فینال قهرمانی کشور آقایا-استاندارد
مسابقه: فینال قهرمانی کشور آقایا نوع: استاندارد تعداد دور: ۱۱
زمان شروع: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ زمان پایان: ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ محل مسابقه: تهران, تهران
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۲۵۹۴ ۹ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
جوانبخت ,نیما ۳ ۲۴۲۲ 6 ۱
۲۴۵۰ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۲ ۲۴۲۵ ۲
6 ۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ 5 ۳
4 ۲۳۹۹ ۷ نوروزی ,امید
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۵ ۲۴۴۲ 6 ۴
۲۲۶۲ ۱۱ باقری ,مازیار
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا ۱ ۲۴۵۵ 7 ۵
6 ۲۴۷۴ ۸ درینی ,پوریا
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۴ ۲۲۷۹ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ 6 ۱
۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
½ - ½
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ ۲
۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین ۶ ۲۳۹۸ ۳
4 ۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ ۴
4 ۲۴۷۵ ۱۲ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ ۵
۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ 3 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۹۴ ۹ قائم مقامی ,احسان
0 - 1
فیروزجاء ,علیرضا ۱ ۲۴۵۵ ۱
۲۴۷۴ ۸ درینی ,پوریا
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۲ ۲۴۲۵ 4 ۲
۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ 4 ۳
۲۳۹۹ ۷ نوروزی ,امید
½ - ½
جوانبخت ,نیما ۳ ۲۴۲۲ 5 ۴
6 ۲۴۵۰ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
0 - 1
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ ½ ۵
5 ۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
خمیسی ,سید جعفر ۴ ۲۲۷۹ 1 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ 4 ۱
۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین ۶ ۲۳۹۸ ۲
4 ۲۴۷۵ ۱۲ مصدق پور ,مسعود
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ 5 ۳
۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
½ - ½
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ 2 ۴
½ ۲۲۶۲ ۱۱ باقری ,مازیار
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ ۵
1 ۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
لرپری زنگنه ,شاهین ۵ ۲۴۴۲ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۵۹۴ ۹ قائم مقامی ,احسان
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ 4 ۱
4 ۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
موسوی ,سید خلیل ۲ ۲۴۲۵ 3 ۲
۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
1 - 0
جوانبخت ,نیما ۳ ۲۴۲۲ ۳
۲۳۹۹ ۷ نوروزی ,امید
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱ ۲۴۵۵ ۴
1 ۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ 3 ۵
3 ۲۴۷۴ ۸ درینی ,پوریا
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ ½ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
½ - ½
غلامی اوریمی ,آرین ۶ ۲۳۹۸ ۱
۲۴۷۵ ۱۲ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ 4 ۲
3 ۲۴۵۰ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
1 - 0
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ 3 ۳
2 ۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
لرپری زنگنه ,شاهین ۵ ۲۴۴۲ ۴
۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر ۴ ۲۲۷۹ 1 ۵
½ ۲۲۶۲ ۱۱ باقری ,مازیار
0 - 1
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ ½ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۴۷۴ ۸ درینی ,پوریا
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ 3 ۱
2 ۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱ ۲۴۵۵ ۲
۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ ۳
۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ ½ ۴
0 ۲۳۹۹ ۷ نوروزی ,امید
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ ۵
1 ۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
موسوی ,سید خلیل ۲ ۲۴۲۵ 1 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۴۷۵ ۱۲ مصدق پور ,مسعود
½ - ½
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ ۱
۲۴۵۰ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
0 - 1
غلامی اوریمی ,آرین ۶ ۲۳۹۸ ۲
۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر ۴ ۲۲۷۹ 1 ۳
1 ۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
0 - 1
جوانبخت ,نیما ۳ ۲۴۲۲ ۴
2 ۲۵۹۴ ۹ قائم مقامی ,احسان
1 - 0
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ 0 ۵
0 ۲۲۶۲ ۱۱ باقری ,مازیار
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۵ ۲۴۴۲ ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
½ - ½
فیروزجاء ,علیرضا ۱ ۲۴۵۵ 2 ۱
1 ۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ 2 ۲
1 ۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
½ - ½
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ ۳
1 ۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
0 - 1
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ 1 ۴
0 ۲۳۹۹ ۷ نوروزی ,امید
0 - 1
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ ۵
0 ۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
موسوی ,سید خلیل ۲ ۲۴۲۵ 1 ۱
1 ۲۵۹۴ ۹ قائم مقامی ,احسان
½ - ½
لرپری زنگنه ,شاهین ۵ ۲۴۴۲ ½ ۲
½ ۲۴۷۴ ۸ درینی ,پوریا
1 - 0
غلامی اوریمی ,آرین ۶ ۲۳۹۸ 1 ۳
1 ۲۴۵۰ ۱۰ مقصودلو ,پرهام
1 - 0
خمیسی ,سید جعفر ۴ ۲۲۷۹ 0 ۴
0 ۲۲۶۲ ۱۱ باقری ,مازیار
0 - 1
جوانبخت ,نیما ۳ ۲۴۲۲ 0 ۵
0 ۲۴۷۵ ۱۲ مصدق پور ,مسعود
1 - 0
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ 0 ۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۴۵۵ ۱ فیروزجاء ,علیرضا
1 - 0
مصدق پور ,مسعود ۱۲ ۲۴۷۵ 0 ۱
0 ۲۴۲۵ ۲ موسوی ,سید خلیل
1 - 0
باقری ,مازیار ۱۱ ۲۲۶۲ 0 ۲
0 ۲۴۲۲ ۳ جوانبخت ,نیما
0 - 1
مقصودلو ,پرهام ۱۰ ۲۴۵۰ 0 ۳
0 ۲۲۷۹ ۴ خمیسی ,سید جعفر
0 - 1
قائم مقامی ,احسان ۹ ۲۵۹۴ 0 ۴
0 ۲۴۴۲ ۵ لرپری زنگنه ,شاهین
½ - ½
درینی ,پوریا ۸ ۲۴۷۴ 0 ۵
0 ۲۳۹۸ ۶ غلامی اوریمی ,آرین
1 - 0
نوروزی ,امید ۷ ۲۳۹۹ 0 ۶