قهرمان آقایان استان تهران - 96-استاندارد
مسابقه: قهرمان آقایان استان تهران - 96 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ زمان پایان: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ محل مسابقه: تهران, تهران

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ عسگری زاده ,احمد ۱۲۵۰۵۶۸۴ ۲۴۴۹ ۸.۰
۲ پیلوایه ,علی ۱۲۵۰۶۴۴۳ ۲۲۰۱ ۷.۵
۳ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۱۲۵۴۰۲۰۰ ۲۳۱۲ ۷.۰
۴ حسینی پور ,مهدی ۱۲۵۰۶۸۵۰ ۲۲۷۰ ۷.۰
۵ افشاری ,محمد رضا ۱۲۵۰۱۲۶۳ ۲۰۹۰ ۷.۰
۶ Veisi,Bardia ۲۲۵۴۴۳۸۰ ۲۳۱۶ ۷.۰
۷ Mohandesi,Shahin ۱۲۵۰۱۲۴۷ ۲۱۴۷ ۷.۰
۸ لواسانی ,جواد ۱۲۵۰۶۹۲۳ ۲۰۹۱ ۷.۰
۹ علی ئی ,محمد ۱۲۵۰۳۷۹۷ ۱۸۶۵ ۷.۰
۱۰ Hakemi,Arman ۲۲۵۲۰۸۰۵ ۲۲۴۵ ۶.۵
۱۱ رزاقی ,بهروز ۱۲۵۲۶۰۳۷ ۲۲۳۲ ۶.۵
۱۲ اصبحی ,محمد ۱۲۵۰۵۱۹۶ ۲۰۹۲ ۶.۵
۱۳ غفوریان ,امیرعلی ۱۲۵۳۳۸۳۱ ۲۱۵۴ ۶.۵
۱۴ جافریان ,کوشا ۱۲۵۰۷۴۴۰ ۲۱۷۷ ۶.۵
۱۵ درودیان ,مهیار ۱۲۵۰۵۸۱۱ ۲۰۶۵ ۶.۵
۱۶ رجبی ,محسن ۱۲۵۲۱۸۳۳ ۲۰۰۰ ۶.۰
۱۷ خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۶.۰
۱۸ طالبی ,مسعود ۱۲۵۲۶۱۵۰ ۱۹۷۵ ۶.۰
۱۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۱۲۵۱۹۴۳۰ ۱۹۶۹ ۶.۰
۲۰ Mahmoody,M. Sadegh ۱۲۵۰۱۳۶۰ ۱۹۸۶ ۶.۰
۲۱ عابد ,میثم ۱۲۵۰۷۴۰۷ ۱۹۹۲ ۶.۰
۲۲ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۲۲۵۴۲۰۳۵ ۱۶۹۵ ۶.۰
۲۳ Gholamian Pour,Amin ۱۲۵۷۱۰۲۴ ۱۷۷۸ ۶.۰
۲۴ مافی ,هومن ۱۲۵۱۰۸۶۶ ۱۹۸۸ ۵.۵
۲۵ دوستکام ,پویان ۱۲۵۰۱۸۲۴ ۲۱۹۴ ۵.۵
۲۶ Farahzadi,Sina ۱۲۵۱۲۷۳۷ ۲۰۸۹ ۵.۵
۲۷ Sadeghi Givi,Reza ۱۲۵۸۷۱۹۲ ۱۹۳۱ ۵.۵
۲۸ جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۵.۵
۲۹ مددی ,محمد ۱۲۵۸۶۹۳۵ ۱۵۹۹ ۵.۵
۳۰ بزرگی ,سورن ۱۲۵۷۸۴۸۷ ۱۹۶۸ ۵.۵
۳۱ ابراهیمی ,رضا ۱۲۵۲۲۲۸۷ ۱۵۲۴ ۵.۵
۳۲ Motaghi,Haman ۲۲۵۳۲۸۲۰ ۱۴۷۳ ۵.۵
۳۳ Miragha,Fariborz ۱۲۵۰۵۰۰۵ ۲۱۰۴ ۵.۰
۳۴ Rahimkhani,Parviz ۱۲۵۲۶۰۰۲ ۱۶۵۴ ۵.۰
۳۵ Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۵.۰
۳۶ سالار کیا ,داود ۱۲۵۸۶۳۲۳ ۱۴۳۹ ۵.۰
۳۷ علامیر ویرثق ,احسان ۲۲۵۰۰۹۶۰ ۱۷۵۴ ۵.۰
۳۸ Mousavi,S.Reza ۲۲۵۸۵۷۰۲ ۱۵۷۹ ۵.۰
۳۹ Tavazoh,Amirparsa ۲۲۵۳۴۰۶۷ ۱۷۹۱ ۵.۰
۴۰ نوربخش زاده ,ارشیا ۲۲۵۰۱۳۸۰ ۱۷۱۶ ۵.۰
۴۱ Aryanpour,Arad ۲۲۵۳۵۱۰۱ ۱۷۴۴ ۵.۰
۴۲ Keshmirian,Mehdi ۱۲۵۰۶۸۹۳ ۱۸۷۲ ۴.۵
۴۳ Dahaghin,Reza ۱۲۵۰۶۷۱۰ ۱۷۱۴ ۴.۵
۴۴ Bahadori,Arash ۲۲۵۵۱۰۴۲ ۱۷۲۸ ۴.۵
۴۵ Doroodgar,A.Hosein ۲۲۵۴۰۰۴۰ ۱۵۶۴ ۴.۵
۴۶ Rodaki,Mansour ۲۲۵۵۱۵۰۶ ۱۵۵۸ ۴.۵
۴۷ Roshan,Arian ۱۲۵۸۱۷۹۸ ۱۴۵۲ ۴.۵
۴۸ Khaleti,Mahbod ۲۲۵۴۱۳۶۵ ۱۳۴۲ ۴.۵
۴۹ Mirzaei,Mohen ۲۲۵۷۲۸۵۶ ۱۶۰۵ ۴.۵
۵۰ عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۱۲۵۳۳۷۶۹ ۱۵۹۸ ۴.۵
۵۱ Sanaei,Ramin --- ۰ ۴.۵
۵۲ Khalili,Reza ۱۲۵۲۷۵۳۰ ۱۵۴۰ ۴.۵
۵۳ Rahmani,Pedram ۲۲۵۹۷۰۱۸ ۱۷۵۱ ۴.۵
۵۴ داودی ,مهران ۱۲۵۶۰۷۹۰ ۱۷۸۱ ۴.۵
۵۵ نویدی ,پارسا ۲۲۵۰۱۵۱۷ ۱۶۱۲ ۴.۵
۵۶ صدری علمداری ,فرزام ۲۲۵۰۵۴۳۱ ۱۵۱۲ ۴.۵
۵۷ ده ملایی ,آرش ۲۲۵۰۵۴۸۲ ۱۳۵۶ ۴.۵
۵۸ بیرانوند ,دانیال ۱۲۵۹۴۸۷۳ ۱۴۶۳ ۴.۰
۵۹ Derakhshani,Abed ۴۲۵۲۳۲۳۰ ۱۳۵۴ ۴.۰
۶۰ Zakeri,Saeidreza ۱۲۵۱۱۷۹۰ ۱۵۹۸ ۴.۰
۶۱ Sadeghi,Pooria ۲۲۵۵۸۶۳۲ ۱۴۷۸ ۴.۰
۶۲ Fazeli Ghazijahani,Ali ۲۲۵۱۵۵۹۳ ۱۵۳۱ ۴.۰
۶۳ Azimi Aghghale,Amirmahdi ۲۲۵۳۶۳۷۰ ۱۳۴۳ ۴.۰
۶۴ Torbatian Mashhadi,Arian ۲۲۵۸۲۸۳۵ ۰ ۴.۰
۶۵ Gholami,Arian ۲۲۵۸۲۲۱۵ ۱۴۴۴ ۴.۰
۶۶ Rezaee,Iliya ۴۲۵۰۵۱۴۳ ۱۲۵۲ ۴.۰
۶۷ Shabanzadeh,Mehrad ۲۲۵۴۴۲۳۲ ۱۴۵۶ ۴.۰
۶۸ پرن فر ,علیرضا ۱۲۵۷۲۰۳۹ ۱۴۶۱ ۴.۰
۶۹ Khaneki,Amir Hossein ۲۲۵۷۸۹۶۰ ۱۲۳۳ ۳.۵
۷۰ مرادی ,محمدبهراد ۲۲۵۰۳۸۳۸ ۱۵۸۱ ۳.۵
۷۱ Vasheghani,Hessam ۲۲۵۵۸۷۲۱ ۱۴۹۶ ۳.۵
۷۲ Chalangari,Mohsen ۴۲۵۴۹۰۰۰ ۱۷۱۳ ۳.۵
۷۳ زال ,علی ۱۲۵۸۶۳۶۶ ۱۶۳۶ ۳.۵
۷۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash ۴۲۵۰۴۴۹۰ ۰ ۳.۵
۷۵ Shakeri,Amirali ۲۲۵۳۶۴۵۰ ۱۳۷۶ ۳.۵
۷۶ Parvaz,Parham ۲۲۵۷۹۴۰۰ ۱۳۳۷ ۳.۵
۷۷ Noormohammadi,Aref ۴۲۵۱۸۶۴۴ ۱۳۱۵ ۳.۰
۷۸ Zare,Mahdiar ۲۲۵۹۳۵۱۹ ۰ ۳.۰
۷۹ Ghalandari,Mohammadmousa ۲۲۵۱۷۱۱۱ ۱۲۵۲ ۳.۰
۸۰ Rahimi,Arshia ۲۲۵۵۸۵۹۴ ۱۱۷۵ ۳.۰
۸۱ Taleghani,Kian ۲۲۵۶۶۵۵۴ ۰ ۳.۰
۸۲ Hashemi,Hamidreza ۲۲۵۵۸۴۶۲ ۱۱۷۶ ۳.۰
۸۳ Niazi,Mahan ۴۲۵۱۰۲۵۲ ۱۰۱۹ ۳.۰
۸۴ Abasi Zamharir,Mohammad ۴۲۵۰۸۳۳۹ ۰ ۲.۵
۸۵ Khoshravesh,Amirhossein --- ۰ ۲.۵
۸۶ Hannani,Arshia ۲۲۵۵۸۴۵۴ ۱۱۶۳ ۲.۵
۸۷ Asadzadeh,Amir Hossein ۴۲۵۲۶۸۶۸ ۱۰۳۲ ۲.۰
۸۸ Aghasi Kermani,Mohammad ۱۲۵۷۶۸۳۲ ۰ ۲.۰
۸۹ پوراسکندر ,علی اکبر ۱۲۵۴۴۰۹۴ ۱۷۰۷ ۶.۰
۹۰ شفیعی ,مهدی ۱۲۵۳۲۵۳۳ ۱۶۹۱ ۶.۰
۹۱ قاضی الشریف ,کاوه ۱۲۵۰۶۰۲۸ ۲۱۸۹ ۵.۵
۹۲ اردشی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۰۳۰ ۲۲۹۹ ۵.۵
۹۳ صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۵.۵
۹۴ گله داری ,بردیا ۱۲۵۰۵۸۹۷ ۲۰۳۶ ۵.۵
۹۵ Rahnama,M.Reza ۱۲۵۸۳۴۸۰ ۱۵۲۰ ۵.۵
۹۶ Vatankhah,Hamed --- ۰ ۵.۵
۹۷ فندرسکی ,نیما ۱۲۵۳۳۸۰۷ ۲۲۲۱ ۵.۰
۹۸ عباسی ,میثم ۱۲۵۰۵۱۷۰ ۱۹۳۴ ۵.۰
۹۹ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۲۵۰۳۶۳۰ ۲۱۱۲ ۵.۰
۱۰۰ احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۱۲۵۱۴۷۶۴ ۱۸۷۷ ۵.۰
۱۰۱ Abdollahisaber,Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ ۱۶۹۲ ۵.۰
۱۰۲ فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۱۲۵۱۳۳۰۰ ۱۹۶۰ ۵.۰
۱۰۳ نجفیان پور ,مهیار ۱۲۵۱۲۰۸۷ ۲۱۷۵ ۵.۰
۱۰۴ اسکندری ,محمود ۱۲۵۱۸۲۶۳ ۲۱۲۰ ۴.۵
۱۰۵ رضایی ,حمید رضا ۱۲۵۱۹۹۵۲ ۱۷۸۹ ۴.۵
۱۰۶ اشراقی ,ماهان ۲۲۵۰۲۵۱۳ ۱۵۵۴ ۴.۵
۱۰۷ قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۱۲۵۶۱۶۰۶ ۱۶۵۵ ۴.۵
۱۰۸ فرح سا ,خسرو ۱۲۵۱۰۲۰۳ ۱۷۰۰ ۴.۵
۱۰۹ حق مرادخان ,امید ۱۲۵۳۲۱۹۳ ۱۶۰۶ ۴.۵
۱۱۰ مهدوی راد ,مهدی ۱۲۵۰۲۶۶۹ ۲۲۱۰ ۴.۰
۱۱۱ دوچشمه ,امیرمحمد ۱۲۵۶۴۷۹۶ ۱۷۶۸ ۴.۰
۱۱۲ آژیر ,هومن ۱۲۵۷۰۵۳۲ ۱۹۱۹ ۴.۰
۱۱۳ Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۲۲۵۸۰۱۰۷ ۱۶۲۹ ۴.۰
۱۱۴ Khoeini,Ali ۱۲۵۰۳۴۶۰ ۱۹۵۳ ۴.۰
۱۱۵ Sekhavatmandi,Roham ۲۲۵۱۷۳۱۶ ۱۷۰۹ ۴.۰
۱۱۶ Heidarzadeh,Arsha ۲۲۵۴۳۵۶۲ ۱۶۹۷ ۴.۰
۱۱۷ Akhlaghi,Farhang ۲۲۵۱۷۷۰۷ ۱۵۴۱ ۴.۰
۱۱۸ Abdollahi,Hossein ۲۲۵۸۱۰۵۷ ۰ ۴.۰
۱۱۹ Assadi,Roohollah ۴۲۵۰۸۵۲۵ ۱۲۲۹ ۴.۰
۱۲۰ صداقتی ,مهرداد ۱۲۵۰۲۷۶۶ ۲۲۴۱ ۳.۵
۱۲۱ حسنی ,تکین ۱۲۵۸۶۷۵۷ ۱۸۱۵ ۳.۵
۱۲۲ Yazdanpanah,Mohammad Reza ۲۲۵۲۰۹۲۹ ۱۴۴۸ ۳.۵
۱۲۳ رستمی ,روزبه ۱۲۵۱۱۴۷۱ ۲۱۵۰ ۳.۰
۱۲۴ شیرین بیان ,نیما ۱۲۵۵۰۹۹۰ ۱۷۰۰ ۳.۰
۱۲۵ نظری نیا ,شهرام ۱۲۵۳۳۹۱۲ ۱۵۸۷ ۳.۰
۱۲۶ Ahmadi,Gholam Hosein ۲۲۵۳۳۶۹۹ ۱۴۹۲ ۳.۰
۱۲۷ محمدعلیزاده ,عرفان ۱۲۵۴۳۹۷۷ ۱۵۰۲ ۳.۰
۱۲۸ مصطفوی پارسا ,محمد ۱۲۵۷۰۶۵۶ ۱۵۰۹ ۳.۰
۱۲۹ Shahsavari,Sorena ۲۲۵۱۰۹۴۰ ۱۷۳۶ ۳.۰
۱۳۰ Shahsavari,Shayan ۲۲۵۳۴۱۱۳ ۱۴۸۶ ۳.۰
۱۳۱ Tayebi,Ehsan ۴۲۵۰۸۵۱۷ ۱۴۹۵ ۳.۰
۱۳۲ Notash,Artiman ۲۲۵۷۹۴۹۴ ۰ ۳.۰
۱۳۳ Safdarian,Saman ۴۲۵۲۲۴۰۴ ۱۰۸۷ ۳.۰
۱۳۴ Ramezani,Alireza ۲۲۵۱۱۶۰۱ ۱۶۱۴ ۲.۵
۱۳۵ Hosseini,Mohammad Hossein ۲۲۵۴۹۸۳۸ ۱۲۲۳ ۲.۵
۱۳۶ Khaghani,Milad ۴۲۵۱۴۸۲۷ ۱۳۱۷ ۲.۵
۱۳۷ جفره ,منوچهر ۱۲۵۱۰۶۸۸ ۱۳۲۶ ۲.۵
۱۳۸ Nemati,Amir Mahdi ۲۲۵۹۱۰۵۲ ۰ ۲.۵
۱۳۹ Kazerooni,Shahriar ۱۲۵۶۲۳۶۰ ۲۰۵۴ ۲.۰
۱۴۰ عدالت خواه ,محسن ۱۲۵۵۹۶۵۲ ۱۵۶۵ ۲.۰
۱۴۱ Soor,Behnam ۲۲۵۵۱۳۵۲ ۱۴۳۲ ۲.۰
۱۴۲ Hedayati,Ali ۴۲۵۵۱۹۴۳ ۰ ۲.۰
۱۴۳ Arabzadehpiralilou,Abbasali ۴۲۵۵۱۹۵۱ ۰ ۲.۰
۱۴۴ نامور ,شاپور ۱۲۵۱۵۲۰۵ ۱۶۵۹ ۲.۰
۱۴۵ شهبازپور ,بیژن ۱۲۵۰۷۶۶۰ ۱۶۰۵ ۲.۰
۱۴۶ Ghari Heidari,Mahdi --- ۰ ۲.۰
۱۴۷ Hedayati,Parham ۴۲۵۵۲۰۹۵ ۰ ۲.۰
۱۴۸ Shahsavari,Mahan ۲۲۵۳۴۱۰۵ ۱۳۹۰ ۱.۵
۱۴۹ Ajorloo,Hamid ۲۲۵۶۸۷۰۰ ۱۷۴۴ ۱.۰
۱۵۰ Ghorban Doost,Mehran ۴۲۵۴۴۶۳۷ ۱۴۵۲ ۱.۰
۱۵۱ Zolfi Zinab,Sina ۲۲۵۸۲۳۹۸ ۱۲۰۳ ۱.۰
۱۵۲ Jalali,Hirbod ۲۲۵۲۰۵۵۴ ۱۰۶۸ ۱.۰
۱۵۳ Mohammadi,Kasra ۲۲۵۵۸۵۶۰ ۱۲۳۰ ۰.۰
۱۵۴ Kiani,Shahin --- ۰ ۰.۰
۱۵۵ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi --- ۰ ۰.۰
۱۵۶ نجار ,مجید ۱۲۵۵۸۸۶۹ ۱۳۷۱ ۰.۰
۱۵۷ Rastgou,Danial ۴۲۵۵۴۶۲۴ ۱۱۲۲ ۰.۰
۱۵۸ Jafari,Amir --- ۰ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۱۷ ۱ عسگری زاده ,احمد
½ - ½
پیلوایه ,علی ۱۷ ۲۱۲۱ 7 ۱
۲۱۳۵ ۱۵ Veisi,Bardia
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۷ ۲۲۴۹ ۲
6 ۲۳۲۳ ۲ Hakemi,Arman
½ - ½
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۴ ۲۳۱۲ ۳
6 ۲۰۲۳ ۲۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۲ ۲۱۷۱ 6 ۴
6 ۲۰۱۲ ۳۲ Mahmoody,M. Sadegh
0 - 1
لواسانی ,جواد ۱۸ ۲۱۱۷ 6 ۵
6 ۲۰۰۹ ۳۳ رجبی ,محسن
0 - 1
افشاری ,محمد رضا ۲۴ ۲۰۶۸ 6 ۶
6 ۱۹۶۱ ۳۶ درودیان ,مهیار
½ - ½
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۶۵ 6 ۷
6 ۱۸۳۹ ۴۴ علی ئی ,محمد
1 - 0
طالبی ,مسعود ۲۸ ۲۰۴۹ 6 ۸
۲۱۶۰ ۱۳ رزاقی ,بهروز
1 - 0
مافی ,هومن ۳۹ ۱۹۰۴ ۹
۱۹۷۴ ۳۵ جافریان ,کوشا
1 - 0
دوستکام ,پویان ۲۰ ۲۱۱۴ ۱۰
۱۴۷۳ ۱۰۲ Motaghi,Haman
0 - 1
اصبحی ,محمد ۲۲ ۲۰۹۸ ۱۱
5 ۲۱۰۴ ۲۱ Miragha,Fariborz
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۹ ۱۷۳۳ 5 ۱۲
5 ۲۰۸۹ ۲۳ Farahzadi,Sina
½ - ½
مددی ,محمد ۶۶ ۱۶۶۶ 5 ۱۳
5 ۱۷۰۷ ۵۷ پوراسکندر ,علی اکبر
+ - -
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۳۰ ۲۰۲۰ 5 ۱۴
5 ۲۰۱۲ ۳۱ عابد ,میثم
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa ۷۹ ۱۵۹۷ 5 ۱۵
5 ۱۹۸۶ ۳۴ خدابنده ,میلاد
1 - 0
Aryanpour,Arad ۹۷ ۱۴۹۹ 5 ۱۶
5 ۱۶۹۱ ۶۱ شفیعی ,مهدی
+ - -
احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۴۱ ۱۸۷۷ 5 ۱۷
5 ۱۵۵۹ ۸۶ ابراهیمی ,رضا
½ - ½
Sadeghi Givi,Reza ۴۳ ۱۸۵۶ 5 ۱۸
5 ۱۸۰۴ ۴۵ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
1 - 0
سالار کیا ,داود ۱۰۰ ۱۴۸۰ 5 ۱۹
۲۱۱۵ ۱۹ گله داری ,بردیا
+ - -
حق مرادخان ,امید ۶۳ ۱۶۸۱ ۲۰
۱۵۰۷ ۹۵ Bahadori,Arash
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۰ ۱۷۳۰ ۲۱
۱۶۷۵ ۶۵ بزرگی ,سورن
1 - 0
Dahaghin,Reza ۵۲ ۱۷۱۴ ۲۲
۱۷۰۰ ۵۹ فرح سا ,خسرو
- - +
Vatankhah,Hamed ۱۵۷ ۰ ۲۳
۱۵۲۰ ۹۳ Rahnama,M.Reza
+ - -
Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۷۴ ۱۶۲۹ 4 ۲۴
4 ۲۰۶۷ ۲۵ Keshmirian,Mehdi
½ - ½
Rodaki,Mansour ۸۸ ۱۵۵۸ 4 ۲۵
4 ۱۷۱۱ ۵۴ داودی ,مهران
½ - ½
نویدی ,پارسا ۹۲ ۱۵۳۴ 4 ۲۶
4 ۱۷۰۹ ۵۵ علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
بیرانوند ,دانیال ۱۰۴ ۱۴۶۳ 4 ۲۷
4 ۱۶۴۶ ۷۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
½ - ½
Roshan,Arian ۱۰۶ ۱۴۵۲ 4 ۲۸
4 ۱۶۳۹ ۷۲ Rahimkhani,Parviz
1 - 0
Azimi Aghghale,Amirmahdi ۱۱۶ ۱۳۴۳ 4 ۲۹
4 ۱۶۰۵ ۷۷ Mirzaei,Mohen
½ - ½
Khaleti,Mahbod ۱۱۷ ۱۳۴۲ 4 ۳۰
4 ۱۵۶۲ ۸۵ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Zakeri,Saeidreza ۷۸ ۱۵۹۸ 4 ۳۱
4 ۱۵۰۶ ۹۶ پرن فر ,علیرضا
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا ۸۰ ۱۵۸۹ 4 ۳۲
4 ۱۲۲۲ ۱۲۷ Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Mousavi,S.Reza ۸۲ ۱۵۷۹ 4 ۳۳
۱۵۸۷ ۸۱ Khalili,Reza
1 - 0
Derakhshani,Abed ۱۱۵ ۱۳۵۴ 4 ۳۴
۱۷۱۳ ۵۳ Chalangari,Mohsen
0 - 1
Sanaei,Ramin ۱۵۳ ۰ ۳۵
۱۳۶۹ ۱۱۲ Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
زال ,علی ۷۳ ۱۶۳۶ ۳۶
۱۵۵۸ ۸۷ مرادی ,محمدبهراد
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۱۱۰ ۱۳۸۲ ۳۷
۱۳۵۶ ۱۱۳ ده ملایی ,آرش
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۸ ۱۳۹۴ ۳۸
۰ ۱۴۶ Khaneki,Amir Hossein
0 - 1
Rahmani,Pedram ۱۰۹ ۱۳۸۴ ۳۹
۰ ۱۵۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash
0 - 1
Fazeli Ghazijahani,Ali ۸۳ ۱۵۷۴ 3 ۴۰
3 ۱۵۵۳ ۹۰ Shahsavari,Sorena
- - +
Assadi,Roohollah ۱۲۵ ۱۲۲۹ 3 ۴۱
3 ۱۴۷۸ ۱۰۱ Sadeghi,Pooria
1 - 0
Hashemi,Hamidreza ۱۲۹ ۱۱۷۶ 3 ۴۲
3 ۱۴۶۷ ۱۰۳ Shahsavari,Shayan
- - +
Abdollahi,Hossein ۱۳۸ ۰ 3 ۴۳
3 ۱۲۹۵ ۱۲۰ Gholami,Arian
1 - 0
Noormohammadi,Aref ۱۵۱ ۰ 3 ۴۴
3 ۰ ۱۵۶ Torbatian Mashhadi,Arian
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa ۱۲۲ ۱۲۵۲ 3 ۴۵
3 ۱۲۵۲ ۱۲۳ Rezaee,Iliya
1 - 0
Taleghani,Kian ۱۵۵ ۰ 3 ۴۶
3 ۱۱۷۵ ۱۳۰ Rahimi,Arshia
0 - 1
Parvaz,Parham ۱۱۸ ۱۳۳۷ ۴۷
۲۲۹۹ ۵ اردشی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۸
۲۲۰۱ ۹ قاضی الشریف ,کاوه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۴۹
۱۸۶۹ ۴۲ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۰
۰ ۱۴۷ Khoshravesh,Amirhossein
0 - 1
Vasheghani,Hessam ۱۱۹ ۱۳۲۸ ۵۱
5 ۲۳۲۰ ۳ فندرسکی ,نیما
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۲
5 ۲۱۷۹ ۱۱ نجفیان پور ,مهیار
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۳
5 ۲۱۲۴ ۱۶ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۴
5 ۱۹۳۴ ۳۸ عباسی ,میثم
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۵
5 ۱۷۰۸ ۵۶ Abdollahisaber,Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۶
۲۱۳۸ ۱۴ اسکندری ,محمود
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
۱۷۷۶ ۴۶ رضایی ,حمید رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۹
۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۰
2 ۱۱۶۳ ۱۳۱ Hannani,Arshia
½ - ½
Abasi Zamharir,Mohammad ۱۳۷ ۰ 2 ۶۱
2 ۱۰۳۲ ۱۳۵ Asadzadeh,Amir Hossein
0 - 1
Zare,Mahdiar ۱۵۸ ۰ 2 ۶۲
2 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
0 - 1
Niazi,Mahan ۱۳۶ ۱۰۱۹ 2 ۶۳
4 ۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۴
4 ۱۹۵۳ ۳۷ Khoeini,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
4 ۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
4 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
4 ۱۶۸۱ ۶۴ Heidarzadeh,Arsha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
4 ۱۶۲۹ ۷۵ Sekhavatmandi,Roham
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
4 ۱۵۴۱ ۹۱ Akhlaghi,Farhang
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
2 ۰ ۱۵۲ Notash,Artiman
+ - -
Shahsavari,Mahan ۱۲۱ ۱۲۹۰ ۷۱
۰ ۱۵۰ Nemati,Amir Mahdi
+ - -
Hedayati,Parham ۱۴۳ ۰ 2 ۷۲
۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
۱۶۵۸ ۶۸ Yazdanpanah,Mohammad Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
3 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
3 ۱۶۹۴ ۶۰ شیرین بیان ,نیما
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
3 ۱۶۵۵ ۷۰ نظری نیا ,شهرام
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
3 ۱۵۶۹ ۸۴ محمدعلیزاده ,عرفان
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
3 ۱۵۰۹ ۹۴ مصطفوی پارسا ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
3 ۱۴۹۵ ۹۸ Tayebi,Ehsan
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
3 ۱۴۸۹ ۹۹ Ahmadi,Gholam Hosein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
3 ۱۰۸۷ ۱۳۳ Safdarian,Saman
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
۱۳۵۵ ۱۱۴ جفره ,منوچهر
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
۱۲۲۳ ۱۲۶ Hosseini,Mohammad Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
۰ ۱۴۵ Khaghani,Milad
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
2 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
2 ۱۷۰۶ ۵۸ شهبازپور ,بیژن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
2 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
2 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
2 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
2 ۰ ۱۴۰ Arabzadehpiralilou,Abbasali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
2 ۰ ۱۴۱ Ghari Heidari,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۴
2 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۵
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۶
1 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۷
1 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۸
1 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۹
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۰
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۱
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۲
0 ۰ ۱۴۴ Jafari,Amir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۳
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۴
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۰۵
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۲۴۹ ۷ حسینی پور ,مهدی
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱ ۲۴۱۷ ۱
6 ۲۱۷۱ ۱۲ Mohandesi,Shahin
0 - 1
پیلوایه ,علی ۱۷ ۲۱۲۱ 6 ۲
۲۳۱۲ ۴ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
صدقی ,بابک ۴۲ ۱۸۶۹ ۳
۲۰۹۸ ۲۲ اصبحی ,محمد
0 - 1
Veisi,Bardia ۱۵ ۲۱۳۵ ۴
۲۰۶۸ ۲۴ افشاری ,محمد رضا
½ - ½
اردشی ,مهرداد ۵ ۲۲۹۹ 5 ۵
5 ۲۳۲۳ ۲ Hakemi,Arman
1 - 0
عابد ,میثم ۳۱ ۲۰۱۲ 5 ۶
5 ۲۳۲۰ ۳ فندرسکی ,نیما
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۳۲ ۲۰۱۲ 5 ۷
5 ۱۹۰۴ ۳۹ مافی ,هومن
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه ۹ ۲۲۰۱ 5 ۸
5 ۲۱۷۹ ۱۱ نجفیان پور ,مهیار
0 - 1
رجبی ,محسن ۳۳ ۲۰۰۹ 5 ۹
5 ۱۹۷۴ ۳۵ جافریان ,کوشا
½ - ½
رزاقی ,بهروز ۱۳ ۲۱۶۰ 5 ۱۰
5 ۲۱۱۷ ۱۸ لواسانی ,جواد
1 - 0
خدابنده ,میلاد ۳۴ ۱۹۸۶ 5 ۱۱
5 ۱۹۶۱ ۳۶ درودیان ,مهیار
1 - 0
Farahzadi,Sina ۲۳ ۲۰۸۹ 5 ۱۲
5 ۲۰۶۵ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۵۶ ۱۷۰۸ 5 ۱۳
5 ۲۰۴۹ ۲۸ طالبی ,مسعود
1 - 0
عباسی ,میثم ۳۸ ۱۹۳۴ 5 ۱۴
5 ۱۸۷۷ ۴۱ احمدزاده رضوی ,سید شاهین
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۲۹ ۲۰۲۳ 5 ۱۵
5 ۱۸۳۹ ۴۴ علی ئی ,محمد
1 - 0
حق مرادخان ,امید ۶۳ ۱۶۸۱ ۱۶
۲۱۳۸ ۱۴ اسکندری ,محمود
- - +
Motaghi,Haman ۱۰۲ ۱۴۷۳ ۱۷
۲۱۱۴ ۲۰ دوستکام ,پویان
1 - 0
Rahnama,M.Reza ۹۳ ۱۵۲۰ ۱۸
۱۴۸۰ ۱۰۰ سالار کیا ,داود
½ - ½
گله داری ,بردیا ۱۹ ۲۱۱۵ 4 ۱۹
4 ۲۱۲۴ ۱۶ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۷۱ ۱۶۴۶ 4 ۲۰
4 ۱۶۲۹ ۷۴ Khosravi Nejad,Amir Mohammad
0 - 1
Miragha,Fariborz ۲۱ ۲۱۰۴ 4 ۲۱
4 ۱۶۶۶ ۶۶ مددی ,محمد
1 - 0
Keshmirian,Mehdi ۲۵ ۲۰۶۷ 4 ۲۲
4 ۲۰۲۰ ۳۰ فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham ۷۵ ۱۶۲۹ 4 ۲۳
4 ۱۵۹۷ ۷۹ Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Khoeini,Ali ۳۷ ۱۹۵۳ 4 ۲۴
4 ۱۸۵۶ ۴۳ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۸۵ ۱۵۶۲ 4 ۲۵
4 ۱۵۹۸ ۷۸ Zakeri,Saeidreza
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۴۵ ۱۸۰۴ 4 ۲۶
4 ۱۵۸۹ ۸۰ نوربخش زاده ,ارشیا
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۹ ۱۷۳۳ 4 ۲۷
4 ۱۴۶۳ ۱۰۴ بیرانوند ,دانیال
0 - 1
پوراسکندر ,علی اکبر ۵۷ ۱۷۰۷ 4 ۲۸
4 ۱۵۵۸ ۸۸ Rodaki,Mansour
0 - 1
شفیعی ,مهدی ۶۱ ۱۶۹۱ 4 ۲۹
4 ۱۶۸۱ ۶۴ Heidarzadeh,Arsha
0 - 1
ابراهیمی ,رضا ۸۶ ۱۵۵۹ 4 ۳۰
4 ۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
½ - ½
بزرگی ,سورن ۶۵ ۱۶۷۵ 4 ۳۱
۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
- - +
Aryanpour,Arad ۹۷ ۱۴۹۹ 4 ۳۲
۱۷۳۰ ۵۰ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۸۷ ۱۵۵۸ ۳۳
۱۷۱۴ ۵۲ Dahaghin,Reza
1 - 0
Khaneki,Amir Hossein ۱۴۶ ۰ ۳۴
۱۳۸۴ ۱۰۹ Rahmani,Pedram
0 - 1
فرح سا ,خسرو ۵۹ ۱۷۰۰ ۳۵
۱۶۵۸ ۶۸ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
Bahadori,Arash ۹۵ ۱۵۰۷ ۳۶
۱۳۵۴ ۱۱۵ Derakhshani,Abed
½ - ½
Rahimkhani,Parviz ۷۲ ۱۶۳۹ ۳۷
۱۳۴۳ ۱۱۶ Azimi Aghghale,Amirmahdi
½ - ½
Mirzaei,Mohen ۷۷ ۱۶۰۵ ۳۸
۰ ۱۵۷ Vatankhah,Hamed
1 - 0
Khalili,Reza ۸۱ ۱۵۸۷ ۳۹
3 ۱۳۸۲ ۱۱۰ صدری علمداری ,فرزام
½ - ½
Chalangari,Mohsen ۵۳ ۱۷۱۳ 3 ۴۰
3 ۱۷۱۱ ۵۴ داودی ,مهران
+ - -
Ahmadi,Gholam Hosein ۹۹ ۱۴۸۹ 3 ۴۱
3 ۱۴۹۵ ۹۸ Tayebi,Ehsan
0 - 1
علامیر ویرثق ,احسان ۵۵ ۱۷۰۹ 3 ۴۲
3 ۱۵۷۹ ۸۲ Mousavi,S.Reza
1 - 0
Sadeghi,Pooria ۱۰۱ ۱۴۷۸ 3 ۴۳
3 ۱۴۵۲ ۱۰۶ Roshan,Arian
1 - 0
Fazeli Ghazijahani,Ali ۸۳ ۱۵۷۴ 3 ۴۴
3 ۱۵۶۹ ۸۴ محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad ۱۲۷ ۱۲۲۲ 3 ۴۵
3 ۱۳۴۲ ۱۱۷ Khaleti,Mahbod
1 - 0
Shahsavari,Sorena ۹۰ ۱۵۵۳ 3 ۴۶
3 ۱۲۵۲ ۱۲۲ Ghalandari,Mohammadmousa
0 - 1
Akhlaghi,Farhang ۹۱ ۱۵۴۱ 3 ۴۷
3 ۱۵۳۴ ۹۲ نویدی ,پارسا
1 - 0
Shahsavari,Shayan ۱۰۳ ۱۴۶۷ 3 ۴۸
3 ۰ ۱۵۱ Noormohammadi,Aref
0 - 1
پرن فر ,علیرضا ۹۶ ۱۵۰۶ 3 ۴۹
۱۶۳۶ ۷۳ زال ,علی
1 - 0
Torbatian Mashhadi,Arian ۱۵۶ ۰ 3 ۵۰
۱۳۹۴ ۱۰۸ Shakeri,Amirali
1 - 0
Hosseini,Mohammad Hossein ۱۲۶ ۱۲۲۳ ۵۱
۰ ۱۴۵ Khaghani,Milad
0 - 1
Doroodgar,A.Hosein ۱۱۲ ۱۳۶۹ ۵۲
۰ ۱۴۷ Khoshravesh,Amirhossein
0 - 1
ده ملایی ,آرش ۱۱۳ ۱۳۵۶ ۵۳
۰ ۱۵۳ Sanaei,Ramin
1 - 0
جفره ,منوچهر ۱۱۴ ۱۳۵۵ ۵۴
۱۳۳۷ ۱۱۸ Parvaz,Parham
0 - 1
Shahrokh Ghale Joughi,Arash ۱۵۴ ۰ ۵۵
۰ ۱۵۵ Taleghani,Kian
½ - ½
Gholami,Arian ۱۲۰ ۱۲۹۵ ۵۶
۱۷۷۶ ۴۶ رضایی ,حمید رضا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۸
2 ۰ ۱۳۷ Abasi Zamharir,Mohammad
0 - 1
Rezaee,Iliya ۱۲۳ ۱۲۵۲ 2 ۵۹
2 ۱۲۲۹ ۱۲۵ Assadi,Roohollah
1 - 0
Asadzadeh,Amir Hossein ۱۳۵ ۱۰۳۲ 2 ۶۰
2 ۱۱۷۶ ۱۲۹ Hashemi,Hamidreza
1 - 0
Notash,Artiman ۱۵۲ ۰ 2 ۶۱
2 ۰ ۱۵۸ Zare,Mahdiar
0 - 1
Rahimi,Arshia ۱۳۰ ۱۱۷۵ 2 ۶۲
2 ۰ ۱۳۸ Abdollahi,Hossein
1 - 0
Hannani,Arshia ۱۳۱ ۱۱۶۳ 2 ۶۳
2 ۰ ۱۴۱ Ghari Heidari,Mahdi
- - +
Safdarian,Saman ۱۳۳ ۱۰۸۷ 2 ۶۴
4 ۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
4 ۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۶
4 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۷
۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
۱۳۲۸ ۱۱۹ Vasheghani,Hessam
1 - 0
Shahsavari,Mahan ۱۲۱ ۱۲۹۰ ۶۹
3 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
3 ۱۶۹۴ ۶۰ شیرین بیان ,نیما
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۱
3 ۱۶۵۵ ۷۰ نظری نیا ,شهرام
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۲
3 ۱۵۰۹ ۹۴ مصطفوی پارسا ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
1 ۱۰۱۹ ۱۳۶ Niazi,Mahan
1 - 0
Nemati,Amir Mahdi ۱۵۰ ۰ ۷۴
۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
1 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
+ - -
Zolfi Zinab,Sina ۱۲۸ ۱۲۰۳ 1 ۷۶
2 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
2 ۱۷۰۶ ۵۸ شهبازپور ,بیژن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
2 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
2 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
2 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
2 ۰ ۱۴۰ Arabzadehpiralilou,Abbasali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
2 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
1 ۰ ۱۴۳ Hedayati,Parham
۱
bye ۰ ۰ 0 ۸۴
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
1 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
1 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۹
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۰
0 ۰ ۱۴۴ Jafari,Amir
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۱
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۲
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۹۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۲۴۱۷ ۱ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۴ ۲۳۱۲ ۱
۲۲۴۹ ۷ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
فندرسکی ,نیما ۳ ۲۳۲۰ 5 ۲
5 ۱۹۳۴ ۳۸ عباسی ,میثم
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۲ ۲۱۷۱ 5 ۳
5 ۲۱۳۵ ۱۵ Veisi,Bardia
½ - ½
افشاری ,محمد رضا ۲۴ ۲۰۶۸ 5 ۴
5 ۲۱۲۱ ۱۷ پیلوایه ,علی
1 - 0
مافی ,هومن ۳۹ ۱۹۰۴ 5 ۵
۲۰۲۳ ۲۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
½ - ½
Hakemi,Arman ۲ ۲۳۲۳ ۶
۲۰۱۲ ۳۱ عابد ,میثم
½ - ½
اردشی ,مهرداد ۵ ۲۲۹۹ ۷
۲۲۰۱ ۹ قاضی الشریف ,کاوه
½ - ½
جافریان ,کوشا ۳۵ ۱۹۷۴ ۸
۲۱۶۰ ۱۳ رزاقی ,بهروز
½ - ½
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۶۵ ۹
۱۸۶۹ ۴۲ صدقی ,بابک
1 - 0
اسکندری ,محمود ۱۴ ۲۱۳۸ ۱۰
۱۷۷۶ ۴۶ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
اصبحی ,محمد ۲۲ ۲۰۹۸ ۱۱
4 ۱۹۵۳ ۳۷ Khoeini,Ali
0 - 1
نجفیان پور ,مهیار ۱۱ ۲۱۷۹ 4 ۱۲
4 ۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
0 - 1
لواسانی ,جواد ۱۸ ۲۱۱۷ 4 ۱۳
4 ۲۱۱۵ ۱۹ گله داری ,بردیا
0 - 1
درودیان ,مهیار ۳۶ ۱۹۶۱ 4 ۱۴
4 ۲۱۰۴ ۲۱ Miragha,Fariborz
0 - 1
احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۴۱ ۱۸۷۷ 4 ۱۵
4 ۲۰۸۹ ۲۳ Farahzadi,Sina
1 - 0
Sadeghi Givi,Reza ۴۳ ۱۸۵۶ 4 ۱۶
4 ۲۰۶۷ ۲۵ Keshmirian,Mehdi
0 - 1
علی ئی ,محمد ۴۴ ۱۸۳۹ 4 ۱۷
4 ۱۸۰۴ ۴۵ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
0 - 1
طالبی ,مسعود ۲۸ ۲۰۴۹ 4 ۱۸
4 ۱۷۰۸ ۵۶ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۳۰ ۲۰۲۰ 4 ۱۹
4 ۲۰۱۲ ۳۲ Mahmoody,M. Sadegh
+ - -
دوچشمه ,امیرمحمد ۴۷ ۱۷۶۸ 4 ۲۰
4 ۱۶۹۱ ۶۱ شفیعی ,مهدی
0 - 1
رجبی ,محسن ۳۳ ۲۰۰۹ 4 ۲۱
4 ۱۹۸۶ ۳۴ خدابنده ,میلاد
1 - 0
بیرانوند ,دانیال ۱۰۴ ۱۴۶۳ 4 ۲۲
4 ۱۴۷۳ ۱۰۲ Motaghi,Haman
½ - ½
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۶ ۲۱۲۴ ۲۳
۱۵۰۷ ۹۵ Bahadori,Arash
0 - 1
دوستکام ,پویان ۲۰ ۲۱۱۴ ۲۴
۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
0 - 1
قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۶۹ ۱۶۵۵ ۲۵
۱۵۲۰ ۹۳ Rahnama,M.Reza
1 - 0
Dahaghin,Reza ۵۲ ۱۷۱۴ ۲۶
۱۷۰۰ ۵۹ فرح سا ,خسرو
0 - 1
سالار کیا ,داود ۱۰۰ ۱۴۸۰ ۲۷
۱۶۸۱ ۶۳ حق مرادخان ,امید
1 - 0
Rahmani,Pedram ۱۰۹ ۱۳۸۴ ۲۸
۱۵۶۲ ۸۵ Mokhtari Moghadam,Taha
½ - ½
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۰ ۱۷۳۰ 3 ۲۹
3 ۱۷۳۳ ۴۹ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
Mousavi,S.Reza ۸۲ ۱۵۷۹ 3 ۳۰
3 ۱۵۵۹ ۸۶ ابراهیمی ,رضا
1 - 0
داودی ,مهران ۵۴ ۱۷۱۱ 3 ۳۱
3 ۱۷۰۹ ۵۵ علامیر ویرثق ,احسان
0 - 1
Rodaki,Mansour ۸۸ ۱۵۵۸ 3 ۳۲
3 ۱۷۰۷ ۵۷ پوراسکندر ,علی اکبر
1 - 0
نویدی ,پارسا ۹۲ ۱۵۳۴ 3 ۳۳
3 ۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
+ - -
شیرین بیان ,نیما ۶۰ ۱۶۹۴ 3 ۳۴
3 ۱۵۴۱ ۹۱ Akhlaghi,Farhang
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha ۶۴ ۱۶۸۱ 3 ۳۵
3 ۱۶۷۵ ۶۵ بزرگی ,سورن
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد ۹۴ ۱۵۰۹ 3 ۳۶
3 ۱۵۰۶ ۹۶ پرن فر ,علیرضا
0 - 1
مددی ,محمد ۶۶ ۱۶۶۶ 3 ۳۷
3 ۱۴۹۹ ۹۷ Aryanpour,Arad
1 - 0
نظری نیا ,شهرام ۷۰ ۱۶۵۵ 3 ۳۸
3 ۱۶۴۶ ۷۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Tayebi,Ehsan ۹۸ ۱۴۹۵ 3 ۳۹
3 ۱۴۸۹ ۹۹ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۷۴ ۱۶۲۹ 3 ۴۰
3 ۱۶۲۹ ۷۵ Sekhavatmandi,Roham
1 - 0
Roshan,Arian ۱۰۶ ۱۴۵۲ 3 ۴۱
3 ۱۶۰۵ ۷۷ Mirzaei,Mohen
½ - ½
Derakhshani,Abed ۱۱۵ ۱۳۵۴ 3 ۴۲
3 ۱۴۷۸ ۱۰۱ Sadeghi,Pooria
0 - 1
Zakeri,Saeidreza ۷۸ ۱۵۹۸ 3 ۴۳
3 ۱۵۹۷ ۷۹ Tavazoh,Amirparsa
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa ۱۲۲ ۱۲۵۲ 3 ۴۴
3 ۱۴۶۷ ۱۰۳ Shahsavari,Shayan
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا ۸۰ ۱۵۸۹ 3 ۴۵
3 ۱۵۸۷ ۸۱ Khalili,Reza
½ - ½
Azimi Aghghale,Amirmahdi ۱۱۶ ۱۳۴۳ 3 ۴۶
۱۳۵۶ ۱۱۳ ده ملایی ,آرش
0 - 1
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۸ ۱۶۵۸ ۴۷
۱۶۳۹ ۷۲ Rahimkhani,Parviz
1 - 0
Parvaz,Parham ۱۱۸ ۱۳۳۷ ۴۸
۰ ۱۵۷ Vatankhah,Hamed
1 - 0
زال ,علی ۷۳ ۱۶۳۶ ۴۹
۱۵۵۸ ۸۷ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Hosseini,Mohammad Hossein ۱۲۶ ۱۲۲۳ ۵۰
۰ ۱۴۶ Khaneki,Amir Hossein
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۸ ۱۳۹۴ ۵۱
2 ۱۷۱۳ ۵۳ Chalangari,Mohsen
1 - 0
Khaghani,Milad ۱۴۵ ۰ ۵۲
2 ۱۲۲۲ ۱۲۷ Shabanzadeh,Mehrad
+ - -
شهبازپور ,بیژن ۵۸ ۱۷۰۶ 2 ۵۳
2 ۱۵۷۴ ۸۳ Fazeli Ghazijahani,Ali
1 - 0
Hashemi,Hamidreza ۱۲۹ ۱۱۷۶ 2 ۵۴
2 ۱۱۷۵ ۱۳۰ Rahimi,Arshia
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان ۸۴ ۱۵۶۹ 2 ۵۵
2 ۱۵۵۳ ۹۰ Shahsavari,Sorena
1 - 0
Abdollahi,Hossein ۱۳۸ ۰ 2 ۵۶
2 ۰ ۱۴۱ Ghari Heidari,Mahdi
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۱۱۰ ۱۳۸۲ 2 ۵۷
2 ۰ ۱۵۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash
½ - ½
جفره ,منوچهر ۱۱۴ ۱۳۵۵ 2 ۵۸
2 ۱۳۴۲ ۱۱۷ Khaleti,Mahbod
+ - -
Arabzadehpiralilou,Abbasali ۱۴۰ ۰ 2 ۵۹
2 ۱۲۹۵ ۱۲۰ Gholami,Arian
½ - ½
Khoshravesh,Amirhossein ۱۴۷ ۰ 2 ۶۰
2 ۰ ۱۵۶ Torbatian Mashhadi,Arian
1 - 0
Rezaee,Iliya ۱۲۳ ۱۲۵۲ 2 ۶۱
2 ۱۲۲۹ ۱۲۵ Assadi,Roohollah
0 - 1
Noormohammadi,Aref ۱۵۱ ۰ 2 ۶۲
4 ۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۳
۱۳۶۹ ۱۱۲ Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Zare,Mahdiar ۱۵۸ ۰ 2 ۶۴
۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۵
۱۲۹۰ ۱۲۱ Shahsavari,Mahan
0 - 1
Sanaei,Ramin ۱۵۳ ۰ ۶۶
۰ ۱۵۰ Nemati,Amir Mahdi
0 - 1
Taleghani,Kian ۱۵۵ ۰ ۶۷
3 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۸
۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
1 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
0 - 1
Abasi Zamharir,Mohammad ۱۳۷ ۰ 1 ۷۰
1 ۱۱۶۳ ۱۳۱ Hannani,Arshia
1 - 0
Aghasi Kermani,Mohammad ۱۳۹ ۰ 1 ۷۱
1 ۱۰۸۷ ۱۳۳ Safdarian,Saman
1 - 0
Hedayati,Parham ۱۴۳ ۰ 1 ۷۲
1 ۰ ۱۵۲ Notash,Artiman
1 - 0
Niazi,Mahan ۱۳۶ ۱۰۱۹ 1 ۷۳
2 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
2 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۵
2 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
2 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
2 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
۱۳۲۸ ۱۱۹ Vasheghani,Hessam
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
1 ۱۰۳۲ ۱۳۵ Asadzadeh,Amir Hossein
1 - 0
Jafari,Amir ۱۴۴ ۰ 0 ۸۰
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
1 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
1 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۵
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۶
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۷
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۸
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۲۳۱۲ ۴ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
½ - ½
حسینی پور ,مهدی ۷ ۲۲۴۹ 5 ۱
۲۲۹۹ ۵ اردشی ,مهرداد
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱ ۲۴۱۷ ۲
۲۱۷۱ ۱۲ Mohandesi,Shahin
½ - ½
فندرسکی ,نیما ۳ ۲۳۲۰ ۳
4 ۲۳۲۳ ۲ Hakemi,Arman
½ - ½
عباسی ,میثم ۳۸ ۱۹۳۴ ۴
4 ۲۰۶۵ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه ۹ ۲۲۰۱ 4 ۵
4 ۲۱۳۸ ۱۴ اسکندری ,محمود
½ - ½
Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۲۹ ۲۰۲۳ 4 ۶
4 ۲۰۲۰ ۳۰ فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
0 - 1
Veisi,Bardia ۱۵ ۲۱۳۵ 4 ۷
4 ۲۰۰۹ ۳۳ رجبی ,محسن
0 - 1
پیلوایه ,علی ۱۷ ۲۱۲۱ 4 ۸
4 ۲۱۱۷ ۱۸ لواسانی ,جواد
0 - 1
مافی ,هومن ۳۹ ۱۹۰۴ 4 ۹
4 ۲۰۹۸ ۲۲ اصبحی ,محمد
½ - ½
صدقی ,بابک ۴۲ ۱۸۶۹ 4 ۱۰
4 ۲۰۶۸ ۲۴ افشاری ,محمد رضا
1 - 0
Abdollahisaber,Reza ۵۶ ۱۷۰۸ 4 ۱۱
۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
½ - ½
Keshmirian,Mehdi ۲۵ ۲۰۶۷ ۱۲
۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
0 - 1
عابد ,میثم ۳۱ ۲۰۱۲ ۱۳
۱۷۱۴ ۵۲ Dahaghin,Reza
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۱۳ ۲۱۶۰ ۱۴
۲۱۲۴ ۱۶ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
0 - 1
جافریان ,کوشا ۳۵ ۱۹۷۴ ۱۵
۲۱۱۴ ۲۰ دوستکام ,پویان
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۴۶ ۱۷۷۶ ۱۶
3 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
0 - 1
شفیعی ,مهدی ۶۱ ۱۶۹۱ 3 ۱۷
3 ۲۱۷۹ ۱۱ نجفیان پور ,مهیار
1 - 0
پوراسکندر ,علی اکبر ۵۷ ۱۷۰۷ 3 ۱۸
3 ۱۷۱۱ ۵۴ داودی ,مهران
0 - 1
گله داری ,بردیا ۱۹ ۲۱۱۵ 3 ۱۹
3 ۱۶۹۴ ۶۰ شیرین بیان ,نیما
0 - 1
Miragha,Fariborz ۲۱ ۲۱۰۴ 3 ۲۰
3 ۱۶۸۱ ۶۴ Heidarzadeh,Arsha
0 - 1
Farahzadi,Sina ۲۳ ۲۰۸۹ 3 ۲۱
3 ۲۰۴۹ ۲۸ طالبی ,مسعود
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham ۷۵ ۱۶۲۹ 3 ۲۲
3 ۲۰۱۲ ۳۲ Mahmoody,M. Sadegh
1 - 0
Mirzaei,Mohen ۷۷ ۱۶۰۵ 3 ۲۳
3 ۱۶۶۶ ۶۶ مددی ,محمد
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۳۴ ۱۹۸۶ 3 ۲۴
3 ۱۹۶۱ ۳۶ درودیان ,مهیار
1 - 0
Tavazoh,Amirparsa ۷۹ ۱۵۹۷ 3 ۲۵
3 ۱۶۵۵ ۷۰ نظری نیا ,شهرام
0 - 1
Khoeini,Ali ۳۷ ۱۹۵۳ 3 ۲۶
3 ۱۵۹۸ ۷۸ Zakeri,Saeidreza
0 - 1
آژیر ,هومن ۴۰ ۱۸۸۹ 3 ۲۷
3 ۱۶۲۹ ۷۴ Khosravi Nejad,Amir Mohammad
0 - 1
احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۴۱ ۱۸۷۷ 3 ۲۸
3 ۱۵۷۹ ۸۲ Mousavi,S.Reza
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza ۴۳ ۱۸۵۶ 3 ۲۹
3 ۱۸۳۹ ۴۴ علی ئی ,محمد
1 - 0
Akhlaghi,Farhang ۹۱ ۱۵۴۱ 3 ۳۰
3 ۱۵۵۸ ۸۸ Rodaki,Mansour
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۴۵ ۱۸۰۴ 3 ۳۱
3 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
1 - 0
اشراقی ,ماهان ۸۹ ۱۵۵۴ 3 ۳۲
3 ۱۴۶۳ ۱۰۴ بیرانوند ,دانیال
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۴۹ ۱۷۳۳ 3 ۳۳
3 ۱۷۳۰ ۵۰ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
Motaghi,Haman ۱۰۲ ۱۴۷۳ 3 ۳۴
3 ۱۳۸۴ ۱۰۹ Rahmani,Pedram
½ - ½
حسنی ,تکین ۵۱ ۱۷۲۰ 3 ۳۵
3 ۱۳۵۴ ۱۱۵ Derakhshani,Abed
0 - 1
فرح سا ,خسرو ۵۹ ۱۷۰۰ ۳۶
۱۲۲۳ ۱۲۶ Hosseini,Mohammad Hossein
0 - 1
حق مرادخان ,امید ۶۳ ۱۶۸۱ ۳۷
۱۶۵۸ ۶۸ Yazdanpanah,Mohammad Reza
0 - 1
Mokhtari Moghadam,Taha ۸۵ ۱۵۶۲ ۳۸
۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۸۷ ۱۵۵۸ ۳۹
۱۴۸۰ ۱۰۰ سالار کیا ,داود
1 - 0
Rahimkhani,Parviz ۷۲ ۱۶۳۹ ۴۰
۱۶۳۶ ۷۳ زال ,علی
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۹۳ ۱۵۲۰ ۴۱
۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
0 - 1
Bahadori,Arash ۹۵ ۱۵۰۷ ۴۲
2 ۱۵۸۹ ۸۰ نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Khaneki,Amir Hossein ۱۴۶ ۰ ۴۳
2 ۱۴۵۲ ۱۰۶ Roshan,Arian
1 - 0
Chalangari,Mohsen ۵۳ ۱۷۱۳ 2 ۴۴
2 ۱۳۸۲ ۱۱۰ صدری علمداری ,فرزام
0 - 1
علامیر ویرثق ,احسان ۵۵ ۱۷۰۹ 2 ۴۵
2 ۱۷۰۶ ۵۸ شهبازپور ,بیژن
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۹۹ ۱۴۸۹ 2 ۴۶
2 ۱۳۵۵ ۱۱۴ جفره ,منوچهر
0 - 1
بزرگی ,سورن ۶۵ ۱۶۷۵ 2 ۴۷
2 ۱۳۴۳ ۱۱۶ Azimi Aghghale,Amirmahdi
1 - 0
نامور ,شاپور ۶۷ ۱۶۵۹ 2 ۴۸
2 ۰ ۱۳۸ Abdollahi,Hossein
0 - 1
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۷۱ ۱۶۴۶ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۴۰ Arabzadehpiralilou,Abbasali
0 - 1
Khalili,Reza ۸۱ ۱۵۸۷ 2 ۵۰
2 ۱۵۷۴ ۸۳ Fazeli Ghazijahani,Ali
0 - 1
Sadeghi,Pooria ۱۰۱ ۱۴۷۸ 2 ۵۱
2 ۱۵۶۹ ۸۴ محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۱۰۳ ۱۴۶۷ 2 ۵۲
2 ۱۵۵۹ ۸۶ ابراهیمی ,رضا
+ - -
Soor,Behnam ۱۰۷ ۱۴۰۷ 2 ۵۳
2 ۱۲۵۲ ۱۲۲ Ghalandari,Mohammadmousa
1 - 0
Shahsavari,Sorena ۹۰ ۱۵۵۳ 2 ۵۴
2 ۱۵۳۴ ۹۲ نویدی ,پارسا
1 - 0
Assadi,Roohollah ۱۲۵ ۱۲۲۹ 2 ۵۵
2 ۱۵۰۹ ۹۴ مصطفوی پارسا ,محمد
1 - 0
Ghari Heidari,Mahdi ۱۴۱ ۰ 2 ۵۶
2 ۱۵۰۶ ۹۶ پرن فر ,علیرضا
+ - -
Hedayati,Ali ۱۴۲ ۰ 2 ۵۷
2 ۰ ۱۵۱ Noormohammadi,Aref
0 - 1
Aryanpour,Arad ۹۷ ۱۴۹۹ 2 ۵۸
2 ۱۴۹۵ ۹۸ Tayebi,Ehsan
1 - 0
Shahrokh Ghale Joughi,Arash ۱۵۴ ۰ 2 ۵۹
۱۳۹۴ ۱۰۸ Shakeri,Amirali
1 - 0
Shahsavari,Mahan ۱۲۱ ۱۲۹۰ ۶۰
۱۳۶۹ ۱۱۲ Doroodgar,A.Hosein
- - +
Khaghani,Milad ۱۴۵ ۰ ۶۱
۱۳۵۶ ۱۱۳ ده ملایی ,آرش
1 - 0
Nemati,Amir Mahdi ۱۵۰ ۰ ۶۲
۱۳۳۷ ۱۱۸ Parvaz,Parham
1 - 0
Taleghani,Kian ۱۵۵ ۰ ۶۳
۱۳۲۸ ۱۱۹ Vasheghani,Hessam
0 - 1
Vatankhah,Hamed ۱۵۷ ۰ ۶۴
۱۲۲۲ ۱۲۷ Shabanzadeh,Mehrad
½ - ½
Gholami,Arian ۱۲۰ ۱۲۹۵ ۶۵
۰ ۱۵۳ Sanaei,Ramin
0 - 1
Khaleti,Mahbod ۱۱۷ ۱۳۴۲ 1 ۶۶
1 ۱۲۵۲ ۱۲۳ Rezaee,Iliya
1 - 0
Asadzadeh,Amir Hossein ۱۳۵ ۱۰۳۲ 1 ۶۷
1 ۱۱۷۶ ۱۲۹ Hashemi,Hamidreza
1 - 0
Abasi Zamharir,Mohammad ۱۳۷ ۰ 1 ۶۸
1 ۱۰۱۹ ۱۳۶ Niazi,Mahan
0 - 1
Rahimi,Arshia ۱۳۰ ۱۱۷۵ 1 ۶۹
1 ۰ ۱۵۸ Zare,Mahdiar
1 - 0
Hannani,Arshia ۱۳۱ ۱۱۶۳ 1 ۷۰
1 ۰ ۱۴۷ Khoshravesh,Amirhossein
1 - 0
Safdarian,Saman ۱۳۳ ۱۰۸۷ 1 ۷۱
1 ۰ ۱۵۶ Torbatian Mashhadi,Arian
+ - -
Jalali,Hirbod ۱۳۴ ۱۰۶۸ 1 ۷۲
2 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
2 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۱۴۳ Hedayati,Parham
1 - 0
Notash,Artiman ۱۵۲ ۰ 1 ۷۵
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۶
1 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۴۴ Jafari,Amir
0 - 1
Zolfi Zinab,Sina ۱۲۸ ۱۲۰۳ 0 ۷۸
0 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
۱
bye ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۲۱۳۵ ۱۵ Veisi,Bardia
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۴ ۲۳۱۲ 4 ۱
4 ۲۲۹۹ ۵ اردشی ,مهرداد
½ - ½
Mohandesi,Shahin ۱۲ ۲۱۷۱ 4 ۲
4 ۲۲۴۹ ۷ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
اسکندری ,محمود ۱۴ ۲۱۳۸ 4 ۳
۲۴۱۷ ۱ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۶ ۲۱۲۴ ۴
۲۳۲۰ ۳ فندرسکی ,نیما
1 - 0
دوستکام ,پویان ۲۰ ۲۱۱۴ ۵
۱۹۳۴ ۳۸ عباسی ,میثم
1 - 0
صداقتی ,مهرداد ۸ ۲۲۴۹ ۶
3 ۱۹۸۶ ۳۴ خدابنده ,میلاد
0 - 1
Hakemi,Arman ۲ ۲۳۲۳ 3 ۷
3 ۱۹۷۴ ۳۵ جافریان ,کوشا
½ - ½
مهدوی راد ,مهدی ۶ ۲۲۵۱ 3 ۸
3 ۲۲۰۱ ۹ قاضی الشریف ,کاوه
1 - 0
درودیان ,مهیار ۳۶ ۱۹۶۱ 3 ۹
3 ۱۹۰۴ ۳۹ مافی ,هومن
1 - 0
رستمی ,روزبه ۱۰ ۲۱۹۳ 3 ۱۰
3 ۱۸۶۹ ۴۲ صدقی ,بابک
1 - 0
نجفیان پور ,مهیار ۱۱ ۲۱۷۹ 3 ۱۱
3 ۲۱۶۰ ۱۳ رزاقی ,بهروز
½ - ½
رضایی ,حمید رضا ۴۶ ۱۷۷۶ 3 ۱۲
3 ۲۱۲۱ ۱۷ پیلوایه ,علی
1 - 0
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۰ ۱۷۳۰ 3 ۱۳
3 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
- - +
لواسانی ,جواد ۱۸ ۲۱۱۷ 3 ۱۴
3 ۱۸۵۶ ۴۳ Sadeghi Givi,Reza
0 - 1
اصبحی ,محمد ۲۲ ۲۰۹۸ 3 ۱۵
3 ۱۷۳۳ ۴۹ Gholamian Pour,Amin
0 - 1
افشاری ,محمد رضا ۲۴ ۲۰۶۸ 3 ۱۶
3 ۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۶۵ 3 ۱۷
3 ۱۷۰۸ ۵۶ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
طالبی ,مسعود ۲۸ ۲۰۴۹ 3 ۱۸
3 ۲۰۲۳ ۲۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham ۷۵ ۱۶۲۹ 3 ۱۹
3 ۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
0 - 1
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۳۰ ۲۰۲۰ 3 ۲۰
3 ۲۰۰۹ ۳۳ رجبی ,محسن
1 - 0
Zakeri,Saeidreza ۷۸ ۱۵۹۸ 3 ۲۱
۲۱۰۴ ۲۱ Miragha,Fariborz
½ - ½
داودی ,مهران ۵۴ ۱۷۱۱ ۲۲
۲۰۸۹ ۲۳ Farahzadi,Sina
½ - ½
نظری نیا ,شهرام ۷۰ ۱۶۵۵ ۲۳
۲۰۶۷ ۲۵ Keshmirian,Mehdi
1 - 0
Bahadori,Arash ۹۵ ۱۵۰۷ ۲۴
۲۰۱۲ ۳۱ عابد ,میثم
1 - 0
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۸ ۱۶۵۸ ۲۵
۱۶۳۹ ۷۲ Rahimkhani,Parviz
0 - 1
Dahaghin,Reza ۵۲ ۱۷۱۴ ۲۶
2 ۲۱۱۵ ۱۹ گله داری ,بردیا
1 - 0
نوربخش زاده ,ارشیا ۸۰ ۱۵۸۹ 2 ۲۷
2 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
0 - 1
Mousavi,S.Reza ۸۲ ۱۵۷۹ 2 ۲۸
2 ۱۹۵۳ ۳۷ Khoeini,Ali
1 - 0
Fazeli Ghazijahani,Ali ۸۳ ۱۵۷۴ 2 ۲۹
2 ۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
1 - 0
محمدعلیزاده ,عرفان ۸۴ ۱۵۶۹ 2 ۳۰
2 ۱۸۷۷ ۴۱ احمدزاده رضوی ,سید شاهین
1 - 0
ابراهیمی ,رضا ۸۶ ۱۵۵۹ 2 ۳۱
2 ۱۵۵۳ ۹۰ Shahsavari,Sorena
0 - 1
علی ئی ,محمد ۴۴ ۱۸۳۹ 2 ۳۲
2 ۱۴۸۹ ۹۹ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۴۵ ۱۸۰۴ 2 ۳۳
2 ۱۷۱۳ ۵۳ Chalangari,Mohsen
0 - 1
Rodaki,Mansour ۸۸ ۱۵۵۸ 2 ۳۴
2 ۱۷۰۹ ۵۵ علامیر ویرثق ,احسان
0 - 1
Akhlaghi,Farhang ۹۱ ۱۵۴۱ 2 ۳۵
2 ۱۷۰۷ ۵۷ پوراسکندر ,علی اکبر
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد ۹۴ ۱۵۰۹ 2 ۳۶
2 ۱۴۷۸ ۱۰۱ Sadeghi,Pooria
0 - 1
شیرین بیان ,نیما ۶۰ ۱۶۹۴ 2 ۳۷
2 ۱۶۹۱ ۶۱ شفیعی ,مهدی
1 - 0
پرن فر ,علیرضا ۹۶ ۱۵۰۶ 2 ۳۸
2 ۱۴۷۳ ۱۰۲ Motaghi,Haman
1 - 0
عدالت خواه ,محسن ۶۲ ۱۶۸۲ 2 ۳۹
2 ۱۶۸۱ ۶۳ حق مرادخان ,امید
½ - ½
سالار کیا ,داود ۱۰۰ ۱۴۸۰ 2 ۴۰
2 ۱۴۶۷ ۱۰۳ Shahsavari,Shayan
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha ۶۴ ۱۶۸۱ 2 ۴۱
2 ۱۶۷۵ ۶۵ بزرگی ,سورن
0 - 1
بیرانوند ,دانیال ۱۰۴ ۱۴۶۳ 2 ۴۲
2 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
0 - 1
مددی ,محمد ۶۶ ۱۶۶۶ 2 ۴۳
2 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
0 - 1
Rahmani,Pedram ۱۰۹ ۱۳۸۴ 2 ۴۴
2 ۱۶۴۶ ۷۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
0 - 1
Derakhshani,Abed ۱۱۵ ۱۳۵۴ 2 ۴۵
2 ۱۲۲۳ ۱۲۶ Hosseini,Mohammad Hossein
½ - ½
زال ,علی ۷۳ ۱۶۳۶ 2 ۴۶
2 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
0 - 1
Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۷۴ ۱۶۲۹ 2 ۴۷
2 ۰ ۱۴۶ Khaneki,Amir Hossein
½ - ½
Ramezani,Alireza ۷۶ ۱۶۱۴ 2 ۴۸
2 ۱۶۰۵ ۷۷ Mirzaei,Mohen
1 - 0
Arabzadehpiralilou,Abbasali ۱۴۰ ۰ 2 ۴۹
2 ۰ ۱۵۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa ۷۹ ۱۵۹۷ 2 ۵۰
۱۷۰۰ ۵۹ فرح سا ,خسرو
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۸ ۱۳۹۴ ۵۱
۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
1 - 0
ده ملایی ,آرش ۱۱۳ ۱۳۵۶ ۵۲
۱۵۶۲ ۸۵ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein ۱۱۲ ۱۳۶۹ ۵۳
۱۵۵۸ ۸۷ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Vasheghani,Hessam ۱۱۹ ۱۳۲۸ ۵۴
۱۵۲۰ ۹۳ Rahnama,M.Reza
1 - 0
Sanaei,Ramin ۱۵۳ ۰ ۵۵
۱۴۹۹ ۹۷ Aryanpour,Arad
½ - ½
Abdollahi,Hossein ۱۳۸ ۰ ۵۶
3 ۲۰۱۲ ۳۲ Mahmoody,M. Sadegh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۵۷
۰ ۱۵۷ Vatankhah,Hamed
0 - 1
شهبازپور ,بیژن ۵۸ ۱۷۰۶ 1 ۵۸
1 ۱۵۸۷ ۸۱ Khalili,Reza
1 - 0
Hashemi,Hamidreza ۱۲۹ ۱۱۷۶ 1 ۵۹
1 ۱۱۷۵ ۱۳۰ Rahimi,Arshia
0 - 1
نویدی ,پارسا ۹۲ ۱۵۳۴ 1 ۶۰
1 ۱۱۶۳ ۱۳۱ Hannani,Arshia
0 - 1
Tayebi,Ehsan ۹۸ ۱۴۹۵ 1 ۶۱
1 ۱۰۸۷ ۱۳۳ Safdarian,Saman
0 - 1
Roshan,Arian ۱۰۶ ۱۴۵۲ 1 ۶۲
1 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
0 - 1
صدری علمداری ,فرزام ۱۱۰ ۱۳۸۲ 1 ۶۳
1 ۱۰۳۲ ۱۳۵ Asadzadeh,Amir Hossein
0 - 1
جفره ,منوچهر ۱۱۴ ۱۳۵۵ 1 ۶۴
1 ۱۰۱۹ ۱۳۶ Niazi,Mahan
0 - 1
Azimi Aghghale,Amirmahdi ۱۱۶ ۱۳۴۳ 1 ۶۵
1 ۱۳۴۲ ۱۱۷ Khaleti,Mahbod
0 - 1
Ghari Heidari,Mahdi ۱۴۱ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۴۵ Khaghani,Milad
½ - ½
Parvaz,Parham ۱۱۸ ۱۳۳۷ 1 ۶۷
1 ۱۲۹۰ ۱۲۱ Shahsavari,Mahan
½ - ½
Nemati,Amir Mahdi ۱۵۰ ۰ 1 ۶۸
1 ۰ ۱۵۲ Notash,Artiman
0 - 1
Ghalandari,Mohammadmousa ۱۲۲ ۱۲۵۲ 1 ۶۹
1 ۱۲۵۲ ۱۲۳ Rezaee,Iliya
0 - 1
Noormohammadi,Aref ۱۵۱ ۰ 1 ۷۰
1 ۱۲۲۹ ۱۲۵ Assadi,Roohollah
1 - 0
Torbatian Mashhadi,Arian ۱۵۶ ۰ 1 ۷۱
1 ۰ ۱۵۵ Taleghani,Kian
½ - ½
Shabanzadeh,Mehrad ۱۲۷ ۱۲۲۲ 1 ۷۲
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۳
1 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۴
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
- - +
Gholami,Arian ۱۲۰ ۱۲۹۵ ½ ۷۵
0 ۰ ۱۳۷ Abasi Zamharir,Mohammad
1 - 0
Jafari,Amir ۱۴۴ ۰ 0 ۷۶
0 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
0 - 1
Khoshravesh,Amirhossein ۱۴۷ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۵۸ Zare,Mahdiar
1 - 0
Hedayati,Parham ۱۴۳ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۲۱۲۴ ۱۶ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
½ - ½
فندرسکی ,نیما ۳ ۲۳۲۰ 3 ۱
3 ۲۳۱۲ ۴ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
پیلوایه ,علی ۱۷ ۲۱۲۱ 3 ۲
3 ۲۱۱۷ ۱۸ لواسانی ,جواد
0 - 1
اردشی ,مهرداد ۵ ۲۲۹۹ 3 ۳
3 ۲۰۹۸ ۲۲ اصبحی ,محمد
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۷ ۲۲۴۹ 3 ۴
3 ۲۱۷۱ ۱۲ Mohandesi,Shahin
1 - 0
Mahmoody,M. Sadegh ۳۲ ۲۰۱۲ 3 ۵
3 ۲۱۳۸ ۱۴ اسکندری ,محمود
1 - 0
جافریان ,کوشا ۳۵ ۱۹۷۴ 3 ۶
3 ۱۹۸۶ ۳۴ خدابنده ,میلاد
0 - 1
Veisi,Bardia ۱۵ ۲۱۳۵ 3 ۷
۲۰۱۲ ۳۱ عابد ,میثم
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱ ۲۴۱۷ ۸
۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
Farahzadi,Sina ۲۳ ۲۰۸۹ ۹
۲۰۶۸ ۲۴ افشاری ,محمد رضا
½ - ½
قاضی الشریف ,کاوه ۹ ۲۲۰۱ ۱۰
۲۱۱۴ ۲۰ دوستکام ,پویان
1 - 0
Keshmirian,Mehdi ۲۵ ۲۰۶۷ ۱۱
۱۹۳۴ ۳۸ عباسی ,میثم
1 - 0
Miragha,Fariborz ۲۱ ۲۱۰۴ ۱۲
۱۶۳۹ ۷۲ Rahimkhani,Parviz
- - +
نجفیان پور ,مهیار ۱۱ ۲۱۷۹ 2 ۱۳
2 ۲۳۲۳ ۲ Hakemi,Arman
1 - 0
Chalangari,Mohsen ۵۳ ۱۷۱۳ 2 ۱۴
2 ۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان ۵۵ ۱۷۰۹ 2 ۱۵
2 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
1 - 0
پوراسکندر ,علی اکبر ۵۷ ۱۷۰۷ 2 ۱۶
2 ۱۶۹۴ ۶۰ شیرین بیان ,نیما
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۱۳ ۲۱۶۰ 2 ۱۷
2 ۲۰۶۵ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
حق مرادخان ,امید ۶۳ ۱۶۸۱ 2 ۱۸
2 ۱۷۰۸ ۵۶ Abdollahisaber,Reza
1 - 0
Kazerooni,Shahriar ۲۷ ۲۰۵۴ 2 ۱۹
2 ۲۰۴۹ ۲۸ طالبی ,مسعود
1 - 0
بزرگی ,سورن ۶۵ ۱۶۷۵ 2 ۲۰
2 ۱۶۸۱ ۶۴ Heidarzadeh,Arsha
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۲۹ ۲۰۲۳ 2 ۲۱
2 ۲۰۲۰ ۳۰ فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
1 - 0
نامور ,شاپور ۶۷ ۱۶۵۹ 2 ۲۲
2 ۱۶۶۶ ۶۶ مددی ,محمد
0 - 1
رجبی ,محسن ۳۳ ۲۰۰۹ 2 ۲۳
2 ۱۹۶۱ ۳۶ درودیان ,مهیار
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۷۱ ۱۶۴۶ 2 ۲۴
2 ۱۶۲۹ ۷۵ Sekhavatmandi,Roham
1 - 0
Khoeini,Ali ۳۷ ۱۹۵۳ 2 ۲۵
2 ۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
0 - 1
مافی ,هومن ۳۹ ۱۹۰۴ 2 ۲۶
2 ۱۵۹۸ ۷۸ Zakeri,Saeidreza
1 - 0
احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۴۱ ۱۸۷۷ 2 ۲۷
2 ۱۸۶۹ ۴۲ صدقی ,بابک
1 - 0
Mirzaei,Mohen ۷۷ ۱۶۰۵ 2 ۲۸
2 ۱۵۹۷ ۷۹ Tavazoh,Amirparsa
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza ۴۳ ۱۸۵۶ 2 ۲۹
2 ۱۸۰۴ ۴۵ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
0 - 1
اشراقی ,ماهان ۸۹ ۱۵۵۴ 2 ۳۰
2 ۱۷۷۶ ۴۶ رضایی ,حمید رضا
1 - 0
Sadeghi,Pooria ۱۰۱ ۱۴۷۸ 2 ۳۱
2 ۱۵۶۹ ۸۴ محمدعلیزاده ,عرفان
0 - 1
دوچشمه ,امیرمحمد ۴۷ ۱۷۶۸ 2 ۳۲
2 ۱۵۴۱ ۹۱ Akhlaghi,Farhang
0 - 1
Gholamian Pour,Amin ۴۹ ۱۷۳۳ 2 ۳۳
2 ۱۷۳۰ ۵۰ جعفری همدانی ,ارشیا
1 - 0
Soor,Behnam ۱۰۷ ۱۴۰۷ 2 ۳۴
2 ۰ ۱۴۰ Arabzadehpiralilou,Abbasali
0 - 1
حسنی ,تکین ۵۱ ۱۷۲۰ 2 ۳۵
۱۶۲۹ ۷۴ Khosravi Nejad,Amir Mohammad
½ - ½
آژیر ,هومن ۴۰ ۱۸۸۹ ۳۶
۱۷۱۴ ۵۲ Dahaghin,Reza
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۸۵ ۱۵۶۲ ۳۷
۱۷۱۱ ۵۴ داودی ,مهران
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۸۷ ۱۵۵۸ ۳۸
۱۵۰۷ ۹۵ Bahadori,Arash
1 - 0
فرح سا ,خسرو ۵۹ ۱۷۰۰ ۳۹
۱۴۶۳ ۱۰۴ بیرانوند ,دانیال
½ - ½
شفیعی ,مهدی ۶۱ ۱۶۹۱ ۴۰
۱۶۵۸ ۶۸ Yazdanpanah,Mohammad Reza
1 - 0
Aryanpour,Arad ۹۷ ۱۴۹۹ ۴۱
۱۶۵۵ ۷۰ نظری نیا ,شهرام
1 - 0
Sanaei,Ramin ۱۵۳ ۰ ۴۲
1 ۱۸۳۹ ۴۴ علی ئی ,محمد
1 - 0
ده ملایی ,آرش ۱۱۳ ۱۳۵۶ ۴۳
1 ۱۳۸۲ ۱۱۰ صدری علمداری ,فرزام
0 - 1
گله داری ,بردیا ۱۹ ۲۱۱۵ 1 ۴۴
1 ۱۷۰۶ ۵۸ شهبازپور ,بیژن
0 - 1
Derakhshani,Abed ۱۱۵ ۱۳۵۴ 1 ۴۵
1 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
1 - 0
Rezaee,Iliya ۱۲۳ ۱۲۵۲ 1 ۴۶
1 ۱۳۶۹ ۱۱۲ Doroodgar,A.Hosein
½ - ½
قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۶۹ ۱۶۵۵ 1 ۴۷
1 ۱۳۵۵ ۱۱۴ جفره ,منوچهر
0 - 1
زال ,علی ۷۳ ۱۶۳۶ 1 ۴۸
1 ۱۳۴۳ ۱۱۶ Azimi Aghghale,Amirmahdi
0 - 1
نوربخش زاده ,ارشیا ۸۰ ۱۵۸۹ 1 ۴۹
1 ۱۲۵۲ ۱۲۲ Ghalandari,Mohammadmousa
0 - 1
Mousavi,S.Reza ۸۲ ۱۵۷۹ 1 ۵۰
1 ۱۱۶۳ ۱۳۱ Hannani,Arshia
0 - 1
Fazeli Ghazijahani,Ali ۸۳ ۱۵۷۴ 1 ۵۱
1 ۱۵۵۹ ۸۶ ابراهیمی ,رضا
1 - 0
Khaleti,Mahbod ۱۱۷ ۱۳۴۲ 1 ۵۲
1 ۱۵۵۸ ۸۸ Rodaki,Mansour
1 - 0
Assadi,Roohollah ۱۲۵ ۱۲۲۹ 1 ۵۳
1 ۱۲۲۲ ۱۲۷ Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Shahsavari,Sorena ۹۰ ۱۵۵۳ 1 ۵۴
1 ۱۵۳۴ ۹۲ نویدی ,پارسا
0 - 1
Hosseini,Mohammad Hossein ۱۲۶ ۱۲۲۳ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۳۸ Abdollahi,Hossein
½ - ½
Rahnama,M.Reza ۹۳ ۱۵۲۰ 1 ۵۶
1 ۱۵۰۹ ۹۴ مصطفوی پارسا ,محمد
1 - 0
Safdarian,Saman ۱۳۳ ۱۰۸۷ 1 ۵۷
1 ۱۵۰۶ ۹۶ پرن فر ,علیرضا
1 - 0
Niazi,Mahan ۱۳۶ ۱۰۱۹ 1 ۵۸
1 ۱۴۹۵ ۹۸ Tayebi,Ehsan
0 - 1
Hedayati,Ali ۱۴۲ ۰ 1 ۵۹
1 ۰ ۱۴۱ Ghari Heidari,Mahdi
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۹۹ ۱۴۸۹ 1 ۶۰
1 ۱۴۸۰ ۱۰۰ سالار کیا ,داود
1 - 0
Notash,Artiman ۱۵۲ ۰ 1 ۶۱
1 ۰ ۱۴۵ Khaghani,Milad
0 - 1
Motaghi,Haman ۱۰۲ ۱۴۷۳ 1 ۶۲
1 ۰ ۱۵۱ Noormohammadi,Aref
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۱۰۳ ۱۴۶۷ 1 ۶۳
1 ۰ ۱۵۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash
+ - -
Ghorban Doost,Mehran ۱۰۵ ۱۴۵۲ 1 ۶۴
1 ۱۴۵۲ ۱۰۶ Roshan,Arian
0 - 1
Khaneki,Amir Hossein ۱۴۶ ۰ 1 ۶۵
1 ۱۳۹۴ ۱۰۸ Shakeri,Amirali
½ - ½
Vatankhah,Hamed ۱۵۷ ۰ 1 ۶۶
1 ۰ ۱۵۶ Torbatian Mashhadi,Arian
0 - 1
Rahmani,Pedram ۱۰۹ ۱۳۸۴ 1 ۶۷
½ ۱۲۹۵ ۱۲۰ Gholami,Arian
0 - 1
Vasheghani,Hessam ۱۱۹ ۱۳۲۸ ½ ۶۸
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۶۹
1 ۰ ۱۵۵ Taleghani,Kian
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۵۸۷ ۸۱ Khalili,Reza
1 - 0
Abasi Zamharir,Mohammad ۱۳۷ ۰ 0 ۷۱
0 ۱۰۳۲ ۱۳۵ Asadzadeh,Amir Hossein
1 - 0
نجار ,مجید ۱۱۱ ۱۳۷۱ 0 ۷۲
0 ۱۳۳۷ ۱۱۸ Parvaz,Parham
1 - 0
Aghasi Kermani,Mohammad ۱۳۹ ۰ 0 ۷۳
0 ۰ ۱۴۳ Hedayati,Parham
0 - 1
Shahsavari,Mahan ۱۲۱ ۱۲۹۰ 0 ۷۴
0 ۱۱۷۶ ۱۲۹ Hashemi,Hamidreza
1 - 0
Jafari,Amir ۱۴۴ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۴۷ Khoshravesh,Amirhossein
0 - 1
Rahimi,Arshia ۱۳۰ ۱۱۷۵ 0 ۷۶
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
- - +
Nemati,Amir Mahdi ۱۵۰ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
1 - 0
Zare,Mahdiar ۱۵۸ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۲۴۱۷ ۱ عسگری زاده ,احمد
½ - ½
افشاری ,محمد رضا ۲۴ ۲۰۶۸ 2 ۱
2 ۲۳۲۰ ۳ فندرسکی ,نیما
1 - 0
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۶۵ 2 ۲
2 ۲۰۲۳ ۲۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۴ ۲۳۱۲ 2 ۳
2 ۲۲۹۹ ۵ اردشی ,مهرداد
1 - 0
طالبی ,مسعود ۲۸ ۲۰۴۹ 2 ۴
2 ۲۲۴۹ ۷ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۳۰ ۲۰۲۰ 2 ۵
2 ۲۲۰۱ ۹ قاضی الشریف ,کاوه
½ - ½
عابد ,میثم ۳۱ ۲۰۱۲ 2 ۶
2 ۱۹۷۴ ۳۵ جافریان ,کوشا
1 - 0
رستمی ,روزبه ۱۰ ۲۱۹۳ 2 ۷
2 ۲۱۷۹ ۱۱ نجفیان پور ,مهیار
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۳۲ ۲۰۱۲ 2 ۸
2 ۱۹۵۳ ۳۷ Khoeini,Ali
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۲ ۲۱۷۱ 2 ۹
2 ۲۱۶۰ ۱۳ رزاقی ,بهروز
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۳۴ ۱۹۸۶ 2 ۱۰
2 ۱۹۰۴ ۳۹ مافی ,هومن
0 - 1
اسکندری ,محمود ۱۴ ۲۱۳۸ 2 ۱۱
2 ۲۱۳۵ ۱۵ Veisi,Bardia
1 - 0
صدقی ,بابک ۴۲ ۱۸۶۹ 2 ۱۲
2 ۱۸۷۷ ۴۱ احمدزاده رضوی ,سید شاهین
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۶ ۲۱۲۴ 2 ۱۳
2 ۲۱۲۱ ۱۷ پیلوایه ,علی
1 - 0
Heidarzadeh,Arsha ۶۴ ۱۶۸۱ 2 ۱۴
2 ۱۸۵۶ ۴۳ Sadeghi Givi,Reza
0 - 1
لواسانی ,جواد ۱۸ ۲۱۱۷ 2 ۱۵
2 ۲۱۰۴ ۲۱ Miragha,Fariborz
½ - ½
Rahimkhani,Parviz ۷۲ ۱۶۳۹ 2 ۱۶
2 ۱۸۰۴ ۴۵ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
0 - 1
اصبحی ,محمد ۲۲ ۲۰۹۸ 2 ۱۷
۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
0 - 1
صداقتی ,مهرداد ۸ ۲۲۴۹ ۱۸
۱۵۶۲ ۸۵ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
دوستکام ,پویان ۲۰ ۲۱۱۴ ۱۹
۲۰۸۹ ۲۳ Farahzadi,Sina
1 - 0
بیرانوند ,دانیال ۱۰۴ ۱۴۶۳ ۲۰
۲۰۶۷ ۲۵ Keshmirian,Mehdi
1 - 0
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۸ ۱۶۵۸ ۲۱
۱۶۹۱ ۶۱ شفیعی ,مهدی
0 - 1
عباسی ,میثم ۳۸ ۱۹۳۴ ۲۲
1 ۱۵۸۹ ۸۰ نوربخش زاده ,ارشیا
0 - 1
Hakemi,Arman ۲ ۲۳۲۳ 1 ۲۳
1 ۱۵۷۹ ۸۲ Mousavi,S.Reza
0 - 1
مهدوی راد ,مهدی ۶ ۲۲۵۱ 1 ۲۴
1 ۲۱۱۵ ۱۹ گله داری ,بردیا
0 - 1
محمدعلیزاده ,عرفان ۸۴ ۱۵۶۹ 1 ۲۵
1 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
1 - 0
ابراهیمی ,رضا ۸۶ ۱۵۵۹ 1 ۲۶
1 ۲۰۰۹ ۳۳ رجبی ,محسن
1 - 0
Rodaki,Mansour ۸۸ ۱۵۵۸ 1 ۲۷
1 ۱۵۷۴ ۸۳ Fazeli Ghazijahani,Ali
0 - 1
درودیان ,مهیار ۳۶ ۱۹۶۱ 1 ۲۸
1 ۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
1 - 0
علی ئی ,محمد ۴۴ ۱۸۳۹ 1 ۲۹
1 ۱۵۵۳ ۹۰ Shahsavari,Sorena
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۴۶ ۱۷۷۶ 1 ۳۰
1 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
1 - 0
نویدی ,پارسا ۹۲ ۱۵۳۴ 1 ۳۱
1 ۱۵۴۱ ۹۱ Akhlaghi,Farhang
+ - -
Ajorloo,Hamid ۴۸ ۱۷۴۴ 1 ۳۲
1 ۱۷۳۳ ۴۹ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد ۹۴ ۱۵۰۹ 1 ۳۳
1 ۱۵۲۰ ۹۳ Rahnama,M.Reza
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۰ ۱۷۳۰ 1 ۳۴
1 ۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
1 - 0
پرن فر ,علیرضا ۹۶ ۱۵۰۶ 1 ۳۵
1 ۱۵۰۷ ۹۵ Bahadori,Arash
½ - ½
Dahaghin,Reza ۵۲ ۱۷۱۴ 1 ۳۶
1 ۱۷۱۳ ۵۳ Chalangari,Mohsen
1 - 0
Tayebi,Ehsan ۹۸ ۱۴۹۵ 1 ۳۷
1 ۱۴۹۹ ۹۷ Aryanpour,Arad
½ - ½
داودی ,مهران ۵۴ ۱۷۱۱ 1 ۳۸
1 ۱۷۰۹ ۵۵ علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
سالار کیا ,داود ۱۰۰ ۱۴۸۰ 1 ۳۹
1 ۱۴۸۹ ۹۹ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
Abdollahisaber,Reza ۵۶ ۱۷۰۸ 1 ۴۰
1 ۱۷۰۷ ۵۷ پوراسکندر ,علی اکبر
1 - 0
Roshan,Arian ۱۰۶ ۱۴۵۲ 1 ۴۱
1 ۱۴۷۸ ۱۰۱ Sadeghi,Pooria
1 - 0
شهبازپور ,بیژن ۵۸ ۱۷۰۶ 1 ۴۲
1 ۱۴۷۳ ۱۰۲ Motaghi,Haman
0 - 1
شیرین بیان ,نیما ۶۰ ۱۶۹۴ 1 ۴۳
1 ۱۶۸۱ ۶۳ حق مرادخان ,امید
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۸ ۱۳۹۴ 1 ۴۴
1 ۱۶۷۵ ۶۵ بزرگی ,سورن
1 - 0
صدری علمداری ,فرزام ۱۱۰ ۱۳۸۲ 1 ۴۵
1 ۱۴۶۷ ۱۰۳ Shahsavari,Shayan
0 - 1
مددی ,محمد ۶۶ ۱۶۶۶ 1 ۴۶
1 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein ۱۱۲ ۱۳۶۹ 1 ۴۷
1 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
1 - 0
قطبی زاویه ,سید امیر حسین ۶۹ ۱۶۵۵ 1 ۴۸
1 ۱۳۵۶ ۱۱۳ ده ملایی ,آرش
½ - ½
نظری نیا ,شهرام ۷۰ ۱۶۵۵ 1 ۴۹
1 ۱۶۴۶ ۷۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa ۱۲۲ ۱۲۵۲ 1 ۵۰
1 ۱۶۳۶ ۷۳ زال ,علی
0 - 1
Arabzadehpiralilou,Abbasali ۱۴۰ ۰ 1 ۵۱
1 ۱۶۲۹ ۷۵ Sekhavatmandi,Roham
1 - 0
Khaghani,Milad ۱۴۵ ۰ 1 ۵۲
1 ۱۳۵۴ ۱۱۵ Derakhshani,Abed
0 - 1
Ramezani,Alireza ۷۶ ۱۶۱۴ 1 ۵۳
1 ۱۶۰۵ ۷۷ Mirzaei,Mohen
1 - 0
Noormohammadi,Aref ۱۵۱ ۰ 1 ۵۴
1 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
0 - 1
Zakeri,Saeidreza ۷۸ ۱۵۹۸ 1 ۵۵
1 ۰ ۱۵۷ Vatankhah,Hamed
0 - 1
Tavazoh,Amirparsa ۷۹ ۱۵۹۷ 1 ۵۶
½ ۱۷۰۰ ۵۹ فرح سا ,خسرو
1 - 0
Shahrokh Ghale Joughi,Arash ۱۵۴ ۰ 1 ۵۷
½ ۱۳۴۲ ۱۱۷ Khaleti,Mahbod
½ - ½
عدالت خواه ,محسن ۶۲ ۱۶۸۲ ½ ۵۸
½ ۱۳۲۸ ۱۱۹ Vasheghani,Hessam
0 - 1
Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۷۴ ۱۶۲۹ ½ ۵۹
½ ۱۵۵۸ ۸۷ مرادی ,محمدبهراد
1 - 0
Gholami,Arian ۱۲۰ ۱۲۹۵ ½ ۶۰
½ ۰ ۱۵۳ Sanaei,Ramin
1 - 0
Khalili,Reza ۸۱ ۱۵۸۷ 0 ۶۱
0 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
1 - 0
Jalali,Hirbod ۱۳۴ ۱۰۶۸ 0 ۶۲
0 ۱۳۸۴ ۱۰۹ Rahmani,Pedram
1 - 0
Asadzadeh,Amir Hossein ۱۳۵ ۱۰۳۲ 0 ۶۳
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
- - +
Niazi,Mahan ۱۳۶ ۱۰۱۹ 0 ۶۴
0 ۰ ۱۳۷ Abasi Zamharir,Mohammad
0 - 1
جفره ,منوچهر ۱۱۴ ۱۳۵۵ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
0 - 1
Azimi Aghghale,Amirmahdi ۱۱۶ ۱۳۴۳ 0 ۶۶
0 ۱۳۳۷ ۱۱۸ Parvaz,Parham
0 - 1
Abdollahi,Hossein ۱۳۸ ۰ 0 ۶۷
0 ۱۲۹۰ ۱۲۱ Shahsavari,Mahan
0 - 1
Ghari Heidari,Mahdi ۱۴۱ ۰ 0 ۶۸
0 ۱۲۵۲ ۱۲۳ Rezaee,Iliya
1 - 0
Hedayati,Parham ۱۴۳ ۰ 0 ۶۹
0 ۱۲۲۹ ۱۲۵ Assadi,Roohollah
1 - 0
Khoshravesh,Amirhossein ۱۴۷ ۰ 0 ۷۰
0 ۱۲۲۳ ۱۲۶ Hosseini,Mohammad Hossein
+ - -
Kiani,Shahin ۱۴۸ ۰ 0 ۷۱
0 ۰ ۱۴۴ Jafari,Amir
0 - 1
Shabanzadeh,Mehrad ۱۲۷ ۱۲۲۲ 0 ۷۲
0 ۰ ۱۴۶ Khaneki,Amir Hossein
1 - 0
Hashemi,Hamidreza ۱۲۹ ۱۱۷۶ 0 ۷۳
0 ۱۱۷۵ ۱۳۰ Rahimi,Arshia
0 - 1
Torbatian Mashhadi,Arian ۱۵۶ ۰ 0 ۷۴
0 ۰ ۱۵۰ Nemati,Amir Mahdi
0 - 1
Hannani,Arshia ۱۳۱ ۱۱۶۳ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۵۲ Notash,Artiman
1 - 0
Rastgou,Danial ۱۳۲ ۱۱۲۲ 0 ۷۶
0 ۱۰۸۷ ۱۳۳ Safdarian,Saman
1 - 0
Zare,Mahdiar ۱۵۸ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۵۵ Taleghani,Kian
۱
bye ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۸۳۹ ۴۴ علی ئی ,محمد
0 - 1
عسگری زاده ,احمد ۱ ۲۴۱۷ 1 ۱
1 ۲۳۲۳ ۲ Hakemi,Arman
0 - 1
Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad ۴۵ ۱۸۰۴ 1 ۲
1 ۱۷۷۶ ۴۶ رضایی ,حمید رضا
0 - 1
فندرسکی ,نیما ۳ ۲۳۲۰ 1 ۳
1 ۲۳۱۲ ۴ پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان
1 - 0
دوچشمه ,امیرمحمد ۴۷ ۱۷۶۸ 1 ۴
1 ۱۷۴۴ ۴۸ Ajorloo,Hamid
0 - 1
اردشی ,مهرداد ۵ ۲۲۹۹ 1 ۵
1 ۱۷۳۰ ۵۰ جعفری همدانی ,ارشیا
0 - 1
حسینی پور ,مهدی ۷ ۲۲۴۹ 1 ۶
1 ۱۷۱۴ ۵۲ Dahaghin,Reza
0 - 1
قاضی الشریف ,کاوه ۹ ۲۲۰۱ 1 ۷
1 ۲۱۹۳ ۱۰ رستمی ,روزبه
1 - 0
Gholamian Pour,Amin ۴۹ ۱۷۳۳ 1 ۸
1 ۱۷۱۱ ۵۴ داودی ,مهران
0 - 1
نجفیان پور ,مهیار ۱۱ ۲۱۷۹ 1 ۹
1 ۲۱۷۱ ۱۲ Mohandesi,Shahin
1 - 0
حسنی ,تکین ۵۱ ۱۷۲۰ 1 ۱۰
1 ۱۷۰۸ ۵۶ Abdollahisaber,Reza
0 - 1
رزاقی ,بهروز ۱۳ ۲۱۶۰ 1 ۱۱
1 ۲۱۳۸ ۱۴ اسکندری ,محمود
1 - 0
Chalangari,Mohsen ۵۳ ۱۷۱۳ 1 ۱۲
1 ۱۷۰۶ ۵۸ شهبازپور ,بیژن
0 - 1
Veisi,Bardia ۱۵ ۲۱۳۵ 1 ۱۳
1 ۲۱۲۴ ۱۶ محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین
1 - 0
علامیر ویرثق ,احسان ۵۵ ۱۷۰۹ 1 ۱۴
1 ۱۶۹۴ ۶۰ شیرین بیان ,نیما
0 - 1
پیلوایه ,علی ۱۷ ۲۱۲۱ 1 ۱۵
1 ۲۱۱۷ ۱۸ لواسانی ,جواد
1 - 0
پوراسکندر ,علی اکبر ۵۷ ۱۷۰۷ 1 ۱۶
1 ۱۶۸۱ ۶۴ Heidarzadeh,Arsha
1 - 0
گله داری ,بردیا ۱۹ ۲۱۱۵ 1 ۱۷
1 ۲۱۱۴ ۲۰ دوستکام ,پویان
½ - ½
شفیعی ,مهدی ۶۱ ۱۶۹۱ 1 ۱۸
1 ۱۶۶۶ ۶۶ مددی ,محمد
0 - 1
Miragha,Fariborz ۲۱ ۲۱۰۴ 1 ۱۹
1 ۲۰۹۸ ۲۲ اصبحی ,محمد
1 - 0
حق مرادخان ,امید ۶۳ ۱۶۸۱ 1 ۲۰
1 ۱۶۵۸ ۶۸ Yazdanpanah,Mohammad Reza
½ - ½
Farahzadi,Sina ۲۳ ۲۰۸۹ 1 ۲۱
1 ۲۰۶۸ ۲۴ افشاری ,محمد رضا
1 - 0
بزرگی ,سورن ۶۵ ۱۶۷۵ 1 ۲۲
1 ۲۰۶۵ ۲۶ غفوریان ,امیرعلی
1 - 0
نامور ,شاپور ۶۷ ۱۶۵۹ 1 ۲۳
1 ۲۰۴۹ ۲۸ طالبی ,مسعود
1 - 0
عزیزی تفرشی ,علی اکبر ۷۱ ۱۶۴۶ 1 ۲۴
1 ۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
0 - 1
Esmaeilnejad,Mohammad Amin ۲۹ ۲۰۲۳ 1 ۲۵
1 ۲۰۲۰ ۳۰ فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی
1 - 0
زال ,علی ۷۳ ۱۶۳۶ 1 ۲۶
1 ۱۶۵۵ ۷۰ نظری نیا ,شهرام
0 - 1
عابد ,میثم ۳۱ ۲۰۱۲ 1 ۲۷
1 ۲۰۱۲ ۳۲ Mahmoody,M. Sadegh
1 - 0
Sekhavatmandi,Roham ۷۵ ۱۶۲۹ 1 ۲۸
1 ۱۶۳۹ ۷۲ Rahimkhani,Parviz
1 - 0
رجبی ,محسن ۳۳ ۲۰۰۹ 1 ۲۹
1 ۱۹۸۶ ۳۴ خدابنده ,میلاد
1 - 0
Mirzaei,Mohen ۷۷ ۱۶۰۵ 1 ۳۰
1 ۱۶۱۴ ۷۶ Ramezani,Alireza
0 - 1
جافریان ,کوشا ۳۵ ۱۹۷۴ 1 ۳۱
1 ۱۵۹۸ ۷۸ Zakeri,Saeidreza
0 - 1
Khoeini,Ali ۳۷ ۱۹۵۳ 1 ۳۲
1 ۱۵۹۷ ۷۹ Tavazoh,Amirparsa
0 - 1
مافی ,هومن ۳۹ ۱۹۰۴ 1 ۳۳
1 ۱۸۸۹ ۴۰ آژیر ,هومن
½ - ½
Mokhtari Moghadam,Taha ۸۵ ۱۵۶۲ 1 ۳۴
1 ۱۴۵۲ ۱۰۶ Roshan,Arian
0 - 1
احمدزاده رضوی ,سید شاهین ۴۱ ۱۸۷۷ 1 ۳۵
1 ۱۸۶۹ ۴۲ صدقی ,بابک
1 - 0
Derakhshani,Abed ۱۱۵ ۱۳۵۴ 1 ۳۶
1 ۰ ۱۴۰ Arabzadehpiralilou,Abbasali
0 - 1
Sadeghi Givi,Reza ۴۳ ۱۸۵۶ 1 ۳۷
½ ۲۲۴۹ ۸ صداقتی ,مهرداد
1 - 0
Hedayati,Ali ۱۴۲ ۰ 1 ۳۸
½ ۱۶۲۹ ۷۴ Khosravi Nejad,Amir Mohammad
0 - 1
Keshmirian,Mehdi ۲۵ ۲۰۶۷ ½ ۳۹
½ ۱۹۳۴ ۳۸ عباسی ,میثم
1 - 0
Sanaei,Ramin ۱۵۳ ۰ ½ ۴۰
½ ۱۴۶۳ ۱۰۴ بیرانوند ,دانیال
1 - 0
مرادی ,محمدبهراد ۸۷ ۱۵۵۸ ½ ۴۱
0 ۲۲۵۱ ۶ مهدوی راد ,مهدی
1 - 0
Khaleti,Mahbod ۱۱۷ ۱۳۴۲ ½ ۴۲
0 ۱۳۴۳ ۱۱۶ Azimi Aghghale,Amirmahdi
0 - 1
Kazerooni,Shahriar ۲۷ ۲۰۵۴ 0 ۴۳
0 ۱۹۶۱ ۳۶ درودیان ,مهیار
1 - 0
Parvaz,Parham ۱۱۸ ۱۳۳۷ 0 ۴۴
0 ۱۲۹۵ ۱۲۰ Gholami,Arian
½ - ½
فرح سا ,خسرو ۵۹ ۱۷۰۰ 0 ۴۵
0 ۱۶۸۲ ۶۲ عدالت خواه ,محسن
½ - ½
Vasheghani,Hessam ۱۱۹ ۱۳۲۸ 0 ۴۶
0 ۱۵۸۹ ۸۰ نوربخش زاده ,ارشیا
1 - 0
Shahsavari,Mahan ۱۲۱ ۱۲۹۰ 0 ۴۷
0 ۱۲۵۲ ۱۲۲ Ghalandari,Mohammadmousa
1 - 0
Khalili,Reza ۸۱ ۱۵۸۷ 0 ۴۸
0 ۱۵۷۹ ۸۲ Mousavi,S.Reza
1 - 0
Rezaee,Iliya ۱۲۳ ۱۲۵۲ 0 ۴۹
0 ۱۲۲۲ ۱۲۷ Shabanzadeh,Mehrad
0 - 1
Fazeli Ghazijahani,Ali ۸۳ ۱۵۷۴ 0 ۵۰
0 ۱۵۶۹ ۸۴ محمدعلیزاده ,عرفان
1 - 0
Assadi,Roohollah ۱۲۵ ۱۲۲۹ 0 ۵۱
0 ۱۵۵۹ ۸۶ ابراهیمی ,رضا
1 - 0
Hosseini,Mohammad Hossein ۱۲۶ ۱۲۲۳ 0 ۵۲
0 ۱۵۵۸ ۸۸ Rodaki,Mansour
1 - 0
Rahimi,Arshia ۱۳۰ ۱۱۷۵ 0 ۵۳
0 ۱۱۷۶ ۱۲۹ Hashemi,Hamidreza
0 - 1
اشراقی ,ماهان ۸۹ ۱۵۵۴ 0 ۵۴
0 ۱۵۵۳ ۹۰ Shahsavari,Sorena
1 - 0
Safdarian,Saman ۱۳۳ ۱۰۸۷ 0 ۵۵
0 ۱۱۶۳ ۱۳۱ Hannani,Arshia
0 - 1
Akhlaghi,Farhang ۹۱ ۱۵۴۱ 0 ۵۶
0 ۱۵۳۴ ۹۲ نویدی ,پارسا
1 - 0
Asadzadeh,Amir Hossein ۱۳۵ ۱۰۳۲ 0 ۵۷
0 ۱۱۲۲ ۱۳۲ Rastgou,Danial
0 - 1
Rahnama,M.Reza ۹۳ ۱۵۲۰ 0 ۵۸
0 ۱۵۰۹ ۹۴ مصطفوی پارسا ,محمد
1 - 0
Abasi Zamharir,Mohammad ۱۳۷ ۰ 0 ۵۹
0 ۱۰۶۸ ۱۳۴ Jalali,Hirbod
0 - 1
Bahadori,Arash ۹۵ ۱۵۰۷ 0 ۶۰
0 ۱۵۰۶ ۹۶ پرن فر ,علیرضا
1 - 0
Aghasi Kermani,Mohammad ۱۳۹ ۰ 0 ۶۱
0 ۱۰۱۹ ۱۳۶ Niazi,Mahan
0 - 1
Aryanpour,Arad ۹۷ ۱۴۹۹ 0 ۶۲
0 ۱۴۹۵ ۹۸ Tayebi,Ehsan
1 - 0
Jafari,Amir ۱۴۴ ۰ 0 ۶۳
0 ۰ ۱۳۸ Abdollahi,Hossein
0 - 1
Ahmadi,Gholam Hosein ۹۹ ۱۴۸۹ 0 ۶۴
0 ۱۴۸۰ ۱۰۰ سالار کیا ,داود
1 - 0
Khaneki,Amir Hossein ۱۴۶ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۴۱ Ghari Heidari,Mahdi
0 - 1
Sadeghi,Pooria ۱۰۱ ۱۴۷۸ 0 ۶۶
0 ۱۴۷۳ ۱۰۲ Motaghi,Haman
+ - -
Kiani,Shahin ۱۴۸ ۰ 0 ۶۷
0 ۰ ۱۴۳ Hedayati,Parham
0 - 1
Shahsavari,Shayan ۱۰۳ ۱۴۶۷ 0 ۶۸
0 ۰ ۱۴۵ Khaghani,Milad
1 - 0
Ghorban Doost,Mehran ۱۰۵ ۱۴۵۲ 0 ۶۹
0 ۰ ۱۴۷ Khoshravesh,Amirhossein
0 - 1
Soor,Behnam ۱۰۷ ۱۴۰۷ 0 ۷۰
0 ۱۳۹۴ ۱۰۸ Shakeri,Amirali
1 - 0
Nemati,Amir Mahdi ۱۵۰ ۰ 0 ۷۱
0 ۰ ۱۵۱ Noormohammadi,Aref
1 - 0
Rahmani,Pedram ۱۰۹ ۱۳۸۴ 0 ۷۲
0 ۱۳۸۲ ۱۱۰ صدری علمداری ,فرزام
1 - 0
Notash,Artiman ۱۵۲ ۰ 0 ۷۳
0 ۰ ۱۵۴ Shahrokh Ghale Joughi,Arash
1 - 0
نجار ,مجید ۱۱۱ ۱۳۷۱ 0 ۷۴
0 ۱۳۶۹ ۱۱۲ Doroodgar,A.Hosein
1 - 0
Taleghani,Kian ۱۵۵ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۵۶ Torbatian Mashhadi,Arian
0 - 1
ده ملایی ,آرش ۱۱۳ ۱۳۵۶ 0 ۷۶
0 ۱۳۵۵ ۱۱۴ جفره ,منوچهر
0 - 1
Vatankhah,Hamed ۱۵۷ ۰ 0 ۷۷
0 ۱۲۳۰ ۱۲۴ Mohammadi,Kasra
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۸
0 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۷۹
0 ۰ ۱۴۹ Mahdizadeh Hosseini,Mahdi
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۰
0 ۰ ۱۵۸ Zare,Mahdiar
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۸۱
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۲۴۱۷ ۱ عسگری زاده ,احمد
1 - 0
نوربخش زاده ,ارشیا ۸۰ ۱۵۸۹ 0 ۱
0 ۱۵۸۷ ۸۱ Khalili,Reza
0 - 1
Hakemi,Arman ۲ ۲۳۲۳ 0 ۲
0 ۲۳۲۰ ۳ فندرسکی ,نیما
1 - 0
Mousavi,S.Reza ۸۲ ۱۵۷۹ 0 ۳
0 ۱۵۷۴ ۸۳ Fazeli Ghazijahani,Ali
0 - 1
پورقنبرزاد لشت نشا ,آرمان ۴ ۲۳۱۲ 0 ۴
0 ۲۲۹۹ ۵ اردشی ,مهرداد
1 - 0
محمدعلیزاده ,عرفان ۸۴ ۱۵۶۹ 0 ۵
0 ۱۵۶۲ ۸۵ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
مهدوی راد ,مهدی ۶ ۲۲۵۱ 0 ۶
0 ۲۲۴۹ ۷ حسینی پور ,مهدی
1 - 0
ابراهیمی ,رضا ۸۶ ۱۵۵۹ 0 ۷
0 ۱۵۵۸ ۸۷ مرادی ,محمدبهراد
½ - ½
صداقتی ,مهرداد ۸ ۲۲۴۹ 0 ۸
0 ۲۲۰۱ ۹ قاضی الشریف ,کاوه
1 - 0
Rodaki,Mansour ۸۸ ۱۵۵۸ 0 ۹
0 ۱۵۵۴ ۸۹ اشراقی ,ماهان
0 - 1
رستمی ,روزبه ۱۰ ۲۱۹۳ 0 ۱۰
0 ۲۱۷۹ ۱۱ نجفیان پور ,مهیار
1 - 0
Shahsavari,Sorena ۹۰ ۱۵۵۳ 0 ۱۱
0 ۱۵۴۱ ۹۱ Akhlaghi,Farhang
0 - 1
Mohandesi,Shahin ۱۲ ۲۱۷۱ 0 ۱۲
0 ۲۱۶۰ ۱۳ رزاقی ,بهروز
1 - 0
نویدی ,پارسا ۹۲ ۱۵۳۴ 0 ۱۳
0 ۱۵۲۰ ۹۳ Rahnama,M.Reza
0 - 1
اسکندری ,محمود ۱۴ ۲۱۳۸ 0 ۱۴
0 ۲۱۳۵ ۱۵ Veisi,Bardia
1 - 0
مصطفوی پارسا ,محمد ۹۴ ۱۵۰۹ 0 ۱۵
0 ۱۵۰۷ ۹۵ Bahadori,Arash
0 - 1
محمد پور ثابت لیا لستانی ,افشین ۱۶ ۲۱۲۴ 0 ۱۶
0 ۲۱۲۱ ۱۷ پیلوایه ,علی
1 - 0
پرن فر ,علیرضا ۹۶ ۱۵۰۶ 0 ۱۷
0 ۱۴۹۹ ۹۷ Aryanpour,Arad
0 - 1
لواسانی ,جواد ۱۸ ۲۱۱۷ 0 ۱۸
0 ۲۱۱۵ ۱۹ گله داری ,بردیا
1 - 0
Tayebi,Ehsan ۹۸ ۱۴۹۵ 0 ۱۹
0 ۱۴۸۹ ۹۹ Ahmadi,Gholam Hosein
0 - 1
دوستکام ,پویان ۲۰ ۲۱۱۴ 0 ۲۰
0 ۲۱۰۴ ۲۱ Miragha,Fariborz
1 - 0
سالار کیا ,داود ۱۰۰ ۱۴۸۰ 0 ۲۱
0 ۱۴۷۸ ۱۰۱ Sadeghi,Pooria
0 - 1
اصبحی ,محمد ۲۲ ۲۰۹۸ 0 ۲۲
0 ۲۰۸۹ ۲۳ Farahzadi,Sina
1 - 0
Motaghi,Haman ۱۰۲ ۱۴۷۳ 0 ۲۳
0 ۱۴۶۷ ۱۰۳ Shahsavari,Shayan
0 - 1
افشاری ,محمد رضا ۲۴ ۲۰۶۸ 0 ۲۴
0 ۲۰۶۷ ۲۵ Keshmirian,Mehdi
½ - ½
بیرانوند ,دانیال ۱۰۴ ۱۴۶۳ 0 ۲۵
0 ۱۴۵۲ ۱۰۵ Ghorban Doost,Mehran
0 - 1
غفوریان ,امیرعلی ۲۶ ۲۰۶۵ 0 ۲۶
0 ۲۰۵۴ ۲۷ Kazerooni,Shahriar
0 - 1
Roshan,Arian ۱۰۶ ۱۴۵۲ 0 ۲۷
0 ۱۴۰۷ ۱۰۷ Soor,Behnam
0 - 1
طالبی ,مسعود ۲۸ ۲۰۴۹ 0 ۲۸
0 ۲۰۲۳ ۲۹ Esmaeilnejad,Mohammad Amin
1 - 0
Shakeri,Amirali ۱۰۸ ۱۳۹۴ 0 ۲۹
0 ۱۳۸۴ ۱۰۹ Rahmani,Pedram
0 - 1
فلاح سلوکلائی ,محمد مهدی ۳۰ ۲۰۲۰ 0 ۳۰
0 ۲۰۱۲ ۳۱ عابد ,میثم
1 - 0
صدری علمداری ,فرزام ۱۱۰ ۱۳۸۲ 0 ۳۱
0 ۱۳۷۱ ۱۱۱ نجار ,مجید
0 - 1
Mahmoody,M. Sadegh ۳۲ ۲۰۱۲ 0 ۳۲
0 ۲۰۰۹ ۳۳ رجبی ,محسن
1 - 0
Doroodgar,A.Hosein ۱۱۲ ۱۳۶۹ 0 ۳۳
0 ۱۳۵۶ ۱۱۳ ده ملایی ,آرش
0 - 1
خدابنده ,میلاد ۳۴ ۱۹۸۶ 0 ۳۴
0 ۱۹۷۴ ۳۵ جافریان ,کوشا
1 - 0
جفره ,منوچهر ۱۱۴ ۱۳۵۵ 0 ۳۵
0 ۱۳۵۴ ۱۱۵ Derakhshani,Abed
1 - 0
درودیان ,مهیار ۳۶ ۱۹۶۱ 0 ۳۶
0 ۱۹۵۳ ۳۷ Khoeini,Ali
1 - 0
Azimi Aghghale,Amirmahdi ۱۱۶ ۱۳۴۳ 0 ۳۷
0 ۱۳۴۲ ۱۱۷ Khaleti,Mahbod
½ - ½
عباسی ,میثم ۳۸ ۱۹۳۴ 0 ۳۸
0 ۱۹۰۴ ۳۹ مافی ,هومن
1 - 0
Parvaz,Parham ۱۱۸ ۱۳۳۷ 0 ۳۹
0 ۱۳۲۸ ۱۱۹ Vasheghani,Hessam
0 - 1
آژیر ,هومن ۴۰ ۱۸۸۹ 0 ۴۰
0 ۱۸۷۷ ۴۱ احمدزاده رضوی ,سید شاهین
1 - 0
Gholami,Arian ۱۲۰ ۱۲۹۵ 0 ۴۱
0 ۱۲۹۰ ۱۲۱ Shahsavari,Mahan
0 - 1
صدقی ,بابک ۴۲ ۱۸۶۹ 0 ۴۲
0 ۱۸۵۶ ۴۳ Sadeghi Givi,Reza
1 - 0
Ghalandari,Mohammadmousa ۱۲۲ ۱۲۵۲ 0 ۴۳
0 ۱۲۵۲ ۱۲۳ Rezaee,Iliya
0 - 1
علی ئی ,محمد ۴۴ ۱۸۳۹ 0 ۴۴
0 ۱۸۰۴ ۴۵ Rasouli Mehrjardi,Amirmohammad
+ - -
Mohammadi,Kasra ۱۲۴ ۱۲۳۰ 0 ۴۵
0 ۱۲۲۳ ۱۲۶ Hosseini,Mohammad Hossein
0 - 1
رضایی ,حمید رضا ۴۶ ۱۷۷۶ 0 ۴۶
0 ۱۷۶۸ ۴۷ دوچشمه ,امیرمحمد
1 - 0
Shabanzadeh,Mehrad ۱۲۷ ۱۲۲۲ 0 ۴۷
0 ۱۲۰۳ ۱۲۸ Zolfi Zinab,Sina
0 - 1
Ajorloo,Hamid ۴۸ ۱۷۴۴ 0 ۴۸
0 ۱۷۳۳ ۴۹ Gholamian Pour,Amin
1 - 0
Hashemi,Hamidreza ۱۲۹ ۱۱۷۶ 0 ۴۹
0 ۱۱۷۵ ۱۳۰ Rahimi,Arshia
0 - 1
جعفری همدانی ,ارشیا ۵۰ ۱۷۳۰ 0 ۵۰
0 ۱۷۲۰ ۵۱ حسنی ,تکین
1 - 0
Hannani,Arshia ۱۳۱ ۱۱۶۳ 0 ۵۱
0 ۱۰۸۷ ۱۳۳ Safdarian,Saman
0 - 1
Dahaghin,Reza ۵۲ ۱۷۱۴ 0 ۵۲
0 ۱۷۱۳ ۵۳ Chalangari,Mohsen
1 - 0
Jalali,Hirbod ۱۳۴ ۱۰۶۸ 0 ۵۳
0 ۱۰۳۲ ۱۳۵ Asadzadeh,Amir Hossein
0 - 1
داودی ,مهران ۵۴ ۱۷۱۱ 0 ۵۴
0 ۱۷۰۹ ۵۵ علامیر ویرثق ,احسان
1 - 0
Niazi,Mahan ۱۳۶ ۱۰۱۹ 0 ۵۵
0 ۰ ۱۳۷ Abasi Zamharir,Mohammad
0 - 1
Abdollahisaber,Reza ۵۶ ۱۷۰۸ 0 ۵۶
0 ۱۷۰۷ ۵۷ پوراسکندر ,علی اکبر
1 - 0
Abdollahi,Hossein ۱۳۸ ۰ 0 ۵۷
0 ۰ ۱۳۹ Aghasi Kermani,Mohammad
0 - 1
شهبازپور ,بیژن ۵۸ ۱۷۰۶ 0 ۵۸
0 ۱۷۰۰ ۵۹ فرح سا ,خسرو
0 - 1
Arabzadehpiralilou,Abbasali ۱۴۰ ۰ 0 ۵۹
0 ۱۲۲۹ ۱۲۵ Assadi,Roohollah
0 - 1
شیرین بیان ,نیما ۶۰ ۱۶۹۴ 0 ۶۰
0 ۱۶۹۱ ۶۱ شفیعی ,مهدی
1 - 0
Ghari Heidari,Mahdi ۱۴۱ ۰ 0 ۶۱
0 ۰ ۱۴۲ Hedayati,Ali
1 - 0
عدالت خواه ,محسن ۶۲ ۱۶۸۲ 0 ۶۲
0 ۱۶۸۱ ۶۳ حق مرادخان ,امید
1 - 0
Hedayati,Parham ۱۴۳ ۰ 0 ۶۳
0 ۰ ۱۴۴ Jafari,Amir
0 - 1
Heidarzadeh,Arsha ۶۴ ۱۶۸۱ 0 ۶۴
0 ۱۶۷۵ ۶۵ بزرگی ,سورن
1 - 0
Khaghani,Milad ۱۴۵ ۰ 0 ۶۵
0 ۰ ۱۴۶ Khaneki,Amir Hossein
0 - 1
مددی ,محمد ۶۶ ۱۶۶۶ 0 ۶۶
0 ۱۶۵۹ ۶۷ نامور ,شاپور
1 - 0
Khoshravesh,Amirhossein ۱۴۷ ۰ 0 ۶۷
0 ۰ ۱۴۸ Kiani,Shahin
- - +
Yazdanpanah,Mohammad Reza ۶۸ ۱۶۵۸ 0 ۶۸
0 ۱۶۵۵ ۶۹ قطبی زاویه ,سید امیر حسین
+ - -
Mahdizadeh Hosseini,Mahdi ۱۴۹ ۰ 0 ۶۹
0 ۰ ۱۵۰ Nemati,Amir Mahdi
0 - 1
نظری نیا ,شهرام ۷۰ ۱۶۵۵ 0 ۷۰
0 ۱۶۴۶ ۷۱ عزیزی تفرشی ,علی اکبر
1 - 0
Noormohammadi,Aref ۱۵۱ ۰ 0 ۷۱
0 ۰ ۱۵۲ Notash,Artiman
0 - 1
Rahimkhani,Parviz ۷۲ ۱۶۳۹ 0 ۷۲
0 ۱۶۳۶ ۷۳ زال ,علی
1 - 0
Rastgou,Danial ۱۳۲ ۱۱۲۲ 0 ۷۳
0 ۰ ۱۵۳ Sanaei,Ramin
½ - ½
Khosravi Nejad,Amir Mohammad ۷۴ ۱۶۲۹ 0 ۷۴
0 ۱۶۲۹ ۷۵ Sekhavatmandi,Roham
1 - 0
Shahrokh Ghale Joughi,Arash ۱۵۴ ۰ 0 ۷۵
0 ۰ ۱۵۵ Taleghani,Kian
0 - 1
Ramezani,Alireza ۷۶ ۱۶۱۴ 0 ۷۶
0 ۱۶۰۵ ۷۷ Mirzaei,Mohen
1 - 0
Torbatian Mashhadi,Arian ۱۵۶ ۰ 0 ۷۷
0 ۰ ۱۵۷ Vatankhah,Hamed
0 - 1
Zakeri,Saeidreza ۷۸ ۱۵۹۸ 0 ۷۸
0 ۱۵۹۷ ۷۹ Tavazoh,Amirparsa
+ - -
Zare,Mahdiar ۱۵۸ ۰ 0 ۷۹