جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 2000-استاندارد
مسابقه: جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 2000 نوع: استاندارد تعداد دور: ۹
زمان شروع: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ زمان پایان: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ محل مسابقه: زنجان, زنجان

رده بندی:

# اسم کد فیده ریتینگ امتیاز
۱ دلیری سوسفی ,پدرام ۱۲۵۷۶۴۵۰ ۱۹۲۷ ۷.۵
۲ Safarian,Javad ۱۲۵۰۷۲۱۰ ۱۹۸۱ ۷.۰
۳ Bosagh Zadeh,Alireza ۲۲۵۴۶۷۳۱ ۱۹۲۵ ۶.۵
۴ Ahmadian,Moharram ۱۲۵۲۲۸۲۱ ۱۹۴۶ ۶.۵
۵ نجفی تبار ,آیدین ۲۲۵۰۱۲۹۰ ۱۶۹۶ ۶.۵
۶ Ghasemi,Mohammadreza ۱۲۵۳۲۶۶۵ ۱۶۲۹ ۶.۰
۷ Rostami,Hossein ۱۲۵۲۹۹۷۴ ۱۳۳۴ ۶.۰
۸ فرمانی انوشه ,آرین ۲۲۵۰۱۳۰۴ ۱۸۳۷ ۶.۰
۹ Rostami,Mohsen ۲۲۵۱۱۴۱۵ ۱۲۵۹ ۵.۵
۱۰ Majidi Shadan,Ali ۲۲۵۵۲۹۶۰ ۱۹۸۷ ۵.۵
۱۱ انصاری ,سهیل ۱۲۵۴۳۲۶۸ ۱۷۸۳ ۵.۵
۱۲ زحمتی ,سبحان ۲۲۵۰۶۹۸۵ ۱۷۴۰ ۵.۵
۱۳ آروان ,امیرحسین ۱۲۵۳۸۱۵۹ ۱۸۸۶ ۵.۵
۱۴ شاه علی ,میلاد ۱۲۵۲۳۰۵۴ ۱۹۲۱ ۵.۵
۱۵ نادرنیا ,نیکی ۱۲۵۷۶۶۸۹ ۱۶۳۷ ۵.۵
۱۶ Abdollahabadi,Amir Hosien ۲۲۵۳۶۱۹۱ ۱۷۰۰ ۵.۰
۱۷ Sharifian,Mohammad ۲۲۵۸۳۵۷۲ ۱۸۱۷ ۵.۰
۱۸ خدابنده ,میلاد ۱۲۵۳۸۶۲۰ ۱۹۷۲ ۵.۰
۱۹ Razavi,Seyyed Amirreza ۲۲۵۵۱۳۳۶ ۱۷۶۴ ۵.۰
۲۰ پوراسمعیل ,ناصر ۱۲۵۲۳۰۳۸ ۱۸۹۹ ۵.۰
۲۱ عزیزخانی ,نیما ۱۲۵۳۹۳۷۶ ۱۷۱۳ ۴.۵
۲۲ Ebrahimi Herab,Hamidreza ۲۲۵۱۲۸۸۸ ۱۷۱۸ ۴.۵
۲۳ افشانی ,متین ۱۲۵۵۳۲۰۴ ۱۷۷۴ ۴.۵
۲۴ Irandoust,Sina ۴۲۵۴۷۱۲۱ ۱۳۸۰ ۴.۰
۲۵ امیرپور مهردار ,سامان ۱۲۵۳۳۱۱۴ ۱۸۲۱ ۴.۰
۲۶ نادرنیا ,نیکتا ۱۲۵۷۶۶۹۷ ۱۶۷۲ ۴.۰
۲۷ هراتی , هستی ۱۲۵۹۵۴۹۷ ۱۵۹۸ ۴.۰
۲۸ جمالزاده ,مرتضی ۱۲۵۴۴۹۰۶ ۱۹۲۲ ۴.۰
۲۹ سودمند ,محسن ۱۲۵۱۳۰۷۵ ۱۷۳۴ ۴.۰
۳۰ هوشدار محجوب ,نوید ۱۲۵۰۲۹۳۶ ۱۹۸۶ ۳.۵
۳۱ خلیل اللهی ,شهروز ۲۲۵۰۰۱۴۶ ۱۱۴۹ ۳.۵
۳۲ محمودی ,صمد ۱۲۵۷۷۵۶۱ ۱۶۲۸ ۳.۰
۳۳ کمری ,میر کمال ۱۲۵۵۹۸۱۴ ۱۶۶۲ ۳.۰
۳۴ Ansar Jaafari,Abbas ۱۲۵۰۳۰۵۳ ۱۸۷۱ ۳.۰
۳۵ Keshani,Kian ۲۲۵۸۲۶۰۶ ۱۳۲۲ ۲.۵
۳۶ Rajabi,Amir Hosein ۲۲۵۹۸۰۴۹ ۱۴۱۷ ۲.۰
۳۷ Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۲۵۰۶۱۳۱ ۱۵۱۴ ۲.۰
۳۸ مشیرآبادی ,هادی ۱۲۵۰۴۹۲۰ ۱۵۲۰ ۱.۰
۳۹ متقی ,سینا ۱۲۵۹۹۳۷۹ ۱۷۴۷ ۵.۵
۴۰ Ghasem Karimi,Adib ۱۲۵۲۴۹۱۳ ۱۹۶۷ ۵.۰
۴۱ Khalili,Hiva ۱۲۵۳۱۹۳۶ ۱۷۸۸ ۵.۰
۴۲ Memarzadeh,Hossein ۲۲۵۴۵۸۷۵ ۱۸۵۷ ۴.۰
۴۳ چمسارچمنی ,محمد ۱۲۵۲۰۴۲۰ ۱۹۹۴ ۴.۰
۴۴ صدقی ,بابک ۱۲۵۱۱۵۶۰ ۱۹۳۵ ۳.۵
۴۵ Mokhtari Moghadam,Taha ۲۲۵۵۶۳۴۶ ۱۶۷۲ ۳.۰
۴۶ رحیمی ,امیرمحمد ۱۲۵۵۳۱۱۵ ۱۹۶۴ ۳.۰
۴۷ رستمی ,علی ۱۲۵۸۸۴۱۵ ۱۷۳۰ ۳.۰
۴۸ Payandeh,Hossein ۱۲۵۱۱۳۴۰ ۱۸۲۸ ۱.۵
۴۹ زارع زاده ,عیسی ۱۲۵۶۹۰۹۷ ۱۷۴۱ ۱.۰
۵۰ جعفری همدانی ,ارشیا ۱۲۵۸۱۵۱۸ ۱۵۸۳ ۰.۵
۵۱ خوش کلامیان ,بهزاد ۱۲۵۰۲۴۷۲ ۱۹۸۵ ۰.۵
۵۲ Dolati,Artin ۴۲۵۰۳۲۰۵ ۱۶۶۵ ۰.۰
۵۳ فلاحی ,علی ۱۲۵۴۴۳۶۱ ۱۷۴۴ ۰.۰
۵۴ Ravandi,Rouzbeh ۴۲۵۳۳۸۳۰ ۱۸۰۹ ۰.۰
۵۵ قانع دلچه ,صفورا ۱۲۵۲۷۸۷۴ ۱۶۶۷ ۰.۰
۵۶ اصغری بادکی ,مهدی ۱۲۵۱۳۷۷۶ ۱۹۲۹ ۰.۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
6 ۱۷۸۹ ۳۲ نجفی تبار ,آیدین
½ - ½
Safarian,Javad ۳ ۱۹۸۱ ۱
6 ۱۷۱۳ ۴۵ Ghasemi,Mohammadreza
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام ۴ ۱۹۷۳ ۲
۱۸۹۷ ۱۵ Ahmadian,Moharram
1 - 0
نادرنیا ,نیکی ۳۰ ۱۸۰۱ ۳
۱۹۲۵ ۱۰ Bosagh Zadeh,Alireza
1 - 0
خدابنده ,میلاد ۹ ۱۹۳۹ 5 ۴
5 ۱۸۶۰ ۱۸ انصاری ,سهیل
½ - ½
Majidi Shadan,Ali ۱۲ ۱۹۱۵ 5 ۵
5 ۱۸۴۶ ۲۰ فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
پوراسمعیل ,ناصر ۱۳ ۱۸۹۹ 5 ۶
5 ۱۸۷۷ ۱۶ شاه علی ,میلاد
½ - ½
آروان ,امیرحسین ۱۹ ۱۸۵۷ 5 ۷
5 ۱۸۰۰ ۳۱ Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
Rostami,Hossein ۴۶ ۱۷۰۹ 5 ۸
۱۷۶۸ ۳۵ عزیزخانی ,نیما
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۲۱ ۱۸۴۶ ۹
۱۷۶۷ ۳۶ Rostami,Mohsen
1 - 0
امیرپور مهردار ,سامان ۲۶ ۱۸۲۱ 4 ۱۰
۱۹۶۶ ۶ صدقی ,بابک
- - +
متقی ,سینا ۳۷ ۱۷۴۷ ۱۱
4 ۱۸۰۹ ۲۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Sharifian,Mohammad ۲۷ ۱۸۱۷ 4 ۱۲
4 ۱۴۶۷ ۵۳ هراتی , هستی
0 - 1
Abdollahabadi,Amir Hosien ۴۷ ۱۷۰۰ 4 ۱۳
4 ۱۳۸۰ ۵۶ Irandoust,Sina
0 - 1
افشانی ,متین ۳۴ ۱۷۷۴ ۱۴
۱۹۸۶ ۲ هوشدار محجوب ,نوید
0 - 1
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۴۴ ۱۷۱۸ ۱۵
3 ۱۹۱۶ ۱۱ جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
کمری ,میر کمال ۵۰ ۱۶۳۶ 3 ۱۶
3 ۱۶۲۸ ۵۱ محمودی ,صمد
0 - 1
سودمند ,محسن ۴۲ ۱۷۲۳ 3 ۱۷
5 ۱۹۶۷ ۵ Ghasem Karimi,Adib
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۸
5 ۱۷۸۸ ۳۳ Khalili,Hiva
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۱۹
۱۸۷۱ ۱۷ Ansar Jaafari,Abbas
½ - ½
Keshani,Kian ۵۵ ۱۴۱۸ 2 ۲۰
۱۴۵۹ ۵۴ Rajabi,Amir Hosein
½ - ½
خلیل اللهی ,شهروز ۴۳ ۱۷۲۲ 3 ۲۱
4 ۱۹۹۴ ۱ چمسارچمنی ,محمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
4 ۱۸۹۸ ۱۴ Memarzadeh,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۳
3 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
3 ۱۷۳۷ ۴۰ Mokhtari Moghadam,Taha
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
3 ۱۷۳۰ ۴۱ رستمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
1 ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
1 - 0
مشیرآبادی ,هادی ۵۲ ۱۵۲۰ 1 ۲۷
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۴
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۵
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۶
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۷۳ ۴ دلیری سوسفی ,پدرام
1 - 0
Ahmadian,Moharram ۱۵ ۱۸۹۷ ۱
۱۹۸۱ ۳ Safarian,Javad
1 - 0
انصاری ,سهیل ۱۸ ۱۸۶۰ 5 ۲
5 ۱۹۳۹ ۹ خدابنده ,میلاد
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین ۳۲ ۱۷۸۹ 5 ۳
5 ۱۸۰۱ ۳۰ نادرنیا ,نیکی
½ - ½
Bosagh Zadeh,Alireza ۱۰ ۱۹۲۵ 5 ۴
5 ۱۹۱۵ ۱۲ Majidi Shadan,Ali
0 - 1
Ghasemi,Mohammadreza ۴۵ ۱۷۱۳ 5 ۵
۱۹۶۷ ۵ Ghasem Karimi,Adib
½ - ½
فرمانی انوشه ,آرین ۲۰ ۱۸۴۶ ۶
۱۷۸۸ ۳۳ Khalili,Hiva
½ - ½
Razavi,Seyyed Amirreza ۳۱ ۱۸۰۰ ۷
4 ۱۸۵۷ ۱۹ آروان ,امیرحسین
1 - 0
چمسارچمنی ,محمد ۱ ۱۹۹۴ 4 ۸
4 ۱۸۹۹ ۱۳ پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
امیرپور مهردار ,سامان ۲۶ ۱۸۲۱ 4 ۹
4 ۱۷۰۹ ۴۶ Rostami,Hossein
1 - 0
Memarzadeh,Hossein ۱۴ ۱۸۹۸ 4 ۱۰
4 ۱۸۱۷ ۲۷ Sharifian,Mohammad
0 - 1
شاه علی ,میلاد ۱۶ ۱۸۷۷ 4 ۱۱
4 ۱۷۰۰ ۴۷ Abdollahabadi,Amir Hosien
0 - 1
عزیزخانی ,نیما ۳۵ ۱۷۶۸ ۱۲
۱۷۴۷ ۳۷ متقی ,سینا
1 - 0
هوشدار محجوب ,نوید ۲ ۱۹۸۶ ۱۳
4 ۱۸۴۶ ۲۱ زحمتی ,سبحان
½ - ½
صدقی ,بابک ۶ ۱۹۶۶ 3 ۱۴
3 ۱۹۱۶ ۱۱ جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
Rostami,Mohsen ۳۶ ۱۷۶۷ ۱۵
3 ۱۶۳۶ ۵۰ کمری ,میر کمال
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۲۸ ۱۸۰۹ 3 ۱۶
3 ۱۷۷۴ ۳۴ افشانی ,متین
½ - ½
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۴۴ ۱۷۱۸ 3 ۱۷
3 ۱۳۸۰ ۵۶ Irandoust,Sina
+ - -
Mokhtari Moghadam,Taha ۴۰ ۱۷۳۷ 3 ۱۸
3 ۱۷۲۳ ۴۲ سودمند ,محسن
0 - 1
هراتی , هستی ۵۳ ۱۴۶۷ 3 ۱۹
۱۷۲۲ ۴۳ خلیل اللهی ,شهروز
½ - ½
Ansar Jaafari,Abbas ۱۷ ۱۸۷۱ 2 ۲۰
1 ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
0 - 1
محمودی ,صمد ۵۱ ۱۶۲۸ 2 ۲۱
3 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
3 ۱۷۳۰ ۴۱ رستمی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۳
2 ۱۴۱۸ ۵۵ Keshani,Kian
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۴
1 ۱۵۲۰ ۵۲ مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
Rajabi,Amir Hosein ۵۴ ۱۴۵۹ ½ ۲۵
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۴
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
5 ۱۹۷۳ ۴ دلیری سوسفی ,پدرام
½ - ½
Safarian,Javad ۳ ۱۹۸۱ 5 ۱
5 ۱۸۹۷ ۱۵ Ahmadian,Moharram
½ - ½
خدابنده ,میلاد ۹ ۱۹۳۹ ۲
۱۹۲۵ ۱۰ Bosagh Zadeh,Alireza
½ - ½
Majidi Shadan,Ali ۱۲ ۱۹۱۵ ۳
4 ۱۷۸۹ ۳۲ نجفی تبار ,آیدین
1 - 0
چمسارچمنی ,محمد ۱ ۱۹۹۴ 4 ۴
4 ۱۸۰۰ ۳۱ Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
Ghasem Karimi,Adib ۵ ۱۹۶۷ 4 ۵
4 ۱۸۷۷ ۱۶ شاه علی ,میلاد
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۳۰ ۱۸۰۱ 4 ۶
4 ۱۸۶۰ ۱۸ انصاری ,سهیل
1 - 0
Abdollahabadi,Amir Hosien ۴۷ ۱۷۰۰ 4 ۷
4 ۱۷۱۳ ۴۵ Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
زحمتی ,سبحان ۲۱ ۱۸۴۶ 4 ۸
۱۸۴۶ ۲۰ فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
Rostami,Hossein ۴۶ ۱۷۰۹ 4 ۹
۱۷۴۷ ۳۷ متقی ,سینا
0 - 1
Khalili,Hiva ۳۳ ۱۷۸۸ ۱۰
3 ۱۹۸۶ ۲ هوشدار محجوب ,نوید
½ - ½
پوراسمعیل ,ناصر ۱۳ ۱۸۹۹ ۱۱
3 ۱۸۹۸ ۱۴ Memarzadeh,Hossein
1 - 0
افشانی ,متین ۳۴ ۱۷۷۴ 3 ۱۲
3 ۱۷۳۷ ۴۰ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
آروان ,امیرحسین ۱۹ ۱۸۵۷ 3 ۱۳
3 ۱۸۲۱ ۲۶ امیرپور مهردار ,سامان
1 - 0
Irandoust,Sina ۵۶ ۱۳۸۰ 3 ۱۴
3 ۱۶۳۶ ۵۰ کمری ,میر کمال
0 - 1
Sharifian,Mohammad ۲۷ ۱۸۱۷ 3 ۱۵
۱۷۶۷ ۳۶ Rostami,Mohsen
1 - 0
رستمی ,علی ۴۱ ۱۷۳۰ 3 ۱۶
3 ۱۸۰۹ ۲۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
صدقی ,بابک ۶ ۱۹۶۶ 2 ۱۷
۱۷۶۸ ۳۵ عزیزخانی ,نیما
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۴۳ ۱۷۲۲ ۱۸
2 ۱۶۲۸ ۵۱ محمودی ,صمد
0 - 1
جمالزاده ,مرتضی ۱۱ ۱۹۱۶ 2 ۱۹
2 ۱۴۱۸ ۵۵ Keshani,Kian
0 - 1
سودمند ,محسن ۴۲ ۱۷۲۳ 2 ۲۰
2 ۱۷۱۸ ۴۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۹ ۱۶۳۸ 1 ۲۱
3 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۲
2 ۱۴۶۷ ۵۳ هراتی , هستی
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein ۵۴ ۱۴۵۹ ½ ۲۳
۱۸۷۱ ۱۷ Ansar Jaafari,Abbas
½ - ½
مشیرآبادی ,هادی ۵۲ ۱۵۲۰ ½ ۲۴
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
۱۹۸۱ ۳ Safarian,Javad
½ - ½
Ahmadian,Moharram ۱۵ ۱۸۹۷ ۱
4 ۱۸۴۶ ۲۱ زحمتی ,سبحان
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام ۴ ۱۹۷۳ 4 ۲
4 ۱۹۶۷ ۵ Ghasem Karimi,Adib
0 - 1
Bosagh Zadeh,Alireza ۱۰ ۱۹۲۵ ۳
۱۹۹۴ ۱ چمسارچمنی ,محمد
½ - ½
Razavi,Seyyed Amirreza ۳۱ ۱۸۰۰ ۴
۱۹۳۹ ۹ خدابنده ,میلاد
1 - 0
فرمانی انوشه ,آرین ۲۰ ۱۸۴۶ ۵
۱۷۸۸ ۳۳ Khalili,Hiva
0 - 1
Majidi Shadan,Ali ۱۲ ۱۹۱۵ ۶
۱۷۱۳ ۴۵ Ghasemi,Mohammadreza
½ - ½
شاه علی ,میلاد ۱۶ ۱۸۷۷ ۷
3 ۱۷۰۹ ۴۶ Rostami,Hossein
1 - 0
هوشدار محجوب ,نوید ۲ ۱۹۸۶ 3 ۸
3 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین ۳۲ ۱۷۸۹ 3 ۹
3 ۱۸۹۹ ۱۳ پوراسمعیل ,ناصر
½ - ½
متقی ,سینا ۳۷ ۱۷۴۷ 3 ۱۰
3 ۱۷۰۰ ۴۷ Abdollahabadi,Amir Hosien
1 - 0
Memarzadeh,Hossein ۱۴ ۱۸۹۸ 3 ۱۱
3 ۱۳۸۰ ۵۶ Irandoust,Sina
0 - 1
انصاری ,سهیل ۱۸ ۱۸۶۰ 3 ۱۲
3 ۱۸۰۱ ۳۰ نادرنیا ,نیکی
1 - 0
رستمی ,علی ۴۱ ۱۷۳۰ 3 ۱۳
۱۸۵۷ ۱۹ آروان ,امیرحسین
½ - ½
کمری ,میر کمال ۵۰ ۱۶۳۶ ۱۴
2 ۱۹۱۶ ۱۱ جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
Mokhtari Moghadam,Taha ۴۰ ۱۷۳۷ 2 ۱۵
2 ۱۴۶۷ ۵۳ هراتی , هستی
0 - 1
امیرپور مهردار ,سامان ۲۶ ۱۸۲۱ 2 ۱۶
2 ۱۸۱۷ ۲۷ Sharifian,Mohammad
1 - 0
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۴۴ ۱۷۱۸ 2 ۱۷
2 ۱۷۲۳ ۴۲ سودمند ,محسن
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۲۸ ۱۸۰۹ 2 ۱۸
2 ۱۷۷۴ ۳۴ افشانی ,متین
1 - 0
محمودی ,صمد ۵۱ ۱۶۲۸ 2 ۱۹
1 ۱۹۶۶ ۶ صدقی ,بابک
1 - 0
عزیزخانی ,نیما ۳۵ ۱۷۶۸ ۲۰
۱۷۲۲ ۴۳ خلیل اللهی ,شهروز
1 - 0
Keshani,Kian ۵۵ ۱۴۱۸ 2 ۲۱
½ ۱۵۲۰ ۵۲ مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
Rostami,Mohsen ۳۶ ۱۷۶۷ ۲۲
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۳
0 ۱۴۵۹ ۵۴ Rajabi,Amir Hosein
½ - ½
Ansar Jaafari,Abbas ۱۷ ۱۸۷۱ 1 ۲۴
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
1 ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۳
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
4 ۱۸۹۷ ۱۵ Ahmadian,Moharram
½ - ½
زحمتی ,سبحان ۲۱ ۱۸۴۶ ۱
۱۹۱۵ ۱۲ Majidi Shadan,Ali
0 - 1
Safarian,Javad ۳ ۱۹۸۱ ۲
3 ۱۸۷۷ ۱۶ شاه علی ,میلاد
½ - ½
چمسارچمنی ,محمد ۱ ۱۹۹۴ 3 ۳
3 ۱۹۷۳ ۴ دلیری سوسفی ,پدرام
1 - 0
Memarzadeh,Hossein ۱۴ ۱۸۹۸ 3 ۴
3 ۱۸۶۰ ۱۸ انصاری ,سهیل
0 - 1
Ghasem Karimi,Adib ۵ ۱۹۶۷ 3 ۵
3 ۱۸۰۰ ۳۱ Razavi,Seyyed Amirreza
½ - ½
خدابنده ,میلاد ۹ ۱۹۳۹ 3 ۶
3 ۱۹۲۵ ۱۰ Bosagh Zadeh,Alireza
½ - ½
Khalili,Hiva ۳۳ ۱۷۸۸ 3 ۷
۱۸۴۶ ۲۰ فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
آروان ,امیرحسین ۱۹ ۱۸۵۷ ۸
۱۷۶۸ ۳۵ عزیزخانی ,نیما
0 - 1
Ghasemi,Mohammadreza ۴۵ ۱۷۱۳ ۹
2 ۱۹۸۶ ۲ هوشدار محجوب ,نوید
1 - 0
افشانی ,متین ۳۴ ۱۷۷۴ 2 ۱۰
2 ۱۷۳۷ ۴۰ Mokhtari Moghadam,Taha
0 - 1
رحیمی ,امیرمحمد ۷ ۱۹۶۴ 2 ۱۱
2 ۱۷۴۷ ۳۷ متقی ,سینا
1 - 0
جمالزاده ,مرتضی ۱۱ ۱۹۱۶ 2 ۱۲
2 ۱۷۱۸ ۴۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
0 - 1
پوراسمعیل ,ناصر ۱۳ ۱۸۹۹ 2 ۱۳
2 ۱۸۲۱ ۲۶ امیرپور مهردار ,سامان
0 - 1
Rostami,Hossein ۴۶ ۱۷۰۹ 2 ۱۴
2 ۱۷۳۰ ۴۱ رستمی ,علی
1 - 0
Sharifian,Mohammad ۲۷ ۱۸۱۷ 2 ۱۵
2 ۱۸۰۹ ۲۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Abdollahabadi,Amir Hosien ۴۷ ۱۷۰۰ 2 ۱۶
2 ۱۶۲۸ ۵۱ محمودی ,صمد
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۳۰ ۱۸۰۱ 2 ۱۷
2 ۱۴۱۸ ۵۵ Keshani,Kian
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین ۳۲ ۱۷۸۹ 2 ۱۸
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
0 - 1
Irandoust,Sina ۵۶ ۱۳۸۰ 2 ۱۹
1 ۱۸۷۱ ۱۷ Ansar Jaafari,Abbas
0 - 1
کمری ,میر کمال ۵۰ ۱۶۳۶ ۲۰
1 ۱۷۶۷ ۳۶ Rostami,Mohsen
½ - ½
خلیل اللهی ,شهروز ۴۳ ۱۷۲۲ 1 ۲۱
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
0 - 1
هراتی , هستی ۵۳ ۱۴۶۷ 1 ۲۲
1 ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
0 - 1
صدقی ,بابک ۶ ۱۹۶۶ 0 ۲۳
0 ۱۴۵۹ ۵۴ Rajabi,Amir Hosein
0 - 1
سودمند ,محسن ۴۲ ۱۷۲۳ 1 ۲۴
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
½ ۱۵۲۰ ۵۲ مشیرآبادی ,هادی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
3 ۱۸۹۸ ۱۴ Memarzadeh,Hossein
0 - 1
Ahmadian,Moharram ۱۵ ۱۸۹۷ 3 ۱
۱۹۹۴ ۱ چمسارچمنی ,محمد
½ - ½
انصاری ,سهیل ۱۸ ۱۸۶۰ ۲
۱۹۸۱ ۳ Safarian,Javad
1 - 0
فرمانی انوشه ,آرین ۲۰ ۱۸۴۶ ۳
۱۸۵۷ ۱۹ آروان ,امیرحسین
0 - 1
Majidi Shadan,Ali ۱۲ ۱۹۱۵ ۴
۱۸۴۶ ۲۱ زحمتی ,سبحان
1 - 0
هوشدار محجوب ,نوید ۲ ۱۹۸۶ 2 ۵
2 ۱۷۰۰ ۴۷ Abdollahabadi,Amir Hosien
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام ۴ ۱۹۷۳ 2 ۶
2 ۱۹۶۷ ۵ Ghasem Karimi,Adib
1 - 0
نادرنیا ,نیکتا ۲۸ ۱۸۰۹ 2 ۷
2 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۳۱ ۱۸۰۰ 2 ۸
2 ۱۹۳۹ ۹ خدابنده ,میلاد
1 - 0
محمودی ,صمد ۵۱ ۱۶۲۸ 2 ۹
2 ۱۷۸۹ ۳۲ نجفی تبار ,آیدین
0 - 1
Bosagh Zadeh,Alireza ۱۰ ۱۹۲۵ 2 ۱۰
2 ۱۷۰۹ ۴۶ Rostami,Hossein
0 - 1
شاه علی ,میلاد ۱۶ ۱۸۷۷ 2 ۱۱
2 ۱۸۱۷ ۲۷ Sharifian,Mohammad
0 - 1
Khalili,Hiva ۳۳ ۱۷۸۸ 2 ۱۲
۱۷۱۳ ۴۵ Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
Payandeh,Hossein ۲۲ ۱۸۲۸ ۱۳
۱۸۰۱ ۳۰ نادرنیا ,نیکی
½ - ½
Keshani,Kian ۵۵ ۱۴۱۸ ۱۴
۱۷۷۴ ۳۴ افشانی ,متین
½ - ½
رستمی ,علی ۴۱ ۱۷۳۰ ۱۵
۱۶۳۶ ۵۰ کمری ,میر کمال
0 - 1
عزیزخانی ,نیما ۳۵ ۱۷۶۸ ۱۶
1 ۱۹۱۶ ۱۱ جمالزاده ,مرتضی
1 - 0
Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۹ ۱۶۳۸ 1 ۱۷
1 ۱۷۳۷ ۴۰ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
Ansar Jaafari,Abbas ۱۷ ۱۸۷۱ 1 ۱۸
1 ۱۷۲۲ ۴۳ خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
امیرپور مهردار ,سامان ۲۶ ۱۸۲۱ 1 ۱۹
1 ۱۷۱۸ ۴۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
1 - 0
Rostami,Mohsen ۳۶ ۱۷۶۷ 1 ۲۰
1 ۱۴۶۷ ۵۳ هراتی , هستی
0 - 1
متقی ,سینا ۳۷ ۱۷۴۷ 1 ۲۱
1 ۱۳۸۰ ۵۶ Irandoust,Sina
1 - 0
زارع زاده ,عیسی ۳۹ ۱۷۴۱ 1 ۲۲
1 ۱۸۹۹ ۱۳ پوراسمعیل ,ناصر
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein ۵۴ ۱۴۵۹ 0 ۲۳
0 ۱۷۲۳ ۴۲ سودمند ,محسن
1 - 0
مشیرآبادی ,هادی ۵۲ ۱۵۲۰ ½ ۲۴
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۵
½ ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۶
0 ۱۹۶۶ ۶ صدقی ,بابک
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۱
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۲
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
2 ۱۸۴۶ ۲۰ فرمانی انوشه ,آرین
½ - ½
چمسارچمنی ,محمد ۱ ۱۹۹۴ 2 ۱
2 ۱۹۱۵ ۱۲ Majidi Shadan,Ali
½ - ½
زحمتی ,سبحان ۲۱ ۱۸۴۶ 2 ۲
2 ۱۸۹۸ ۱۴ Memarzadeh,Hossein
1 - 0
Sharifian,Mohammad ۲۷ ۱۸۱۷ 2 ۳
2 ۱۸۹۷ ۱۵ Ahmadian,Moharram
1 - 0
محمودی ,صمد ۵۱ ۱۶۲۸ 2 ۴
۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
0 - 1
Safarian,Javad ۳ ۱۹۸۱ ۵
۱۹۷۳ ۴ دلیری سوسفی ,پدرام
½ - ½
Rostami,Hossein ۴۶ ۱۷۰۹ ۶
۱۷۸۸ ۳۳ Khalili,Hiva
½ - ½
خدابنده ,میلاد ۹ ۱۹۳۹ ۷
۱۸۶۰ ۱۸ انصاری ,سهیل
1 - 0
Ghasemi,Mohammadreza ۴۵ ۱۷۱۳ ۸
۱۷۶۸ ۳۵ عزیزخانی ,نیما
0 - 1
آروان ,امیرحسین ۱۹ ۱۸۵۷ ۹
1 ۱۹۸۶ ۲ هوشدار محجوب ,نوید
1 - 0
Rostami,Mohsen ۳۶ ۱۷۶۷ 1 ۱۰
1 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
0 - 1
Ghasem Karimi,Adib ۵ ۱۹۶۷ 1 ۱۱
1 ۱۷۴۷ ۳۷ متقی ,سینا
0 - 1
رحیمی ,امیرمحمد ۷ ۱۹۶۴ 1 ۱۲
1 ۱۹۲۵ ۱۰ Bosagh Zadeh,Alireza
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۴۰ ۱۷۳۷ 1 ۱۳
1 ۱۸۷۷ ۱۶ شاه علی ,میلاد
1 - 0
خلیل اللهی ,شهروز ۴۳ ۱۷۲۲ 1 ۱۴
1 ۱۸۲۱ ۲۶ امیرپور مهردار ,سامان
0 - 1
Abdollahabadi,Amir Hosien ۴۷ ۱۷۰۰ 1 ۱۵
1 ۱۸۰۹ ۲۸ نادرنیا ,نیکتا
1 - 0
هراتی , هستی ۵۳ ۱۴۶۷ 1 ۱۶
1 ۱۸۰۰ ۳۱ Razavi,Seyyed Amirreza
1 - 0
Irandoust,Sina ۵۶ ۱۳۸۰ 1 ۱۷
1 ۱۴۱۸ ۵۵ Keshani,Kian
½ - ½
افشانی ,متین ۳۴ ۱۷۷۴ 1 ۱۸
½ ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
½ - ½
پوراسمعیل ,ناصر ۱۳ ۱۸۹۹ ½ ۱۹
½ ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
- - +
کمری ,میر کمال ۵۰ ۱۶۳۶ ½ ۲۰
½ ۱۷۳۰ ۴۱ رستمی ,علی
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد ۲۵ ۱۸۲۳ ½ ۲۱
½ ۱۵۲۰ ۵۲ مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
نادرنیا ,نیکی ۳۰ ۱۸۰۱ ½ ۲۲
0 ۱۴۵۹ ۵۴ Rajabi,Amir Hosein
0 - 1
نجفی تبار ,آیدین ۳۲ ۱۷۸۹ 1 ۲۳
0 ۱۹۶۶ ۶ صدقی ,بابک
0 - 1
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۴۴ ۱۷۱۸ 0 ۲۴
0 ۱۷۲۳ ۴۲ سودمند ,محسن
0 - 1
جمالزاده ,مرتضی ۱۱ ۱۹۱۶ 0 ۲۵
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
- - +
Ansar Jaafari,Abbas ۱۷ ۱۸۷۱ 0 ۲۶
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
1 ۱۹۹۴ ۱ چمسارچمنی ,محمد
1 - 0
امیرپور مهردار ,سامان ۲۶ ۱۸۲۱ 1 ۱
1 ۱۹۸۱ ۳ Safarian,Javad
½ - ½
عزیزخانی ,نیما ۳۵ ۱۷۶۸ 1 ۲
1 ۱۸۱۷ ۲۷ Sharifian,Mohammad
1 - 0
Bosagh Zadeh,Alireza ۱۰ ۱۹۲۵ 1 ۳
1 ۱۷۷۴ ۳۴ افشانی ,متین
0 - 1
Majidi Shadan,Ali ۱۲ ۱۹۱۵ 1 ۴
1 ۱۷۶۷ ۳۶ Rostami,Mohsen
0 - 1
Memarzadeh,Hossein ۱۴ ۱۸۹۸ 1 ۵
1 ۱۸۹۷ ۱۵ Ahmadian,Moharram
1 - 0
زارع زاده ,عیسی ۳۹ ۱۷۴۱ 1 ۶
1 ۱۶۲۸ ۵۱ محمودی ,صمد
1 - 0
شاه علی ,میلاد ۱۶ ۱۸۷۷ 1 ۷
1 ۱۸۵۷ ۱۹ آروان ,امیرحسین
½ - ½
Ghasemi,Mohammadreza ۴۵ ۱۷۱۳ 1 ۸
1 ۱۳۸۰ ۵۶ Irandoust,Sina
0 - 1
فرمانی انوشه ,آرین ۲۰ ۱۸۴۶ 1 ۹
1 ۱۸۴۶ ۲۱ زحمتی ,سبحان
1 - 0
هراتی , هستی ۵۳ ۱۴۶۷ 1 ۱۰
½ ۱۷۸۹ ۳۲ نجفی تبار ,آیدین
½ - ½
هوشدار محجوب ,نوید ۲ ۱۹۸۶ ½ ۱۱
½ ۱۸۰۱ ۳۰ نادرنیا ,نیکی
0 - 1
دلیری سوسفی ,پدرام ۴ ۱۹۷۳ ½ ۱۲
½ ۱۹۶۷ ۵ Ghasem Karimi,Adib
½ - ½
متقی ,سینا ۳۷ ۱۷۴۷ ½ ۱۳
½ ۱۹۳۹ ۹ خدابنده ,میلاد
1 - 0
رستمی ,علی ۴۱ ۱۷۳۰ ½ ۱۴
½ ۱۸۹۹ ۱۳ پوراسمعیل ,ناصر
0 - 1
Khalili,Hiva ۳۳ ۱۷۸۸ ½ ۱۵
½ ۱۶۳۶ ۵۰ کمری ,میر کمال
0 - 1
انصاری ,سهیل ۱۸ ۱۸۶۰ ½ ۱۶
½ ۱۵۲۰ ۵۲ مشیرآبادی ,هادی
0 - 1
Payandeh,Hossein ۲۲ ۱۸۲۸ ½ ۱۷
½ ۱۷۰۹ ۴۶ Rostami,Hossein
1 - 0
جعفری همدانی ,ارشیا ۲۴ ۱۸۲۶ ½ ۱۸
0 ۱۷۳۷ ۴۰ Mokhtari Moghadam,Taha
1 - 0
صدقی ,بابک ۶ ۱۹۶۶ 0 ۱۹
0 ۱۹۶۴ ۷ رحیمی ,امیرمحمد
1 - 0
سودمند ,محسن ۴۲ ۱۷۲۳ 0 ۲۰
0 ۱۹۱۶ ۱۱ جمالزاده ,مرتضی
0 - 1
خلیل اللهی ,شهروز ۴۳ ۱۷۲۲ 0 ۲۱
0 ۱۸۷۱ ۱۷ Ansar Jaafari,Abbas
0 - 1
Abdollahabadi,Amir Hosien ۴۷ ۱۷۰۰ 0 ۲۲
0 ۱۸۲۳ ۲۵ خوش کلامیان ,بهزاد
½ - ½
Mokhtarzadeh,M.Reza ۴۹ ۱۶۳۸ 0 ۲۳
0 ۱۷۱۸ ۴۴ Ebrahimi Herab,Hamidreza
0 - 1
نادرنیا ,نیکتا ۲۸ ۱۸۰۹ 0 ۲۴
0 ۱۶۶۵ ۴۸ Dolati,Artin
0 - 1
Razavi,Seyyed Amirreza ۳۱ ۱۸۰۰ 0 ۲۵
0 ۱۷۴۴ ۳۸ فلاحی ,علی
0 - 1
Keshani,Kian ۵۵ ۱۴۱۸ 0 ۲۶
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۷
0 ۱۸۲۷ ۲۳ قانع دلچه ,صفورا
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۸
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۲۹
0 ۱۴۵۹ ۵۴ Rajabi,Amir Hosein
۰
not paired ۰ ۰ 0 ۳۰
Pts ریتینگ SNo سفید نتیجه سیاه SNo ریتینگ Pts BO
0 ۱۸۰۹ ۲۹ Ravandi,Rouzbeh
- - +
چمسارچمنی ,محمد ۱ ۱۹۹۴ 0 ۱
0 ۱۹۸۶ ۲ هوشدار محجوب ,نوید
½ - ½
نادرنیا ,نیکی ۳۰ ۱۸۰۱ 0 ۲
0 ۱۸۰۰ ۳۱ Razavi,Seyyed Amirreza
0 - 1
Safarian,Javad ۳ ۱۹۸۱ 0 ۳
0 ۱۹۷۳ ۴ دلیری سوسفی ,پدرام
½ - ½
نجفی تبار ,آیدین ۳۲ ۱۷۸۹ 0 ۴
0 ۱۷۸۸ ۳۳ Khalili,Hiva
½ - ½
Ghasem Karimi,Adib ۵ ۱۹۶۷ 0 ۵
0 ۱۹۶۶ ۶ صدقی ,بابک
0 - 1
افشانی ,متین ۳۴ ۱۷۷۴ 0 ۶
0 ۱۷۶۸ ۳۵ عزیزخانی ,نیما
1 - 0
رحیمی ,امیرمحمد ۷ ۱۹۶۴ 0 ۷
0 ۱۹۴۷ ۸ اصغری بادکی ,مهدی
- - +
Rostami,Mohsen ۳۶ ۱۷۶۷ 0 ۸
0 ۱۷۴۷ ۳۷ متقی ,سینا
½ - ½
خدابنده ,میلاد ۹ ۱۹۳۹ 0 ۹
0 ۱۹۲۵ ۱۰ Bosagh Zadeh,Alireza
1 - 0
فلاحی ,علی ۳۸ ۱۷۴۴ 0 ۱۰
0 ۱۷۴۱ ۳۹ زارع زاده ,عیسی
1 - 0
جمالزاده ,مرتضی ۱۱ ۱۹۱۶ 0 ۱۱
0 ۱۹۱۵ ۱۲ Majidi Shadan,Ali
1 - 0
Mokhtari Moghadam,Taha ۴۰ ۱۷۳۷ 0 ۱۲
0 ۱۷۳۰ ۴۱ رستمی ,علی
½ - ½
پوراسمعیل ,ناصر ۱۳ ۱۸۹۹ 0 ۱۳
0 ۱۸۹۸ ۱۴ Memarzadeh,Hossein
1 - 0
سودمند ,محسن ۴۲ ۱۷۲۳ 0 ۱۴
0 ۱۷۲۲ ۴۳ خلیل اللهی ,شهروز
0 - 1
Ahmadian,Moharram ۱۵ ۱۸۹۷ 0 ۱۵
0 ۱۸۷۷ ۱۶ شاه علی ,میلاد
1 - 0
Ebrahimi Herab,Hamidreza ۴۴ ۱۷۱۸ 0 ۱۶
0 ۱۷۱۳ ۴۵ Ghasemi,Mohammadreza
1 - 0
Ansar Jaafari,Abbas ۱۷ ۱۸۷۱ 0 ۱۷
0 ۱۸۶۰ ۱۸ انصاری ,سهیل
½ - ½
Rostami,Hossein ۴۶ ۱۷۰۹ 0 ۱۸
0 ۱۷۰۰ ۴۷ Abdollahabadi,Amir Hosien
0 - 1
آروان ,امیرحسین ۱۹ ۱۸۵۷ 0 ۱۹
0 ۱۸۴۶ ۲۰ فرمانی انوشه ,آرین
1 - 0
Dolati,Artin ۴۸ ۱۶۶۵ 0 ۲۰
0 ۱۶۳۸ ۴۹ Mokhtarzadeh,M.Reza
0 - 1
زحمتی ,سبحان ۲۱ ۱۸۴۶ 0 ۲۱
0 ۱۸۲۸ ۲۲ Payandeh,Hossein
½ - ½
کمری ,میر کمال ۵۰ ۱۶۳۶ 0 ۲۲
0 ۱۶۲۸ ۵۱ محمودی ,صمد
+ - -
قانع دلچه ,صفورا ۲۳ ۱۸۲۷ 0 ۲۳
0 ۱۸۲۶ ۲۴ جعفری همدانی ,ارشیا
½ - ½
مشیرآبادی ,هادی ۵۲ ۱۵۲۰ 0 ۲۴
0 ۱۴۶۷ ۵۳ هراتی , هستی
1 - 0
خوش کلامیان ,بهزاد ۲۵ ۱۸۲۳ 0 ۲۵
0 ۱۸۲۱ ۲۶ امیرپور مهردار ,سامان
1 - 0
Rajabi,Amir Hosein ۵۴ ۱۴۵۹ 0 ۲۶
0 ۱۴۱۸ ۵۵ Keshani,Kian
0 - 1
Sharifian,Mohammad ۲۷ ۱۸۱۷ 0 ۲۷
0 ۱۸۰۹ ۲۸ نادرنیا ,نیکتا
0 - 1
Irandoust,Sina ۵۶ ۱۳۸۰ 0 ۲۸