اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (C)-استاندارد
مسابقه: اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (C) نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ زمان پایان: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# کشور اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ Iran Azadi,Amirmohammad ۲۲۵۱۰۸۴۲ ۲۰۹۹ ۸.۵
۲ Iran Abbasnejad,Amirreza ۲۲۵۲۲۱۳۱ ۱۵۸۹ ۷.۵
۳ Iran احدی ,محمدعرفان ۱۲۵۸۱۱۴۳ ۱۸۱۰ ۷.۰
۴ Iran Khosravanian,Hosein ۲۲۵۱۲۵۲۷ ۱۷۸۵ ۷.۰
۵ Iran Aryanpour,Arad ۲۲۵۳۵۱۰۱ ۱۷۴۴ ۷.۰
۶ Iran باقری ,محمدرضا ۱۲۵۹۲۲۱۸ ۱۵۲۵ ۶.۵
۷ Iran معتمدی لموکی ,فاطمه ۱۲۵۷۳۶۵۵ ۱۷۳۰ ۶.۵
۸ Iran Mahdavi,Armin ۲۲۵۴۸۶۱۰ ۱۶۹۱ ۶.۵
۹ Iran نوربخش زاده ,ارشیا ۲۲۵۰۱۳۸۰ ۱۷۱۶ ۶.۵
۱۰ Iran Makani,M.Amin ۲۲۵۴۹۳۹۰ ۱۲۷۶ ۶.۵
۱۱ Iran سید شاه کرم فرد ,سیدآریا ۱۲۵۸۶۸۱۱ ۱۴۹۳ ۶.۵
۱۲ Iran Rezaeipour,Sina ۲۲۵۴۲۰۴۳ ۱۴۵۰ ۶.۰
۱۳ Iran زارع کاریزی ,نگار ۲۲۵۱۰۱۸۴ ۱۴۲۱ ۶.۰
۱۴ Iran کاسی پور ازبری ,سیدآروین ۲۲۵۰۱۶۵۷ ۱۴۷۳ ۶.۰
۱۵ Iran Bahadori,Arash ۲۲۵۵۱۰۴۲ ۱۷۲۸ ۶.۰
۱۶ Iran مرادی کلاردهی ,مبین ۲۲۵۱۵۳۳۰ ۱۴۹۲ ۶.۰
۱۷ Iran Majidi,Seyed Mohammad Parsa ۲۲۵۴۳۶۲۷ ۱۵۲۴ ۶.۰
۱۸ Iran رحیمی ,پانته آ ۲۲۵۰۰۷۶۶ ۱۴۸۸ ۶.۰
۱۹ Iran Doroodgar,A.Hosein ۲۲۵۴۰۰۴۰ ۱۵۶۴ ۶.۰
۲۰ Iran Tavazoh,Amirparsa ۲۲۵۳۴۰۶۷ ۱۷۹۱ ۶.۰
۲۱ Iran Talebmanouchehri,Armin ۱۲۵۵۰۰۳۵ ۱۳۷۳ ۶.۰
۲۲ Iran Zamani,Mohammad Ali ۲۲۵۸۰۵۹۰ ۱۳۵۲ ۵.۵
۲۳ Iran جلالی ,یاشار ۱۲۵۸۹۹۰۰ ۱۳۴۰ ۵.۵
۲۴ Iran Mobini,Younes ۲۲۵۶۷۸۳۶ ۱۴۸۶ ۵.۵
۲۵ Iran Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۵.۵
۲۶ Iran Poolaei,Roham ۲۲۵۱۴۶۶۰ ۱۴۲۹ ۵.۵
۲۷ Iran Alimohammadi,Hossein ۲۲۵۶۵۰۳۵ ۱۱۸۴ ۵.۵
۲۸ Iran Karimi,Setayesh ۲۲۵۵۵۲۹۳ ۱۵۷۳ ۵.۰
۲۹ Iran Hosseinzadeh,Amir Mahdi ۲۲۵۳۶۶۷۱ ۱۴۲۶ ۵.۰
۳۰ Iran Shafiei,Atena ۲۲۵۱۳۶۱۲ ۱۲۷۹ ۵.۰
۳۱ Iran Azimi Aghghale,Amirmahdi ۲۲۵۳۶۳۷۰ ۱۳۴۳ ۵.۰
۳۲ Iraq Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya ۴۸۱۰۴۹۰ ۱۲۷۰ ۵.۰
۳۳ Iran Moosavi,Atena ۲۲۵۵۳۷۵۴ ۱۳۲۱ ۵.۰
۳۴ Iran زمانی اصل ,کیمیا ۲۲۵۰۳۸۶۲ ۱۲۳۱ ۵.۰
۳۵ Iran Karami,Tina ۲۲۵۴۷۷۱۱ ۱۳۳۴ ۵.۰
۳۶ Iran Zolfi Zinab,Sina ۲۲۵۸۲۳۹۸ ۱۲۰۳ ۵.۰
۳۷ Iran Amiri,Radmehr ۲۲۵۱۹۱۹۰ ۰ ۵.۰
۳۸ Iran Gholami,Arian ۲۲۵۸۲۲۱۵ ۱۴۴۴ ۵.۰
۳۹ Iran Moradzadeh,Kian ۲۲۵۸۲۶۹۰ ۱۰۲۰ ۵.۰
۴۰ Iran Alavi,S. Sina --- ۰ ۵.۰
۴۱ Iran Miar,Arad ۲۲۵۸۲۶۶۵ ۱۴۲۱ ۵.۰
۴۲ Iraq Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya ۴۸۱۰۵۳۸ ۱۳۱۸ ۵.۰
۴۳ Iran Teimouri Yadkuri,Shahdad --- ۰ ۴.۵
۴۴ Iran Rezagholi,Mohammad ۲۲۵۵۹۶۴۷ ۰ ۴.۵
۴۵ Iran Rasouli Vasheghani,Soniya ۲۲۵۷۴۷۱۹ ۱۳۰۸ ۴.۵
۴۶ Iran Yazdanpanah,Fatemeh ۲۲۵۹۶۰۹۷ ۰ ۴.۵
۴۷ Iran Ghaffarifar,Emad ۲۲۵۳۴۲۷۰ ۱۲۹۷ ۴.۵
۴۸ Iran Jalali,Hirbod ۲۲۵۲۰۵۵۴ ۱۰۶۸ ۴.۵
۴۹ Iran Ghalandari,Mohammadmousa ۲۲۵۱۷۱۱۱ ۱۲۵۲ ۴.۵
۵۰ Iran Keshani,Kian ۲۲۵۸۲۶۰۶ ۱۳۲۲ ۴.۰
۵۱ Iran خچادوریان ,آرن ۲۲۵۰۷۴۳۴ ۱۴۴۶ ۴.۰
۵۲ Iran Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad ۲۲۵۶۳۵۲۰ ۱۱۶۵ ۴.۰
۵۳ Iran Ghasemi,Eilia ۲۲۵۲۰۴۲۲ ۱۰۹۰ ۴.۰
۵۴ Iran Kargarzadeh,Mahour ۲۲۵۱۷۲۹۴ ۱۱۹۴ ۴.۰
۵۵ Iran Akhlaghi Mehr,Atiyeh ۲۲۵۸۰۲۴۷ ۱۰۲۲ ۴.۰
۵۶ Iran Nezhad Dehghan,Saghar ۲۲۵۶۳۵۳۹ ۱۳۲۱ ۴.۰
۵۷ Iran Mafakheri,Hiwa ۴۲۵۰۸۱۸۵ ۱۲۵۴ ۴.۰
۵۸ Iran Dachak,Parham ۲۲۵۵۵۲۲۶ ۰ ۴.۰
۵۹ Iran Niazi,Mahan --- ۰ ۴.۰
۶۰ Iran Arehpanahi,Koorosh ۴۲۵۰۵۵۳۴ ۰ ۳.۵
۶۱ Iran Noori,Sourena --- ۰ ۳.۵
۶۲ Iran Karimpour Talebi,Arman --- ۰ ۳.۵
۶۳ Iran Adib,Koorosh ۲۲۵۵۸۲۷۶ ۰ ۳.۵
۶۴ Iran Heydari,Tarlan ۲۲۵۸۶۲۱۰ ۰ ۳.۵
۶۵ Iran Gholizadeh,Parya ۲۲۵۴۹۳۵۸ ۱۴۹۹ ۳.۵
۶۶ Iran Hannani,Arshia ۲۲۵۵۸۴۵۴ ۱۱۶۳ ۳.۵
۶۷ Iran Gobady,Amirsam ۲۲۵۷۹۰۰۱ ۰ ۳.۰
۶۸ Iran Zarifi,Sara ۲۲۵۴۲۷۴۴ ۱۱۱۳ ۳.۰
۶۹ Iran Fakhari,Sana ۲۲۵۷۹۴۵۱ ۰ ۳.۰
۷۰ Iran Hassanzadeh,Setayesh ۲۲۵۷۵۹۸۷ ۰ ۳.۰
۷۱ Iran Abbasi,Ilia --- ۰ ۳.۰
۷۲ Iran Mokhtartoroghi,Mohammad ۲۲۵۷۳۱۵۱ ۰ ۳.۰
۷۳ Iran Gholizadeh,Romina ۲۲۵۸۶۰۷۵ ۱۳۳۵ ۳.۰
۷۴ Iran Dehghani,Sami ۲۲۵۴۹۳۲۳ ۱۱۲۶ ۳.۰
۷۵ Iran Dastyar,Mohammad Mobin ۲۲۵۷۴۵۵۷ ۰ ۲.۰
۷۶ Iran Alavi,Omid --- ۰ ۲.۰
۷۷ Iran Alavi,Milad --- ۰ ۲.۰
۷۸ India Pandey Abhigyan Prakash ۲۵۷۰۸۰۴۰ ۰ ۱.۰
۷۹ Iran Dehghani,Mani ۲۲۵۴۹۳۱۵ ۱۳۰۷ ۵.۵
۸۰ Iran Derakhshan,Alireza ۱۲۵۷۵۳۹۹ ۱۶۹۹ ۵.۰
۸۱ Iran Veisi,Armin ۲۲۵۵۳۸۱۹ ۱۴۰۶ ۵.۰
۸۲ Iran بیات ,صدف ۲۲۵۰۹۶۷۴ ۱۲۱۷ ۵.۰
۸۳ Iran Shahsavand Hasani,Mohammadreza ۲۲۵۲۱۲۹۱ ۱۴۳۳ ۴.۵
۸۴ Iran Abbaszadeh,Mahdis ۲۲۵۳۴۳۲۶ ۱۰۳۴ ۴.۵
۸۵ Iran احدی ,محمد امین ۱۲۵۶۴۶۹۹ ۱۴۲۱ ۴.۵
۸۶ Iran Shahsavari,Shayan ۲۲۵۳۴۱۱۳ ۱۴۸۶ ۴.۰
۸۷ Iran Shahsavari,Mahan ۲۲۵۳۴۱۰۵ ۱۳۹۰ ۴.۰
۸۸ Iran Hosseinpour,Ario ۲۲۵۷۹۷۸۸ ۰ ۴.۰
۸۹ Iran Kharazmi,Ramtin --- ۰ ۴.۰
۹۰ Iran طالب زاده ,نوید ۱۲۵۸۶۶۵۰ ۱۴۸۱ ۳.۵
۹۱ Iran Sooran,Ali ۲۲۵۵۳۷۸۹ ۰ ۳.۵
۹۲ Iran Mahdavi,Reza --- ۰ ۳.۵
۹۳ Iran Ajami,Kiyana --- ۰ ۳.۵
۹۴ Iran Abbaszadeh,Mohammadnima ۲۲۵۵۵۱۴۵ ۱۳۱۰ ۳.۰
۹۵ Iran Rabbani,Abtin ۲۲۵۶۷۹۰۹ ۰ ۳.۰
۹۶ Iran Farsi,Armin ۲۲۵۵۹۶۱۲ ۰ ۳.۰
۹۷ Iran Habibi,Radin --- ۰ ۳.۰
۹۸ Iran Taleghani,Kian ۲۲۵۶۶۵۵۴ ۰ ۲.۵
۹۹ Iran Ahmadi,Saman ۴۲۵۰۷۳۴۰ ۱۷۰۷ ۲.۵
۱۰۰ Iran Rezai,Solaleh ۲۲۵۴۵۴۳۳ ۰ ۲.۵
۱۰۱ Iran Ali Abbaspour,Kian ۲۲۵۸۲۴۴۴ ۰ ۲.۵
۱۰۲ Iran Najmi Nia,Aynaz ۲۲۵۸۳۳۲۷ ۱۱۳۲ ۲.۰
۱۰۳ Iran Sharifi,Parmis ۴۲۵۰۵۲۳۲ ۰ ۱.۰
۱۰۴ Iran Hosseini,Mohammad Hossein ۲۲۵۴۹۸۳۸ ۱۲۲۳ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۵۲۵ ۹
IRI
باقری ,محمدرضا
½ - ½
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۱۸۲۴ 8 ۱
۱۴۰۸ ۲۰
IRI
Aryanpour,Arad
½ - ½
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۶ ۱۶۰۹ 7 ۲
6 ۱۵۱۶ ۱۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
½ - ½
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۲ ۱۷۳۰ 6 ۳
6 ۱۶۰۱ ۷
IRI
Khosravanian,Hosein
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۸ ۱۴۲۷ 6 ۴
6 ۱۴۸۸ ۱۴
IRI
رحیمی ,پانته آ
0 - 1
احدی ,محمدعرفان
IRI
۸ ۱۵۹۰ 6 ۵
6 ۱۳۹۹ ۲۳
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا
IRI
۱۳ ۱۴۹۲ ۶
۱۳۵۲ ۲۹
IRI
Zamani,Mohammad Ali
0 - 1
Makani,M.Amin
IRI
۳۸ ۱۲۷۶ ۷
۱۳۴۰ ۳۱
IRI
جلالی ,یاشار
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۰ ۱۳۴۹ ۸
5 ۱۶۲۵ ۵
IRI
Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Karimi,Setayesh
IRI
۴۳ ۱۱۹۷ 5 ۹
5 ۱۲۹۰ ۳۷
IRI
Azimi Aghghale,Amirmahdi
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۰ ۱۵۲۱ 5 ۱۰
5 ۱۴۱۶ ۱۹
IRI
Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Moradzadeh,Kian
IRI
۶۸ ۱۰۲۰ 5 ۱۱
5 ۱۱۸۸ ۴۴
IRI
Shafiei,Atena
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۲۲ ۱۴۰۲ 5 ۱۲
5 ۱۳۷۳ ۲۵
IRI
Talebmanouchehri,Armin
1 - 0
Amiri,Radmehr
IRI
۷۶ ۰ 5 ۱۳
5 ۱۱۷۶ ۵۰
IRI
Bahadori,Arash
1 - 0
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۲۶ ۱۳۷۱ 5 ۱۴
5 ۱۰۹۵ ۶۰
IRI
Gholami,Arian
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۸ ۱۳۵۴ 5 ۱۵
5 ۱۰۹۰ ۶۲
IRI
Miar,Arad
0 - 1
Poolaei,Roham
IRI
۴۶ ۱۱۸۷ ۱۶
۱۴۵۰ ۱۵
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Jalali,Hirbod
IRI
۸۸ ۰ ۱۷
۱۳۰۷ ۳۵
IRI
Dehghani,Mani
+ - -
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
IRI
۱۷ ۱۴۳۳ ۱۸
۱۴۰۳ ۲۱
IRI
Mobini,Younes
1 - 0
Ghaffarifar,Emad
IRI
۶۷ ۱۰۲۲ ۱۹
۱۱۸۴ ۴۷
IRI
Alimohammadi,Hossein
1 - 0
Rezagholi,Mohammad
IRI
۹۸ ۰ ۲۰
4 ۱۴۴۶ ۱۶
IRI
خچادوریان ,آرن
0 - 1
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۵۳ ۱۱۶۳ 4 ۲۱
4 ۱۳۱۸ ۳۳
IRQ
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۶۴ ۱۰۴۸ 4 ۲۲
4 ۱۱۳۷ ۵۵
IRI
Karami,Tina
1 - 0
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۳۶ ۱۲۹۳ 4 ۲۳
4 ۱۲۷۰ ۳۹
IRQ
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Ghasemi,Eilia
IRI
۶۱ ۱۰۹۰ 4 ۲۴
4 ۱۰۴۶ ۶۵
IRI
Kargarzadeh,Mahour
0 - 1
Moosavi,Atena
IRI
۴۰ ۱۲۶۵ 4 ۲۵
4 ۱۲۴۱ ۴۱
IRI
Ghalandari,Mohammadmousa
½ - ½
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۰۳ ۰ 4 ۲۶
4 ۰ ۹۰
IRI
Kharazmi,Ramtin
- - +
بیات ,صدف
IRI
۴۲ ۱۲۱۷ 4 ۲۷
4 ۱۱۸۳ ۴۹
IRI
Keshani,Kian
0 - 1
Zolfi Zinab,Sina
IRI
۱۰۴ ۰ 4 ۲۸
4 ۰ ۷۴
IRI
Alavi,S. Sina
1 - 0
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
IRI
۵۲ ۱۱۶۵ 4 ۲۹
۱۱۶۱ ۵۴
IRI
احدی ,محمد امین
+ - -
Sooran,Ali
IRI
۱۰۱ ۰ ۳۰
۱۱۱۵ ۵۸
IRI
Rasouli Vasheghani,Soniya
1 - 0
Arehpanahi,Koorosh
IRI
۷۷ ۰ ۳۱
۰ ۸۶
IRI
Heydari,Tarlan
0 - 1
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۶۳ ۱۰۸۳ ۳۲
3 ۰ ۷۰
IRI
Adib,Koorosh
½ - ½
Dachak,Parham
IRI
۷۸ ۰ ۳۳
3 ۰ ۸۹
IRI
Karimpour Talebi,Arman
½ - ½
Gholizadeh,Parya
IRI
۱۲ ۱۴۹۹ 3 ۳۴
3 ۰ ۹۴
IRI
Niazi,Mahan
1 - 0
Fakhari,Sana
IRI
۸۰ ۰ 3 ۳۵
3 ۰ ۸۱
IRI
Farsi,Armin
- - +
Hosseinpour,Ario
IRI
۸۷ ۰ 3 ۳۶
3 ۰ ۸۲
IRI
Gobady,Amirsam
0 - 1
Mafakheri,Hiwa
IRI
۹۱ ۰ 3 ۳۷
3 ۰ ۸۴
IRI
Hannani,Arshia
½ - ½
Noori,Sourena
IRI
۹۵ ۰ 3 ۳۸
۰ ۸۵
IRI
Hassanzadeh,Setayesh
½ - ½
Zarifi,Sara
IRI
۵۹ ۱۱۱۳ ۳۹
۰ ۶۹
IRI
Abbasi,Ilia
½ - ½
Mokhtartoroghi,Mohammad
IRI
۹۳ ۰ ۴۰
۰ ۹۹
IRI
Rezai,Solaleh
- - +
Ajami,Kiyana
IRI
۷۱ ۰ ۴۱
۰ ۹۲
IRI
Mahdavi,Reza
+ - -
Ali Abbaspour,Kian
IRI
۷۵ ۰ ۴۲
5 ۱۶۹۹ ۴
IRI
Derakhshan,Alireza
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۳
5 ۱۳۷۰ ۲۷
IRI
Veisi,Armin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۴
۱۰۳۴ ۶۶
IRI
Abbaszadeh,Mahdis
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۵
2 ۰ ۷۲
IRI
Alavi,Milad
0 - 1
Gholizadeh,Romina
IRI
۳۲ ۱۳۳۵ 2 ۴۶
2 ۰ ۷۹
IRI
Dastyar,Mohammad Mobin
0 - 1
Dehghani,Sami
IRI
۵۷ ۱۱۲۶ 2 ۴۷
4 ۱۱۸۸ ۴۵
IRI
Shahsavari,Shayan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
4 ۱۱۶۶ ۵۱
IRI
Shahsavari,Mahan
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۹
۱۳۸۲ ۲۴
IRI
طالب زاده ,نوید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۰
1 ۰ ۱۰۰
IRI
Sharifi,Parmis
- - +
Habibi,Radin
IRI
۸۳ ۰ 2 ۵۱
3 ۱۳۱۰ ۳۴
IRI
Abbaszadeh,Mohammadnima
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۲
3 ۰ ۹۷
IRI
Rabbani,Abtin
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
۰ ۱۰۲
IRI
Taleghani,Kian
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۵
1 ۰ ۹۶
IND
Pandey Abhigyan Prakash
0 - 1
Alavi,Omid
IRI
۷۳ ۰ 1 ۵۶
2 ۱۱۳۲ ۵۶
IRI
Najmi Nia,Aynaz
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۷
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۸
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
7 ۱۸۲۴ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
1 - 0
Khosravanian,Hosein
IRI
۷ ۱۶۰۱ 6 ۱
6 ۱۶۰۹ ۶
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
احدی ,محمدعرفان
IRI
۸ ۱۵۹۰ 6 ۲
۱۴۰۸ ۲۰
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
نوربخش زاده ,ارشیا
IRI
۱۳ ۱۴۹۲ ۳
۱۲۷۶ ۳۸
IRI
Makani,M.Amin
0 - 1
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۲۳ ۱۳۹۹ 5 ۴
5 ۱۷۳۰ ۲
IRI
معتمدی لموکی ,فاطمه
1 - 0
Talebmanouchehri,Armin
IRI
۲۵ ۱۳۷۳ 5 ۵
5 ۱۴۲۷ ۱۸
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
Derakhshan,Alireza
IRI
۴ ۱۶۹۹ 5 ۶
5 ۱۴۰۲ ۲۲
IRI
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
0 - 1
باقری ,محمدرضا
IRI
۹ ۱۵۲۵ 5 ۷
5 ۱۳۵۴ ۲۸
IRI
زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۱ ۱۵۱۶ 5 ۸
5 ۱۴۸۸ ۱۴
IRI
رحیمی ,پانته آ
+ - -
Veisi,Armin
IRI
۲۷ ۱۳۷۰ 5 ۹
۱۳۷۱ ۲۶
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
½ - ½
Zamani,Mohammad Ali
IRI
۲۹ ۱۳۵۲ 5 ۱۰
۱۵۲۱ ۱۰
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
½ - ½
Shafiei,Atena
IRI
۴۴ ۱۱۸۸ ۱۱
۱۳۴۹ ۳۰
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۱۵ ۱۴۵۰ ۱۲
۰ ۹۸
IRI
Rezagholi,Mohammad
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۳۴۰ ۱۳
4 ۱۴۳۳ ۱۷
IRI
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
½ - ½
Bahadori,Arash
IRI
۵۰ ۱۱۷۶ ۱۴
4 ۱۱۶۵ ۵۲
IRI
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۵ ۱۶۲۵ 4 ۱۵
4 ۱۱۶۳ ۵۳
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۱۹ ۱۴۱۶ 4 ۱۶
4 ۱۰۲۰ ۶۸
IRI
Moradzadeh,Kian
1 - 0
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۳ ۱۳۱۸ 4 ۱۷
4 ۱۲۹۳ ۳۶
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
Gholami,Arian
IRI
۶۰ ۱۰۹۵ 4 ۱۸
4 ۱۰۴۶ ۶۵
IRI
Kargarzadeh,Mahour
0 - 1
Azimi Aghghale,Amirmahdi
IRI
۳۷ ۱۲۹۰ 4 ۱۹
4 ۰ ۷۶
IRI
Amiri,Radmehr
1 - 0
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۹ ۱۲۷۰ 4 ۲۰
4 ۱۲۶۵ ۴۰
IRI
Moosavi,Atena
0 - 1
Miar,Arad
IRI
۶۲ ۱۰۹۰ 4 ۲۱
4 ۰ ۱۰۳
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
Karimi,Setayesh
IRI
۴۳ ۱۱۹۷ 4 ۲۲
4 ۱۱۸۷ ۴۶
IRI
Poolaei,Roham
½ - ½
Abbaszadeh,Mahdis
IRI
۶۶ ۱۰۳۴ 4 ۲۳
۱۴۴۶ ۱۶
IRI
خچادوریان ,آرن
½ - ½
Karami,Tina
IRI
۵۵ ۱۱۳۷ ۲۴
۱۱۱۵ ۵۸
IRI
Rasouli Vasheghani,Soniya
0 - 1
Mobini,Younes
IRI
۲۱ ۱۴۰۳ ۲۵
۰ ۱۰۱
IRI
Sooran,Ali
0 - 1
Dehghani,Mani
IRI
۳۵ ۱۳۰۷ ۲۶
۱۲۱۷ ۴۲
IRI
بیات ,صدف
½ - ½
Alavi,S. Sina
IRI
۷۴ ۰ ۲۷
۱۰۸۳ ۶۳
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
0 - 1
Alimohammadi,Hossein
IRI
۴۷ ۱۱۸۴ ۲۸
۱۰۲۲ ۶۷
IRI
Ghaffarifar,Emad
1 - 0
احدی ,محمد امین
IRI
۵۴ ۱۱۶۱ ۲۹
3 ۱۳۱۰ ۳۴
IRI
Abbaszadeh,Mohammadnima
- - +
Jalali,Hirbod
IRI
۸۸ ۰ ۳۰
3 ۰ ۸۰
IRI
Fakhari,Sana
0 - 1
Ghalandari,Mohammadmousa
IRI
۴۱ ۱۲۴۱ 3 ۳۱
3 ۰ ۸۷
IRI
Hosseinpour,Ario
0 - 1
Shahsavari,Shayan
IRI
۴۵ ۱۱۸۸ 3 ۳۲
3 ۰ ۸۹
IRI
Karimpour Talebi,Arman
0 - 1
Keshani,Kian
IRI
۴۹ ۱۱۸۳ 3 ۳۳
3 ۰ ۹۵
IRI
Noori,Sourena
0 - 1
Shahsavari,Mahan
IRI
۵۱ ۱۱۶۶ 3 ۳۴
3 ۱۰۹۰ ۶۱
IRI
Ghasemi,Eilia
1 - 0
Niazi,Mahan
IRI
۹۴ ۰ 3 ۳۵
3 ۰ ۹۷
IRI
Rabbani,Abtin
- - +
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۶۴ ۱۰۴۸ 3 ۳۶
3 ۰ ۱۰۴
IRI
Zolfi Zinab,Sina
1 - 0
Adib,Koorosh
IRI
۷۰ ۰ 3 ۳۷
۱۱۱۳ ۵۹
IRI
Zarifi,Sara
0 - 1
Kharazmi,Ramtin
IRI
۹۰ ۰ 3 ۳۸
۰ ۷۱
IRI
Ajami,Kiyana
0 - 1
Heydari,Tarlan
IRI
۸۶ ۰ ۳۹
۰ ۷۷
IRI
Arehpanahi,Koorosh
1 - 0
Mahdavi,Reza
IRI
۹۲ ۰ ۴۰
۰ ۷۸
IRI
Dachak,Parham
1 - 0
Rezai,Solaleh
IRI
۹۹ ۰ ۴۱
2 ۱۴۹۹ ۱۲
IRI
Gholizadeh,Parya
1 - 0
Taleghani,Kian
IRI
۱۰۲ ۰ ۴۲
2 ۱۳۳۵ ۳۲
IRI
Gholizadeh,Romina
0 - 1
Gobady,Amirsam
IRI
۸۲ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۸۱
IRI
Farsi,Armin
1 - 0
Najmi Nia,Aynaz
IRI
۵۶ ۱۱۳۲ 2 ۴۴
2 ۰ ۶۹
IRI
Abbasi,Ilia
½ - ½
Hassanzadeh,Setayesh
IRI
۸۵ ۰ 2 ۴۵
2 ۰ ۹۱
IRI
Mafakheri,Hiwa
1 - 0
Dastyar,Mohammad Mobin
IRI
۷۹ ۰ 2 ۴۶
2 ۰ ۸۳
IRI
Habibi,Radin
0 - 1
Hannani,Arshia
IRI
۸۴ ۰ 2 ۴۷
۱۳۸۲ ۲۴
IRI
طالب زاده ,نوید
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
۰ ۹۳
IRI
Mokhtartoroghi,Mohammad
1 - 0
Alavi,Omid
IRI
۷۳ ۰ 1 ۴۹
۰ ۷۵
IRI
Ali Abbaspour,Kian
1 - 0
Pandey Abhigyan Prakash
IND
۹۶ ۰ 1 ۵۰
۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۱
1 ۱۱۲۶ ۵۷
IRI
Dehghani,Sami
1 - 0
Sharifi,Parmis
IRI
۱۰۰ ۰ 1 ۵۲
1 ۰ ۷۲
IRI
Alavi,Milad
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۳
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۴
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۶۹۹ ۴
IRI
Derakhshan,Alireza
0 - 1
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۱۸۲۴ 6 ۱
5 ۱۶۰۱ ۷
IRI
Khosravanian,Hosein
1 - 0
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۲ ۱۷۳۰ 5 ۲
5 ۱۵۲۵ ۹
IRI
باقری ,محمدرضا
0 - 1
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۶ ۱۶۰۹ 5 ۳
5 ۱۵۹۰ ۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۸ ۱۴۲۷ 5 ۴
۱۵۱۶ ۱۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
½ - ½
Aryanpour,Arad
IRI
۲۰ ۱۴۰۸ 5 ۵
۱۴۹۲ ۱۳
IRI
نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۰ ۱۵۲۱ ۶
۱۳۴۰ ۳۱
IRI
جلالی ,یاشار
0 - 1
Makani,M.Amin
IRI
۳۸ ۱۲۷۶ ۷
4 ۱۶۲۵ ۵
IRI
Tavazoh,Amirparsa
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۸ ۱۳۵۴ 4 ۸
4 ۱۲۹۰ ۳۷
IRI
Azimi Aghghale,Amirmahdi
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۴ ۱۴۸۸ 4 ۹
4 ۱۴۱۶ ۱۹
IRI
Doroodgar,A.Hosein
0 - 1
Zamani,Mohammad Ali
IRI
۲۹ ۱۳۵۲ 4 ۱۰
4 ۱۲۷۰ ۳۹
IRQ
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۲۲ ۱۴۰۲ 4 ۱۱
4 ۱۳۹۹ ۲۳
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
Moosavi,Atena
IRI
۴۰ ۱۲۶۵ 4 ۱۲
4 ۱۱۹۷ ۴۳
IRI
Karimi,Setayesh
0 - 1
Talebmanouchehri,Armin
IRI
۲۵ ۱۳۷۳ 4 ۱۳
4 ۱۳۷۰ ۲۷
IRI
Veisi,Armin
1 - 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۰۳ ۰ 4 ۱۴
۱۴۵۰ ۱۵
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
IRI
۵۲ ۱۱۶۵ 4 ۱۵
۱۱۸۸ ۴۴
IRI
Shafiei,Atena
1 - 0
خچادوریان ,آرن
IRI
۱۶ ۱۴۴۶ ۱۶
۱۴۳۳ ۱۷
IRI
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
½ - ½
Poolaei,Roham
IRI
۴۶ ۱۱۸۷ ۱۷
۱۴۰۳ ۲۱
IRI
Mobini,Younes
0 - 1
Rezagholi,Mohammad
IRI
۹۸ ۰ ۱۸
۱۱۸۴ ۴۷
IRI
Alimohammadi,Hossein
0 - 1
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۲۶ ۱۳۷۱ ۱۹
۱۱۳۷ ۵۵
IRI
Karami,Tina
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۰ ۱۳۴۹ ۲۰
۱۱۷۶ ۵۰
IRI
Bahadori,Arash
1 - 0
بیات ,صدف
IRI
۴۲ ۱۲۱۷ ۲۱
3 ۱۳۱۸ ۳۳
IRQ
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Ghasemi,Eilia
IRI
۶۱ ۱۰۹۰ 3 ۲۲
3 ۱۰۹۰ ۶۲
IRI
Miar,Arad
1 - 0
Abbaszadeh,Mohammadnima
IRI
۳۴ ۱۳۱۰ 3 ۲۳
3 ۱۳۰۷ ۳۵
IRI
Dehghani,Mani
½ - ½
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۶۳ ۱۰۸۳ 3 ۲۴
3 ۱۰۴۸ ۶۴
IRI
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
0 - 1
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۳۶ ۱۲۹۳ 3 ۲۵
3 ۱۲۴۱ ۴۱
IRI
Ghalandari,Mohammadmousa
0 - 1
Kargarzadeh,Mahour
IRI
۶۵ ۱۰۴۶ 3 ۲۶
3 ۱۰۳۴ ۶۶
IRI
Abbaszadeh,Mahdis
1 - 0
Shahsavari,Shayan
IRI
۴۵ ۱۱۸۸ 3 ۲۷
3 ۱۱۸۳ ۴۹
IRI
Keshani,Kian
0 - 1
Moradzadeh,Kian
IRI
۶۸ ۱۰۲۰ 3 ۲۸
3 ۱۱۶۶ ۵۱
IRI
Shahsavari,Mahan
0 - 1
Amiri,Radmehr
IRI
۷۶ ۰ 3 ۲۹
3 ۱۱۶۳ ۵۳
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
1 - 0
Rabbani,Abtin
IRI
۹۷ ۰ 3 ۳۰
3 ۱۰۹۵ ۶۰
IRI
Gholami,Arian
1 - 0
Zolfi Zinab,Sina
IRI
۱۰۴ ۰ 3 ۳۱
۰ ۸۶
IRI
Heydari,Tarlan
0 - 1
طالب زاده ,نوید
IRI
۲۴ ۱۳۸۲ ۳۲
۱۱۶۱ ۵۴
IRI
احدی ,محمد امین
1 - 0
Dachak,Parham
IRI
۷۸ ۰ ۳۳
۰ ۹۲
IRI
Mahdavi,Reza
0 - 1
Rasouli Vasheghani,Soniya
IRI
۵۸ ۱۱۱۵ ۳۴
۰ ۱۰۱
IRI
Sooran,Ali
1 - 0
Zarifi,Sara
IRI
۵۹ ۱۱۱۳ ۳۵
۰ ۱۰۲
IRI
Taleghani,Kian
0 - 1
Ghaffarifar,Emad
IRI
۶۷ ۱۰۲۲ ۳۶
۰ ۸۸
IRI
Jalali,Hirbod
1 - 0
Ajami,Kiyana
IRI
۷۱ ۰ ۳۷
۰ ۷۴
IRI
Alavi,S. Sina
1 - 0
Arehpanahi,Koorosh
IRI
۷۷ ۰ ۳۸
2 ۰ ۸۷
IRI
Hosseinpour,Ario
1 - 0
Gholizadeh,Parya
IRI
۱۲ ۱۴۹۹ 2 ۳۹
2 ۰ ۹۰
IRI
Kharazmi,Ramtin
1 - 0
Abbasi,Ilia
IRI
۶۹ ۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۷۰
IRI
Adib,Koorosh
1 - 0
Habibi,Radin
IRI
۸۳ ۰ 2 ۴۱
2 ۰ ۷۹
IRI
Dastyar,Mohammad Mobin
0 - 1
Karimpour Talebi,Arman
IRI
۸۹ ۰ 2 ۴۲
2 ۰ ۸۰
IRI
Fakhari,Sana
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۹۱ ۰ 2 ۴۳
2 ۰ ۹۴
IRI
Niazi,Mahan
1 - 0
Farsi,Armin
IRI
۸۱ ۰ 2 ۴۴
2 ۰ ۸۲
IRI
Gobady,Amirsam
0 - 1
Noori,Sourena
IRI
۹۵ ۰ 2 ۴۵
۰ ۹۹
IRI
Rezai,Solaleh
1 - 0
Ali Abbaspour,Kian
IRI
۷۵ ۰ ۴۶
1 ۰ ۸۴
IRI
Hannani,Arshia
1 - 0
Mokhtartoroghi,Mohammad
IRI
۹۳ ۰ ۴۷
۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۴۸
1 ۰ ۹۶
IND
Pandey Abhigyan Prakash
0 - 1
Gholizadeh,Romina
IRI
۳۲ ۱۳۳۵ 1 ۴۹
1 ۱۱۳۲ ۵۶
IRI
Najmi Nia,Aynaz
1 - 0
Dehghani,Sami
IRI
۵۷ ۱۱۲۶ 1 ۵۰
1 ۰ ۷۳
IRI
Alavi,Omid
0 - 1
Hassanzadeh,Setayesh
IRI
۸۵ ۰ 1 ۵۱
1 ۰ ۱۰۰
IRI
Sharifi,Parmis
0 - 1
Alavi,Milad
IRI
۷۲ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۸۲۴ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
1 - 0
احدی ,محمدعرفان
IRI
۸ ۱۵۹۰ 5 ۱
4 ۱۷۳۰ ۲
IRI
معتمدی لموکی ,فاطمه
1 - 0
نوربخش زاده ,ارشیا
IRI
۱۳ ۱۴۹۲ ۲
4 ۱۶۹۹ ۴
IRI
Derakhshan,Alireza
1 - 0
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۲۳ ۱۳۹۹ 4 ۳
4 ۱۶۰۹ ۶
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
Veisi,Armin
IRI
۲۷ ۱۳۷۰ 4 ۴
4 ۱۳۵۲ ۲۹
IRI
Zamani,Mohammad Ali
0 - 1
Khosravanian,Hosein
IRI
۷ ۱۶۰۱ 4 ۵
4 ۱۳۵۴ ۲۸
IRI
زارع کاریزی ,نگار
0 - 1
باقری ,محمدرضا
IRI
۹ ۱۵۲۵ 4 ۶
4 ۱۴۲۷ ۱۸
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
Azimi Aghghale,Amirmahdi
IRI
۳۷ ۱۲۹۰ 4 ۷
4 ۱۴۰۸ ۲۰
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
Karimi,Setayesh
IRI
۴۳ ۱۱۹۷ 4 ۸
۱۵۲۱ ۱۰
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Mobini,Younes
IRI
۲۱ ۱۴۰۳ ۹
۱۱۸۸ ۴۴
IRI
Shafiei,Atena
0 - 1
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۱ ۱۵۱۶ ۱۰
۱۲۷۶ ۳۸
IRI
Makani,M.Amin
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۱۵ ۱۴۵۰ ۱۱
۱۳۷۱ ۲۶
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۳۴۰ ۱۲
۱۱۸۷ ۴۶
IRI
Poolaei,Roham
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۵ ۱۶۲۵ 3 ۱۳
3 ۱۴۸۸ ۱۴
IRI
رحیمی ,پانته آ
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa
IRI
۴۱ ۱۲۴۱ 3 ۱۴
3 ۱۴۴۶ ۱۶
IRI
خچادوریان ,آرن
½ - ½
Alimohammadi,Hossein
IRI
۴۷ ۱۱۸۴ 3 ۱۵
3 ۱۲۱۷ ۴۲
IRI
بیات ,صدف
½ - ½
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
IRI
۱۷ ۱۴۳۳ 3 ۱۶
3 ۱۱۸۸ ۴۵
IRI
Shahsavari,Shayan
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۱۹ ۱۴۱۶ 3 ۱۷
3 ۱۴۰۲ ۲۲
IRI
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
1 - 0
Keshani,Kian
IRI
۴۹ ۱۱۸۳ 3 ۱۸
3 ۱۳۷۳ ۲۵
IRI
Talebmanouchehri,Armin
1 - 0
Shahsavari,Mahan
IRI
۵۱ ۱۱۶۶ 3 ۱۹
3 ۱۳۴۹ ۳۰
IRI
Mahdavi,Armin
½ - ½
Bahadori,Arash
IRI
۵۰ ۱۱۷۶ 3 ۲۰
3 ۱۱۶۵ ۵۲
IRI
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
1 - 0
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۳ ۱۳۱۸ 3 ۲۱
3 ۰ ۱۰۳
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
1 - 0
Dehghani,Mani
IRI
۳۵ ۱۳۰۷ 3 ۲۲
3 ۰ ۱۰۴
IRI
Zolfi Zinab,Sina
0 - 1
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۹ ۱۲۷۰ 3 ۲۳
3 ۱۲۶۵ ۴۰
IRI
Moosavi,Atena
1 - 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۶۴ ۱۰۴۸ 3 ۲۴
۰ ۹۸
IRI
Rezagholi,Mohammad
1 - 0
Ahmadi,Saman
IRI
۳ ۱۷۰۷ ۲۵
۱۲۹۳ ۳۶
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
½ - ½
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۵۳ ۱۱۶۳ ۲۶
۱۱۳۷ ۵۵
IRI
Karami,Tina
1 - 0
Jalali,Hirbod
IRI
۸۸ ۰ ۲۷
۱۱۱۳ ۵۹
IRI
Zarifi,Sara
0 - 1
Gholami,Arian
IRI
۶۰ ۱۰۹۵ 2 ۲۸
2 ۱۴۹۹ ۱۲
IRI
Gholizadeh,Parya
0 - 1
Amiri,Radmehr
IRI
۷۶ ۰ 2 ۲۹
2 ۱۳۸۲ ۲۴
IRI
طالب زاده ,نوید
½ - ½
Dachak,Parham
IRI
۷۸ ۰ 2 ۳۰
2 ۱۳۱۰ ۳۴
IRI
Abbaszadeh,Mohammadnima
1 - 0
Gobady,Amirsam
IRI
۸۲ ۰ 2 ۳۱
2 ۰ ۷۷
IRI
Arehpanahi,Koorosh
½ - ½
احدی ,محمد امین
IRI
۵۴ ۱۱۶۱ 2 ۳۲
2 ۱۱۱۵ ۵۸
IRI
Rasouli Vasheghani,Soniya
½ - ½
Heydari,Tarlan
IRI
۸۶ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۸۳
IRI
Habibi,Radin
0 - 1
Ghasemi,Eilia
IRI
۶۱ ۱۰۹۰ 2 ۳۴
2 ۰ ۸۹
IRI
Karimpour Talebi,Arman
0 - 1
Miar,Arad
IRI
۶۲ ۱۰۹۰ 2 ۳۵
2 ۱۰۸۳ ۶۳
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
1 - 0
Hosseinpour,Ario
IRI
۸۷ ۰ 2 ۳۶
2 ۱۰۴۶ ۶۵
IRI
Kargarzadeh,Mahour
1 - 0
Niazi,Mahan
IRI
۹۴ ۰ 2 ۳۷
2 ۰ ۹۱
IRI
Mafakheri,Hiwa
0 - 1
Abbaszadeh,Mahdis
IRI
۶۶ ۱۰۳۴ 2 ۳۸
2 ۱۰۲۲ ۶۷
IRI
Ghaffarifar,Emad
½ - ½
Sooran,Ali
IRI
۱۰۱ ۰ 2 ۳۹
2 ۰ ۹۵
IRI
Noori,Sourena
0 - 1
Moradzadeh,Kian
IRI
۶۸ ۱۰۲۰ 2 ۴۰
2 ۰ ۹۷
IRI
Rabbani,Abtin
1 - 0
Adib,Koorosh
IRI
۷۰ ۰ 2 ۴۱
۰ ۹۳
IRI
Mokhtartoroghi,Mohammad
0 - 1
Alavi,S. Sina
IRI
۷۴ ۰ ۴۲
۰ ۷۵
IRI
Ali Abbaspour,Kian
0 - 1
Taleghani,Kian
IRI
۱۰۲ ۰ ۴۳
۰ ۹۹
IRI
Rezai,Solaleh
0 - 1
Mahdavi,Reza
IRI
۹۲ ۰ ۴۴
۰ ۷۱
IRI
Ajami,Kiyana
1 - 0
Najmi Nia,Aynaz
IRI
۵۶ ۱۱۳۲ 1 ۴۵
1 ۱۳۳۵ ۳۲
IRI
Gholizadeh,Romina
0 - 1
Kharazmi,Ramtin
IRI
۹۰ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۶۹
IRI
Abbasi,Ilia
1 - 0
Hannani,Arshia
IRI
۸۴ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۷۹
IRI
Dastyar,Mohammad Mobin
1 - 0
Pandey Abhigyan Prakash
IND
۹۶ ۰ 1 ۴۸
1 ۰ ۸۵
IRI
Hassanzadeh,Setayesh
0 - 1
Fakhari,Sana
IRI
۸۰ ۰ 1 ۴۹
1 ۰ ۸۱
IRI
Farsi,Armin
1 - 0
Sharifi,Parmis
IRI
۱۰۰ ۰ 1 ۵۰
0 ۱۱۲۶ ۵۷
IRI
Dehghani,Sami
1 - 0
Alavi,Milad
IRI
۷۲ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۷۳
IRI
Alavi,Omid
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۲۴ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
1 - 0
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۶ ۱۶۰۹ 4 ۱
4 ۱۵۹۰ ۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
1 - 0
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۲ ۱۷۳۰ 4 ۲
۱۶۰۱ ۷
IRI
Khosravanian,Hosein
½ - ½
Derakhshan,Alireza
IRI
۴ ۱۶۹۹ ۳
۱۴۹۲ ۱۳
IRI
نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۲۶ ۱۳۷۱ ۴
3 ۱۵۲۵ ۹
IRI
باقری ,محمدرضا
1 - 0
Shafiei,Atena
IRI
۴۴ ۱۱۸۸ ۵
3 ۱۳۴۰ ۳۱
IRI
جلالی ,یاشار
½ - ½
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۰ ۱۵۲۱ 3 ۶
3 ۱۳۵۲ ۲۹
IRI
Zamani,Mohammad Ali
1 - 0
خچادوریان ,آرن
IRI
۱۶ ۱۴۴۶ 3 ۷
3 ۱۴۲۷ ۱۸
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
Mahdavi,Armin
IRI
۳۰ ۱۳۴۹ 3 ۸
3 ۱۴۱۶ ۱۹
IRI
Doroodgar,A.Hosein
0 - 1
Azimi Aghghale,Amirmahdi
IRI
۳۷ ۱۲۹۰ 3 ۹
3 ۱۲۷۰ ۳۹
IRQ
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
0 - 1
Aryanpour,Arad
IRI
۲۰ ۱۴۰۸ 3 ۱۰
3 ۱۴۰۳ ۲۱
IRI
Mobini,Younes
½ - ½
Makani,M.Amin
IRI
۳۸ ۱۲۷۶ 3 ۱۱
3 ۱۱۹۷ ۴۳
IRI
Karimi,Setayesh
1 - 0
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۲۲ ۱۴۰۲ 3 ۱۲
3 ۱۳۹۹ ۲۳
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۰۳ ۰ 3 ۱۳
3 ۱۳۷۰ ۲۷
IRI
Veisi,Armin
1 - 0
Zolfi Zinab,Sina
IRI
۱۰۴ ۰ 3 ۱۴
3 ۱۱۷۶ ۵۰
IRI
Bahadori,Arash
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۸ ۱۳۵۴ 3 ۱۵
۱۵۱۶ ۱۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
1 - 0
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۵۳ ۱۱۶۳ ۱۶
۱۴۵۰ ۱۵
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Rezagholi,Mohammad
IRI
۹۸ ۰ ۱۷
۱۱۸۷ ۴۶
IRI
Poolaei,Roham
1 - 0
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۳۶ ۱۲۹۳ ۱۸
2 ۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
½ - ½
Zarifi,Sara
IRI
۵۹ ۱۱۱۳ 2 ۱۹
2 ۱۶۲۵ ۵
IRI
Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Rasouli Vasheghani,Soniya
IRI
۵۸ ۱۱۱۵ 2 ۲۰
2 ۱۰۹۵ ۶۰
IRI
Gholami,Arian
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۴ ۱۴۸۸ 2 ۲۱
2 ۱۴۳۳ ۱۷
IRI
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
1 - 0
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۶۳ ۱۰۸۳ 2 ۲۲
2 ۱۰۹۰ ۶۱
IRI
Ghasemi,Eilia
0 - 1
Talebmanouchehri,Armin
IRI
۲۵ ۱۳۷۳ 2 ۲۳
2 ۱۳۱۸ ۳۳
IRQ
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Kargarzadeh,Mahour
IRI
۶۵ ۱۰۴۶ 2 ۲۴
2 ۱۰۴۸ ۶۴
IRI
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
1 - 0
Abbaszadeh,Mohammadnima
IRI
۳۴ ۱۳۱۰ 2 ۲۵
2 ۱۳۰۷ ۳۵
IRI
Dehghani,Mani
1 - 0
Ghaffarifar,Emad
IRI
۶۷ ۱۰۲۲ 2 ۲۶
2 ۱۰۳۴ ۶۶
IRI
Abbaszadeh,Mahdis
0 - 1
Moosavi,Atena
IRI
۴۰ ۱۲۶۵ 2 ۲۷
2 ۱۲۴۱ ۴۱
IRI
Ghalandari,Mohammadmousa
1 - 0
Arehpanahi,Koorosh
IRI
۷۷ ۰ 2 ۲۸
2 ۱۰۲۰ ۶۸
IRI
Moradzadeh,Kian
0 - 1
بیات ,صدف
IRI
۴۲ ۱۲۱۷ 2 ۲۹
2 ۱۱۸۸ ۴۵
IRI
Shahsavari,Shayan
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۹۱ ۰ 2 ۳۰
2 ۰ ۱۰۱
IRI
Sooran,Ali
0 - 1
Alimohammadi,Hossein
IRI
۴۷ ۱۱۸۴ 2 ۳۱
2 ۰ ۷۶
IRI
Amiri,Radmehr
0 - 1
Keshani,Kian
IRI
۴۹ ۱۱۸۳ 2 ۳۲
2 ۱۱۶۶ ۵۱
IRI
Shahsavari,Mahan
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman
IRI
۸۹ ۰ 2 ۳۳
2 ۰ ۹۴
IRI
Niazi,Mahan
0 - 1
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
IRI
۵۲ ۱۱۶۵ 2 ۳۴
۰ ۷۰
IRI
Adib,Koorosh
½ - ½
طالب زاده ,نوید
IRI
۲۴ ۱۳۸۲ ۳۵
۰ ۱۰۲
IRI
Taleghani,Kian
0 - 1
Karami,Tina
IRI
۵۵ ۱۱۳۷ ۳۶
۰ ۸۸
IRI
Jalali,Hirbod
1 - 0
Rezai,Solaleh
IRI
۹۹ ۰ ۳۷
1 ۱۱۶۱ ۵۴
IRI
احدی ,محمد امین
1 - 0
Alavi,S. Sina
IRI
۷۴ ۰ ۳۸
1 ۰ ۸۴
IRI
Hannani,Arshia
0 - 1
Gholizadeh,Parya
IRI
۱۲ ۱۴۹۹ 1 ۳۹
1 ۰ ۸۶
IRI
Heydari,Tarlan
1 - 0
Gholizadeh,Romina
IRI
۳۲ ۱۳۳۵ 1 ۴۰
1 ۱۱۳۲ ۵۶
IRI
Najmi Nia,Aynaz
0 - 1
Noori,Sourena
IRI
۹۵ ۰ 1 ۴۱
1 ۱۰۹۰ ۶۲
IRI
Miar,Arad
1 - 0
Hassanzadeh,Setayesh
IRI
۸۵ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۸۷
IRI
Hosseinpour,Ario
1 - 0
Abbasi,Ilia
IRI
۶۹ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۹۲
IRI
Mahdavi,Reza
½ - ½
Ajami,Kiyana
IRI
۷۱ ۰ 1 ۴۴
1 ۰ ۷۸
IRI
Dachak,Parham
1 - 0
Pandey Abhigyan Prakash
IND
۹۶ ۰ 1 ۴۵
1 ۰ ۸۰
IRI
Fakhari,Sana
0 - 1
Rabbani,Abtin
IRI
۹۷ ۰ 1 ۴۶
1 ۰ ۸۲
IRI
Gobady,Amirsam
1 - 0
Sharifi,Parmis
IRI
۱۰۰ ۰ 1 ۴۷
1 ۰ ۹۰
IRI
Kharazmi,Ramtin
0 - 1
Habibi,Radin
IRI
۸۳ ۰ 1 ۴۸
0 ۰ ۷۲
IRI
Alavi,Milad
0 - 1
Mokhtartoroghi,Mohammad
IRI
۹۳ ۰ ½ ۴۹
½ ۰ ۷۵
IRI
Ali Abbaspour,Kian
1 - 0
Alavi,Omid
IRI
۷۳ ۰ 0 ۵۰
0 ۱۱۲۶ ۵۷
IRI
Dehghani,Sami
0 - 1
Farsi,Armin
IRI
۸۱ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۷۹
IRI
Dastyar,Mohammad Mobin
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۵۲۱ ۱۰
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
0 - 1
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۱۸۲۴ 3 ۱
3 ۱۷۳۰ ۲
IRI
معتمدی لموکی ,فاطمه
1 - 0
باقری ,محمدرضا
IRI
۹ ۱۵۲۵ 3 ۲
3 ۱۶۹۹ ۴
IRI
Derakhshan,Alireza
½ - ½
نوربخش زاده ,ارشیا
IRI
۱۳ ۱۴۹۲ 3 ۳
3 ۱۶۰۹ ۶
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۸ ۱۴۲۷ 3 ۴
3 ۱۳۷۱ ۲۶
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
½ - ½
Khosravanian,Hosein
IRI
۷ ۱۶۰۱ 3 ۵
3 ۱۵۹۰ ۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
1 - 0
Karimi,Setayesh
IRI
۴۳ ۱۱۹۷ 3 ۶
۱۱۸۸ ۴۴
IRI
Shafiei,Atena
1 - 0
Poolaei,Roham
IRI
۴۶ ۱۱۸۷ ۷
2 ۱۲۹۰ ۳۷
IRI
Azimi Aghghale,Amirmahdi
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۵ ۱۶۲۵ 2 ۸
2 ۱۴۸۸ ۱۴
IRI
رحیمی ,پانته آ
0 - 1
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۹ ۱۲۷۰ 2 ۹
2 ۱۴۴۶ ۱۶
IRI
خچادوریان ,آرن
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa
IRI
۴۱ ۱۲۴۱ 2 ۱۰
2 ۱۲۷۶ ۳۸
IRI
Makani,M.Amin
1 - 0
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
IRI
۱۷ ۱۴۳۳ 2 ۱۱
2 ۱۲۶۵ ۴۰
IRI
Moosavi,Atena
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۱۹ ۱۴۱۶ 2 ۱۲
2 ۱۴۰۸ ۲۰
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
Shahsavari,Shayan
IRI
۴۵ ۱۱۸۸ 2 ۱۳
2 ۱۲۱۷ ۴۲
IRI
بیات ,صدف
0 - 1
Mobini,Younes
IRI
۲۱ ۱۴۰۳ 2 ۱۴
2 ۱۱۸۴ ۴۷
IRI
Alimohammadi,Hossein
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۲۲ ۱۴۰۲ 2 ۱۵
2 ۱۱۸۳ ۴۹
IRI
Keshani,Kian
0 - 1
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۲۳ ۱۳۹۹ 2 ۱۶
2 ۱۳۷۳ ۲۵
IRI
Talebmanouchehri,Armin
0 - 1
Bahadori,Arash
IRI
۵۰ ۱۱۷۶ 2 ۱۷
2 ۱۱۶۵ ۵۲
IRI
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۲۷ ۱۳۷۰ 2 ۱۸
2 ۱۳۵۴ ۲۸
IRI
زارع کاریزی ,نگار
1 - 0
Shahsavari,Mahan
IRI
۵۱ ۱۱۶۶ 2 ۱۹
2 ۱۱۱۵ ۵۸
IRI
Rasouli Vasheghani,Soniya
0 - 1
Zamani,Mohammad Ali
IRI
۲۹ ۱۳۵۲ 2 ۲۰
2 ۱۳۴۹ ۳۰
IRI
Mahdavi,Armin
1 - 0
Abbaszadeh,Mahdis
IRI
۶۶ ۱۰۳۴ 2 ۲۱
2 ۰ ۷۷
IRI
Arehpanahi,Koorosh
0 - 1
جلالی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۳۴۰ 2 ۲۲
2 ۰ ۱۰۳
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
1 - 0
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۳ ۱۳۱۸ 2 ۲۳
2 ۱۳۱۰ ۳۴
IRI
Abbaszadeh,Mohammadnima
0 - 1
Zolfi Zinab,Sina
IRI
۱۰۴ ۰ 2 ۲۴
۰ ۷۴
IRI
Alavi,S. Sina
0 - 1
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۱ ۱۵۱۶ ۲۵
۱۱۳۷ ۵۵
IRI
Karami,Tina
0 - 1
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۱۵ ۱۴۵۰ ۲۶
۱۲۹۳ ۳۶
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
1 - 0
Taleghani,Kian
IRI
۱۰۲ ۰ ۲۷
۱۱۶۳ ۵۳
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
1 - 0
Jalali,Hirbod
IRI
۸۸ ۰ ۲۸
1 ۱۴۹۹ ۱۲
IRI
Gholizadeh,Parya
0 - 1
Rezagholi,Mohammad
IRI
۹۸ ۰ ۲۹
1 ۰ ۸۴
IRI
Hannani,Arshia
0 - 1
Ahmadi,Saman
IRI
۳ ۱۷۰۷ 1 ۳۰
1 ۰ ۸۵
IRI
Hassanzadeh,Setayesh
0 - 1
Dehghani,Mani
IRI
۳۵ ۱۳۰۷ 1 ۳۱
1 ۰ ۸۹
IRI
Karimpour Talebi,Arman
1 - 0
احدی ,محمد امین
IRI
۵۴ ۱۱۶۱ 1 ۳۲
1 ۰ ۹۱
IRI
Mafakheri,Hiwa
1 - 0
Najmi Nia,Aynaz
IRI
۵۶ ۱۱۳۲ 1 ۳۳
1 ۱۱۱۳ ۵۹
IRI
Zarifi,Sara
1 - 0
Dachak,Parham
IRI
۷۸ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۹۵
IRI
Noori,Sourena
0 - 1
Gholami,Arian
IRI
۶۰ ۱۰۹۵ 1 ۳۵
1 ۱۰۹۰ ۶۱
IRI
Ghasemi,Eilia
1 - 0
Fakhari,Sana
IRI
۸۰ ۰ 1 ۳۶
1 ۱۰۸۳ ۶۳
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
1 - 0
Gobady,Amirsam
IRI
۸۲ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۹۶
IND
Pandey Abhigyan Prakash
0 - 1
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۶۴ ۱۰۴۸ 1 ۳۸
1 ۱۰۴۶ ۶۵
IRI
Kargarzadeh,Mahour
1 - 0
Heydari,Tarlan
IRI
۸۶ ۰ 1 ۳۹
1 ۱۰۲۲ ۶۷
IRI
Ghaffarifar,Emad
1 - 0
Mahdavi,Reza
IRI
۹۲ ۰ 1 ۴۰
1 ۰ ۱۰۰
IRI
Sharifi,Parmis
0 - 1
Moradzadeh,Kian
IRI
۶۸ ۱۰۲۰ 1 ۴۱
1 ۰ ۶۹
IRI
Abbasi,Ilia
0 - 1
Niazi,Mahan
IRI
۹۴ ۰ 1 ۴۲
1 ۰ ۷۱
IRI
Ajami,Kiyana
0 - 1
Sooran,Ali
IRI
۱۰۱ ۰ 1 ۴۳
1 ۰ ۹۷
IRI
Rabbani,Abtin
0 - 1
Amiri,Radmehr
IRI
۷۶ ۰ 1 ۴۴
½ ۱۳۸۲ ۲۴
IRI
طالب زاده ,نوید
1 - 0
Ali Abbaspour,Kian
IRI
۷۵ ۰ ½ ۴۵
½ ۰ ۹۳
IRI
Mokhtartoroghi,Mohammad
0 - 1
Adib,Koorosh
IRI
۷۰ ۰ ½ ۴۶
½ ۰ ۹۹
IRI
Rezai,Solaleh
1 - 0
Dehghani,Sami
IRI
۵۷ ۱۱۲۶ 0 ۴۷
0 ۱۳۳۵ ۳۲
IRI
Gholizadeh,Romina
1 - 0
Dastyar,Mohammad Mobin
IRI
۷۹ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۸۱
IRI
Farsi,Armin
0 - 1
Miar,Arad
IRI
۶۲ ۱۰۹۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۸۳
IRI
Habibi,Radin
1 - 0
Alavi,Milad
IRI
۷۲ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۷۳
IRI
Alavi,Omid
0 - 1
Kharazmi,Ramtin
IRI
۹۰ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۸۷
IRI
Hosseinpour,Ario
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۸۲۴ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
1 - 0
Aryanpour,Arad
IRI
۲۰ ۱۴۰۸ 2 ۱
2 ۱۴۰۳ ۲۱
IRI
Mobini,Younes
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۲ ۱۷۳۰ 2 ۲
2 ۱۴۰۲ ۲۲
IRI
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
0 - 1
Derakhshan,Alireza
IRI
۴ ۱۶۹۹ 2 ۳
2 ۱۶۲۵ ۵
IRI
Tavazoh,Amirparsa
0 - 1
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۲۶ ۱۳۷۱ 2 ۴
2 ۱۳۹۹ ۲۳
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
0 - 1
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۶ ۱۶۰۹ 2 ۵
2 ۱۶۰۱ ۷
IRI
Khosravanian,Hosein
1 - 0
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۸ ۱۳۵۴ 2 ۶
2 ۱۳۷۰ ۲۷
IRI
Veisi,Armin
0 - 1
احدی ,محمدعرفان
IRI
۸ ۱۵۹۰ 2 ۷
2 ۱۵۲۵ ۹
IRI
باقری ,محمدرضا
1 - 0
Moosavi,Atena
IRI
۴۰ ۱۲۶۵ 2 ۸
2 ۱۳۵۲ ۲۹
IRI
Zamani,Mohammad Ali
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۰ ۱۵۲۱ 2 ۹
2 ۱۴۹۲ ۱۳
IRI
نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Alimohammadi,Hossein
IRI
۴۷ ۱۱۸۴ 2 ۱۰
2 ۱۱۹۷ ۴۳
IRI
Karimi,Setayesh
1 - 0
خچادوریان ,آرن
IRI
۱۶ ۱۴۴۶ 2 ۱۱
2 ۱۱۷۶ ۵۰
IRI
Bahadori,Arash
0 - 1
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۸ ۱۴۲۷ 2 ۱۲
۱۴۵۰ ۱۵
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
Poolaei,Roham
IRI
۴۶ ۱۱۸۷ ۱۳
۰ ۹۸
IRI
Rezagholi,Mohammad
0 - 1
Shafiei,Atena
IRI
۴۴ ۱۱۸۸ ۱۴
1 ۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
0 - 1
Rasouli Vasheghani,Soniya
IRI
۵۸ ۱۱۱۵ 1 ۱۵
1 ۱۵۱۶ ۱۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
½ - ½
Karami,Tina
IRI
۵۵ ۱۱۳۷ 1 ۱۶
1 ۱۰۳۴ ۶۶
IRI
Abbaszadeh,Mahdis
1 - 0
Gholizadeh,Parya
IRI
۱۲ ۱۴۹۹ 1 ۱۷
1 ۱۰۴۸ ۶۴
IRI
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۴ ۱۴۸۸ 1 ۱۸
1 ۱۴۳۳ ۱۷
IRI
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
1 - 0
Ghasemi,Eilia
IRI
۶۱ ۱۰۹۰ 1 ۱۹
1 ۱۴۱۶ ۱۹
IRI
Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۶۳ ۱۰۸۳ 1 ۲۰
1 ۱۳۷۳ ۲۵
IRI
Talebmanouchehri,Armin
1 - 0
Kargarzadeh,Mahour
IRI
۶۵ ۱۰۴۶ 1 ۲۱
1 ۱۰۲۰ ۶۸
IRI
Moradzadeh,Kian
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۰ ۱۳۴۹ 1 ۲۲
1 ۱۳۴۰ ۳۱
IRI
جلالی ,یاشار
1 - 0
Ghaffarifar,Emad
IRI
۶۷ ۱۰۲۲ 1 ۲۳
1 ۱۳۱۸ ۳۳
IRQ
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Abbasi,Ilia
IRI
۶۹ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۷۶
IRI
Amiri,Radmehr
0 - 1
Abbaszadeh,Mohammadnima
IRI
۳۴ ۱۳۱۰ 1 ۲۵
1 ۱۳۰۷ ۳۵
IRI
Dehghani,Mani
0 - 1
Arehpanahi,Koorosh
IRI
۷۷ ۰ 1 ۲۶
1 ۰ ۷۸
IRI
Dachak,Parham
0 - 1
Azimi Aghghale,Amirmahdi
IRI
۳۷ ۱۲۹۰ 1 ۲۷
1 ۰ ۸۲
IRI
Gobady,Amirsam
0 - 1
Makani,M.Amin
IRI
۳۸ ۱۲۷۶ 1 ۲۸
1 ۱۲۷۰ ۳۹
IRQ
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Hannani,Arshia
IRI
۸۴ ۰ 1 ۲۹
1 ۱۲۴۱ ۴۱
IRI
Ghalandari,Mohammadmousa
1 - 0
Hassanzadeh,Setayesh
IRI
۸۵ ۰ 1 ۳۰
1 ۰ ۸۶
IRI
Heydari,Tarlan
0 - 1
بیات ,صدف
IRI
۴۲ ۱۲۱۷ 1 ۳۱
1 ۱۱۸۸ ۴۵
IRI
Shahsavari,Shayan
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman
IRI
۸۹ ۰ 1 ۳۲
1 ۱۱۸۳ ۴۹
IRI
Keshani,Kian
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۹۱ ۰ 1 ۳۳
1 ۱۱۶۶ ۵۱
IRI
Shahsavari,Mahan
1 - 0
Sharifi,Parmis
IRI
۱۰۰ ۰ 1 ۳۴
1 ۰ ۱۰۱
IRI
Sooran,Ali
0 - 1
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
IRI
۵۲ ۱۱۶۵ 1 ۳۵
1 ۰ ۱۰۲
IRI
Taleghani,Kian
½ - ½
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۵۳ ۱۱۶۳ 1 ۳۶
1 ۱۱۶۱ ۵۴
IRI
احدی ,محمد امین
0 - 1
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۰۳ ۰ 1 ۳۷
1 ۰ ۱۰۴
IRI
Zolfi Zinab,Sina
1 - 0
طالب زاده ,نوید
IRI
۲۴ ۱۳۸۲ ½ ۳۸
½ ۰ ۷۰
IRI
Adib,Koorosh
0 - 1
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۳۶ ۱۲۹۳ ½ ۳۹
½ ۰ ۷۴
IRI
Alavi,S. Sina
1 - 0
Rezai,Solaleh
IRI
۹۹ ۰ ½ ۴۰
½ ۰ ۸۸
IRI
Jalali,Hirbod
1 - 0
Gholizadeh,Romina
IRI
۳۲ ۱۳۳۵ 0 ۴۱
0 ۱۱۳۲ ۵۶
IRI
Najmi Nia,Aynaz
1 - 0
Habibi,Radin
IRI
۸۳ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۸۰
IRI
Fakhari,Sana
1 - 0
Dehghani,Sami
IRI
۵۷ ۱۱۲۶ 0 ۴۳
0 ۰ ۸۱
IRI
Farsi,Armin
0 - 1
Zarifi,Sara
IRI
۵۹ ۱۱۱۳ 0 ۴۴
0 ۱۰۹۵ ۶۰
IRI
Gholami,Arian
1 - 0
Hosseinpour,Ario
IRI
۸۷ ۰ 0 ۴۵
0 ۱۰۹۰ ۶۲
IRI
Miar,Arad
0 - 1
Noori,Sourena
IRI
۹۵ ۰ 0 ۴۶
0 ۰ ۹۰
IRI
Kharazmi,Ramtin
0 - 1
Ajami,Kiyana
IRI
۷۱ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۷۲
IRI
Alavi,Milad
0 - 1
Rabbani,Abtin
IRI
۹۷ ۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۹۲
IRI
Mahdavi,Reza
1 - 0
Alavi,Omid
IRI
۷۳ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۹۳
IRI
Mokhtartoroghi,Mohammad
½ - ½
Ali Abbaspour,Kian
IRI
۷۵ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۹۴
IRI
Niazi,Mahan
1 - 0
Dastyar,Mohammad Mobin
IRI
۷۹ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۹۶
IND
Pandey Abhigyan Prakash
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۳۴۹ ۳۰
IRI
Mahdavi,Armin
0 - 1
Azadi,Amirmohammad
IRI
۱ ۱۸۲۴ 1 ۱
1 ۱۷۳۰ ۲
IRI
معتمدی لموکی ,فاطمه
1 - 0
جلالی ,یاشار
IRI
۳۱ ۱۳۴۰ 1 ۲
1 ۱۶۹۹ ۴
IRI
Derakhshan,Alireza
1 - 0
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۳ ۱۳۱۸ 1 ۳
1 ۱۳۱۰ ۳۴
IRI
Abbaszadeh,Mohammadnima
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa
IRI
۵ ۱۶۲۵ 1 ۴
1 ۱۶۰۹ ۶
IRI
Abbasnejad,Amirreza
1 - 0
Dehghani,Mani
IRI
۳۵ ۱۳۰۷ 1 ۵
1 ۱۲۹۰ ۳۷
IRI
Azimi Aghghale,Amirmahdi
0 - 1
Khosravanian,Hosein
IRI
۷ ۱۶۰۱ 1 ۶
1 ۱۵۹۰ ۸
IRI
احدی ,محمدعرفان
1 - 0
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
IRQ
۳۹ ۱۲۷۰ 1 ۷
1 ۱۲۷۶ ۳۸
IRI
Makani,M.Amin
0 - 1
باقری ,محمدرضا
IRI
۹ ۱۵۲۵ 1 ۸
1 ۱۵۲۱ ۱۰
IRI
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa
IRI
۴۱ ۱۲۴۱ 1 ۹
1 ۱۲۶۵ ۴۰
IRI
Moosavi,Atena
1 - 0
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
IRI
۱۱ ۱۵۱۶ 1 ۱۰
1 ۱۲۱۷ ۴۲
IRI
بیات ,صدف
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا
IRI
۱۳ ۱۴۹۲ 1 ۱۱
1 ۱۴۸۸ ۱۴
IRI
رحیمی ,پانته آ
0 - 1
Karimi,Setayesh
IRI
۴۳ ۱۱۹۷ 1 ۱۲
1 ۱۱۸۸ ۴۴
IRI
Shafiei,Atena
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha
IRI
۱۵ ۱۴۵۰ 1 ۱۳
1 ۱۴۴۶ ۱۶
IRI
خچادوریان ,آرن
1 - 0
Shahsavari,Shayan
IRI
۴۵ ۱۱۸۸ 1 ۱۴
1 ۱۱۸۴ ۴۷
IRI
Alimohammadi,Hossein
1 - 0
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
IRI
۱۷ ۱۴۳۳ 1 ۱۵
1 ۱۴۲۷ ۱۸
IRI
Rezaeipour,Sina
1 - 0
Keshani,Kian
IRI
۴۹ ۱۱۸۳ 1 ۱۶
1 ۱۱۷۶ ۵۰
IRI
Bahadori,Arash
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein
IRI
۱۹ ۱۴۱۶ 1 ۱۷
1 ۱۴۰۸ ۲۰
IRI
Aryanpour,Arad
1 - 0
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
IRI
۶۴ ۱۰۴۸ 1 ۱۸
1 ۱۱۳۷ ۵۵
IRI
Karami,Tina
0 - 1
Mobini,Younes
IRI
۲۱ ۱۴۰۳ 1 ۱۹
1 ۱۴۰۲ ۲۲
IRI
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
1 - 0
Amiri,Radmehr
IRI
۷۶ ۰ 1 ۲۰
1 ۰ ۷۷
IRI
Arehpanahi,Koorosh
0 - 1
مرادی کلاردهی ,مبین
IRI
۲۳ ۱۳۹۹ 1 ۲۱
1 ۱۳۷۱ ۲۶
IRI
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
1 - 0
Hannani,Arshia
IRI
۸۴ ۰ 1 ۲۲
1 ۰ ۱۰۰
IRI
Sharifi,Parmis
0 - 1
Veisi,Armin
IRI
۲۷ ۱۳۷۰ 1 ۲۳
1 ۱۳۵۴ ۲۸
IRI
زارع کاریزی ,نگار
1 - 0
Zolfi Zinab,Sina
IRI
۱۰۴ ۰ 1 ۲۴
1 ۰ ۱۰۳
IRI
Teimouri Yadkuri,Shahdad
0 - 1
Zamani,Mohammad Ali
IRI
۲۹ ۱۳۵۲ 1 ۲۵
½ ۱۲۹۳ ۳۶
IRI
Nezhad Dehghan,Saghar
0 - 1
Rezagholi,Mohammad
IRI
۹۸ ۰ ½ ۲۶
½ ۱۱۸۷ ۴۶
IRI
Poolaei,Roham
1 - 0
Jalali,Hirbod
IRI
۸۸ ۰ ½ ۲۷
0 ۰ ۷۳
IRI
Alavi,Omid
0 - 1
Ahmadi,Saman
IRI
۳ ۱۷۰۷ 0 ۲۸
0 ۱۴۹۹ ۱۲
IRI
Gholizadeh,Parya
1 - 0
Alavi,Milad
IRI
۷۲ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۳۸۲ ۲۴
IRI
طالب زاده ,نوید
½ - ½
Alavi,S. Sina
IRI
۷۴ ۰ 0 ۳۰
0 ۰ ۷۵
IRI
Ali Abbaspour,Kian
0 - 1
Talebmanouchehri,Armin
IRI
۲۵ ۱۳۷۳ 0 ۳۱
0 ۱۳۳۵ ۳۲
IRI
Gholizadeh,Romina
0 - 1
Dachak,Parham
IRI
۷۸ ۰ 0 ۳۲
0 ۰ ۷۹
IRI
Dastyar,Mohammad Mobin
0 - 1
Shahsavari,Mahan
IRI
۵۱ ۱۱۶۶ 0 ۳۳
0 ۱۱۶۵ ۵۲
IRI
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
1 - 0
Fakhari,Sana
IRI
۸۰ ۰ 0 ۳۴
0 ۱۱۶۳ ۵۳
IRI
زمانی اصل ,کیمیا
1 - 0
Farsi,Armin
IRI
۸۱ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۸۳
IRI
Habibi,Radin
0 - 1
احدی ,محمد امین
IRI
۵۴ ۱۱۶۱ 0 ۳۶
0 ۰ ۸۵
IRI
Hassanzadeh,Setayesh
1 - 0
Najmi Nia,Aynaz
IRI
۵۶ ۱۱۳۲ 0 ۳۷
0 ۱۱۲۶ ۵۷
IRI
Dehghani,Sami
0 - 1
Gobady,Amirsam
IRI
۸۲ ۰ 0 ۳۸
0 ۰ ۸۷
IRI
Hosseinpour,Ario
0 - 1
Rasouli Vasheghani,Soniya
IRI
۵۸ ۱۱۱۵ 0 ۳۹
0 ۱۱۱۳ ۵۹
IRI
Zarifi,Sara
0 - 1
Heydari,Tarlan
IRI
۸۶ ۰ 0 ۴۰
0 ۰ ۸۹
IRI
Karimpour Talebi,Arman
1 - 0
Gholami,Arian
IRI
۶۰ ۱۰۹۵ 0 ۴۱
0 ۱۰۹۰ ۶۱
IRI
Ghasemi,Eilia
1 - 0
Kharazmi,Ramtin
IRI
۹۰ ۰ 0 ۴۲
0 ۰ ۹۱
IRI
Mafakheri,Hiwa
1 - 0
Miar,Arad
IRI
۶۲ ۱۰۹۰ 0 ۴۳
0 ۱۰۸۳ ۶۳
IRI
Yazdanpanah,Fatemeh
1 - 0
Mahdavi,Reza
IRI
۹۲ ۰ 0 ۴۴
0 ۱۰۴۶ ۶۵
IRI
Kargarzadeh,Mahour
1 - 0
Mokhtartoroghi,Mohammad
IRI
۹۳ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۹۵
IRI
Noori,Sourena
0 - 1
Abbaszadeh,Mahdis
IRI
۶۶ ۱۰۳۴ 0 ۴۶
0 ۱۰۲۲ ۶۷
IRI
Ghaffarifar,Emad
1 - 0
Niazi,Mahan
IRI
۹۴ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۹۷
IRI
Rabbani,Abtin
0 - 1
Moradzadeh,Kian
IRI
۶۸ ۱۰۲۰ 0 ۴۸
0 ۰ ۶۹
IRI
Abbasi,Ilia
1 - 0
Pandey Abhigyan Prakash
IND
۹۶ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۹۹
IRI
Rezai,Solaleh
½ - ½
Adib,Koorosh
IRI
۷۰ ۰ 0 ۵۰
0 ۰ ۷۱
IRI
Ajami,Kiyana
0 - 1
Taleghani,Kian
IRI
۱۰۲ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۱۰۱
IRI
Sooran,Ali
۱
bye
۰ ۰ 0 ۵۲
0 ۱۱۸۳ ۴۸
IRI
Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired
۰ ۰ 0 ۵۳
Pts ریتینگ SNo کشور سفید نتیجه سیاه کشور SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۸۲۴ ۱
IRI
Azadi,Amirmohammad
1 - 0
زمانی اصل ,کیمیا
IRI
۵۳ ۱۱۶۳ 0 ۱
0 ۱۱۶۱ ۵۴
IRI
احدی ,محمد امین
0 - 1
معتمدی لموکی ,فاطمه
IRI
۲ ۱۷۳۰ 0 ۲
0 ۱۷۰۷ ۳
IRI
Ahmadi,Saman
0 - 1
Karami,Tina
IRI
۵۵ ۱۱۳۷ 0 ۳
0 ۱۱۳۲ ۵۶
IRI
Najmi Nia,Aynaz
0 - 1
Derakhshan,Alireza
IRI
۴ ۱۶۹۹ 0 ۴
0 ۱۶۲۵ ۵
IRI
Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Dehghani,Sami
IRI
۵۷ ۱۱۲۶ 0 ۵
0 ۱۱۱۵ ۵۸
IRI
Rasouli Vasheghani,Soniya
0 - 1
Abbasnejad,Amirreza
IRI
۶ ۱۶۰۹ 0 ۶
0 ۱۶۰۱ ۷
IRI
Khosravanian,Hosein
1 - 0
Zarifi,Sara
IRI
۵۹ ۱۱۱۳ 0 ۷
0 ۱۰۹۵ ۶۰
IRI
Gholami,Arian
0 - 1
احدی ,محمدعرفان
IRI
۸ ۱۵۹۰ 0 ۸
0 ۱۵۲۵ ۹
IRI
باقری ,محمدرضا
1 - 0
Ghasemi,Eilia
IRI
۶۱ ۱۰۹۰ 0 ۹
0 ۱۰۹۰ ۶۲
IRI
Miar,Arad
0 - 1
کاسی پور ازبری ,سیدآروین
IRI
۱۰ ۱۵۲۱ 0 ۱۰
0 ۱۵۱۶ ۱۱
IRI
سید شاه کرم فرد ,سیدآریا
1 - 0
Yazdanpanah,Fatemeh
IRI
۶۳ ۱۰۸۳ 0 ۱۱
0 ۱۰۴۸ ۶۴
IRI
Akhlaghi Mehr,Atiyeh
1 - 0
Gholizadeh,Parya
IRI
۱۲ ۱۴۹۹ 0 ۱۲
0 ۱۴۹۲ ۱۳
IRI
نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Kargarzadeh,Mahour
IRI
۶۵ ۱۰۴۶ 0 ۱۳
0 ۱۰۳۴ ۶۶
IRI
Abbaszadeh,Mahdis
0 - 1
رحیمی ,پانته آ
IRI
۱۴ ۱۴۸۸ 0 ۱۴
0 ۱۴۵۰ ۱۵
IRI
Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Ghaffarifar,Emad
IRI
۶۷ ۱۰۲۲ 0 ۱۵
0 ۱۰۲۰ ۶۸
IRI
Moradzadeh,Kian
0 - 1
خچادوریان ,آرن
IRI
۱۶ ۱۴۴۶ 0 ۱۶
0 ۱۴۳۳ ۱۷
IRI
Shahsavand Hasani,Mohammadreza
1 - 0
Abbasi,Ilia
IRI
۶۹ ۰ 0 ۱۷
0 ۰ ۷۰
IRI
Adib,Koorosh
0 - 1
Rezaeipour,Sina
IRI
۱۸ ۱۴۲۷ 0 ۱۸
0 ۱۴۱۶ ۱۹
IRI
Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Ajami,Kiyana
IRI
۷۱ ۰ 0 ۱۹
0 ۰ ۷۲
IRI
Alavi,Milad
0 - 1
Aryanpour,Arad
IRI
۲۰ ۱۴۰۸ 0 ۲۰
0 ۱۴۰۳ ۲۱
IRI
Mobini,Younes
1 - 0
Alavi,Omid
IRI
۷۳ ۰ 0 ۲۱
0 ۰ ۷۴
IRI
Alavi,S. Sina
0 - 1
Majidi,Seyed Mohammad Parsa
IRI
۲۲ ۱۴۰۲ 0 ۲۲
0 ۱۳۹۹ ۲۳
IRI
مرادی کلاردهی ,مبین
1 - 0
Ali Abbaspour,Kian
IRI
۷۵ ۰ 0 ۲۳
0 ۰ ۷۶
IRI
Amiri,Radmehr
1 - 0
طالب زاده ,نوید
IRI
۲۴ ۱۳۸۲ 0 ۲۴
0 ۱۳۷۳ ۲۵
IRI
Talebmanouchehri,Armin
0 - 1
Arehpanahi,Koorosh
IRI
۷۷ ۰ 0 ۲۵
0 ۰ ۷۸
IRI
Dachak,Parham
0 - 1
Hosseinzadeh,Amir Mahdi
IRI
۲۶ ۱۳۷۱ 0 ۲۶
0 ۱۳۷۰ ۲۷
IRI
Veisi,Armin
1 - 0
Dastyar,Mohammad Mobin
IRI
۷۹ ۰ 0 ۲۷
0 ۰ ۸۰
IRI
Fakhari,Sana
0 - 1
زارع کاریزی ,نگار
IRI
۲۸ ۱۳۵۴ 0 ۲۸
0 ۱۳۵۲ ۲۹
IRI
Zamani,Mohammad Ali
1 - 0
Farsi,Armin
IRI
۸۱ ۰ 0 ۲۹
0 ۰ ۸۲
IRI
Gobady,Amirsam
0 - 1
Mahdavi,Armin
IRI
۳۰ ۱۳۴۹ 0 ۳۰
0 ۱۳۴۰ ۳۱
IRI
جلالی ,یاشار
1 - 0
Habibi,Radin
IRI
۸۳ ۰ 0 ۳۱
0 ۰ ۸۴
IRI
Hannani,Arshia
1 - 0
Gholizadeh,Romina
IRI
۳۲ ۱۳۳۵ 0 ۳۲
0 ۱۳۱۸ ۳۳
IRQ
Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Hassanzadeh,Setayesh
IRI
۸۵ ۰ 0 ۳۳
0 ۰ ۸۶
IRI
Heydari,Tarlan
0 - 1
Abbaszadeh,Mohammadnima
IRI
۳۴ ۱۳۱۰ 0 ۳۴
0 ۱۳۰۷ ۳۵
IRI
Dehghani,Mani
1 - 0
Hosseinpour,Ario
IRI
۸۷ ۰ 0 ۳۵
0 ۰ ۸۸
IRI
Jalali,Hirbod
½ - ½
Nezhad Dehghan,Saghar
IRI
۳۶ ۱۲۹۳ 0 ۳۶
0 ۱۲۹۰ ۳۷
IRI
Azimi Aghghale,Amirmahdi
1 - 0
Karimpour Talebi,Arman
IRI
۸۹ ۰ 0 ۳۷
0 ۰ ۹۰
IRI
Kharazmi,Ramtin
0 - 1
Makani,M.Amin
IRI
۳۸ ۱۲۷۶ 0 ۳۸
0 ۱۲۷۰ ۳۹
IRQ
Al Hussein Dhamir Jabar Al Yhya
1 - 0
Mafakheri,Hiwa
IRI
۹۱ ۰ 0 ۳۹
0 ۰ ۹۲
IRI
Mahdavi,Reza
- - +
Moosavi,Atena
IRI
۴۰ ۱۲۶۵ 0 ۴۰
0 ۱۲۴۱ ۴۱
IRI
Ghalandari,Mohammadmousa
1 - 0
Mokhtartoroghi,Mohammad
IRI
۹۳ ۰ 0 ۴۱
0 ۰ ۹۴
IRI
Niazi,Mahan
0 - 1
بیات ,صدف
IRI
۴۲ ۱۲۱۷ 0 ۴۲
0 ۱۱۹۷ ۴۳
IRI
Karimi,Setayesh
1 - 0
Noori,Sourena
IRI
۹۵ ۰ 0 ۴۳
0 ۰ ۹۶
IND
Pandey Abhigyan Prakash
0 - 1
Shafiei,Atena
IRI
۴۴ ۱۱۸۸ 0 ۴۴
0 ۱۱۸۸ ۴۵
IRI
Shahsavari,Shayan
1 - 0
Rabbani,Abtin
IRI
۹۷ ۰ 0 ۴۵
0 ۰ ۹۸
IRI
Rezagholi,Mohammad
½ - ½
Poolaei,Roham
IRI
۴۶ ۱۱۸۷ 0 ۴۶
0 ۱۱۸۴ ۴۷
IRI
Alimohammadi,Hossein
1 - 0
Rezai,Solaleh
IRI
۹۹ ۰ 0 ۴۷
0 ۰ ۱۰۰
IRI
Sharifi,Parmis
+ - -
Hosseini,Mohammad Hossein
IRI
۴۸ ۱۱۸۳ 0 ۴۸
0 ۱۱۸۳ ۴۹
IRI
Keshani,Kian
1 - 0
Sooran,Ali
IRI
۱۰۱ ۰ 0 ۴۹
0 ۰ ۱۰۲
IRI
Taleghani,Kian
0 - 1
Bahadori,Arash
IRI
۵۰ ۱۱۷۶ 0 ۵۰
0 ۱۱۶۶ ۵۱
IRI
Shahsavari,Mahan
0 - 1
Teimouri Yadkuri,Shahdad
IRI
۱۰۳ ۰ 0 ۵۱
0 ۰ ۱۰۴
IRI
Zolfi Zinab,Sina
1 - 0
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad
IRI
۵۲ ۱۱۶۵ 0 ۵۲