰
3 ۰ ۱۰۳ Shahbakhsh,Aref
1 - 0
Moazedi,Keyana ۴۷ ۱۳۴۷ 3 ۳۱
3 ۱۳۱۶ ۴۸ Nourmohammadi,Narjes
1 - 0
Nasiri,Maziar ۹۱ ۰ 3 ۳۲
3 ۰ ۱۰۵ Shamsi,Reza
0 - 1
Jamah,Mobin ۴۹ ۱۳۱۰ 3 ۳۳
3 ۱۲۹۰ ۵۰ Abdollahabadi,Amir Hosien
0 - 1
Poor Soleymani,Ali ۹۴ ۰ 3 ۳۴
3 ۰ ۱۱۴ Usefi,Mohammad Khaled
1 - 0
Dorpa,Mehdi ۵۱ ۱۱۸۸ 3 ۳۵
3 ۰ ۵۲ Abadiyan,Saeed
1 - 0
Samadi Bezdi,Unes ۱۰۲ ۰ 3 ۳۶
3 ۰ ۵۷ Ali Nezhad,Eman
0 - 1
صادقی ,لیلا ۱۰۰ ۰ 3 ۳۷
۰ ۹۵ Pordel,Hosein
0 - 1
Mollazadeh,Daryoush ۴۱ ۱۴۴۳ ۳۸
۰ ۸۹ Najafi,Parsan
0 - 1
Kavosi Heydari,Mohammad Amin ۴۴ ۱۳۷۸ ۳۹
۰ ۱۰۴ Shahdadi,Mostafa
1 - 0
Abdollahi,Ali Reza ۵۳ ۰ ۴۰
۰ ۵۹ Amiri Nezhad,Kosar
1 - 0
Rafe sheikhy,Reza ۹۶ ۰ ۴۱
2 ۰ ۸۳ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin
0 - 1
نیک سیما ,سید احمد ۳۳ ۱۶۳۵ 2 ۴۲
2 ۰ ۸۴ Khosravi,Ali Reza
1 - 0
Soltani,Arian ۴۵ ۱۳۶۶ 2 ۴۳
2 ۰ ۵۶ Akhoondi,Mohammad Reza
1 - 0
Rejaii,Amir Ali ۹۸ ۰ 2 ۴۴
2 ۰ ۶۲ Asef,Mohammad Ali
1 - 0
Varasteh,Pooriya ۱۱۵ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۶۴ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi
1 - 0
Shirin Bahador,Erfan ۱۰۸ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۸۷ Moazen,Mahdiar
½ - ½
Eslami Niya,Seyed Mahdi ۶۹ ۰ 2 ۴۷
2 ۰ ۹۰ Narooi,Faezeh
1 - 0
Ghiyasi,Alborz ۷۱ ۰ 2 ۴۸
2 ۰ ۹۳ Noferesti,Ehsan
½ - ½
Gomnam Moghadam,Mahdi ۷۳ ۰ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۱۳ Tvakoli,Fatemeh
0 - 1
Hassan Poor,Mohammad Pooya ۷۴ ۰ 2 ۵۰
2 ۰ ۱۰۱ Salehi,Ava
0 - 1
Hoseini,Seyed Ashkan ۷۶ ۰ 2 ۵۱
2 ۰ ۱۱۷ Yazdan Shenas,Unes
1 - 0
Javid Zadeh,Ghazaleh ۸۲ ۰ 2 ۵۲
۰ ۵۸ Aman,Mohammad Eshagh
1 - 0
Tavoosi Gol,Fahimeh ۱۱۱ ۰ 2 ۵۳
1 ۰ ۶۰ Arbabi,Pooya
1 - 0
Farizeh Khalil Abadi,Mostafa ۷۰ ۰ 1 ۵۴
1 ۰ ۶۱ Armand,Mehrnoosh
1 - 0
Jangi,Mersad ۸۰ ۰ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۱۶ Vatani Moghadam,Mahtab
1 - 0
Dehghani,Parsa ۶۷ ۰ 1 ۵۶
1 ۰ ۶۸ Derakhshani Sangani,Shoib
1 - 0
Mahboobi,Tania ۸۵ ۰ 1 ۵۷
2 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
1 ۰ ۹۹ Rostami,Foad
1 - 0
Tazeh Ru,Mashiyaneh ۱۱۲ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۱۱ ۱۳ مهرابی ,مرتضی
0 - 1
باقری ,مازیار ۱ ۲۲۵۲ 5 ۱
۱۸۰۵ ۲۱ طوفانی ,کوروش
½ - ½
Boori,Javad ۵ ۲۱۱۵ ۲
۲۱۸۹ ۲ نادری ,محمد جواد
½ - ½
ملکی ,امیر ۳ ۲۱۵۷ 4 ۳
4 ۲۱۱۵ ۴ عربی کسرینه ,سعید
0 - 1
Mashreghi Moghaddam,Milad ۱۷ ۱۸۳۵ 4 ۴
4 ۱۸۷۲ ۱۶ Sadeghi Poor,Saeid
0 - 1
والسلام ,محمدتقی ۷ ۲۰۷۵ 4 ۵
4 ۲۰۶۴ ۸ پورعنقا ,احمد
0 - 1
Mohamadi Zeid,Gholamreza ۱۹ ۱۸۲۸ 4 ۶
4 ۱۷۵۰ ۲۳ Mozaffari,Alireza
0 - 1
عشقی کارثانی ,کیومرث ۹ ۲۰۲۵ 4 ۷
4 ۲۰۱۳ ۱۰ مظفر ,میلاد
1 - 0
Hosseini,Hossein ۷۷ ۰ 4 ۸
4 ۰ ۱۱۸ Zahedi Poor,Hashem
½ - ½
Ghollasi Mood,Mojtaba ۱۱ ۱۹۷۰ 4 ۹
۱۸۲۵ ۲۰ بزازی ,الناز
0 - 1
ثمره شاه پسند ,فرشاد ۶ ۲۰۹۳ ۱۰
۱۹۶۹ ۱۲ Mohammedian,Esmaeel
1 - 0
Iranfar,Amir ۱۵ ۱۸۷۵ ۱۱
۱۷۱۰ ۲۶ ریگی ,وهاب
1 - 0
متصدّی زاده ,معین ۲۷ ۱۷۰۴ ۱۲
3 ۱۹۰۷ ۱۴ عرب زاده ,محمد یاسین
1 - 0
Bahrami Nezhad,Hassan ۲۵ ۱۷۲۴ ۱۳
3 ۱۸۳۵ ۱۸ Taghavi,Amir Abbas
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza ۴۶ ۱۳۵۱ 3 ۱۴
3 ۱۷۶۹ ۲۲ رفعت ,حسن
1 - 0
Nourmohammadi,Narjes ۴۸ ۱۳۱۶ 3 ۱۵
3 ۱۷۲۶ ۲۴ Ramezani,Ali
1 - 0
Abdollahabadi,Amir Hosien ۵۰ ۱۲۹۰ 3 ۱۶
3 ۱۳۴۷ ۴۷ Moazedi,Keyana
0 - 1
Taghipoor,Habib ۲۸ ۱۶۹۰ 3 ۱۷
3 ۱۶۵۵ ۳۰ زحمتی ,سبحان
0 - 1
Jannat Makan,Ali Reza ۸۱ ۰ 3 ۱۸
3 ۱۶۳۷ ۳۲ صفایی ,ملیحه
0 - 1
Gholami,Ali ۷۲ ۰ 3 ۱۹
3 ۱۳۱۰ ۴۹ Jamah,Mobin
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۳۴ ۱۶۰۵ 3 ۲۰
3 ۱۱۸۸ ۵۱ Dorpa,Mehdi
0 - 1
Noora,Amir Hossein ۳۵ ۱۵۷۴ 3 ۲۱
3 ۱۵۵۶ ۳۶ قاسم زاده ,محمد حسین
0 - 1
Sharifian,Mohammad ۱۰۷ ۰ 3 ۲۲
3 ۰ ۹۱ Nasiri,Maziar
0 - 1
شرفی ,امیرمهراد ۳۷ ۱۵۲۶ 3 ۲۳
3 ۰ ۱۰۰ صادقی ,لیلا
0 - 1
قناد ,علی اکبر ۳۸ ۱۴۹۸ 3 ۲۴
3 ۰ ۱۰۶ Sharafian,Hosein
1 - 0
Tavakoli,Toraj ۳۹ ۱۴۷۶ 3 ۲۵
3 ۱۴۶۹ ۴۰ دارابی زاده ,پرویز
0 - 1
Shokoohi,Arsalan ۱۰۹ ۰ 3 ۲۶
3 ۰ ۱۱۰ Talebi,Fahimeh
1 - 0
Mirzaei,Amir Hossein ۴۲ ۱۴۱۸ 3 ۲۷
3 ۱۴۱۷ ۴۳ Dastgerdi,Mohsen
0 - 1
Zamani,Morteza ۱۱۹ ۰ 3 ۲۸
۰ ۹۶ Rafe sheikhy,Reza
0 - 1
عیسی زایی ,نوید ۲۹ ۱۶۶۰ ۲۹
۱۳۷۸ ۴۴ Kavosi Heydari,Mohammad Amin
0 - 1
Mizani,Bijan ۸۶ ۰ ۳۰
۰ ۵۵ Ahmadzade,Milad
1 - 0
Shahdadi,Mostafa ۱۰۴ ۰ ۳۱
2 ۱۴۴۳ ۴۱ Mollazadeh,Daryoush
½ - ½
Shahbakhsh,Aref ۱۰۳ ۰ ۳۲
2 ۱۳۶۶ ۴۵ Soltani,Arian
0 - 1
جعفری ,محمد صادق ۷۹ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۸۳ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin
0 - 1
Abadiyan,Saeed ۵۲ ۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۵۳ Abdollahi,Ali Reza
½ - ½
Najafi,Parsan ۸۹ ۰ 2 ۳۵
2 ۰ ۸۸ Mohammadi,Ali Asghar
1 - 0
Akhoondi,Mohammad Reza ۵۶ ۰ 2 ۳۶
2 ۰ ۹۸ Rejaii,Amir Ali
0 - 1
Ali Nezhad,Eman ۵۷ ۰ 2 ۳۷
2 ۰ ۱۰۲ Samadi Bezdi,Unes
1 - 0
Asef,Mohammad Ali ۶۲ ۰ 2 ۳۸
2 ۰ ۶۳ Azhdari Booreng,Aliyeh
1 - 0
Narooi,Faezeh ۹۰ ۰ 2 ۳۹
2 ۰ ۹۴ Poor Soleymani,Ali
1 - 0
Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi ۶۴ ۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۶۵ Bahrami,Saman
1 - 0
Noferesti,Ehsan ۹۳ ۰ 2 ۴۱
2 ۰ ۱۱۵ Varasteh,Pooriya
0 - 1
Choopani,Ali ۶۶ ۰ 2 ۴۲
2 ۰ ۶۹ Eslami Niya,Seyed Mahdi
0 - 1
Rahimi Khorashad,Rohollah ۹۷ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۷۴ Hassan Poor,Mohammad Pooya
0 - 1
Shamsi,Reza ۱۰۵ ۰ 2 ۴۴
2 ۰ ۷۵ Heydari,Mahmood
1 - 0
Tvakoli,Fatemeh ۱۱۳ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۷۶ Hoseini,Seyed Ashkan
0 - 1
Usefi,Mohammad Khaled ۱۱۴ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۷۸ Jafari,Davood
1 - 0
Yazdan Shenas,Unes ۱۱۷ ۰ 2 ۴۷
۱۶۳۵ ۳۳ نیک سیما ,سید احمد
½ - ½
Salehi,Ava ۱۰۱ ۰ ۴۸
۰ ۵۸ Aman,Mohammad Eshagh
0 - 1
Pordel,Hosein ۹۵ ۰ ۴۹
۰ ۵۹ Amiri Nezhad,Kosar
1 - 0
Arbabi,Pooya ۶۰ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۸۴ Khosravi,Ali Reza
1 - 0
Armand,Mehrnoosh ۶۱ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۱۱۱ Tavoosi Gol,Fahimeh
1 - 0
Derakhshani Sangani,Shoib ۶۸ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۷۱ Ghiyasi,Alborz
1 - 0
Mahboobi,Tania ۸۵ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۷۳ Gomnam Moghadam,Mahdi
1 - 0
Rostami,Foad ۹۹ ۰ 1 ۵۴
1 ۰ ۸۰ Jangi,Mersad
0 - 1
Moazen,Mahdiar ۸۷ ۰ 1 ۵۵
1 ۰ ۸۲ Javid Zadeh,Ghazaleh
1 - 0
Vatani Moghadam,Mahtab ۱۱۶ ۰ 1 ۵۶
2 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
1 ۰ ۱۰۸ Shirin Bahador,Erfan
1 - 0
Tazeh Ru,Mashiyaneh ۱۱۲ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
0 - 1
Dehghani,Parsa ۶۷ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۷۰ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa
۱
bye ۰ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۲۵۲ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
عربی کسرینه ,سعید ۴ ۲۱۱۵ 4 ۱
4 ۲۱۱۵ ۵ Boori,Javad
½ - ½
نادری ,محمد جواد ۲ ۲۱۸۹ 4 ۲
4 ۲۱۵۷ ۳ ملکی ,امیر
0 - 1
مهرابی ,مرتضی ۱۳ ۱۹۱۱ 4 ۳
۱۸۷۵ ۱۵ Iranfar,Amir
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۱ ۱۸۰۵ ۴
۱۷۰۴ ۲۷ متصدّی زاده ,معین
0 - 1
والسلام ,محمدتقی ۷ ۲۰۷۵ 3 ۵
3 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
0 - 1
پورعنقا ,احمد ۸ ۲۰۶۴ 3 ۶
3 ۲۰۲۵ ۹ عشقی کارثانی ,کیومرث
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۶ ۱۵۵۶ 3 ۷
3 ۱۴۹۸ ۳۸ قناد ,علی اکبر
0 - 1
مظفر ,میلاد ۱۰ ۲۰۱۳ 3 ۸
3 ۱۹۷۰ ۱۱ Ghollasi Mood,Mojtaba
1 - 0
Nasiri,Maziar ۹۱ ۰ 3 ۹
3 ۱۳۵۱ ۴۶ Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
Sadeghi Poor,Saeid ۱۶ ۱۸۷۲ 3 ۱۰
3 ۱۸۳۵ ۱۷ Mashreghi Moghaddam,Milad
1 - 0
Sharafian,Hosein ۱۰۶ ۰ 3 ۱۱
3 ۰ ۱۱۸ Zahedi Poor,Hashem
1 - 0
Taghavi,Amir Abbas ۱۸ ۱۸۳۵ 3 ۱۲
3 ۱۸۲۸ ۱۹ Mohamadi Zeid,Gholamreza
1 - 0
Talebi,Fahimeh ۱۱۰ ۰ 3 ۱۳
3 ۰ ۷۷ Hosseini,Hossein
1 - 0
رفعت ,حسن ۲۲ ۱۷۶۹ 3 ۱۴
3 ۱۷۵۰ ۲۳ Mozaffari,Alireza
1 - 0
Zamani,Morteza ۱۱۹ ۰ 3 ۱۵
۲۰۹۳ ۶ ثمره شاه پسند ,فرشاد
1 - 0
عیسی زایی ,نوید ۲۹ ۱۶۶۰ ۱۶
۰ ۸۶ Mizani,Bijan
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel ۱۲ ۱۹۶۹ ۱۷
۰ ۱۰۳ Shahbakhsh,Aref
0 - 1
بزازی ,الناز ۲۰ ۱۸۲۵ ۱۸
۱۷۲۴ ۲۵ Bahrami Nezhad,Hassan
1 - 0
Ahmadzade,Milad ۵۵ ۰ ۱۹
۰ ۹۶ Rafe sheikhy,Reza
0 - 1
ریگی ,وهاب ۲۶ ۱۷۱۰ ۲۰
2 ۰ ۶۴ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi
0 - 1
عرب زاده ,محمد یاسین ۱۴ ۱۹۰۷ 2 ۲۱
2 ۰ ۶۶ Choopani,Ali
0 - 1
Ramezani,Ali ۲۴ ۱۷۲۶ 2 ۲۲
2 ۱۶۹۰ ۲۸ Taghipoor,Habib
1 - 0
Bahrami,Saman ۶۵ ۰ 2 ۲۳
2 ۱۶۵۵ ۳۰ زحمتی ,سبحان
1 - 0
Eslami Niya,Seyed Mahdi ۶۹ ۰ 2 ۲۴
2 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
- - +
Gholami,Ali ۷۲ ۰ 2 ۲۵
2 ۰ ۷۹ جعفری ,محمد صادق
0 - 1
صفایی ,ملیحه ۳۲ ۱۶۳۷ 2 ۲۶
2 ۱۵۷۴ ۳۵ Noora,Amir Hossein
1 - 0
Hassan Poor,Mohammad Pooya ۷۴ ۰ 2 ۲۷
2 ۱۵۲۶ ۳۷ شرفی ,امیرمهراد
1 - 0
Heydari,Mahmood ۷۵ ۰ 2 ۲۸
2 ۱۴۷۶ ۳۹ Tavakoli,Toraj
1 - 0
Hoseini,Seyed Ashkan ۷۶ ۰ 2 ۲۹
2 ۰ ۷۸ Jafari,Davood
0 - 1
دارابی زاده ,پرویز ۴۰ ۱۴۶۹ 2 ۳۰
2 ۰ ۸۱ Jannat Makan,Ali Reza
1 - 0
Mollazadeh,Daryoush ۴۱ ۱۴۴۳ 2 ۳۱
2 ۱۴۱۸ ۴۲ Mirzaei,Amir Hossein
1 - 0
Mohammadi,Ali Asghar ۸۸ ۰ 2 ۳۲
2 ۰ ۹۰ Narooi,Faezeh
0 - 1
Dastgerdi,Mohsen ۴۳ ۱۴۱۷ 2 ۳۳
2 ۰ ۹۳ Noferesti,Ehsan
0 - 1
Moazedi,Keyana ۴۷ ۱۳۴۷ 2 ۳۴
2 ۱۳۱۶ ۴۸ Nourmohammadi,Narjes
1 - 0
Poor Soleymani,Ali ۹۴ ۰ 2 ۳۵
2 ۰ ۹۷ Rahimi Khorashad,Rohollah
0 - 1
Jamah,Mobin ۴۹ ۱۳۱۰ 2 ۳۶
2 ۱۲۹۰ ۵۰ Abdollahabadi,Amir Hosien
1 - 0
Rejaii,Amir Ali ۹۸ ۰ 2 ۳۷
2 ۰ ۱۰۵ Shamsi,Reza
0 - 1
Dorpa,Mehdi ۵۱ ۱۱۸۸ 2 ۳۸
2 ۰ ۵۲ Abadiyan,Saeed
0 - 1
صادقی ,لیلا ۱۰۰ ۰ 2 ۳۹
2 ۰ ۱۰۹ Shokoohi,Arsalan
1 - 0
Azhdari Booreng,Aliyeh ۶۳ ۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۱۰۷ Sharifian,Mohammad
1 - 0
نیک سیما ,سید احمد ۳۳ ۱۶۳۵ ۴۱
۰ ۹۵ Pordel,Hosein
0 - 1
Kavosi Heydari,Mohammad Amin ۴۴ ۱۳۷۸ ۴۲
۰ ۱۰۴ Shahdadi,Mostafa
1 - 0
Amiri Nezhad,Kosar ۵۹ ۰ ۴۳
1 ۰ ۸۷ Moazen,Mahdiar
0 - 1
Soltani,Arian ۴۵ ۱۳۶۶ 1 ۴۴
1 ۰ ۸۵ Mahboobi,Tania
0 - 1
Abdollahi,Ali Reza ۵۳ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۹۹ Rostami,Foad
0 - 1
Akhoondi,Mohammad Reza ۵۶ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۵۷ Ali Nezhad,Eman
1 - 0
Khosravi,Ali Reza ۸۴ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۱۰۱ Salehi,Ava
½ - ½
Aman,Mohammad Eshagh ۵۸ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۶۰ Arbabi,Pooya
0 - 1
Samadi Bezdi,Unes ۱۰۲ ۰ 1 ۴۹
1 ۰ ۶۱ Armand,Mehrnoosh
0 - 1
Najafi,Parsan ۸۹ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۶۲ Asef,Mohammad Ali
1 - 0
Tavoosi Gol,Fahimeh ۱۱۱ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۶۸ Derakhshani Sangani,Shoib
0 - 1
Varasteh,Pooriya ۱۱۵ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۱۱۴ Usefi,Mohammad Khaled
1 - 0
Gomnam Moghadam,Mahdi ۷۳ ۰ 1 ۵۳
1 ۰ ۱۱۷ Yazdan Shenas,Unes
1 - 0
Jangi,Mersad ۸۰ ۰ 1 ۵۴
1 ۰ ۱۱۶ Vatani Moghadam,Mahtab
0 - 1
Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin ۸۳ ۰ 1 ۵۵
0 ۰ ۶۷ Dehghani,Parsa
0 - 1
Tvakoli,Fatemeh ۱۱۳ ۰ 1 ۵۶
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
0 - 1
Javid Zadeh,Ghazaleh ۸۲ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۷۰ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa
0 - 1
Shirin Bahador,Erfan ۱۰۸ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۱۲ Tazeh Ru,Mashiyaneh
0 - 1
Ghiyasi,Alborz ۷۱ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۰۷۵ ۷ والسلام ,محمدتقی
0 - 1
باقری ,مازیار ۱ ۲۲۵۲ 3 ۱
3 ۲۱۸۹ ۲ نادری ,محمد جواد
1 - 0
Ghollasi Mood,Mojtaba ۱۱ ۱۹۷۰ 3 ۲
3 ۲۰۶۴ ۸ پورعنقا ,احمد
0 - 1
ملکی ,امیر ۳ ۲۱۵۷ 3 ۳
3 ۲۱۱۵ ۴ عربی کسرینه ,سعید
1 - 0
Zahedi Poor,Hashem ۱۱۸ ۰ 3 ۴
3 ۲۰۱۳ ۱۰ مظفر ,میلاد
0 - 1
Boori,Javad ۵ ۲۱۱۵ 3 ۵
۲۰۹۳ ۶ ثمره شاه پسند ,فرشاد
0 - 1
مهرابی ,مرتضی ۱۳ ۱۹۱۱ 3 ۶
۱۹۶۹ ۱۲ Mohammedian,Esmaeel
0 - 1
متصدّی زاده ,معین ۲۷ ۱۷۰۴ ۷
۱۶۶۰ ۲۹ عیسی زایی ,نوید
0 - 1
Iranfar,Amir ۱۵ ۱۸۷۵ ۸
۰ ۵۵ Ahmadzade,Milad
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۱ ۱۸۰۵ ۹
2 ۱۴۱۷ ۴۳ Dastgerdi,Mohsen
0 - 1
عشقی کارثانی ,کیومرث ۹ ۲۰۲۵ 2 ۱۰
2 ۱۹۰۷ ۱۴ عرب زاده ,محمد یاسین
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۴۶ ۱۳۵۱ 2 ۱۱
2 ۱۸۷۲ ۱۶ Sadeghi Poor,Saeid
1 - 0
Nourmohammadi,Narjes ۴۸ ۱۳۱۶ 2 ۱۲
2 ۱۴۴۳ ۴۱ Mollazadeh,Daryoush
0 - 1
Mashreghi Moghaddam,Milad ۱۷ ۱۸۳۵ 2 ۱۳
2 ۱۸۳۵ ۱۸ Taghavi,Amir Abbas
1 - 0
Abdollahabadi,Amir Hosien ۵۰ ۱۲۹۰ 2 ۱۴
2 ۱۳۴۷ ۴۷ Moazedi,Keyana
0 - 1
Mohamadi Zeid,Gholamreza ۱۹ ۱۸۲۸ 2 ۱۵
2 ۱۷۶۹ ۲۲ رفعت ,حسن
1 - 0
Gholami,Ali ۷۲ ۰ 2 ۱۶
2 ۰ ۶۳ Azhdari Booreng,Aliyeh
0 - 1
Mozaffari,Alireza ۲۳ ۱۷۵۰ 2 ۱۷
2 ۱۷۲۶ ۲۴ Ramezani,Ali
0 - 1
Hosseini,Hossein ۷۷ ۰ 2 ۱۸
2 ۰ ۸۶ Mizani,Bijan
½ - ½
Bahrami Nezhad,Hassan ۲۵ ۱۷۲۴ 2 ۱۹
2 ۱۷۱۰ ۲۶ ریگی ,وهاب
½ - ½
Shahbakhsh,Aref ۱۰۳ ۰ 2 ۲۰
2 ۰ ۹۱ Nasiri,Maziar
1 - 0
Taghipoor,Habib ۲۸ ۱۶۹۰ 2 ۲۱
2 ۰ ۱۰۶ Sharafian,Hosein
1 - 0
Amin Afshar,Mohamad Hossein ۳۱ ۱۶۴۱ 2 ۲۲
2 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
1 - 0
Rahimi Khorashad,Rohollah ۹۷ ۰ 2 ۲۳
2 ۰ ۱۱۹ Zamani,Morteza
1 - 0
Noora,Amir Hossein ۳۵ ۱۵۷۴ 2 ۲۴
2 ۱۵۵۶ ۳۶ قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
Shamsi,Reza ۱۰۵ ۰ 2 ۲۵
2 ۱۴۹۸ ۳۸ قناد ,علی اکبر
1 - 0
Sharifian,Mohammad ۱۰۷ ۰ 2 ۲۶
2 ۰ ۱۱۰ Talebi,Fahimeh
1 - 0
دارابی زاده ,پرویز ۴۰ ۱۴۶۹ 2 ۲۷
۱۸۲۵ ۲۰ بزازی ,الناز
1 - 0
Shokoohi,Arsalan ۱۰۹ ۰ 2 ۲۸
۱۶۳۷ ۳۲ صفایی ,ملیحه
½ - ½
Jafari,Davood ۷۸ ۰ ۲۹
۰ ۹۶ Rafe sheikhy,Reza
+ - -
نیک سیما ,سید احمد ۳۳ ۱۶۳۵ ۳۰
۱۳۱۰ ۴۹ Jamah,Mobin
½ - ½
Heydari,Mahmood ۷۵ ۰ ۳۱
۰ ۱۰۴ Shahdadi,Mostafa
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۳۰ ۱۶۵۵ 1 ۳۲
1 ۰ ۸۰ Jangi,Mersad
0 - 1
شرفی ,امیرمهراد ۳۷ ۱۵۲۶ 1 ۳۳
1 ۰ ۸۳ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin
0 - 1
Tavakoli,Toraj ۳۹ ۱۴۷۶ 1 ۳۴
1 ۰ ۸۴ Khosravi,Ali Reza
0 - 1
Mirzaei,Amir Hossein ۴۲ ۱۴۱۸ 1 ۳۵
1 ۱۳۶۶ ۴۵ Soltani,Arian
0 - 1
Jannat Makan,Ali Reza ۸۱ ۰ 1 ۳۶
1 ۱۱۸۸ ۵۱ Dorpa,Mehdi
1 - 0
Moazen,Mahdiar ۸۷ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۸۹ Najafi,Parsan
0 - 1
Abadiyan,Saeed ۵۲ ۰ 1 ۳۸
1 ۰ ۵۳ Abdollahi,Ali Reza
0 - 1
Mohammadi,Ali Asghar ۸۸ ۰ 1 ۳۹
1 ۰ ۵۶ Akhoondi,Mohammad Reza
0 - 1
Narooi,Faezeh ۹۰ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۹۴ Poor Soleymani,Ali
1 - 0
Ali Nezhad,Eman ۵۷ ۰ 1 ۴۱
1 ۰ ۵۸ Aman,Mohammad Eshagh
0 - 1
Noferesti,Ehsan ۹۳ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۵۹ Amiri Nezhad,Kosar
½ - ½
Pordel,Hosein ۹۵ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۹۸ Rejaii,Amir Ali
1 - 0
Armand,Mehrnoosh ۶۱ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۱۰۰ صادقی ,لیلا
1 - 0
Asef,Mohammad Ali ۶۲ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۱۰۲ Samadi Bezdi,Unes
0 - 1
Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi ۶۴ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۶۵ Bahrami,Saman
1 - 0
Rostami,Foad ۹۹ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۱۱۳ Tvakoli,Fatemeh
0 - 1
Choopani,Ali ۶۶ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۶۹ Eslami Niya,Seyed Mahdi
1 - 0
Usefi,Mohammad Khaled ۱۱۴ ۰ 1 ۴۹
1 ۰ ۷۴ Hassan Poor,Mohammad Pooya
1 - 0
Vatani Moghadam,Mahtab ۱۱۶ ۰ 1 ۵۰
1 ۰ ۷۶ Hoseini,Seyed Ashkan
1 - 0
Yazdan Shenas,Unes ۱۱۷ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۱۱۵ Varasteh,Pooriya
0 - 1
جعفری ,محمد صادق ۷۹ ۰ 1 ۵۲
½ ۱۳۷۸ ۴۴ Kavosi Heydari,Mohammad Amin
1 - 0
Abed Poor,Mohammad Mahdi ۵۴ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۸۲ Javid Zadeh,Ghazaleh
0 - 1
Arbabi,Pooya ۶۰ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۶۷ Dehghani,Parsa
0 - 1
Mahboobi,Tania ۸۵ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۰۸ Shirin Bahador,Erfan
0 - 1
Derakhshani Sangani,Shoib ۶۸ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۱۱ Tavoosi Gol,Fahimeh
1 - 0
Farizeh Khalil Abadi,Mostafa ۷۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۷۱ Ghiyasi,Alborz
0 - 1
Salehi,Ava ۱۰۱ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۷۳ Gomnam Moghadam,Mahdi
1 - 0
Tazeh Ru,Mashiyaneh ۱۱۲ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۲۵۲ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
Sadeghi Poor,Saeid ۱۶ ۱۸۷۲ 2 ۱
2 ۱۸۳۵ ۱۷ Mashreghi Moghaddam,Milad
0 - 1
نادری ,محمد جواد ۲ ۲۱۸۹ 2 ۲
2 ۲۱۵۷ ۳ ملکی ,امیر
1 - 0
رفعت ,حسن ۲۲ ۱۷۶۹ 2 ۳
2 ۱۸۲۸ ۱۹ Mohamadi Zeid,Gholamreza
0 - 1
عربی کسرینه ,سعید ۴ ۲۱۱۵ 2 ۴
2 ۲۱۱۵ ۵ Boori,Javad
1 - 0
Ramezani,Ali ۲۴ ۱۷۲۶ 2 ۵
2 ۱۸۰۵ ۲۱ طوفانی ,کوروش
½ - ½
ثمره شاه پسند ,فرشاد ۶ ۲۰۹۳ 2 ۶
2 ۲۰۷۵ ۷ والسلام ,محمدتقی
1 - 0
ریگی ,وهاب ۲۶ ۱۷۱۰ 2 ۷
2 ۱۷۲۴ ۲۵ Bahrami Nezhad,Hassan
0 - 1
پورعنقا ,احمد ۸ ۲۰۶۴ 2 ۸
2 ۱۶۹۰ ۲۸ Taghipoor,Habib
0 - 1
مظفر ,میلاد ۱۰ ۲۰۱۳ 2 ۹
2 ۱۹۷۰ ۱۱ Ghollasi Mood,Mojtaba
1 - 0
Mollazadeh,Daryoush ۴۱ ۱۴۴۳ 2 ۱۰
2 ۱۶۶۰ ۲۹ عیسی زایی ,نوید
½ - ½
Mohammedian,Esmaeel ۱۲ ۱۹۶۹ 2 ۱۱
2 ۱۹۱۱ ۱۳ مهرابی ,مرتضی
1 - 0
Hosseini,Hossein ۷۷ ۰ 2 ۱۲
2 ۰ ۱۱۸ Zahedi Poor,Hashem
1 - 0
عرب زاده ,محمد یاسین ۱۴ ۱۹۰۷ 2 ۱۳
۱۸۷۵ ۱۵ Iranfar,Amir
1 - 0
Shahdadi,Mostafa ۱۰۴ ۰ ۱۴
۱۷۰۴ ۲۷ متصدّی زاده ,معین
1 - 0
بزازی ,الناز ۲۰ ۱۸۲۵ ۱۵
۰ ۵۵ Ahmadzade,Milad
1 - 0
Jamah,Mobin ۴۹ ۱۳۱۰ ۱۶
1 ۲۰۲۵ ۹ عشقی کارثانی ,کیومرث
1 - 0
Bahrami,Saman ۶۵ ۰ 1 ۱۷
1 ۰ ۶۴ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi
0 - 1
Taghavi,Amir Abbas ۱۸ ۱۸۳۵ 1 ۱۸
1 ۱۷۵۰ ۲۳ Mozaffari,Alireza
1 - 0
Eslami Niya,Seyed Mahdi ۶۹ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۷۲ Gholami,Ali
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۳۰ ۱۶۵۵ 1 ۲۰
1 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
1 - 0
Hoseini,Seyed Ashkan ۷۶ ۰ 1 ۲۱
1 ۰ ۷۵ Heydari,Mahmood
½ - ½
صفایی ,ملیحه ۳۲ ۱۶۳۷ 1 ۲۲
1 ۱۶۳۵ ۳۳ نیک سیما ,سید احمد
½ - ½
Jafari,Davood ۷۸ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۷۹ جعفری ,محمد صادق
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۳۴ ۱۶۰۵ 1 ۲۴
1 ۱۵۷۴ ۳۵ Noora,Amir Hossein
1 - 0
Khosravi,Ali Reza ۸۴ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۸۱ Jannat Makan,Ali Reza
0 - 1
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۶ ۱۵۵۶ 1 ۲۶
1 ۱۵۲۶ ۳۷ شرفی ,امیرمهراد
0 - 1
Mizani,Bijan ۸۶ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۸۷ Moazen,Mahdiar
0 - 1
قناد ,علی اکبر ۳۸ ۱۴۹۸ 1 ۲۸
1 ۱۴۶۹ ۴۰ دارابی زاده ,پرویز
1 - 0
Najafi,Parsan ۸۹ ۰ 1 ۲۹
1 ۱۴۱۸ ۴۲ Mirzaei,Amir Hossein
0 - 1
Nasiri,Maziar ۹۱ ۰ 1 ۳۰
1 ۰ ۸۸ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
Dastgerdi,Mohsen ۴۳ ۱۴۱۷ 1 ۳۱
1 ۰ ۹۷ Rahimi Khorashad,Rohollah
1 - 0
Soltani,Arian ۴۵ ۱۳۶۶ 1 ۳۲
1 ۱۳۵۱ ۴۶ Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Poor Soleymani,Ali ۹۴ ۰ 1 ۳۳
1 ۰ ۹۹ Rostami,Foad
0 - 1
Moazedi,Keyana ۴۷ ۱۳۴۷ 1 ۳۴
1 ۱۳۱۶ ۴۸ Nourmohammadi,Narjes
1 - 0
صادقی ,لیلا ۱۰۰ ۰ 1 ۳۵
1 ۱۲۹۰ ۵۰ Abdollahabadi,Amir Hosien
1 - 0
Samadi Bezdi,Unes ۱۰۲ ۰ 1 ۳۶
1 ۰ ۱۰۳ Shahbakhsh,Aref
1 - 0
Dorpa,Mehdi ۵۱ ۱۱۸۸ 1 ۳۷
1 ۰ ۵۲ Abadiyan,Saeed
0 - 1
Sharafian,Hosein ۱۰۶ ۰ 1 ۳۸
1 ۰ ۱۰۵ Shamsi,Reza
1 - 0
Abdollahi,Ali Reza ۵۳ ۰ 1 ۳۹
1 ۰ ۱۰۷ Sharifian,Mohammad
1 - 0
Akhoondi,Mohammad Reza ۵۶ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۵۷ Ali Nezhad,Eman
0 - 1
Talebi,Fahimeh ۱۱۰ ۰ 1 ۴۱
1 ۰ ۱۰۹ Shokoohi,Arsalan
1 - 0
Amiri Nezhad,Kosar ۵۹ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۶۱ Armand,Mehrnoosh
0 - 1
Zamani,Morteza ۱۱۹ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۱۱۷ Yazdan Shenas,Unes
0 - 1
Azhdari Booreng,Aliyeh ۶۳ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۱۱۶ Vatani Moghadam,Mahtab
0 - 1
Rafe sheikhy,Reza ۹۶ ۰ ½ ۴۵
½ ۱۴۷۶ ۳۹ Tavakoli,Toraj
½ - ½
Kavosi Heydari,Mohammad Amin ۴۴ ۱۳۷۸ 0 ۴۶
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
0 - 1
Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin ۸۳ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۸۵ Mahboobi,Tania
0 - 1
Aman,Mohammad Eshagh ۵۸ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۶۰ Arbabi,Pooya
0 - 1
Rejaii,Amir Ali ۹۸ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۶۲ Asef,Mohammad Ali
1 - 0
Shirin Bahador,Erfan ۱۰۸ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۶۶ Choopani,Ali
1 - 0
Tavoosi Gol,Fahimeh ۱۱۱ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۹۰ Narooi,Faezeh
1 - 0
Dehghani,Parsa ۶۷ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۶۸ Derakhshani Sangani,Shoib
0 - 1
Tvakoli,Fatemeh ۱۱۳ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۷۰ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa
0 - 1
Varasteh,Pooriya ۱۱۵ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۹۳ Noferesti,Ehsan
1 - 0
Ghiyasi,Alborz ۷۱ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۹۵ Pordel,Hosein
1 - 0
Gomnam Moghadam,Mahdi ۷۳ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۰۱ Salehi,Ava
0 - 1
Hassan Poor,Mohammad Pooya ۷۴ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۱۱۲ Tazeh Ru,Mashiyaneh
0 - 1
Jangi,Mersad ۸۰ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۱۴ Usefi,Mohammad Khaled
1 - 0
Javid Zadeh,Ghazaleh ۸۲ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۶۵۵ ۳۰ زحمتی ,سبحان
0 - 1
باقری ,مازیار ۱ ۲۲۵۲ 1 ۱
1 ۲۱۸۹ ۲ نادری ,محمد جواد
1 - 0
نیک سیما ,سید احمد ۳۳ ۱۶۳۵ 1 ۲
1 ۱۶۳۷ ۳۲ صفایی ,ملیحه
0 - 1
ملکی ,امیر ۳ ۲۱۵۷ 1 ۳
1 ۲۱۱۵ ۴ عربی کسرینه ,سعید
1 - 0
شرفی ,امیرمهراد ۳۷ ۱۵۲۶ 1 ۴
1 ۱۶۰۵ ۳۴ Rahnama,M.Reza
0 - 1
Boori,Javad ۵ ۲۱۱۵ 1 ۵
1 ۲۰۹۳ ۶ ثمره شاه پسند ,فرشاد
1 - 0
دارابی زاده ,پرویز ۴۰ ۱۴۶۹ 1 ۶
1 ۱۴۹۸ ۳۸ قناد ,علی اکبر
0 - 1
والسلام ,محمدتقی ۷ ۲۰۷۵ 1 ۷
1 ۲۰۶۴ ۸ پورعنقا ,احمد
1 - 0
Mirzaei,Amir Hossein ۴۲ ۱۴۱۸ 1 ۸
1 ۱۴۴۳ ۴۱ Mollazadeh,Daryoush
1 - 0
عشقی کارثانی ,کیومرث ۹ ۲۰۲۵ 1 ۹
1 ۲۰۱۳ ۱۰ مظفر ,میلاد
1 - 0
Razavi,Seyyed Amirreza ۴۶ ۱۳۵۱ 1 ۱۰
1 ۱۴۱۷ ۴۳ Dastgerdi,Mohsen
0 - 1
Ghollasi Mood,Mojtaba ۱۱ ۱۹۷۰ 1 ۱۱
1 ۱۹۶۹ ۱۲ Mohammedian,Esmaeel
1 - 0
Nourmohammadi,Narjes ۴۸ ۱۳۱۶ 1 ۱۲
1 ۱۳۴۷ ۴۷ Moazedi,Keyana
0 - 1
مهرابی ,مرتضی ۱۳ ۱۹۱۱ 1 ۱۳
1 ۱۹۰۷ ۱۴ عرب زاده ,محمد یاسین
1 - 0
Abdollahabadi,Amir Hosien ۵۰ ۱۲۹۰ 1 ۱۴
1 ۱۳۱۰ ۴۹ Jamah,Mobin
½ - ½
Iranfar,Amir ۱۵ ۱۸۷۵ 1 ۱۵
1 ۱۸۷۲ ۱۶ Sadeghi Poor,Saeid
1 - 0
Abadiyan,Saeed ۵۲ ۰ 1 ۱۶
1 ۱۱۸۸ ۵۱ Dorpa,Mehdi
0 - 1
Mashreghi Moghaddam,Milad ۱۷ ۱۸۳۵ 1 ۱۷
1 ۰ ۵۳ Abdollahi,Ali Reza
0 - 1
Mohamadi Zeid,Gholamreza ۱۹ ۱۸۲۸ 1 ۱۸
1 ۱۸۲۵ ۲۰ بزازی ,الناز
½ - ½
Ahmadzade,Milad ۵۵ ۰ 1 ۱۹
1 ۰ ۵۶ Akhoondi,Mohammad Reza
0 - 1
طوفانی ,کوروش ۲۱ ۱۸۰۵ 1 ۲۰
1 ۱۷۶۹ ۲۲ رفعت ,حسن
1 - 0
Ali Nezhad,Eman ۵۷ ۰ 1 ۲۱
1 ۰ ۷۷ Hosseini,Hossein
1 - 0
Mozaffari,Alireza ۲۳ ۱۷۵۰ 1 ۲۲
1 ۱۷۲۶ ۲۴ Ramezani,Ali
1 - 0
Moazen,Mahdiar ۸۷ ۰ 1 ۲۳
1 ۰ ۹۱ Nasiri,Maziar
0 - 1
Bahrami Nezhad,Hassan ۲۵ ۱۷۲۴ 1 ۲۴
1 ۱۷۱۰ ۲۶ ریگی ,وهاب
1 - 0
Rahimi Khorashad,Rohollah ۹۷ ۰ 1 ۲۵
1 ۰ ۱۰۴ Shahdadi,Mostafa
½ - ½
متصدّی زاده ,معین ۲۷ ۱۷۰۴ 1 ۲۶
1 ۱۶۹۰ ۲۸ Taghipoor,Habib
1 - 0
Shamsi,Reza ۱۰۵ ۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۱۱۹ Zamani,Morteza
0 - 1
عیسی زایی ,نوید ۲۹ ۱۶۶۰ 1 ۲۸
½ ۰ ۹۶ Rafe sheikhy,Reza
0 - 1
Zahedi Poor,Hashem ۱۱۸ ۰ 1 ۲۹
½ ۰ ۱۱۰ Talebi,Fahimeh
½ - ½
Noora,Amir Hossein ۳۵ ۱۵۷۴ ½ ۳۰
0 ۱۸۳۵ ۱۸ Taghavi,Amir Abbas
1 - 0
Tavakoli,Toraj ۳۹ ۱۴۷۶ ½ ۳۱
0 ۰ ۸۲ Javid Zadeh,Ghazaleh
0 - 1
Amin Afshar,Mohamad Hossein ۳۱ ۱۶۴۱ 0 ۳۲
0 ۱۵۵۶ ۳۶ قاسم زاده ,محمد حسین
1 - 0
Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin ۸۳ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۸۴ Khosravi,Ali Reza
1 - 0
Kavosi Heydari,Mohammad Amin ۴۴ ۱۳۷۸ 0 ۳۴
0 ۱۳۶۶ ۴۵ Soltani,Arian
1 - 0
Mahboobi,Tania ۸۵ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۸۶ Mizani,Bijan
1 - 0
Abed Poor,Mohammad Mahdi ۵۴ ۰ 0 ۳۶
0 ۰ ۵۸ Aman,Mohammad Eshagh
0 - 1
Mohammadi,Ali Asghar ۸۸ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۵۹ Amiri Nezhad,Kosar
1 - 0
Narooi,Faezeh ۹۰ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۸۹ Najafi,Parsan
1 - 0
Arbabi,Pooya ۶۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۶۱ Armand,Mehrnoosh
+ - -
Nik Pooyan,Amir Mohammad ۹۲ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۹۴ Poor Soleymani,Ali
1 - 0
Asef,Mohammad Ali ۶۲ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۶۳ Azhdari Booreng,Aliyeh
1 - 0
Noferesti,Ehsan ۹۳ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۹۸ Rejaii,Amir Ali
0 - 1
Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi ۶۴ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۶۵ Bahrami,Saman
1 - 0
Pordel,Hosein ۹۵ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۱۰۰ صادقی ,لیلا
1 - 0
Choopani,Ali ۶۶ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۶۷ Dehghani,Parsa
0 - 1
Rostami,Foad ۹۹ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۱۰۲ Samadi Bezdi,Unes
1 - 0
Derakhshani Sangani,Shoib ۶۸ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۶۹ Eslami Niya,Seyed Mahdi
1 - 0
Salehi,Ava ۱۰۱ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۱۰۶ Sharafian,Hosein
1 - 0
Farizeh Khalil Abadi,Mostafa ۷۰ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۷۱ Ghiyasi,Alborz
0 - 1
Shahbakhsh,Aref ۱۰۳ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۱۰۸ Shirin Bahador,Erfan
0 - 1
Gholami,Ali ۷۲ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۷۳ Gomnam Moghadam,Mahdi
0 - 1
Sharifian,Mohammad ۱۰۷ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۷۴ Hassan Poor,Mohammad Pooya
0 - 1
Shokoohi,Arsalan ۱۰۹ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۱۱۱ Tavoosi Gol,Fahimeh
0 - 1
Heydari,Mahmood ۷۵ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۷۶ Hoseini,Seyed Ashkan
1 - 0
Tazeh Ru,Mashiyaneh ۱۱۲ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۷۸ Jafari,Davood
1 - 0
Usefi,Mohammad Khaled ۱۱۴ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۱۳ Tvakoli,Fatemeh
0 - 1
جعفری ,محمد صادق ۷۹ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۸۰ Jangi,Mersad
0 - 1
Vatani Moghadam,Mahtab ۱۱۶ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۱۵ Varasteh,Pooriya
0 - 1
Jannat Makan,Ali Reza ۸۱ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۱۱۷ Yazdan Shenas,Unes
۱
bye ۰ ۰ 0 ۶۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۲۵۲ ۱ باقری ,مازیار
1 - 0
Amiri Nezhad,Kosar ۵۹ ۰ 0 ۱
0 ۰ ۶۰ Arbabi,Pooya
0 - 1
نادری ,محمد جواد ۲ ۲۱۸۹ 0 ۲
0 ۲۱۵۷ ۳ ملکی ,امیر
1 - 0
Armand,Mehrnoosh ۶۱ ۰ 0 ۳
0 ۰ ۶۲ Asef,Mohammad Ali
0 - 1
عربی کسرینه ,سعید ۴ ۲۱۱۵ 0 ۴
0 ۲۱۱۵ ۵ Boori,Javad
1 - 0
Azhdari Booreng,Aliyeh ۶۳ ۰ 0 ۵
0 ۰ ۶۴ Azhdari Booreng,Mohammad Mahdi
0 - 1
ثمره شاه پسند ,فرشاد ۶ ۲۰۹۳ 0 ۶
0 ۲۰۷۵ ۷ والسلام ,محمدتقی
1 - 0
Bahrami,Saman ۶۵ ۰ 0 ۷
0 ۰ ۶۶ Choopani,Ali
0 - 1
پورعنقا ,احمد ۸ ۲۰۶۴ 0 ۸
0 ۲۰۲۵ ۹ عشقی کارثانی ,کیومرث
1 - 0
Dehghani,Parsa ۶۷ ۰ 0 ۹
0 ۰ ۶۸ Derakhshani Sangani,Shoib
0 - 1
مظفر ,میلاد ۱۰ ۲۰۱۳ 0 ۱۰
0 ۱۹۷۰ ۱۱ Ghollasi Mood,Mojtaba
1 - 0
Eslami Niya,Seyed Mahdi ۶۹ ۰ 0 ۱۱
0 ۰ ۷۰ Farizeh Khalil Abadi,Mostafa
0 - 1
Mohammedian,Esmaeel ۱۲ ۱۹۶۹ 0 ۱۲
0 ۱۹۱۱ ۱۳ مهرابی ,مرتضی
1 - 0
Ghiyasi,Alborz ۷۱ ۰ 0 ۱۳
0 ۰ ۷۲ Gholami,Ali
0 - 1
عرب زاده ,محمد یاسین ۱۴ ۱۹۰۷ 0 ۱۴
0 ۱۸۷۵ ۱۵ Iranfar,Amir
1 - 0
Hassan Poor,Mohammad Pooya ۷۴ ۰ 0 ۱۵
0 ۰ ۷۵ Heydari,Mahmood
0 - 1
Sadeghi Poor,Saeid ۱۶ ۱۸۷۲ 0 ۱۶
0 ۱۸۳۵ ۱۷ Mashreghi Moghaddam,Milad
1 - 0
Hoseini,Seyed Ashkan ۷۶ ۰ 0 ۱۷
0 ۰ ۷۷ Hosseini,Hossein
1 - 0
Taghavi,Amir Abbas ۱۸ ۱۸۳۵ 0 ۱۸
0 ۱۸۲۸ ۱۹ Mohamadi Zeid,Gholamreza
1 - 0
Jafari,Davood ۷۸ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۷۹ جعفری ,محمد صادق
0 - 1
بزازی ,الناز ۲۰ ۱۸۲۵ 0 ۲۰
0 ۱۸۰۵ ۲۱ طوفانی ,کوروش
1 - 0
Jangi,Mersad ۸۰ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۸۱ Jannat Makan,Ali Reza
0 - 1
رفعت ,حسن ۲۲ ۱۷۶۹ 0 ۲۲
0 ۱۷۵۰ ۲۳ Mozaffari,Alireza
1 - 0
Javid Zadeh,Ghazaleh ۸۲ ۰ 0 ۲۳
0 ۰ ۸۳ Kelateh Ghanadi,Mohammad Amin
0 - 1
Ramezani,Ali ۲۴ ۱۷۲۶ 0 ۲۴
0 ۱۷۲۴ ۲۵ Bahrami Nezhad,Hassan
1 - 0
Khosravi,Ali Reza ۸۴ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۸۵ Mahboobi,Tania
0 - 1
ریگی ,وهاب ۲۶ ۱۷۱۰ 0 ۲۶
0 ۱۷۰۴ ۲۷ متصدّی زاده ,معین
1 - 0
Mizani,Bijan ۸۶ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۸۸ Mohammadi,Ali Asghar
0 - 1
Taghipoor,Habib ۲۸ ۱۶۹۰ 0 ۲۸
0 ۱۶۶۰ ۲۹ عیسی زایی ,نوید
1 - 0
Najafi,Parsan ۸۹ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۹۰ Narooi,Faezeh
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۳۰ ۱۶۵۵ 0 ۳۰
0 ۱۶۴۱ ۳۱ Amin Afshar,Mohamad Hossein
0 - 1
Nasiri,Maziar ۹۱ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۹۳ Noferesti,Ehsan
0 - 1
صفایی ,ملیحه ۳۲ ۱۶۳۷ 0 ۳۲
0 ۱۶۳۵ ۳۳ نیک سیما ,سید احمد
1 - 0
Poor Soleymani,Ali ۹۴ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۹۵ Pordel,Hosein
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۳۴ ۱۶۰۵ 0 ۳۴
0 ۱۵۷۴ ۳۵ Noora,Amir Hossein
½ - ½
Rafe sheikhy,Reza ۹۶ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۹۷ Rahimi Khorashad,Rohollah
1 - 0
قاسم زاده ,محمد حسین ۳۶ ۱۵۵۶ 0 ۳۶
0 ۱۵۲۶ ۳۷ شرفی ,امیرمهراد
1 - 0
Rejaii,Amir Ali ۹۸ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۹۹ Rostami,Foad
0 - 1
قناد ,علی اکبر ۳۸ ۱۴۹۸ 0 ۳۸
0 ۱۴۷۶ ۳۹ Tavakoli,Toraj
½ - ½
Talebi,Fahimeh ۱۱۰ ۰ 0 ۳۹
0 ۱۴۶۹ ۴۰ دارابی زاده ,پرویز
1 - 0
صادقی ,لیلا ۱۰۰ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۱۰۱ Salehi,Ava
0 - 1
Mollazadeh,Daryoush ۴۱ ۱۴۴۳ 0 ۴۱
0 ۱۴۱۸ ۴۲ Mirzaei,Amir Hossein
1 - 0
Samadi Bezdi,Unes ۱۰۲ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۱۰۳ Shahbakhsh,Aref
0 - 1
Dastgerdi,Mohsen ۴۳ ۱۴۱۷ 0 ۴۳
0 ۱۳۷۸ ۴۴ Kavosi Heydari,Mohammad Amin
0 - 1
Shahdadi,Mostafa ۱۰۴ ۰ 0 ۴۴
0 ۰ ۱۰۵ Shamsi,Reza
1 - 0
Soltani,Arian ۴۵ ۱۳۶۶ 0 ۴۵
0 ۱۳۵۱ ۴۶ Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Sharafian,Hosein ۱۰۶ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۱۰۷ Sharifian,Mohammad
0 - 1
Moazedi,Keyana ۴۷ ۱۳۴۷ 0 ۴۷
0 ۱۳۱۶ ۴۸ Nourmohammadi,Narjes
1 - 0
Shirin Bahador,Erfan ۱۰۸ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۱۰۹ Shokoohi,Arsalan
0 - 1
Jamah,Mobin ۴۹ ۱۳۱۰ 0 ۴۹
0 ۱۲۹۰ ۵۰ Abdollahabadi,Amir Hosien
1 - 0
Tavoosi Gol,Fahimeh ۱۱۱ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۱۱۲ Tazeh Ru,Mashiyaneh
0 - 1
Dorpa,Mehdi ۵۱ ۱۱۸۸ 0 ۵۱
0 ۰ ۵۲ Abadiyan,Saeed
1 - 0
Tvakoli,Fatemeh ۱۱۳ ۰ 0 ۵۲
0 ۰ ۱۱۴ Usefi,Mohammad Khaled
0 - 1
Abdollahi,Ali Reza ۵۳ ۰ 0 ۵۳
0 ۰ ۵۵ Ahmadzade,Milad
1 - 0
Varasteh,Pooriya ۱۱۵ ۰ 0 ۵۴
0 ۰ ۱۱۶ Vatani Moghadam,Mahtab
0 - 1
Akhoondi,Mohammad Reza ۵۶ ۰ 0 ۵۵
0 ۰ ۵۷ Ali Nezhad,Eman
1 - 0
Yazdan Shenas,Unes ۱۱۷ ۰ 0 ۵۶
0 ۰ ۱۱۸ Zahedi Poor,Hashem
1 - 0
Aman,Mohammad Eshagh ۵۸ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۸۷ Moazen,Mahdiar
1 - 0
Gomnam Moghadam,Mahdi ۷۳ ۰ 0 ۵۸
0 ۰ ۱۱۹ Zamani,Morteza
۱
bye ۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۰ ۵۴ Abed Poor,Mohammad Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
0 ۰ ۹۲ Nik Pooyan,Amir Mohammad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۱