آرشیو مسابقات

جستجو
عنوان مسابقه سال
# عنوان مسابقه زمان شروع زمان پایان
۱ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول A - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۲ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول B - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۳ جشنواره سراسری آقایان - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
۴ قهرمان آقایان استان تهران - ۹۶ - استاندارد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
۵ فینال قهرمانی کشور آقایان - استاندارد ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۶ فینال قهرمانی کشور بانوان - استاندارد ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
۷ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(A) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۸ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(B) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۹ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(D) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۱۰ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(C) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۱۱ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (A) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۱۲ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (C) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۱۳ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (B) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
۱۴ اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی نوجوانان ابریشم - استاندارد ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
۱۵ دومین دوره مسابقات جام خاوران - استاندارد ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱