آرشیو مسابقات

جستجو
عنوان مسابقه سال
# عنوان مسابقه زمان شروع زمان پایان
۱ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول A - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۲ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول B - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۳ جشنواره سراسری آقایان - استاندارد ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۴ قهرمان آقایان استان تهران - ۹۶ - استاندارد ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
۵ فینال قهرمانی کشور آقایان - استاندارد ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
۶ فینال قهرمانی کشور بانوان - استاندارد ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۷ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(A) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۸ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(B) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۹ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(D) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۱۰ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(C) - استاندارد ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
۱۱ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (A) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۱۲ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (C) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۱۳ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (B) - استاندارد ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۱۴ اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی نوجوانان ابریشم - استاندارد ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
۱۵ دومین دوره مسابقات جام خاوران - استاندارد ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲